Articles dv

 1. ޓީ2 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ޔޫކްރޭންގައި. ޓީވީއެއް ހޮވުން
  މީޑިއާގައި ބޮޑު މައުލޫމާތާއި އިޝްތިހާރު ކެމްޕޭނެއްގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގޭ ގޮތުގައި 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔޫކްރޭންގައި ޑީވީބީ-ޓީ2 ބްރޯޑްކާސްޓިން ސްޓޭންޑަޑްގައި ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓްރިއަލް ޓީވީ ނެޓްވޯކެއް ގާއިމްކުރުން ފެށިގެން ގޮސް ހީވާގިކަމާއެކު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އެނަލޮގް ސިގްނަލް އަދިވެސް...
 2. ހޫޑް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  މި ހޫޑަކީ ޒަމާނީ އެޕާޓްމަންޓެއްގެ ފުރިހަމަ "ރެސިޑެންޓެއް" އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އާއިލާގައި ކައްކާނަމަ، ދެން މި ޑިވައިސް ނެތި އުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. އަލަށް ރީފޯމް ކުރި ބަދިގެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އޭގެ ޝަރަފު ގެއްލިގެންދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން ނޫންހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު...
 3. ރޮށި ހަދާ މީހަކު ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  އަސްލު ޔޫކްރޭންގެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނުން ފިހެމުން ދިޔައީ ގޭގައި ހަދާ ރޮށި އެވެ. އެމީހުން ފަތިސް ވަގުތު ތެދުވެ، އަވަން ރޯކޮށް، ފުށްގަނޑުގެ މައްޗަށް ސިހުރުކޮށް، ރީތިކޮށް ރޮށިތައް އެއްކޮށް، މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ތާޒާ...
 4. މޯބައިލް ފޯނެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  މޯބައިލް ފޯނެއް ގަންނަން އުޅެނީ ހެއްޔެވެ؟ މި ކުރު އޯވަރވިއުއަކީ މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކަށް އަމިއްލައަށް އޮރިއެންޓްވެ، ތިމާއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހޮވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަށް ބޭނުންވަނީ 4 ސާދާ ފިޔަވަޅެވެ: ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގަންނަ ކްލާސް، ކޭސްގެ ބާވަތް (ކްލާސިކް، ފޯލްޑިންގ، ރޮޓޭޓަރ،...
 5. ހޫޑިފައިއަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިއްހަތާއި މޫޑު ބިނާވެފައިވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި މުހިންމު ތަނެއް ހިފާފައިވަނީ ވަށައިގެންވާ މައިކްރޯކްލައިމެޓް، ޚާއްޞަކޮށް ވައިގެ ނިސްބަތުން ހޫނުކަމެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ތަހައްމަލު ކުރަނީ ހޫނުމިން ދަށްވުމެވެ: ހިކިގެންދާ...
 6. ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ވީޑިއޯ ކެމެރާއަކީ ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އަދި، އާދެ، ވަރަށް ހިތްގައިމު. ކޮންމެއަކަސް ޝޫޓް ކުރާއިރު ހުރިހާ ޖަޒުބާތުތަކާއި ހާދިސާތައް ސަލާމަތް ވެއެވެ. އެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން އަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް “ދިރިހުރި” ހަނދާނެކެވެ. ގިނަ ޑިޖިޓަލް ކެމެރާތަކުގައި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ފަންކްޝަނެއް ބެހެއްޓިފައިވީ ނަމަވެސް ކެމްކޯޑަރެއްގައި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން...
 7. އެއަރކޮންޑިޝަނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ހޫނު މޫސުމުގައި އެއާކޮންޑިޝަނުން ލައިފްސޭވަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކޮށް، ގޭތެރެއާއި އޮފީސްތަކާއި ފިހާރަތަކުގައި ހިތްގައިމު ފިނިކަމެއް އުފައްދައެވެ. އަދި އެއަރކޮންޑިޝަންގެ ބާވަތާމެދު ކުރިން ނިންމާފައި އޮތުމުން (ކުރިން ލިޔެފައިވާ "އެއާކޮންޑިޝަނަރުގެ ބާވަތްތައް - ކޮން އެއްޗެއް ހޮވަންވީ؟ މިކަމުގައި...
 8. ތިބާގެ ބަދިގޭގައި ރަޝިޔާގެ އުނދުން. އެއަރ ގްރިލް ހޮވާނެ ގޮތް
  ޤަދީމީ ޒަމާނުން ފެށިގެން ރަޝިޔާގެ އަވަނެއްގައި ކައްކާ ކެއުންތަކުގެ އަގު ޚާއްސަކޮށް ލިބެނީ އޭގެ ރަހައާއި މީރުވަސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭތީއެވެ. އެއާފްރައިއާ އަކީ ޒަމާނީ ބަދިގެއެއްގައި އަވަނެއްގައި ކައްކާ ގޮތްތައް އަލުން އުފެއްދުމަށް ކުރާ އެއް މަސައްކަތެވެ. އެއަރ...
 9. 3ޑީ ދުނިޔެ. 3ޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް
  އެހެންކަމުން، އަވަޓަރ ބަލާފައި، 3ޑީ ފިލްމު ޕްރިމިއާ ނުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، 3ޑީ ޓީވީއެއް ގަންނަން ތައްޔާރަށް ތިބޭށެވެ. މި ލިޔުމަކީ 3ޑީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުނދަގޫތައް ދެނެގަނެ، 3ޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކިޔައިދޭނެ ލިޔުމެކެވެ. 3ޑީ ޓީވީ އަކީ ކޮބައި...
 10. އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  މިދިޔަ ގަރުނުގެ މައިގަނޑު އެއް އީޖާދުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޓީވީއަކީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. މީހަކު ޓީވީ ޝޯތަކަށް ލޯބިކުރާއިރު، މީހަކު ބިޔަރު ފުޅިއެއް ހިފައިގެން ފުޓްބޯޅަ ބަލަން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި އެކުދިން އެންމެ ގަޔާވާ ކާޓޫންތައް...
 11. އޮމާން ފިނިކުރާ ފާރު
  އެމެރިކާގެ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަމަ، ދެން ރަނގަޅީ ބިލްޓް-އިން އިންސްޓޯލް ކުރުމެވެ. ޔޫރަޕްގެ ފްރިޖްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމުން ފެންނަނީ އެމީހުންގެ ހީޓް އެކްސްޗޭންޖަރު ހުންނަނީ ފަހަތު ފާރުގައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ފާރާއި ކައިރިއަށް ކޮއްޕާލެވޭކަށް ނެތެވެ. މިތަނުގައި އެއީ...
 12. ފްރިޖް އައިސް މެކެރ
  ޚުދު އެމެރިކާގެ އީޖާދަކީ އައިސް އުފައްދާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އޭގެ މޮޑެލްގައި އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިފައި ހުންނަ ތަނެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ފިނިކުރާ ދޮރުގެ ތެރޭގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. އޭގެ މަސައްކަތަކީ ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ބޯފެނާއި އައިސް މެދުނުކެނޑި...
 13. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތައް
  ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް ދެކޭގޮތުގައި އެއްފަރާތެއްގައި ހުންނަ ފިނިކުރާއެއްގެ އޯޑިއަލް މޮޑެލްއެއް އުފެއްދުމަކީ އެ ކުންފުންޏެއްގެ ފުރިހަމަކަމުގެ ޙައްދު ކަމުގައި ވެއެވެ. ފިހާރަތަކުގައި އަލަމާރިތަކުގައި ހުށަހަޅާ ގިނަ އުފެއްދުންތަކަކީ ޔޫރަޕްގެ އުފެއްދުންތެރިންނަށް ނިސްބަތްވާ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނަށް ޓިއުނިންގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް އެބައޮތެވެ. މި...
 14. ސައިޑް ބައިސައިޑް އަދި އޭގެ ނިމުމެއް
  އަޅުގަނޑުމެން ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކަށް ބަލާނަމަ، ދެން އެއީ ޚުދު އެއީ ވެސް ފުދޭވަރަކަށް އަސްލު ފްރިޖްތަކެއް ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އެއީ ގޭތެރޭގައި ލަގްޒަރީ އާއި ތަނަވަސްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަންކަމެވެ. އެކަމަކު މިވަގުތު އެފަދަ ފިނިކުރާއެއް ގޭގެ ވެރިންގެ...
 15. އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް އަދި އަރާމު
  ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ތަފާތު ފަންކްޝަނަލިޓީތައް ހިމެނިދާނެ އެވެ. މިއީ މިސާލަކަށް އައިސް އަދި ފިނިފެން ސަޕްލައި، ޒީރޯ ފްރެޝްނެސް ޗެމްބަރ، ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް، ބިލްޓް-އިން މިނީ ބާ، ދޮރު ބަންދުކުރާ...
 16. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ބައި ގަގްނޭއު
  ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންސިއުމަރުންނަށް ގަނެވޭނީ ހަމައެކަނި ޔޫރަޕްގެ ވައްތަރުގެ ފިނިކުރާއެކެވެ. އެކަމަކު މިވަގުތު ބަދިގޭގައި އެމެރިކާ ސްޓައިލްގެ ފިނިކުރާއެއް އަރާމުކޮށް ބެހެއްޓޭވަރުގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ފްރިޖަކީ ހުރިހާ މެހެމާނުންނަށް އިއްޒަތްތެރިކަމާއެކު ސަލާމްކޮށްދޭނެ ފަންނުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެކެވެ. މި މޮޑެލްތަކުގެ...
 17. ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް އޮޕްޝަންސް
  ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި ވަކި ސިފަތަކެއް ހުރުމުން އެހެން ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފްރިޖްތަކާ ތަފާތު ވެއެވެ. މިސާލަކަށް މި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފިނި ޖަމާވުން ހިނގަނީ މަރުހަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މާނައަކީ ފިނިކުރާ ތަނުގައި މޫސުމީ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ހުރުމެވެ. ކޮންމެ މޫސުމީ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް އަމިއްލަ...
 18. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ތަޢާރަފްކުރުން
  ޝަރަފުވެރިކަން އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ، ދެން އެނގޭނެ އެއީ ފުދޭވަރަކަށް އަގުބޮޑު އެއްޗެއްކަން. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފެއްދީ އެމެރިކާގައެވެ. މި ފިނިކުރާތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެމެރިކާގެ އާދައިގެ އާއިލާތަކުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމެވެ، ބޮޑެތި މީހުންގެ އިތުރުން ދެ ކުދިން ވެސް ތިބެ އެވެ. މި ފްރިޖަކީ އަމިއްލަ...
 19. ފްރީޒާ ޝޭޕް
  ކެބިނެޓެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަ ފްރީޒާގެ އުސްމިނަކީ ދެ މީޓަރެވެ. ހަމައެއާއެކު އޭގެ ފުޅާމިނަކީ 60 ސެންޓިމީޓަރު ކަމަށާއި ފެންނަ ފެނުމުގައި ކޮޓަރީގެ ބޮޑު ޖާގައެއް ނުނަގާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް ގާތްގަނޑަކަށް 300 ލީޓަރަށް އަރަ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ފްރީޒާގައި އެއްފަހަރާ...
 20. ފްރީޒާ އާއި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް
  ތަފާތު ދެ ކޮންސެޕްޓެއް ވެއެވެ: "ފްރީޒާ" އާއި "ފްރީޒާ" އެވެ. ފްރީޒާއަކީ ވަކިން ފްރީޒާ ކެބިނެޓެކެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރުމެވެ. އަދި، އެފަދަ ހޯމް އެސިސްޓެންޓެއް ގަތުމުގެ ކުރިން،...
 21. ފްރީޒާގެ ބޭނުމު
  ފްރީޒާ އަކީ ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެސް ރައްކާކުރެވޭނެ ތަނެކެވެ. ޕްރޮފެޝަނަލުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ފްރީޒާއަކީ ހަމައެކަނި އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ފިނިކޮށްފައި ހުންނަ ކާނާ ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފްރީޒާގައި ހަތަރު ތަރި...
 22. ކޮންސިއުމަރ އެންޑް ފްރީޒާ
  ފްރީޒާގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ފްރީޒާގެ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިއީ ކޮންކްރީޓް ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމްއެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ސޭޓަރުން ގަސްތުގައި ފްރީޒާގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމްގެ އަދަދު ފޮރުވަ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ފްރީޒާތަކުގައި ހަމައެކަނި ކާނާ...
 23. ފްރީޒާގެ ފިނިހޫނުމިން
  ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގޭގައި ކަރަންޓް ކެނޑިގެންދާ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ވަގުތުތަކެއް ވެސް އާދެއެވެ. އެއީ ފްރީޒާ ހިންގުމުގައި މުހިންމު ނުކުތާއަކީ ކަރަންޓް ބޭނުން ނުކޮށް ކާބޯތަކެތި ބޭނުންވާ މޯޑުގައި ބެހެއްޓޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުތޯ އެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގެ ފްރީޒާތަކުގައި މޮޅު ތަމަލް އިންސުލޭޝަން ޖަހާފައި ހުރެއެވެ...
 24. ފްރީޒާ ފީޗާސް
  ފްރީޒާގެ އެންމެ މުހިންމު ސިފަތަކާއި ފްރިޖްގެ ސިފަތައް އަޅާކިޔޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފްރީޒާގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް، ކްލައިމެޓް ކްލާސް، އިކުއިޕްމަންޓުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓްގެ މިންވަރު ހިމެނެއެވެ. އެކަމަކު ފްރީޒާތަކަށް ޚާއްޞަ ބައެއް އިންޑިކޭޓަރުތައް އެބަހުއްޓެވެ. ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ނެތެވެ...
 25. އޭއީޖީ
  އޭއީޖީ އުފެދިގެން އަންނަތާ ސަތޭކަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. 1889 ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އެންމެންނަށް މައުރަޒުގައި ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ކެޓަލް، އިސްތިރި، އިސްތަށިގަނޑު...
 26. އާޑޯ
  އާޑޯ ކުންފުނި ނިސްބަތް ކުރެވޭނީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ބުރަ ދައުރެއް އަދާކުރާ އެ މަދު ކުންފުނިތަކަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ދަތުރު ފެށީ އާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ބައިވެރިވާ ކުޑަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމުންނެވެ. މިވަގުތުވެސް ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަށް ގިނަ އާ ޚިޔާލުތައް ޝައުގުވެރިކޮށް،...
 27. އެރިސްޓަން
  އެރިސްޓަން ޓްރޭޑްމާކް އުފެއްދީ އަށްޑިހަގެ އަހަރުތަކުގަ އެވެ. މި ނަން ޔޫނާނީ ބަހުން ތަރުޖަމާކޮށްފިނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ "އެންމެ ރަނގަޅު" އެވެ. މި ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ރަޝިޔާގެ ބާޒާރުން ފެނިގެން ދިޔައީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގައެވެ. 1995 ވަނަ އަހަރު މި ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ...
 28. ބޮޝް
  ބޮޝް އަކީ ޖަރުމަނުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ބްރޭންޑެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ދަށުން މިހާރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާއި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކައެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ބާނީއަކީ ޖަރުމަނުގެ ރޮބަޓް އޮގަސްޓް ބޮޝް އެވެ. ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އެ ކުންފުނީގެ...
 29. ޑަކޯ
  ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރަކީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ ޑާކޯގެ ނަން ޢަމަލީ ގޮތުން ނޭނގޭ މީހެކެވެ. އެކަމަކު ސޯވިއެޓް ޒަމާން ހަނދާން ކުރާނަމަ، ދެން މި ނަން ގުޅިފައި އޮތީ ގޭސް އުނދުންތަކާ އެވެ. ޑަކޯ އުފެދުނީ 1935 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިހާރުވެސް ސާޅީސް އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނި ތަރައްޤީވާން...
 30. ގޮރެންޖޭ
  ސްލޮވޭނިއާގެ ކުންފުނި ގޮރެންޖޭ އަކީ 1950 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔޫރަޕްގެ ބާޒާރުގައި މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފެކްޓްރީ ހުރީ ގްރެނިއަރ އަވަށުގައެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ނެގީ މި ނަމެވެ. ފުރަތަމަ ކުންފުނިން...
 31. ކައިސަރ
  ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކައިސަރ އަކީ އޭގެ ކޮންސިއުމަރ އަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހައްގު ކުންފުންޏެކެވެ. ގިނަ ކޮންސިއުމަރުން ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ދޮންނަ މެޝިނާއި ފްރިޖް އަދި ކަރަންޓު އުނދުން ބެހެއްޓުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ކުންފުނީގެ ޖަރުމަނު އިކުއިޕްމަންޓްތަކަކީ އެއްވެސް...
 32. އެލްޖީ
  ގޯލްޑްސްޓާ ނުވަތަ އެލްޖީ އަކީ ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރ އަށް އެނގޭ އެއްޗެކެވެ. މި ކުންފުނީގެ އުފަން ރަށަކީ ދެކުނު ކޮރެއާ އެވެ. 1958 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައިވަނީ ގޯލްޑްސްޓާ އެވެ. މިވަގުތުވެސް މި މަޝްހޫރު...
 33. ސްނައިގޭ
  ސްނައިޖް ބްރޭންޑަކީ ވަރަށް ޒުވާން ކުންފުންޏެކެވެ. ތަރުޖަމާގައި މި ނަމުގެ މާނައަކީ "ސްނޯފްލޭކް" އެވެ. ރަޝިޔާގައި މި ޓްރޭޑްމާކް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ 1992 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެކަމަކު އެވަގުތާއި ހަމައަށް އެ ޕްލާންޓުން ވެސް އުޅުނީ ފިނިކުރާ ތަކެތި އުފެއްދުމެވެ. އެކަމަކު އެ ދުވަސްވަރު އެމީހުންގެ ފަންކްޝަނަލްކަން ކުޑައެވެ. މިވަގުތު...
 34. ވެސްޓްފްރޮސްޓް
  ފްރިޖް އުފެއްދުމުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނަމަކީ ވެސްޓްފްރޮސްޓް އެވެ. މި ޑެންމާކުގެ ކުންފުންޏަކީ ނިސްބަތުން ޒުވާން ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު މާކެޓުން ފެނިގެން ދިޔައީ 1963 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ އާނޭ ހޮއިވިގް އުފެއްދެވި...
 35. ބެލްކަނީގައި ފްރިޖް ބޭނުންކުރުން
  މާލޭގެ ޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ މެދު މެދުނުކެނޑި ވިސްނައެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ނޮން ސްޓޭންޑަރޑް އަދި އެޑެޕްޓެޑް ތަންތަނުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ބަގީޗާވެރިން މިއަދު މި ސުވާލު ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ހޫނު ނުކުރާ ތަންތަނުގައި ފިނިކުރާ ތަނާއި...
 36. ކާރު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އުފެއްދުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ، ދެން ކާރުގެ ފިނިކުރާ ނުވަތަ ފްރީޒާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. ދަތުރުފަތުރު މެދުނުކެނޑި ދަތުރުކުރަމުންދާނަމަ، ދެން ފިނިކުރާ ތަނަށް ކަރަންޓް ދެވޭނީ އޮންބޯޑް ނެޓްވޯކުންނެވެ. ކޮންމެ ކާރެއްގެ ފްރިޖްގައި ވެސް ވަރުގަދަ ބާރެއް ހުންނަން ޖެހޭއިރު، ވައިބަރޭޝަން އާއި...
 37. ފްރިޖްގެ ފިނިހޫނުމިން
  ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނަކީ ވެސް ކާއެއްޗެހީގެ ތާޒާކަން ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާ އެއްޗެކެވެ. ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ގަންނަ މީހަކުވެސް ގަބޫލުކުރަނީ އެތަނުގައި ރައްކާކުރާނީ ކޮން އުފެއްދުންތަކެއްތޯ، އަދި ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެންތޯއެވެ. ފިނިކުރާ ގަތުމަށްފަހު، އެއަށް...
 38. ފްރިޖް އިންސްޓޯލްކުރުން
  ގުދުރަތީ ގޮތުން ސީދާ ފިނިކުރާ އިންސްޓޯލް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތައް ރަނގަޅަށް ކިޔަން ޖެހެ އެވެ. އެއަށްފަހު އެކަނި ކަރަންޓުގެ ހުރިހާ ވަޔަރިންގ އެއް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ...
 39. ފިނިކުރާ އެއްޗަކާއެކު
  ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމަށް މައިގަނޑު އެއް މިންގަނޑަކީ އޭގެ އެތެރޭގެ އެކްސެސަރީޒް އެވެ. ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް ކަސްޓަމަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި އެކްސެސަރީޒް އަށް އެތެރޭގެ އެޖެސްޓްމަންޓްތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ހަދަ އެވެ. ފިނިކުރާ ޔުނިޓަށް ވަކި ބަދަލެއް ނާންނަ ނަމަވެސް...
 40. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި
  ފްރީޒާގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމާއެކު ވައި ޑަކްޓް ޖަހާފައިވާ ކޮންޓެއިނަރުތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހިލޭ ވައި ލިބި، ފްރޯޒެން ކާނާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބަޓަރާއި ޗީޒް ރައްކާކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް...
 41. ފެނާއި އެކު އައިސް
  އިލެކްޓްރޯލަކްސް ކުންފުނިން މެދުނުކެނޑި ވިސްނަނީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ފުރިހަމަކަމާ މެދު ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން އެއީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ވެރިންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑު ފައިދާއެއް ގެނެސްދޭ މޮޑެލްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚިޔާލަކީ ކޮންޓިނިއުއަސް މޯޑެއްގައި މީހަކަށް ބޯފެން...
 42. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފަތައް
  ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭނެ، ހަމަގައިމުވެސް، ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަނީ ކޮން ބޭނުމަކަށްކަން. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު ފިނިކުރާ އެއްޗަކުން ކުރެވިދާނެ އެހެން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް...
 43. އިންޓަރނެޓްގައި ހުންނަ ފްރިޖް
  އިލެކްޓްރޯލަކްސްގެ އާ ފްރިޖް އުފައްދައިފި އެވެ. ސްކްރީންފްރިޖްގައި މިހާރު ވަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށްފައެވެ. އެއީ އިންޓަނެޓާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު، އަނެއްކޮޅުން، ފިނިކުރާ ތަނުގެ މި ފައިދާ އޭގެ ނެގެޓިވް ކޮލިޓީއަކަށް ތަރައްގީވެދާނެ އެވެ. އަދި އޭގެ ކައުންޓަރޕާޓް - ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރެއް...
 44. ފިނިކުރާ ޕްލާންޓްތައް
  ފިނިކުރާ ސާމާނުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދިގުދެމިގެންދާ މިންވަރަކީ މެޓަލް ޓިއުބަލަރ ސްޓްރަކްޗަރއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހާސިލްކުރެވޭ މުހިންމު ސިފައެކެވެ. އޮޕަރޭޝަންގައި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތާއި ވަރުގަދަކަން ފޯރުކޮށްދެނީ ޑަންފޮސް ޓީއޯވީ ނުވަތަ ލޮޔުނައިޓް ހަރމެޓިކް ޔުނިޓްތަކުންނެވެ. މަތީ...
 45. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން
  ފްރިޖް ހޮވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ މައިގަނޑު އެއް ޕެރަމިޓަރަކީ އެރގޯ އިކޮނޮމީ އެވެ. މިސާލަކަށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އަޅާކިޔާނަމަ، ދެން އެންމެ ގިނައިން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން ޖެހެނީ މި ގޭގައި ބޭނުންކުރާ އެހީތެރިޔާގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް...
 46. ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފަންކްޝަނަލް އިކުއިޕްމަންޓް
  ފިނިކުރާ ތަނުގައި އެލާމް ޖަހާފައި ހުންނައިރު ވަރަށް ބޭނުންތެރި. އެއީ އަލިކަމާއި އަޑު ވެސް ވެދާނެ އެއްޗެކެވެ. ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އެލާމްތަކުގެ ތެރެއިން ފްރީޒާގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިން މަތިވާ ވަގުތު ދޭ އެލާމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެ އެވެ. -11 ޑިގްރީއަށް އަރައިފިނަމަ، ދެން...
 47. ފްރިޖްގެ ޑިމައިންސް
  ގޭތެރޭގެ ސާމާނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަޅަށް ޚިޔާރުކުރާ ގޮތަކުން، އޭގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތާއި، މި ސާމާނުގެ މިލްކުވެރިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އަރާމު އިޙްސާސްތައް ބިނާވެގެންދާނެއެވެ. ފްރިޖަކީ އަހަރެމެންގެ ގޭގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއް...
 48. މޫސުމާއި ފިނިކުރާ ވަސީލަތްތައް
  ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައިވެސް އާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ އިންޑިކޭޓަރުތަކެއް ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް އެއީ މާހައުލުގެ ފިނިހޫނުމިނަށް ވެދާނެއެވެ. މި ޕެރެމިޓަރުތައް ކޮންމެ ފިނިކުރާއެއްގެ މޫސުމީ ކްލާސް ކަނޑައެޅުމުގައި ކަނޑައަޅާ ޕެރަމިޓަރުތަކުގައި ހިމެނެއެވެ. މޫސުމީ ކްލާހުގެ...
 49. ފްރިޖް ފްރީޒާ
  ފްރީޒާގައި ޝެލްފްތަކާއި ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިތުރުން ދަބަސްތައް ވެސް ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. ގިނަ އަދަދަކަށް ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވޭ ގޮތަށް ފްރީޒާ ފަރުމާކޮށްފައިވާނަމަ ދެން ދަބަސްތަކަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. މިއީ ގިނަ ދުވަހު ޝެލްފް...
 50. ފްރިޖް ކެޕޭސިޓީ
  ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު ހަނދާން ކުރަން ޖެހެނީ އޭގެ ޑިމައިންސްތައް ވޮލިއުމް އާއި ގުޅިފައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ވަކިނުކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެ. މިއިން ކޮންމެ އިންޑިކޭޓަރަކީ ވެސް ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުމުގައި ހަގީގަތުގައި މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. މި ދެ...
 51. ފްރިޖް މޯޑްސް
  ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާއިރު، އޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މޯޑްތަކުގެ އިތުރުން، އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ބޭނުންތެރިވެދާނެ ހުރިހާ ފަންކްޝަނަލިޓީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރަން ޖެހެއެވެ. ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާނާ ފްރީޒް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ބޭނުންތެރި މޯޑެކެވެ...
 52. ފްރިޖް މެނޭޖްމަންޓް
  މި ފިނިކުރާ ތަނުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. އެންމެ އާންމު ކަމަކީ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް އެވެ. މިއީ ކޮންވެންޝަނަލް ތަމަސްޓޭޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ތަނެވެ. މި ކޮންޓްރޯލްގެ ސަބަބުން ލިބެންހުރި ފަސް ޓެމްޕަރޭޗަރ...
 53. ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓްގެ ބާވަތް ހޮވުން
  ފިނިކުރާ އޮޕަރޭޓް ކުރާއިރު އޭގައި ފްރޮސްޓް ނުވަތަ ސްނޯ ޑިޕޮސިޓް އުފެދިދާނެ އެވެ. މި މައްސަލައިން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ފިނިކުރާ ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމަށް ތަފާތު ގޮތްތައް އުފެއްދުންތެރިން ހުށަހަޅަ އެވެ. ފްރީޒާގައި މެނުއަލް ޑިފްރޮސްޓިން ނުވަތަ ނޯ ފްރޮސްޓް...
 54. ފިނިކުރާ ތަކެތި އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕްރެސަރ
  އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ މެދު ނުވަތަ ބޮޑު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ވާހަކަ ނަމަ، ދެން އެމީހުން ވަގުތުން ވިސްނަނީ އޭގައި ހުންނަ ކޮމްޕްރެސަރުގެ އަދަދާ މެދުގައެވެ. ކުޑަ ފިނިކުރާ ތަނަށް ބަލާއިރު، އެއް ކޮމްޕްރެސަރަކީ އެއަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވެސް މޮޅު މަސައްކަތެއް ކުރެއެވެ. ފިނިކުރާ...
 55. ހެޑްފޯނު ހޮވާނެ ގޮތް
  ކޮން ހެޑްފޯނެއް ހޮވަންވީކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެޑްފޯން ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދޭން ޖެހެ އެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މިއުޒިކް އަޑުއެހުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އަދި މި ޕްރޮސެސްއާއެކު އަރާމު ލިބިގެންދާނެ ކަމީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އަޑުއެހުމުގެ އަރާމަށް...
 56. ޕްރިންޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
  ޕްރިންޓަރެއް ހޮވައި ގަތުމަކީ އެތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ގަންނަ އެއްޗެއް ނޫން ނަމަވެސް އެ ކާރު “ޑްރައިވް” ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ މާނައިގައި އެކަށީގެންވާ ކާރު މޮޑެލްއެއް ހޯދުމެވެ. އާދައިގެ މީހަކަށް ރަނގަޅު މޮޑެލްއެއް ހޮވުމަކީ ފުދޭވަރަކަށް އުނދަގޫ ކަމެއް؛ފުރަތަމަ ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭނީ މިއަދު ސަޕްލައި...
 57. އީ-ފޮތެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  އެކިއެކި އެކްސްޓެންޝަންތަކުގެ ސޭވްކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓް ފައިލްތައް ސްކްރީނުގައި ދައްކާ، އާންމު ކަރުދާސް ފޮތެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ އީ-ފޮތެކެވެ. މި މާއްދާ ކިޔުމަށްފަހު، އީ-ފޮތެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯ މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެއެވެ. ކަރުދާހުގެ ފޮތްތަކަށްވުރެ އީ-ފޮތްތަކަށް އިންކާރު ނުކުރެވޭ ފަދަ...
 58. ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ މަގުބޫލުކަން މިވަގުތު ދަނީ ހަމައެކަނި ބާރުގަދަވަމުންނެވެ. އެމީހުންގެ ޑިމައިންސްތަކާއި ބަރުދަނާއި ފަންކްޝަންތައް މެދުނުކެނޑި ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިރު، ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތަރައްޤީއާ އެއްވަރަށް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ބާޒާރުގައި ޓެބްލެޓް ވިއްކާއިރު...
 59. ޕްރޮޖެކްޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
  ޕްރޮޖެކްޓަރުގެ އަގު ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވުމުން ދޭހަވަނީ އެއީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޚިޔާރުކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. 30-60 ހާސް ރޫބަލް އަކީ ސީދާ ފޯކަސް ކުރަން ޖެހޭ އަދަދެވެ. މި މާއްދާގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯއާއި މި ޗޮއިސްގެ ނިއުއަންސްތަކާއި މުހިންމު ނުކުތާތައް ދެނެގަނެވޭނެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. މަތީގައި...
 60. ނޭވިގޭޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
  މިޒަމާނުގެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަކީ ޖީޕީއެސް-ނޭވިގޭޓަރެއް ނެތި ތަޞައްވުރު ކުރުމަކީ މުޅިން ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި އަޖައިބު ކުރުވަނިވި އާލާތްތަކަކީ ދަތުރުވެރިންނާއި ވަގުތުގެ އަގު ވަޒަންކުރާ އަދި ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ނިމުމެއް ނެތް ލެބިރިންތްތަކުގައި ހޭދަކުރަން ބޭނުން...
 61. އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  އެމްޕީ3 ޕްލޭޔަރަކީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ސިނާއަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ އެއް ތަރައްގީ ކަމަށް ބެލެވޭނެ އެވެ. އިންސާނުންގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރާ ހަރަކާތްތަކުގައި މި ޑިވައިސްގެ އެހީތެރިކަން ކުޑަ ނަމަވެސް، އަނެއްކޮޅުން...
 62. ޑީވީއާރު ހޮވާނެ ގޮތް
  ކާރު ރެކޯޑަރަކީ ކާރަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ޑިވައިސްއެއް ކަމުން ކާރެއްގެ ތެރެއިން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ޓްރެފިކް މައުލޫމާތު ރެކޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. މިއަދު ގިނަ އަދަދެއްގެ އެކްސިޑެންޓްތަކާއި ދަތުރުފަތުރުގެ މައްސަލަތަކުގެ...
 63. ސީމަންސް ފްރިޖް
  ވައިން ރައްކާކުރުމަށް ވަކި ފިނި ތަނެކެވެ. އެއީ ސީމަންސް އިން ވައިން ކޮނޮއިސަރުންގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އާ މޮޑެލްތަކުގެ ފްރިޖްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދޭ ސަބަބެވެ. ކޭއެސް 38ޑަބްލިޔުއޭ40 އަދި ކޭއެސް 30ޑަބްލިޔުއޭ40...
 64. ވިރލްޕޫލް ފްރިޖް
  ވަރލްޕޫލް ފްރިޖް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޓޯޓަލް ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރުމަށެވެ. މިފަދަ ނިޒާމެއް ހުރުމަކީ ވައި ވަދެގެން ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ހޫނުމިން ދަށްވުމުން ޑިފްރޮސްޓިންގ ނުހިނގާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ފިނިކުރާ ތަނުގައި އައިސް ނުއުފެދެއެވެ. ފިނިކުރާ ހުރިހާ...
 65. އައު އިންޑެސިޓް ފްރިޖް
  އާ އިންޑެސިޓް ފްރިޖްތަކުގައި ފްލެކްސިބަލް ޑިޒައިންއެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިން ޗެމްބަރުތަކުގައި ހުންނަ ދޮރުތަކުގައި ރާޅު ފޯމެއް ހުރެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފިނިކުރާ ތަނަށް މުޅިން އައު، ޝައުގުވެރި، ޑިޒައިން ފޯމެއް ލިބެއެވެ. ފްރިޖްގެ އެތެރެއަކީ މަލްޓިފަންޝަނަލް އަދި އެސްތެޓިކް އެއްޗެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގެ...
 66. ފިކުރީ ވިރްޕޫލް
  އެންމެ ފަހުގެ ފަންނީ ކުރިއެރުންތައް ވިރްލްޕޫލް ފްރިޖްތަކުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. މިއާއެކު ފިނިކުރާގެ ބޭރުފުށާއި އެތެރެއިންވެސް އަރާމު ޑިޒައިންއެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރޭގައި "ހަވަނަ ހިއްސު" ހިމެނެ އެވެ. ސެންސަރުތައް ހުންނަނީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް...
 67. ފްރިޖްތަކާއި އެތަކެތީގެ ސިފަތައް
  ކޮންމެ ބްރޭންޑެއްގެ ފްރިޖްގައި ވެސް އަމިއްލަ ޒާތީ ސިފަތަކެއް ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް ލިއެބްހެރް ފްރިޖްގައި ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ހުރުމުން ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ. ވެރިއޯ-ސްޕޭސް ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ސްޕޭސްތައް އެއްކޮށްލެވޭނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ހަކަތަ ސަލާމަތް ކުރެވޭ މިންވަރު...
 68. ފްރިޖް އަދި ފްރީޒިންގ ސެންޓަރ
  ގޯރްމެޓިކް ފްރިޖް-ފްރީޒާ ސިސްޓަމްގައި ހަތަރު ކްލައިމެޓް ޒޯނެއް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ. މި ފްރިޖްގެ ޖުމްލަ ވޮލިއުމް އަކީ 465 ލީޓަރެވެ. ޓެމްޕަރޭޗަރ ވެލިއުގެ އިތުރުން ހޫނުމިން ދައްކާ އިންޑިކޭޓަރސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްގައިވެސް ވަކި ސަރަހައްދެއް ހުރެއެވެ. މި އުފެއްދުންތައް...
 69. ޕްރައިމާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތައް
  ރަޝިޔާގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރި ސާމާނެއްގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ ހޫނު ޚަބަރު! ސުޕަމާކެޓްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ފިނިކުރާ ޑިސްޕްލޭ ކޭސްތަކުގެ އާ ސިލްސިލާއެއް ނެރެފި އެވެ. މިބާވަތުގެ ސާމާނު އުފެއްދުން ކަނޑައަޅަނީ ތިން ލެވެލްގެ ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަކުންނެވެ. ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަތަ ކުދި ފަރުމާތަކަށް ހާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ...
 70. އައިޕެޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ އެކްސެސަރީޒް ހޮވުން
  އެޕަލް އައިޕެޑަކީ މިވަގުތު އެޕަލްގެ އެންމެ އިންގިލާބީ އެއް އުފެއްދުމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ބައި ކިލޯއަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ބޮޑު ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޮމްޕިއުޓަރެއް ފަދައިން މި ޓެބްލެޓް ވެސް މަސައްކަތްކޮށް ޑިސެންޓްކޮށް ފެންނަނީ އައިޕެޑަށް އެކަށީގެންވާ އެކްސެސަރީޒްތައް ހުރިނަމަ އެވެ. އެޕަލް...
 71. އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކާއި ޔޫރަޕްގެ މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
  އެމެރިކާގެ ފްރިޖްތަކަކީ އާންމުކޮށް ހުންނަ ކޮޓަރިތައް (ފްރިޖް އަދި ފްރީޒާ) އެއް ކައިރީގައި ހުންނަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައި މި ފިނިކުރާތައް ބޮޑެތި ކަމުން، އެކަކު އަނެކެއްގެ ކަނާތްފަރާތާއި ވާތްފަރާތުގައި ދެ...
 72. ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖް
  ދެ ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖްތަކަކީ އާންމުންގެ ސިކުނޑީގައި ވަރުގަދަ އަދި އަގުބޮޑު ޔުނިޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވަރުގަދައަށް ބިނާވެފައިވާ ފްރިޖްތަކެކެވެ. މިފަދަ އާލާތްތަކުގެ އިންޖިނިއަރިންގެ ޒަމާނީ ޓްރެންޑްތައް އެހެން ސާބިތުވާން ފަށައިފި އެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ބަދިގޭގައި ހުންނަ އެންމެ ކޮމްޕެކްޓް، އަދި އެންމެ މުހިންމު...
 73. ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް
  ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖްގެ މައިގަނޑު ފައިދާއަކީ ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ މޮޑެލްތަކާ އަޅާބަލާއިރު އޭގެ ފައިދާ އިތުރުވުމެވެ. ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް އާއި އެއް ސައިޒެއްގެ ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް ތަކުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެއެވެ...
 74. ކުދި ޖާގަތަކަށް ކުދި ފިނިކުރާތަކެތި
  މި ލިޔުމަކީ ކުދި ބަދިގެތަކުގެ ވެރިންނާއި ކުޑަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ނަގާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ލިޔުމެކެވެ. މި މައުޟޫއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ގުޅުންހުރި މައުޟޫޢަކަށް ވާތީ، ގިނަ ސްޓޭންޑަރޑް ބަދިގެތަކުގެ ޑިމައިންސްތަކުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދޫކޮށްލައެވެ. ކުދި...
 75. މަލްޓި ކޮމްޕާޓްމަންޓް ފްރިޖްތަކުން ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ
  ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންސިއުމަރުންގެ މެދުގައި ގިނަ ކެމެރާތަކެއް ހުންނަ ފްރިޖް މޮޑެލްތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މަލްޓި ޗެމްބަރ ފްރިޖްތަކުގައި މި އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައިގަނޑު އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް - ތަނަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަން - ފުއްދައިދޭ ސިފަތައް އެއްކޮށްލާފައިވެއެވެ. މަލްޓި ޗެމްބަރ...
 76. ފެންސީ ފްރިޖް
  އުފެއްދުމުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ ބައެއް ފަރުމާތަކުން ފިނިކުރާ ދޮރުތައް އުފެއްދުމުގައި ޓެކްސްޗާޑް އެމްބޮސްޑް ސްޓީލް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. މިއީ ފިނިކުރާ ފަންނުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ޝައުގުވެރިވާ އެއްޗަކަށް ހެދުމުގެ އިތުރުން ބިމުގެ މަތީގައިވާ އުނިކަންތައްތައް...
 77. މިއަދު އެންމެ ގިނައިން ގަންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިކުރާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
  ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނައިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ، އޭގެ ފަންކްޝަނަލް ފީޗާސް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށާއި، ދުޅަހެޔޮ މާހައުލެއްގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ ކަމާއި، އެއީ މީހުންގެ ސިއްހަތަށް އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖް ހޮވާއިރު އޭގެ...
 78. ކުދި ޖާގަތަކަށް މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ހަނި ފްރިޖް
  މިއަދު ގިނަ ބަޔަކު ހޭނިފައިވަނީ ސްޓޭންޑަރޑް ވައްތަރުގެ ފިނިކުރާ ތަނަށް، އަދި ކޮންމެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ އާދައިގެ ބަދިގެއެއްގެ އާދައިގެ އެކްސެސަރީގެ ސިފައާއި ޑިމައިންސްއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. އެކަމަކު، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުހުރެ، އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގެ ބަދަލުގައި...
 79. އެކި މާހައުލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއެލް ހައި އެންޑް ފްރިޖް
  މިއެލޭ އަކީ ވަރަށް ދިގު ތާރީހެއް އޮތް މީހެއް ކަމަށާއި މި ބްރޭންޑް އުފެއްދުމަކީ މީގެ ކުރިން 1989 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މި ޖަރުމަނު ކުންފުނިން ވަގުތުން ގަސްތުގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފެއްދުމާ ދިމާއަށް ދިޔައިރު، މިއީ ޔޫރަޕާއި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގައި...
 80. އެންމެ ތަނަވަސް ޒަމާނީ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް
  ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އަޑުއަހާފައި ވާނެ އެއްފަރާތުގައި ހުންނަ ފްރިޖްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރަނީ ކެބިނެޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ދޮރުތަކާ އެއްގޮތް ދޮރުތަކެއް ހުންނަ ފިނިކުރާ ސާމާނުތަކަށެވެ. ފްރިޖް ސައިޑްބައިސައިޑް - މަލްޓި ޗެމްބަރ...
 81. ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރަތަކުގައި އާޑޯ ފްރިޖް
  ފްރިޖް އާޑޯ މިވަގުތު ކިޔާލެވޭނީ އެމީހުންގެ ކްލާހުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފްރިޖް އެވެ. ހަގީގަތަކީ މިހާރު ފިނިކުރާ ތަނަކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން، ރައްޔިތުން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރާ ފޮށިގަނޑަކަށް ވުން ހުއްޓިފައި އޮތް...
 82. ސްވިޒަލޭންޑްގައި ލިބްޗެން ފްރިޖްތަކުގައި ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތައް
  "21 ވަނަ ގަރުނުގެ ފިނިކުރާ" ގެ ލަގަބު ލިބެންޖެހޭނީ ކޮންކަހަލަ ފިނިކުރާއެއް ހެއްޔެވެ؟ ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި މިއީ ލީބްޗެން ފްރިޖްތަކެކެވެ. އެމީހުންގެ ކިބައިގައި އެހާ ޚާއްޞަ ކަމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެއަކަސް ހީވާނީ ފިނިކުރާ އެއްޗަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ސުޕަނެޗުރަލް އެއްޗަކަށް ވުން ހުއްޓިފައިވާ ކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން އެތަކެތި...
 83. މައިލް ފްރިޖް
  2008 ވަނަ އަހަރު މިއެލޭ އިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ "ޙުކުމަށް" ގެނެސްފައިވަނީ ސޯލޯ ފްރިޖް ކޭ10000 ގެ އާ އާއިލާއެކެވެ. މި ސީރީޒްގެ މައިލް ފްރީޒާތަކާއި ފްރިޖްތައް އުފާކުރަނީ އިތުރު އޮޕްޝަންތަކުގެ މުއްސަނދި ސެލެކްޝަނަކާއި...
 84. ޕެނަސޮނިކް ޖަޕާނީޒް ފްރިޖްތަކުގެ ޚާއްޞަ ފެންވަރު
  ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޕެނަސޮނިކް އިން އުފައްދަނީ ހަމައެކަނި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯސް ވިސްނުމެއް ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މި ކުންފުނިން އުފައްދަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ އިތުރުން، މޮޅު ފިނިކުރާ ޔުނިޓްތަކެކެވެ...
 85. ބަދިގެއަށް ރަނގަޅު ކުލައެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ހޮވާނެ ގޮތް
  މިހާރު ފިނިކުރާ ތަނުގެ ކޮންސިއުމަރ ކޮލިޓީއާއި އެކު ބޭނުންކުރުމަށް ފަސޭހަކަމާއި ފަންނީ އަދި އިގްތިސާދީ ސިފަތަކަކީ އޭގެ ކުލައާއި ޑިޒައިން އެވެ. މީގެ ކުރިން ފްރިޖްގެ ޑިޒައިން ކަނޑައަޅަމުން ދިޔައީ ހޭންޑްލްގެ ބައްޓަމާއި އެއް ހުދު ކުލައެއް ހުންނަ އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ޓްރޭޑްމާކް އަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިއަދު ޑިޒައިން...
 86. މިނީ-ފްރިޖް
  ކުދި ފްރިޖްތަކުގެ ޑިމާންޑް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެމީހުން ބޭނުންކުރަނީ އޮފީސްތަކުގައި، ހޮޓަލްތަކުގައި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮމްޕްލެކްސްތަކުގައި، ހޮސްޕިޓަލް ވޯޑްތަކުގައި އަރާމު އިތުރުވެގެންނެވެ. މައިގަނޑު ފަސޭހައަކީ އެމީހުން ޖާގަ މަދުވުމެވެ، ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ ކޮޓަރިއެއްގައި ބަހައްޓާލެވޭ ގޮތަށް ޑިޒައިންއެއް ހުރެއެވެ...
 87. އަމިއްލައަށް ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް ފަސޭހަ!
  ހޫނު މޫސުމާ އެކު ކާރު ފިނިކުރާ ފަދަ އުފެއްދުމެއް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ. އެ މުދަލަކީ ހާއްސަކޮށް ތަހުޒީބާ ދުރު ހާލަތްތަކުގައި، ބޭރުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތެރޭގައި، ކާރުގައި ދިގު ދަތުރެއް ކުރާނަމަ، އަދި ދުވަހަކުވެސް ނޭނގޭ...
 88. ފިނިކުރާ ވަސްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުން
  ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފިނިކުރާ ތަނަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތާޒާކަމުގެ މުއްސަނދިކަން ކަމުގައި ވާއިރު، އެހެން ހާލަތްތަކުގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމަކީ ހަމައެކަނި މޮޔަ ކަމަކަށް ވާނެތީ އެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވަނީ ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ތާޒާކަމާ ދުރުގައި ވަސް ދުވަން ފަށާތީ... މި ކިޔާ...
 89. ކޮން ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަން ރަނގަޅު؟
  އަޅުގަނޑުމެންނާ އެހާ ދުރު ނޫން ދުވަސްވަރު، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންނަށް މަޖުބޫރުވީ، ކާބޯތަކެތި ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އުކުޅުތަކަކަށެވެ. މިސާލަކަށް އުތުރުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރައްޔިތުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެމީހުންގެ ގެދޮރުގެ ބިންގަރާސްތަކުގައި ގްލޭޝިއަރ ހަދަމުން...
 90. ކޮން ފްރީޒާއެއް ހޮވަންވީ؟
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމާނުގައި، އެންމެ ފަހުން މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ސިއްހަތަށް އަގު ދޭން ދަސްވެފައިވާއިރު، މިކަމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތައް ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މުހިންމުވަމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ފްރީޒާތައް އެގޮތަށް ގިންތިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިތަނުގައި ޕޮއިންޓަކީ ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފެންވަރު ވެސް ނޫން...
 91. ފިނިކުރާ ދޮރު އަނެއް ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަންނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް ތަންކޮޅެއް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ ... ފިނިކުރާ ތަނެކެވެ. އާދެ، އާދެ، އެއީ އިންސާނިއްޔަތުގެ މި ދޮން އެކުވެރިޔާ، ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ބަދިގެއެއްގައި ވެސް ހަރަކާތެއް ނެތި އަދި ނައްތާނުލެވޭ ގޮތަށް ހުރެ، އޭގެ ގޮހޮރުގައި ފޮރުވިފައި ހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް...
 92. އޯ، ފްރޮސްޓް-ފްރޮސްޓް: ޒަމާނީ ފިނިކުރާތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް
  އެއް ޒަމާނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން އައީ ވިންޓަރުގައި އައިސް ކޮށުމުގައެވެ. އެމީހުންނަށް މި އުނދަގޫ އަދި އިންތިހާއަށް ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހުނީ ހަމައެކަނި ބަހާރު މޫސުމާއި ހޫނު މޫސުމުގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައެވެ. އާދެ،...
 93. ފިނިކުރާ ތަކެތި ޑިފްރޮސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް
  ދިރިއުޅުމުގައި މަދުވެގެން އެއްފަހަރު ފިނިކުރާ ބެލެހެއްޓުމާ މުއާމަލާތް ކޮށްފައިވާނަމަ، ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ޖެހޭކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ އެވެ. މި އިވެންޓަކީ ޒަމާނީ ހައިޓެކް މޮޑެލްތަކަށް ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ބޭނުންވާ އިވެންޓެއް ކަމަށާއި، ޑިޕްރެޝަން ރެގިއުލަރިޓީއަކާއެކު ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަމެވެ...
 94. ބިލްޓް-އިން ފްރިޖް: އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ގޮތްތައް
  ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެއްވެސް މީހަކަށް ހައިރާންކަމެއް ނުލިބޭނެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ބިލްޓް-އިން ސާމާނު ގިނަކަމުންނެވެ. އެކަމަކު މިކަމުގެ މާނައަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބިލްޓް-އިން ސާމާނު މާ މަގުބޫލު ނުވާ ކަމަކަށް ނުވާނެ - މުޅިން އެއާ ޚިލާފަށް، އޭގެ ވިޔަފާރި އަހަރުން...
 95. ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވުން: އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޑިފްރޮސްޓް ސިސްޓަމެއް ހެއްޔެވެ؟
  ފްރިޖް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ދަނީ ވާދަވެރިން ބަލިކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. އެމީހުން ރިޒޯޓް ކުރާ ކޮން ޓްރިކްތަކެއް: އެމީހުން އުފައްދަނީ ގަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ ޑިޒައިންއަކާއެކު މޮޑެލްތައް، އާ ފަންކްޝަންތަކެއް ގެނެސްދޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއް އެއް އަމާޒަކާއެކު - ގަންނަ މީހުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމެވެ. ތަފާތު މޮޑެލްތަކުގެ ބޮޑު ސެލެކްޝަނަކުން...
 96. ރަނގަޅު ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީ ހޮވާނެ ގޮތް
  ފުލް އެޗްޑީ ޓީވީތަކެވެ. އެއީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މި އައު ޢިބާރާތް މިޒަމާނުގެ އިންސާނާއަށް އެތަން މިތަނުން އަޑުއަހަން ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު އަބަދު މީހުންނަށް އޭގެ އަސްލު މާނައަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެޗްޑީ...
 97. މިއަދު މީހުން ޕެނަސޮނިކް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
  ޕެނަސޮނިކް ލެޑް ޓީވީތަކުގެ މައިގަނޑު ޚިޔާލަކީ ވިއެރާ އެޗްޑީޓީވީ ޓީވީތަކުގެ އާ މޮޑެލްއެއް - 3ޑީ ސަޕޯޓް ލިބޭ އެލްސީޑީ މޮޑެލްއެކެވެ. މި މޮޑެލް އުފެއްދީ ޓީވީ އެތައް ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައެވެ: މި ޓީވީއަކީ ގޭމް ކުޅުމާއި، 3ޑީ ފިލްމު ބަލާލުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރެއްގެ...
 98. ކުރިން ނެރުނު ޓީވީތަކަށްވުރެ ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފައިދާ
  އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެނީ 1920x1080 ގެ ރިޒޮލިއުޝަން އަދި 200 ހޯސްޕަވަރުގެ ރިފްރެޝް ރޭޓެއްގެ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް މެޓްރިކްސް އެއްގައި ސްކްރީނެއް ހުންނަ ސާޅީސް ހަ އިންޗީގެ ޓޮޝިބާ ޓީވީއެކެވެ. ލެޑް ޓީވީތައް ނެރުމުން ޓޮޝިބާއިން އަލްޓްރާ ތިން ސޮލިއުޝަންތަކަށް ޒަމާނީ ފެޝަނަށް ތަބާވާން...
 99. އެންމެ ފަހުގެ ޖީލުގެ ފިލިޕްސް އެލްއީޑީ ޓީވީ ގަންނަން
  އެއް ފިލްމެއް ސިނަމާއާއި ޓީވީ ސްކްރީނުން އެހާ ތަފާތުކޮށް ފެންނަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މުޅި ކަންތައް ހުރީ ޓީވީގައި ސްކްރީންގެ ނިސްބަތުގައި އެހާ ރޭޝިއޯއެއްގައި 4:3 ގައި ކަމަށާއި، ފިލްމު ސްކްރީނުން ދައްކާނީ 16:9...
 100. އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވީ ކޮން އިރަކު
  ކުރީގެ ޓީވީ ބަދަލު ކުރަން ހޭލުންތެރިކަމާއެކު ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އަލިގަދަ ވަގުތު އައުމުން ވަގުތުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ، އާ ޓީވީ ވާންޖެހޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ވަގުތު ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އެލްސީޑީ ސްކްރީނެއް ހޮވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ...
 101. ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވުން
  މިވަގުތު އާއިލާގައި، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، އެއް ޓީވީއެއް ނޫން، ދެ ޓީވީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޓީވީ ހުރުމުން، މަސްލަހަތަށް ބަލާފައި ބަލަންވީ ކޮން ޕްރޮގްރާމަކާ މެދު މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ޓީވީ ސާމާނު އުފެއްދުމަކީ ތަފާތު ކަމެއް ކަމުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ބޭނުންތަކާއި މާލީ...
 102. މިއަދު މީހުން އެލްސީޑީ ޓީވީ ގަންނަނީ ކީއްވެގެން
  ވަގުތު ކޮޅަށް ނުހުރެއެވެ. ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ އަމާޒަކީ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަކޮށް ރައްކާތެރި ކުރުމެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މާކެޓުގެ ހިއްސާ ވަރަށް އަވަހަށް ލިބުނެވެ. މި ބާވަތުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ވިސްނާލުން...
 103. އެހެން އުފެއްދުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ޝާޕް އެލްސީޑީ ޓީވީ
  ހޯމް ސިނަމާ މާކެޓަށް ސްޓިރިއޯސްކޯޕިކް ޓެކްނޮލޮޖީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނުމާ ގުޅިގެން، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހިމޭންކަމެއްގެ ވަގުތު އައިސް، އޭގެ ތަން އަލުން ވަޒަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު ތެދުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކޮށްލަމާތޯ، 3ޑީ އުފެދުމާ ގުޅިގެން ޓީވީ މާކެޓްތަކުގައި ކޮލިޓީއަށް ބޮޑު ފުންމިނެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. ޑިވެލޮޕަރުން...
 104. ޒަމާނީ ހަގީގަތުގެ އެންމެ މޮޅު އެލްއީޑީ ޓީވީތައް
  ބޮޑެތި ޓީވީތައް ބަދަލުކުރާއިރު މައްސަލަ އުފެދެނީ، ކޮން ޓީވީތަކެއް ހޮވަން ރަނގަޅީ - އެންމެ ރަނގަޅު ލެޑް ޓީވީ ނުވަތަ ޕްލާސްމާ؟ ޚުދު މޮޑެލް ހޮވުމުގެ ކުރިން މި ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ތަފާތު ވިސްނަން ޖެހޭނެ، މިސާލަކަށް ކޮންވެންޝަނަލް ޓީވީއަކުން...
 105. އެންމެ ރަނގަޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ކޮބައިތޯ
  އެންމެ މޮޅު އެލްސީޑީ ޓީވީތައް ޖޫރީން ފާހަގަކުރީ އީއައިއެސްއޭ 2010 ގައި ކަމަށާއި، މިއީ ފިލިޕްސް 9000 ފުލް އެޗްޑީ 3ޑީ ރެޑީ އެލްއީޑީ ޓީވީ އަކީ ހަމަ އެގޮތެވެ. މި އެންމެ ރަނގަޅު ޓީވީގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 2،100 ޑޮލަރު ކަމަށާއި، މިއީ ޖުމްލަ ބަލާލުމުގެ ތަޖުރިބާ...
 106. ހުރިހާ ބްރޭންޑެއްގެ ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޕޯޓަބަލް ޓީވީ
  ފަންނީ އާ އުފެއްދުންތަކުގެ ސަބަބުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނުގައި ޕޯޓަބަލް ޓީވީތަކަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިންމު ބަޔަކަށް ވެފައިވާ ބްލޫ ސްކްރީންގެ ކުރިމަތީގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމެވެ. ޕޯޓަބަލް...
 107. މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީ ހޯދުން
  މިއަދު ފްލެޓް ސްކްރީން ޓީވީ ގިނަވަމުން އަންނައިރު، ސީއާރުޓީ ޓީވީ ވެސް ދަނީ މާޒީގެ ކަމަކަށް ވެގެންނެވެ. މިފަދަ ޓީވީތަކުގައި ކުދި ބޯމިނުގެ ފްލެޓް ޑިސްޕްލޭތައް ހުންނައިރު، އެއީ ފްލެޓް ޓީވީ ކަމަށް ކިޔަނީ އެހެންވެ އެވެ. އެއީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން ތަރައްގީވާން ފެށީ - މިއީ އެލްސީޑީ...
 108. ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ޓީވީއެއް ގަތުން
  40 އިންޗީގެ މޮނިޓަރުތަކުގައި މިއަދު އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކަކީ އެލްސީޑީ އާއި ޕްލާސްމާ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއްގެ ޑިސްޕްލޭގެ އަގުތައް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރެވެ. ކުލަ ސެޗުރޭޝަން، ދިގުދެމިގެންދާ މިންވަރު، ކޮންޓްރެސްޓް، ވޯލްޓޭޖް ބޭނުންވާ...
 109. ރަޝިޔާގެ ކުންފުނިތަކުން ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީތަކެއް
  ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީ އަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕްރޮޖެކްޓަރާއި ޕްލާސްމާ އާއި ދެމެދުގައިވާ ލިންކެއްގެ އިތުރުން އެލްސީޑީ ޓީވީ / ޕެނަލް ކިޔާލެވޭނެއެވެ. އަދަށްވުރެ ރަނގަޅީ ޕްރޮޖެކްޝަން ޓީވީއަކުން މިދެކަމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސެއް ލިބިދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސްޓޯލް ކުރުމާއި ބޭނުން ކުރުމަށް ފަސޭހަ،...
 110. އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް؟
  މީގެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ޕައިނިއަރ ފެނިގެން ދިޔައިރު ވަގުތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕްރެޒެންޓް ކުރެވުނެވެ. އެމީހުންގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް މޮޅު، އަދި އަގުތައް ވެސް ހެޔޮ. އެމީހުންގެ ތާރީޚަކީ ވަރަށް ދިގު ތާރީޚެއް ކަމަށާއި ހަމައެކަނި އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޑިސަމްބަލް ކުރަން ވަގުތެއް ނެތް ނަމަވެސް މިއޮތީ...
 111. އެލްއީޑީ ޓީވީގެ މުހިންމު ސިފަތައް
  އެލްއީޑީ ޓީވީ އާއި އެލްސީޑީ ޓީވީގެ މައިގަނޑު އަދި އަސާސީ ތަފާތަކީ ހަމައެކަނި މެޓްރިކްސް ބެކްލައިޓް ޖަހާފައިވާ ގޮތެވެ. އެލްސީޑީތަކުގައި ފްލޫރެސްސެންޓް ބޮކި ބޭނުންކުރާއިރު، އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެލްއީޑީ އެވެ. އެލްއީޑީ ޓީވީއަކީ އެލްސީޑީ ޓީވީއަށް...
 112. ބްރިލިއަންޓް އިލެކްޓްރޯލަކްސް
  މީގެ ކުރިން 2010 ވަނަ އަހަރު ޔޫރީ ޑިމިޓްރީވް ވަނީ އިލެކްޓްރޯލަކްސް އަށް އާ ކޮންސެޕްޓެއް ހުށަހަޅާފައި - ކުރިއަށް އޮތް ބަޔޯ ރޮބޮޓް ފްރިޖްގެ ފްރިޖް އެވެ. މި "އިލެކްޓްރޯލަކްސް" ގައި ހިމެނޭނީ ބަޔޯޕޮލިމަރ ޖެލް އެއް ކަމަށާއި، މިއީ ލޫމިނެސެންސް އިން ފިނިކޮށް، އޭގެ...
 113. ތަފްސީލީ ސިފަތަކެއް ހުންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
  "ވެކިއުމް ކްލީނަރ" ގެ ނަމުގައި ބެލެވެނީ އެއާ ކޮމްޕްރެސަރެއްގެ އެހީގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ފިލްޓަރުގައި ޖަމާވާ ނަޖިހާއި ދުން ނޭވާލާ ފަދަ އާލާތެކެވެ. އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ގޭތެރޭގެ ތަޅުންގަނޑާއި ކާޕެޓް ސާފުކުރުމަށެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި...
 114. އޭގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
  މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ހަމައެކަނި ޑްރައި ކްލީނިންގެ އިތުރުން ކޮޓަރީގެ ވަށައިގެން ތެތްކޮށް ސްޕްރޭ ތެތްކަން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އެވެ. މިފަދަ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެހީގައި ހަމައެކަނި ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން ކުޑަދޮރުތަކާއި ފަރުދާތައް ސާފުކޮށް، އަދި ފާޚާނާގައި...
 115. އެކްވާފިލްޓަރ އިން ރަނގަޅު ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  އެކްވާފިލްޓަރެއް ހުންނަ ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ހިކި ވެކިއުމް ކްލީނަރަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ ސާފުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް (ވައި ހިމެނޭ ގޮތަށް) ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. މި ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެއަރ ޕިއުރިފިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން %0.001...
 116. ރަސްމީ މަންދޫބުގެ އަތުން ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރ
  ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ދުންފަތުގެ އިތުރުން އެލާޖީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ވަރުގަދަ ވަސީލަތެކެވެ. އެހެނީ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދުވާލަކު ސާދާ ތެތް ސާފުކުރުމާއި، ކުނި އުކާލުމާއި، ދޮސް އުކާލުމަކީ އެލާޖިކް މީހެއްގެ ހާލަތު ލުއިކޮށްދިނުމަށް ފުދޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެދާނެ...
 117. ޑަސްޓް ކޮންޓެއިނަރ އާއި އެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގެ ފައިދާތައް
  މި ސެންޓްރިފިއުގަލް އެއާ ކްލީނަރަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ އެއްޗަކަށް ވާނީ އޭގައި ޑަސްޓް ކޮތަޅެއް ނެތުމުންނެވެ. އެފަދަ ކޮތަޅެއް ނެތުމުން، އޭގެ ބަދަލުގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮންޓެއިނަރެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ވެސް ދޮސް ސާފުކޮށް، ކޮންޓެއިނަރ ވެސް ދޮވެވޭނެ، މިގޮތަށް ކަންތައް...
 118. ޒަމާނީ އަދި ވަރުގަދަ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ
  ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރި ނަމަވެސް، އެ ހުރިހާ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ވެސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެއް ކަމަކަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށްޓަކައެވެ. ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކޮށް، އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި، އަގު ބޮޑު ބައެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ...
 119. ރޫމްބާ އާއި އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތަފާތު
  މިއަދު ވަރަށް ގިނަ ގޭޖްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެކިއެކި ފޯނާއި، ރީޑަރާއި، އެލާމް ގަޑިއާއި، ކެމެރާއާއި އަދި އެނޫންވެސް އެތައް އެއްޗެކެވެ. ގޭތެރޭގެ އާދައިގެ ސާމާނުތައް ވެސް ގޭޖެޓަކަށް ވަމުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި އެއީ ހަމައެކަނި ޓީވީތަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި،...
 120. އެކި ބޭނުންތަކަށް ބާރުގަދަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކާރޗަރ
  ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވަން. ކާޗާރ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ އާންމު އަގެއްގައި ރެއިންބޯ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެނަލޮގެކެވެ. ފައިދާތައް: - މަތީ ފެންވަރުގެ ސާފުކުރުން، އެއީ އެހެން ގޮތްތަކުން ހާސިލް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް - ކޮޓަރީގެ...
 121. އެކި ބޭނުންތަކަށް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޔުނިވާސަލް ޓެސްޓްތައް
  މިއަދު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ވެފައިވަނީ ތަންތަން ސާފުކުރުމުގެ މުހިންމު ބަޔަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މަޝްހޫރު އުފެއްދުންތެރިންގެ ތަފާތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެސްޓްތައް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރ ޓެސްޓްތަކުން ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ފައިދާއާއި ގެއްލުންތަކާއި ވަރުގަދަ ކަންކަމާއި ބަލިކަށިކަން ހާމަވެގެން ދިޔައެވެ. އެލްޖީ ކޮމްޕްރެސަރަކީ އާ މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މޮޑެލް...
 122. ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބާވަތްތައް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ މޮޔަ ޒަމާނުގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރޭގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއެކެވެ. އެއާ ނުލައި، ސާފުކުރާއިރު، ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންނަށް އެއީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އަދި ކުރިން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ޗޮއިސް ކުޑަނަމަ މިހާރު އެކި ފަންކްޝަންތައް ހުންނަ ތަފާތު އެތައް ވައްތަރެއްގެ ވެކިއުމް...
 123. ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ދެންމެ ފެންނަން ފެށިއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެމީހުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރީ ހަމައެކަނި ބުރުޖުއަޒީއަށް "ކުޅޭ އެއްޗެއް" ގެ ގޮތުގައެވެ. ނަސީބަކުން އެދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެން ގޮސް އެންމެ ދުވަސްވީ...
 124. ދޮންނަ ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ކޮންމެހެން އެހީތެރިވާ އެއްޗެކެވެ
  އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި ގޭތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މުހިއްމު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ގޭގެ ތަޅުންގަނޑާއި ކާޕެޓްތައް ސާފުވިވަރަކަށް މުޅި ގޭތެރެ ރީތިކޮށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެއެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ތަރުތީބު ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައިގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއެއް ނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް...
 125. ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އެންމެ މުހިންމު އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރިންސިޕަލްތަކާ ބެހޭގޮތުން
  ގޭގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއަކީ ވެކިއުމް ކްލީނަރެކެވެ. އޭގެ އެހީގައި އެންމެ ތަރުތީބުވެފައިވާ އަދި ފޮތިގަނޑު ގިނަ އެޕާޓްމަންޓުގައި ފަސޭހައިން ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށް، އާދައިގެ ބްރޫމަކަށް ވުރެ މާ އަވަހަށް އެކަން ކުރެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޒަމާނީ ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ތިބާގެ އެޕާޓްމަންޓް...
 126. ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން
  ގަބޫލުކުރައްވާ: ތިބާއަށް އެންމެ ކަމުދިޔައީ ޕައިކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ހުރިހާ ހޯމްވޯކެއް ނިމުނުއިރު އުނދުން މަތީގައި އޮށޯވެގެން އޮތް އެމެލްގެ ވާހަކައެވެ. ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތަކަށްފަހު ގެއަށް އައިސް އަހަރެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް...
 127. ތިމާގެ ކާރު ތަރުތީބުކޮށް ބެހެއްޓުން، ނުވަތަ ރަނގަޅު ކާރު ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދުއްވާ ކާރުތަކުގައި ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށްވުރެ ވެސް ކޮލިޓީ ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. މިއީ ވިސްނޭ ކަމެއް: މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމާއި ކުނި އުކާލާ މިންވަރު ބޮޑު ކަމަށާއި، ހުރިހާ ކާރެއްގައި ވެސް އާދައިގެ ކެބިން...
 128. ވެކިއުމް ކްލީނަރސް އާއި އެތަކެތީގެ ބާވަތްތައް: ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޗޮއިސްގެ އުނދަގޫތަކާ ބެހޭގޮތުން
  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ކިހާ މުހިންމު އެއްޗެއްކަން: ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަމުގެ އިތުރުން، ގޭތެރޭގެ މި އެންމެ ބޭނުންތެރި އާލާތްތަކުން ޝެލްފްތައް ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ސާފުކުރުމުން ސިއްހީ ގިނަ މައްސަލަތަކުން...
 129. ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުގެ ޔަގީންކަމެއް
  ފުރަތަމަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އުފެއްދިތާ ދިހަ އަހަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މި މުއްދަތުގައި ޑިވައިސް ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ލޮކޭޝަނަށް ވެސް ބަދަލު އައިސްފައިވެ އެވެ: އޮފީސްތަކާއި އާންމު މުއައްސަސާތަކުން ފެށިގެން އަމިއްލަ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ޑިވައިސް ބަދަލުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިހާރު ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި...
 130. ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ގޭގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ގިނަ ސަބަބުތަކަކާހުރެ އެކްޓިވޭޓަރ ޓައިޕްގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރ ހޯދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތަކަށް ބަލާލަމާ، އަދި މި ބާވަތުގެ ދޮންނަ މެޝިނުގެ މަގުބޫލުކަން އަލުން އާލާވާ ސަބަބުތައް...
 131. ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހުންނަ ބެރިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އުސޫލު
  ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި އާންމުކޮށް ދިމާވާ ބްރޭކްޑައުން އަކީ ބެއަރިން ވޭއާ އެވެ. މި ބައި ކަރުހިއްކުމުގެ ސަބަބުން ފަޅައިގެންދެއެވެ. 6-8 އަހަރު ފަހުން ޝަފްޓް ސީލް ފަޅައިގެން ގޮސް ލީކުވެ، ބެރިންގ އަށް ފެން ވަދެ، ބެރިންގ...
 132. ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ހޫނުކުރާ މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ވެރިފަރާތަށް ކިހާވަރެއް ޚަރަދުވާނެ
  ދޮންނަ މެޝިނުން ފެން ހޫނުކުރުން ހުއްޓާލައިފިނަމަ، މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވަނީ ހޫނުކުރާ މާއްދާ - ހޫނުކުރާ މާއްދާ - ފަޅައިގެން ދިއުމެވެ. އާންމުކޮށް ބްރޭކްޑައުން ވާ ސަބަބަކީ ހޫނުކުރާ މާއްދާގައި ސްކޭލް ނުވަތަ ނަޖިސް...
 133. ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޑައުން ޖެކެޓެއް ދޮވެ، އޭގެ ބައްޓަން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް
  މިއަދު ޑައުން ޖެކެޓަކީ މަތީ ގްރޫޕްގެ ކްލާސިކް ވައްތަރުގެ ވިންޓަރ ހެދުމުގެ ބަދަލެއް ކަމަށްވާ އަގުހެޔޮ، އަރާމު، ލުއި، ވަރސައިޓަލް ހެދުމެކެވެ. ޖީންސް ފަދައިން ޑައުން ޖެކެޓް ވެސް ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުން އައީ ހަމައެކަނި މަސައްކަތުގެ ހާއްސަ ހެދުންތަކެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިވަގުތު އެއީ ފިނި މޫސުމުގައި...
 134. ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކުޑަ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނެއް
  ދޮވުމަކީ ތަންކޮޅެއް މުއްސަނދި އަދި ވަގުތު ނަގާ ކަމެއް ކަމީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ގެއެއްގައި ދޮންނަ މެޝިނަކީ މިހާރު ލަސް ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ޒަމާނީ ފެޝަނަށް ދޭ ޝުކުރެއް ނޫން ނަމަވެސް މިއީ މިހާރުވެސް އަވަސް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ހަމައެކަނި...
 135. ލިލީން ފުރިހަމައަށް ދޮވުމަށް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ޑިޒައިންގެ ގޮތުން ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް ތިރީގައިވާ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ. - އޮޓޮމެޓިކް ("ޓެފަލް")؛ - އެކްޓިވޭޓަރުގެ ތިރީ އަދި ހޮރައިޒޮންޓަލް އެރޭންޖްމަންޓާއެކު ނޮން އޮޓޮމެޓިކް ("މިނީ-ވިޔަޓްކާ"، "ފެއަރީ")؛ - އެކްޓިވޭޓަރ ("ޑެސްނާ"، "ސަމަރާ"، "މާލިއުތުކާ") ގެ ވަށައިގެންވާ ގޮތަށް އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނޮން އޮޓޮމެޓިކް. ދަންނަވާލަން އޮތީ...
 136. ލޯ ދޮންނަ މެޝިން ރަނގަޅަށް ގަންނަންވީ ގޮތް
  މިޒަމާނުގެ ސިޓީތަކުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ވެސް ދޮންނަ މެޝިނެއް ހުރި ނަމަވެސް ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ 1. ދޮންނަ މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރާ ތަން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭތީ، ހިތާމައަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ތަނަވަސް ފާޚާނާއެއް...
 137. ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ
  މިއަދު ރަޝިޔާގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ބާޒާރު ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާވެފައިވެ އެވެ. އެއީ އެކި ކޮންސިއުމަރ ގްރޫޕްތަކުގެ ޤާބިލުކަމާއި ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެވެ. ހުރިހާ ދޮންނަ މެޝިންތަކެއް ކެޓަގަރީތަކަށް ބަހާލެވިދާނެ: އަގާއި، ޑިމައިންސްއާއި، ފަންކްޝަނަލިޓީއާއި، ޑިޒައިންއާއި، ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ރަޝިޔާގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ...
 138. އަރާމުކޮށް ދޮވުމަށް ޒަމާނީ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ނިސްބަތުން އާ ވައްތަރެއްގެ "މެކޭނިކަލް ލޯންޑްރެސް" އެއް ކަމަށާއި އެއީ މިހާރު އެކަނި ވެސް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ މެޝިންތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލު ބިނާވެފައިވަނީ ފިނިފެނުގައި ވެސް ކައްކާލުމުގެ އަސަރު...
 139. ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިނަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮން ފައިދާތަކެއް
  ވިޔަޓްކާ އޮޓޮމެޓިކް ވޮޝިން މެޝިނަކީ ފިނި އަދި ހޫނު ފެން ސަޕްލައި ނެޓްވޯކްތަކުން ކަރަންޓް އުފައްދާ މެޝިނެއް ކަމަށާއި، މިއީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮވުމަށް، އެކި ވައްތަރުގެ ފޮތިން ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ދޮވެ ފިއްތާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މެޝިނެކެވެ. ދޮންނަ މެޝިނުގައި ދޮވެފައިވާ ލިލީންގެ...
 140. ދޮންނަ މެޝިން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތްކުރުން
  ގޭތެރޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް ވެސް ޑްރައިއާ އާއި އެކު ފަންކްޝަނަލް އަދި ފަސޭހަ ދޮންނަ މެޝިނެއް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. ފެޝަން އެޕްލިއަންސް ފިހާރަތަކުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ވަރަށް ބޮޑު ރޭންޖެއް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ އިތުބާރު...
 141. ކުޑަ ފާޚާނާއަކަށް ހަނި ދޮންނަ މެޝިނެއް
  ރަޝިޔާގައި ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް އިތުރުވެފައިވާއިރު، އެއީ މިހާރުވެސް ލަގްޒަރީ އެއްޗަކަށް ވުން ހުއްޓިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ޑިމާންޑް ފުދޭވަރަކަށް އިތުރުވެފައި ވަނީ ހަނި ވައްތަރުގެ މެޝިންތަކަށެވެ. މިއީ ފާޚާނާތަކާއި ބަދިގެތަކުގެ ސައިޒު...
 142. ތަފާތު ސިފަތަކެއް ހުރި ޕެނަސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތައް
  އަޅުގަނޑުމެންގެ ފިހާރަތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ބޮޑު ރޭންޖެއްގެ ތެރެއިން، އެކަން ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ފެންނަ ފެނުމުގައި ވެސް އަދި ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އަދަދާއި ވަޒީފާގެ އަދަދުން ވެސް ވަރަށް ވައްތަރު މެޝިންތަކަކަށް ވާއިރު، ކޮންމެ މެޝިނެއްގައި ވެސް އުފެއްދުންތެރިޔާ...
 143. ސެމީ އޮޓޮމެޓިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިތޯ
  21 ވަނަ ގަރުނުގެ އާއިލާއެއްގެ މިޒަމާނުގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ ބޭނުންތެރި އަދި ބަދަލު ނުކުރެވޭ އެއްޗަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ފްރިޖް، މައިކްރޯވޭވް (ނުވަތަ ކޮންވެންޝަނަލް ގޭސް) އަވަން، ދޮންނަ މެޝިން. އާދެ - އާދެ، އަދި އާދެ އަނެއްކާވެސް، މިހުރިހާ ކަމަކީ ތަޖުރިބާކާރު...
 144. ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާ
  އިންސާނާގެ އަރާމުކަމާއި ހިތްގައިމުކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތަކަށް އެއްވެސް ހައްދެއް ނޭނގެއެވެ. އިލެކްޓްރިކް އަވަންތަކާއި، މުވާސަލާތީ ސާމާނާއި، އުޅަނދުތަކާއި، ބޮޝް ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރސް އަދި އެތައް ކަމެއް ޒަމާނީ ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ވަރުގަދައަށް ޤާއިމުވެފައިވެ...
 145. އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ ކޮބައިތޯ
  އަލްޓްރާސޮނިކް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅީ ރަނގަޅު މިސާލަކުން، މާކެޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 75 ޑޮލަރަށް ވިއްކާ މި މެޝިންގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މޮޑެލް އެވެ. މި މެޝިން ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ...
 146. ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ފިލްޓަރު ގަންނަން ދާނީ ކޮންތަނަކުން
  ދޮންނަ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ވަކި އިރުޝާދެއް ނެތް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އެއިން ކޮންމެ މެޝިނެއްގައި ވެސް އަމިއްލަ ސާވިސް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންތަކާއި ފީޗާސްތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. އެކަމަކު މެނުއަލްކޮށް ރަނގަޅު ކުރެވޭ ބްރޭކްޑައުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިއީ ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ތަތްވެފައިވާ ފިލްޓަރުތަކެއް...
 147. ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  މިޒަމާނުގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ރޭންޖް އެހާ ފުޅާ ކަމުން ފިހާރައަށް އަންނައިރު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނެ ގޮތެއް ވިސްނަން އުނދަގޫ ކަމުން އެއީ ގިނަ ދުވަހު ދެމިގެންދާނެ، އަގުހެޔޮ މެޝިނެއް ކަމުން ކޮންމެ ދެ ފަހަރަކު މަރާމާތު ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ މަސްތަކެވެ. ވަށައިގެން އަދި...
 148. އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް އެ ލަގަބު ލިބިދާނެ ނަމަ، އިންޑެސިޓް ދޮންނަ މެޝިނަށް ގައުމީ ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ދަރަޖަ ލިބޭނެ - އެއީ ބެލެހެއްޓުމަށް އިންތިހާއަށް ފަސޭހަ، ޕިކީ، އިގްތިސާދީ ފެން ބޭނުން ކުރެވޭ، އެނަލޮގްތަކާ އަޅާބަލާއިރު، އެއީ ކުޑަ އަގެއް. މި ބްރޭންޑުގެ...
 149. ކުދި ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ފާޚާނާ ވަރަށް ކުޑަނަމަ، އަދި އޭގައި ދޮންނަ މެޝިނަކަށް ޖާގަ ގާތްގަނޑަކަށް ނެތްނަމަ، ސިންކު ދަށުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ވަރަށް މަދު ކޮމްޕެކްޓް ދޮންނަ މެޝިންތަކެއް އެހީތެރިވެދެއެވެ. އެމީހުންގެ ބޮޑެތި ފީޗާސްތަކަށް ވުރެ މަދު ފީޗާސްތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ޖުމްލަކޮށް...
 150. ދޮންނަ ހެދުމާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް
  ދޮންނަންވީ ކޮން ޕައުޑަރެއް ހެއްޔެވެ؟ ކޮން ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ ކޮން ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވަންވީ؟ މި ސުވާލުތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގުޅުންހުރި ސުވާލުތަކެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ދޮވުމުގެ ފެންވަރަށް ނޫން ކަމަށާއި، ޒަމާނީ ޑިޓާޖެންޓްތަކާއި ފިނިހޫނުމިން މަތިވުމުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ދޮވެފައިވާ ތަކެތީގެ...
 151. އައު އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ހުދު
  އެޕަލް އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުފާވެރި ހައިރާންކަމެއް ލިބި އުފާކޮށްދެނީ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހީވާގިކަމާއެކު ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އެތައް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ އުފެއްދުންތަކުންނެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ވިއްކަން ފެށި އައިޕެޑް 2 64ޖީބީ ވައިޓް މޮޑެލްއަށް ގާތް ސަމާލުކަމެއް ލިބުނުއިރު،...
 152. އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އޯވަރވިއު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއެކު
  އައިފޯން ކޮމިއުނިކޭޓަރުތަކަކީ މިއަދު ފުދޭވަރަކަށް މަގުބޫލު އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް އާ ކަމަކީ އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އެވެ. މި މޮޑެލްގެ އާ ވަރޝަންގައި ހިމެނެނީ ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޝަން، 3ޑީ ނެޓްވޯކްތަކަށް...
 153. ކޮލިޓީ އައިޕެޑް ދަބަހެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  އައިޕެޑް އަދި އައިޕެޑް 2 އަށް ދަބަހާއި އެކި ކަވަރުތަކަކީ އެތަކެތީގެ ވެރިންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި، ވެރިން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ގޭޖްތައް އެކި ގެއްލުންތަކާއި ސްކްރެޗްތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށެވެ. އައިޕެޑް އަށް ބޭނުންކުރާ ދަބަސްތަކަކީ ސޮލިޑް...
 154. ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1
  ޒަމާނީ ގެޖެޓްތަކުގެ ފޭނުން ތިބީ ދިހަ އިންޗީގެ އާ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބްލެޓް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ އެނގޭތޯ ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެފަ އެވެ. ހަތް އިންޗީގެ ސްކްރީނެއް ހުރި ފުރަތަމަ ޓެބްލެޓް ގެލެކްސީ ޓެބްގެ ރިވިއުތައް އާންމުކޮށް ރަނގަޅު...
 155. ޗައިނީސް ޓެބްލެޓްސް
  ޗައިނާގައި އުފައްދާފައިވާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ގޭޖްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާޒާރަށް އައިތާ މިހާރު 2 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ: މިއީ މިހާރު އެ ބަގީ އަދި މަޑު ދަގަނޑު ކޮތަޅުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް...
 156. އައިޕެޑްގެ ބަދަލު ކިތައް ގޮތް ހުރެއެވެ
  އިލެކްޓްރޯނިކް މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އައިޕެޑް ޑިވައިސްގެ “ކަލްޓް އޮފް ޕާސަނަލިޓީ” މިހާރު އޮތް ނަމަވެސް، ގިނަ ކޮންސިއުމަރުން މިހާރުވެސް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު މާކެޓަށް ބަލަމުންދާއިރު، އައިޕެޑަށް ވުރެ ޝަރަފުވެރި ބަދަލެއް އެތަނުން ފެނިގެން...
 157. އައިޕޮޑް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނިންމުމުގައި މެރިޓްސް ވަޒަންކުރުން
  އައިފޯންގެ ވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ލިބޭނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ހެކަރު ޖޯޖް ހޮޓްޒް ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ޑިވެލޮޕްމަންޓެއް ނެރޭނެ އެވެ. ހަނދާން ކުރާތި ކުރިން ޖެއިލްބްރޭކްގެ އިތުރުން އައިފޯން އަންލޮކް ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް...
 158. ޒަމާނީ އިންގިލާބީ އައިޕޮޑް ޓަޗް
  އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރަކީ އަބަދުވެސް ގަންނަ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ޕްލޭޔަރެކެވެ. މި އިތުރުވެފައިވާ ޑިމާންޑަށް ސަޕޯޓް ދިނުމަށްޓަކައި އެޕަލް އިން އަހަރަކު އެއްފަހަރު މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ އާ މޮޑެލްތައް ނެރެ އެވެ. އައިޕޮޑް ޓަޗް ޕްލޭޔަރ އެހެން މޮޑެލްތަކާ ތަފާތުވަނީ ފަސޭހަ ޑިޒައިންއަކާއި އެކަށީގެންވާ ޑިމައިންސްތަކެއް...
 159. އައިޕޮޑް ނޭނޯ މޮޑެލްތަކުގެ ކުލަތައް
  6 ވަނަ ޖީލުގެ ޕްލޭޔަރެއް ކަމަށްވާ އައިޕޮޑް ނެނޯ އަކީ އެހެން ޖީލުތަކާ ވަރަށް ތަފާތު ޕްލޭޔަރެކެވެ. ކްލިކް ވީލް ރިންގް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް ނަމަވެސް މަލްޓި ޓަޗް އަށް ސަޕޯޓް ކުރާ...
 160. ޒަމާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުގެ ކެޓަލަގް އައިޕެޑް
  އާ އައިޕެޑް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރަކީ މުޅިން އާ ފީޗާސްތަކަކާއެކު މިފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ ފޭނުން ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭ ކޮމްޕިއުޓަރެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ އައިޕެޑް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސްކްރީން ކެޕޭސިޓީތަކެވެ. އޭގެ ފުޅާވެފައިވަނީ 2048 ވަނަ އަހަރު 1536 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މި ބާވަތުގެ ސްކްރީނުން އެއް ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރ...
 161. ދޮންނަ މެޝިން ބެލެހެއްޓުން
  ދޮންނަ މެޝިން ނެތި މީހުން އުޅެން މަޖުބޫރުވި ދުވަސްވަރު މިހާރު ތަޞައްވުރު ކުރަނީ މަދު ބައެކެވެ. އެދުވަސްވަރު ދޮވުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނާޒުކު އަންހެން ކޮނޑުގައި ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ދޮންނަ މެޝިން އީޖާދު ކުރެވެންދެންނެވެ. ވަގުތު...
 162. ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ ހޮވާނެ ގޮތް
  ގޭތެރޭގެ ކޮންމެ ސާމާނެއް ފަދައިން ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަނެއް ހުންނަ އުފެއްދުންތައް ވެސް ސެޓްފިކެޓް ލިބެނީ ދޮވުމުގެ ފެންވަރާއި، އެނބުރުމާއި، ހިއްކުމުގެ ފެންވަރާއި، ހަކަތަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ފުރަތަމަ ތިން ޕެރެމިޓަރަށް ބަލާއިރު ޒަމާނީ ގިނަ ކޮމްބައިންޑް ޑިވައިސްތައް ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މަތީ ކްލާސް އޭ...
 163. ދޮންނަ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
  ޝޮޕިން ސެންޓަރުތަކާއި ހާޑްވެއާ ފިހާރަތަކުގެ އުސޫލުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ޑްރައިއަރުގެ އަގު ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ނަމަވެސް، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނައިރު، ގިނަ ޒިޔާރަތްތެރިން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ މި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަންނަން ތައްޔާރަށް ތިބެއެވެ. ގިނަ ގޭތެރޭގެ އަންހެނުން އުފާވެފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް...
 164. ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ފަހަކަށް އައިސް ދޮންނަ ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަންހެން އާބާދީއަށް ފެނުނު ހުވަފެނެކެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އޭރު ދޮންނަ މެޝިންތައް ކުރިން ހުރި ނަމަވެސް އެ މެޝިންތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރި ހުވަފެނެކެވެ! ކޮން އަގުވީ ހަމައެކަނި ރިލީޒް ޑިވައިސްގެ ސިފައިގައި ދެ ރޯލާގެ...
 165. ބިލްޓް-އިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ސިފަތައް
  ދޮންނަ މެޝިނަކީ ޒަމާނީ ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި އެކުވެރިއެކެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ދޮންނަ މެޝިނަކުން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ދޮންނަ އެއްޗެހި ފަސޭހައިން ޙަވާލުކުރެވޭތީ، ގޭތެރޭގެ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް އޭގެ ވެރިފަރާތަށް އިތުރު ވަގުތު ލިބިގެންދެއެވެ. ހިތާމައަކީ،...
 166. ވެރަންޓީގެ ދަށުން ދޮންނަ މެޝިނެއް މަރާމާތު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
  މިޒަމާނުގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ނެތި - އެއްވެސް ތަނެއްގައި. އެކި ބާވަތުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މެޝިންތައް ވަނީ މީހުންނަށް ހަގީގީ އެހީތެރިންނަށް ވެފައެވެ. އެމީހުން ދޮވެ، ތަށި ދޮވެ، ކެއްކުމާއި، ގޭތެރެ ސާފުކުރުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ކޮޕީކޮށް ޕްރިންޓް ކުރެއެވެ. ދަންނަވަން...
 167. އާރްޑީއޯގެ ފެންވަރާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތް
  މިހާރު ޑޮމެސްޓިކް ކޮންސިއުމަރގެ "އަތާއި ހިތަށް" ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތައް ހުރި ނަމަވެސް، އާޑޯ ބްރޭންޑްގެ ސާމާނު އަދިވެސް މުޅި ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. އެއީ އޭގެ ސާދާކަމާއި އޮޕަރޭޓިން ޝަރުތުތަކަށް ޑިމާންޑް ނުކުރުމުގެ އިތުރުން...
 168. އެލްޖީ ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ދޮންނަ މެޝިންތައް
  ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ މައިގަނޑު ގެއްލުންތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ދޮވުމުގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ އަޑުގަދަވުމާއި ސިފަ ތެޅުންތަކެވެ. މި އުނިކަންތައްތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޑައިރެކްޓް ޑްރައިވް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ދޮންނަ މެޝިންތައް އެލްޖީން ތައާރަފްކޮށް ވިއްކާލައިފި އެވެ. މިފަދަ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ޑިވައިސްގެ އުސޫލަކީ ފުދޭވަރަކަށް ސާދާ އުސޫލެކެވެ. ސީދާ ދޮންނަ ބެރުގައި...
 169. ޑޭވޫ ޑީޑަބްލިޔުޑީ-ޔޫޑީ121އެކްސް ސީރީޒް އާއި އެކު ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަން
  ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަންނަ ގިނަ މީހުންގެ ކުދި އެޕާޓްމަންޓްތައް ހުންނައިރު، ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދޮވެފައިވާ ހެދުންތައް ހިއްކާނެ ތަނެއްގެ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވެ އެވެ. މި މައްސަލަ ޚާއްސަކޮށް ތުއްތު ކުދިން އާއިލާއިން ފެންނަ ވަގުތުތަކުގައި ބޮޑުވެއެވެ. ދުވާލަކު ކިތައް ވެސްޓާއި ޑައިޕަރ ދޮވެ ހިއްކަން ޖެހޭކަން...
 170. އައިއެފްއޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތައް 2012
  ބާލިންގައި ބޭއްވި 52 ވަނަ ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯގައި ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އަސްލު މޮޑެލްތަކެއް ދައްކާލާފައިވެ އެވެ. ބޮޝް-ސީމަންސް ކޮންސަރުން ތައާރަފްކުރީ ސީމަންސް އައިކިއު800 ދޮވެ ހިއްކުމުގެ މެޝިންތަކެވެ. މި މޮޑެލްގެ ސިފައަކީ ހާއްސަ ޓޭންކެއްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޮޝިން ޕައުޑަރ ނުވަތަ ޑިޓާޖެންޓްގެ އޮޓޮމެޓިކް ޑޯޒް އެވެ...
 171. ޑީއެލްޕީ ޓެކްނޮލޮޖީ
  ޑީއެލްޕީ އަކީ ވިޔަފާރި އާއި ގޭގެ ޑިސްޕްލޭތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެންމެ ފަހުގެ ހައި ޕްރެސިޝަން ޕްރޮޖެކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ. ޑީއެލްޕީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް އަލިކަމާއި ތަސްވީރު ސާފުކަން ލިބިގެންދެއެވެ. ޑީއެލްޕީ ބިނާވެފައިވަނީ އޮޕްޓިކަލް ސެމީކޮންޑަކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑިޖިޓަލް މައިކްރޯމިރޯ ޑިވައިސްއެއް ނުވަތަ ޑީއެމްޑީއެއްގެ...
 172. މޫސުން ގޯސްވެ ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
  އެއީ ސިއްރެއް ނޫން މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރު: ގުގުރުމެއް ނުވަތަ ވިއްސާރައެއް، ނުވަތަ ފަހަރެއްގައި ދުންގަނޑަކާއެކު، ބުނަމާ ހިނގާ، ޕީޓް ބޮގްތައް އަނދަމުންދާތީ، ގިނަ ބަޔަކަށް ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ލިބުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެއެވެ. ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ގަންނައިރުވެސް ސެޓެލައިޓަކުން ރިސެޕްޝަންގައި ވައްތަރެއްގެ މާރޖިނެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ޖެހެއެވެ. ރިސެޕްޝަން...
 173. ރަށްރަށުގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން
  ތިމާގެ ގައުމީ ގޭގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ބެހެއްޓުމަށް ރާވާފައިވާނަމަ، އަދި ވީހާވެސް އަގުހެޔޮކޮށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ސަބާބަން ސަރަހައްދުތަކުގެ ވެރިން ގިނައިން ގެންދަނީ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޓީވީތައް ދަޗާއަށެވެ. ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރުމުން، މި ހާލަތުގައި، ޓީވީ...
 174. ޑިސެކްސީ
  DiSEqC - ރިސީވަރުގެ ބޭރު ޑިވައިސްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގެ ގްރޫޕެކެވެ. 0 އަދި 1 ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށްޓަކައި މި ޕްރޮޓޮކޯލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ 22 ކިލޯ ހެޒް ސިގްނަލް އާއި ޕޮޒްގެ ވަކި ކޮމްބިނޭޝަންތަކެކެވެ. މިފަދަ ތިން ވައްތަރެއްގެ...
 175. ޑިސެކްސީ 1.އެކްސް
  DiSeqC 1.X - ވަކި އަދަދެއްގެ ބޭރު ޑިވައިސްތައް (ކޮންވަރޓަރ، ސްވިޗް، ޕޮޒިޝަނަރ) ހިމެނުން ނުވަތަ ސްވިޗިންގ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. މެނޭޖްކުރެވޭ ޑިވައިސްތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ބިނާވެފައިވަނީ މި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ ވަރޝަންގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި،...
 176. ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑް
  ރިސީވަރުގެ ބެންޑްވިޑް - އިންޓަރމިޑިއަޓް ފްރީކުއެންސީގެ ފްރީކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމްގެ ބެންޑްވިޑް، މައިކްރޯވޭވް ސިގްނަލްގެ ޑިމޮޑިއުލޭޓަރުގެ އިންޕުޓަށް ފޮނުވާލައެވެ. އިންޕުޓް ސިގްނަލް ޓު ނޮއިސް ރޭޝިއޯ ސްޓޭޓިކް ތްރެޝްހޯލްޑް ލެވެލް އަށް މަދުވެގެން 3-4 ޑީބީ އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެނަމަ،...
 177. ބޭސްބޭންޑް
  ބޭސްބޭންޑަކީ ވީޑިއޯ ސިގްނަލްގެ ހުރިހާ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކާއި އޯޑިއޯ ސިގްނަލްތަކުން މޮޑިއުލޭޓް ކުރެވޭ އޯޑިއޯ ސަބްކެރިއަރސް ހިމެނޭ ފުރިހަމައަށް މޮޑިއުލޭޓް ނުކުރެވޭ ޓީވީ ސިގްނަލެކެވެ. އޭގެ ސްޕެކްޓްރަމްގެ ފުޅާމިން ބިނާވެފައިވަނީ ޓްރާންސްމިޝަން ސްޓޭންޑަޑަށް ކަމަށާއި، 10 މެގަ ހޯޒް...
 178. ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް ޑީ/ޑީ2 މެކް
  D/D2 MAC - ޕްރީ ޓައިމް ކޮމްޕްރެސްޑް ލޫމިނަންސް އަދި ކްރޮމިނަންސް ސިގްނަލްތައް ބަދަލުކޮށް ޓްރާންސްމިޝަން ފޯރުކޮށްދޭ ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް. މި ސްޓޭންޑަރޑްގައިވާ އޯޑިއޯ ސިގްނަލްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވެނީ ފްލައިބެކް އިންޓަވަލްގައެވެ. މި މިންގަނޑުތަކުގައި ޓްރާންސްމިޝަންތައް ރިސެޕްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ޑީ/ޑީ2...
 179. ޑިސެކްސީ 2.އެކްސް
  DiSEqC 2.X - މީގެ އިތުރުން ކޮމާންޑް އެގްޒެކެޝަންގެ ކޮންފަރމަންސް ލިބޭނެއެވެ. މިސާލަކަށް އޭގެ އެހީގައި ކޮންވަރޓަރުގެ ބޭނުންކުރާ ލޯކަލް އޮސިލެޓަރުގެ ފްރީކުއެންސީއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ...
 180. ޑިސެކްސީ 3.އެކްސް
  DiSeqC 3.X - ރިސީވަރާއި ޕެރިފެރަލް ޑިވައިސްތަކުގެ މެދުގައި ޑައިލޮގެއް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭރުގެ ޑިވައިސްތައް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް އޮޓޮމެޓިކް ކުރާނެ އެވެ...
 181. ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން
  ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރުމުން ގޭގައި އަރާމުކަމާއި އަރާމުކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭނެ އެވެ. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް މިނިވަން މަސްދަރުތަކުން ޚަބަރު ރިޕޯޓްތަކާއި، ރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ބެހޭ ގިނަގުނަ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ތިބާގެ އާއިލާގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ވެސް ތަފާތު މައުލޫމާތު ދައުރުވުމެއްގައި ނިޝްއެއް އޮވެއެވެ: ކާޓޫން،...
 182. ކިއެވްގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލްކުރުން
  ކިއެވްގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އިންސްޓޯލް ކުރުމަކީ އަގުހެޔޮ އުފަލެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ކޭބަލް ޓީވީ ބިލްގެ އަގުތައް ހިސާބުކޮށް، ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ސެޓެލައިޓް ޓީވީގެ ފެންވަރާއި އަޅާކިޔާނަމަ، ރަނގަޅު އިޚްތިޔާރެއް ކުރެވޭނެ އެވެ...
 183. އެންޓީވީއަށް ލައިނަރ ކޮންވަރޓަރެއް ސާރކިއުލަރ ކޮންވަރޓަރަކަށް ބަދަލުކުރާނެ ގޮތް+
  މިސާލަކަށް ހޮޓްބަރޑް ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް ޑިޝް ޓިއުންކޮށްފައި އޮތްނަމަ، އަދި ޔޫޓެލްސެޓް ސެސެޓް ޑަބްލިއު4 36އީ ލިބެން ބޭނުންނަމަ، ދެން އެއް މައްސަލައެއް އެބައޮތް - 36އީ އިން ސަރކިއުލަރ ޕޮލަރައިޒޭޝަންގައި ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެއެވެ ކޮންވަރޓަރ ނުވަތަ ... ކުޑަކޮށް -ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް،...
 184. ޑީވީބީ-ޓީގެ ފައިދާތައް
  ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ބޭނުންކުރަނީ ހާއްސަ މޮޑިއުލޭޝަން ޓެކްނިކްސް އާއި ގާޑް އިންޓަވަލްސް އާއި ފަސްޓް ފޫރިއާ ޓްރާންސްފޯމް އާއި ގުޅިގެން އެންމެ މަތީ އަޑު އިމިއުނިޓީ އެވެ. އެއީ ސެކިއުރިޓީގެ މިންވަރާއި ޓްރާންސްމިޝަން ރޭޓާއި...
 185. ޑީވީބީ-ޓީ ހޮވަންވީ ކީއްވެގެންތޯ
  އެއް ފްރީކުއެންސީއެއްގައި އިތުބާރު ހުރި ރިސެޕްޝަނެއްގެ އޯވަލެޕް ޒޯންތަކެއް ހުންނަ ޓެލެސެންޓަރުތައް ހިންގުމަކީ އޭޓީއެސްސީގައި މުޅިން ނެތް ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޑީވީބީ-ޓީ ސްޓޭންޑަޑްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ އާންމުކޮށް ފްރީކުއެންސީ...
 186. ޑީވީބީ-ޓީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު
  ޑީވީބީ އާއިލާގެ ހުރިހާ މިންގަނޑުތަކަކީ އެމްޕީއީޖީ-2 ޑިޖިޓަލް ކޮމްޕްރެޝަން ސްޓޭންޑަޑްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މިންގަނޑަކަށް ވާތީ، ޑީވީބީ-ޓީގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން އިންތިޒާމު ކުރުމަށްޓަކައި ސެޓެލައިޓް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ސެޓެއް ބޭނުންވެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިއީ...
 187. އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ
  އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލިސްޓުން އެމީހުންގެ ނިޒާމުގެ އަޅާކިޔުމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަމައެކަނި ލެބޯޓްރީއެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި، ހަގީގީ ސިޓީއެއްގައި ވެސް ހެދިނަމަ، އޭޓީއެސްސީގެ މިންގަނޑުގެ ފައިދާތައް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ކިރިޔާއެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް ކޮލިޓީގެ ގޮތުން އޭޓީއެސްސީ އާއި ޑީވީބީ-ޓީ އިން...
 188. ސްޓޭންޑަރޑްސް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިސްޓަމްސް
  ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑަށް ކިޔަނީ ފްރޭމް ޑިކޮމްޕޮޒިޝަން ލައިންތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދާއި، ފްރޭމް ރޭޓް ނުވަތަ ފީލްޑްތަކާއި، އިންޓަރލޭސިންގ ހުރި މިންވަރެވެ. މިހާރު ދިގު ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ދުނިޔޭގެ ތިން އިންޓަލެސްޑް ސްކޭނިން ސްޓޭންޑަޑެއް ވެރިވެފައިވެ އެވެ: ޔޫރަޕްގައި 625 ލައިން، ސިކުންތަކަށް 50...
 189. އައިފޯނަށް ޕޯޓަބަލް ސްޕީކަރ ހޮވުން
  އެޕަލްގެ އުފެއްދުމަކަށް ރަނގަޅު ސްޕީކަރ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަކީ ހަގީގަތުގައި ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮލިޓީ އޮފާތަކުގެ ޗޮއިސް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އައިފޯނަށް ހާއްސަ ކުދި ބްރޭންޑް ސްޕީކަރުތަކަކީ ވެސް އޭގެ ސައިޒާ އަޅާކިޔާއިރު މޮޅު އަޑެއް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން...
 190. ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރު، ލެޕްޓޮޕް، ސެލްފޯން - މި ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއްގެ ސިފައާ އެކު ސްޕްލެޝް އެއް ގެނެސްދިނީ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އޭގެ ޤާބިލުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މީހެއްގެ ޚިޔާލު އަބަދަށްޓަކައި ބަދަލުކޮށްލުމުންނެވެ. އެކަމަކު މި ހުރިހާ ކަމެއް ފަނޑުވެގެން ދަނީ ދާދި ފަހުން ފެނުނު ޓެބްލެޓްތަކުގެ ކުރިން ކަމަށާއި...
 191. އިންގިލާބީ އަދި އެކްސްކްލޫސިވް އެޕަލް އައިފޯން ފޯނުތައް
  ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި އެޕަލް އައިފޯން 4އެސް ފޯނު ވިއްކުމުގެ އަދަދުގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލައިފި އެވެ. އެންމެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި މި އައިފޯން ގަނެފައިވަނީ މިލިއަނެއްހާ މީހުންނެވެ. އެޕަލް އައިފޯން 4އެސް...
 192. ތަފާތު ސައިޒުގެ އެލްއީޑީ ޝާޕް ޓީވީ
  ލެޑް ޓީވީ އުފައްދާ ކުންފުނި ޝާޕް އިން ވަނީ 80އެލްއީ632ޔޫ-އެލްސީގެ ނަމުގައި އާ އެކިއުއޯއެސް މޮޑެލްއެއް ތައާރަފްކޮށް، އެޗްޑީޓީވީގެ ރޭންޖް ފުޅާކޮށްފަ އެވެ. މި އައު ކަމަކީ 80 އިންޗީގެ ޑައިގޮނަލް އެއް ލިބިފައިވާއިރު، ޖަޕާނުގެ ލީޑިން މެނުފެކްޗަރ އިން ބުނާ...
 193. ވެކިއުމް ކްލީނަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ހަގީގަތުގައި "ވެކިއުމް ކްލީނަރ" ގެ ކޮންސެޕްޓަކީ އެއްފަހަރާ ސާދާ އަދި ކޮމްޕްލެކްސް ކޮންސެޕްޓެކެވެ. އެއްފަރާތުން މި ޑިވައިސްގެ މަޤްޞަދު އޭގެ ނަމުން ފުދޭވަރަކަށް ސާފުވި ނަމަވެސް އަނެއްކޮޅުން... ތަޖުރިބާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި މި ބާވަތުގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ހޮވުމަކީ، މުދަލުގެ ރޭންޖް ދިހަވަރަކަށް...
 194. މައިކްރޯވޭވް އަވަން ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި މައިކްރޯވޭވް އަވަންގެ ދައުރު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކަނޑައަޅައެވެ: ބައެއް މީހުންނަށް އެއީ އަނެއްކާވެސް ފެޝަން “ކުޅޭ” އެއްޗެއް، އަނެއް ބަޔަކަށް އެއީ ބަދިގޭގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިއެކެވެ. މީހަކަށް...
 195. ފްރީޒާގައި ވިޓަމިންސް އާއި ނިއުޓްރިއެންޓްސް ރައްކާކުރާނީ ކިހިނެއް؟
  މިކަމަށް ބޭނުންވަނީ ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑް، އެއްފަރާތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާނާ (އެއްފަހަރާ 2 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނައިން) ފްރީޒްކުރުމަށް، އަދި އަނެއްކޮޅުން ފްރީޒާގައި މިހާރުވެސް ހުރި ކާނާ ތައްޔާރުކުރުމަށް އިތުރުވުމަށެވެ ފިނިހޫނުމިން. ސުޕަރ ފްރީޒް މޯޑް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވެނީ ކުރިން (ޗެމްބަރުގައި އާ އުފެއްދުންތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަދު...
 196. ފްރީޒާގައި ކާނާ ހުންނަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟
  އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރާ މުއްދަތު ބިނާވެފައިވަނީ ފްރީޒިންގ ކްލާހުގެ މައްޗަށެވެ. ފްރީޒިންގ ކްލާސް ދައްކުވައިދިނުމަށްޓަކައި ނިޝާންތައް ރަމްޒު * ގެ ސިފައިގައި ބޭނުންކުރުމަކީ އާދައެކެވެ. މިހާރު ބަލައިގަންނަނީ ތިރީގައިވާ ނަންތަކެވެ. * - 6° С އަދި 7 ދުވަހާއި ހަމައަށް ޝެލްފް ލައިފް؛ **...
 197. ފްރީޒާގެ ތެރޭގައި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
  ފްރީޒާތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް ވެސް ލިބެ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަށް އިސްކަންދެނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ ބޮޑުކަމުންނާއި، ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިތައް ނެތުމުން ދިގުދެމިގެންދާތީ އެވެ. ފްރީޒާގައި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް/ޝެލްފްތަކާއި ދަބަސްތައް ހުރެދާނެއެވެ. ފްރީޒާގައި ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ހުރިނަމަ ދަބަސްތަކާ ދުރުގައި ހުންނަ އުފެއްދުންތައް ހޯދުމަކީ މާ ފަސޭހަ...
 198. ފްރީޒަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
  ފްރީޒާ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ތަރުކާރީ، މޭވާ، ބެރީގެ އިތުރުން ޖަނަވާރުންގެ އުފެއްދުންތައް ފްރޯޒެން ފޯމުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ރައްކާކުރުމަށެވެ. ފްރިޖްތަކާ ހިލާފަށް ފްރީޒާތައް ބޭނުންކުރެވޭނީ ސުމެއްގެ ދަށުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި - މިއީ ކާނާ ފިނިކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަރުގަދަ އަދި...
 199. ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ޒަމާނީ މޮޑެލްތަކުގެ ފްރިޖް މޮޑެލްތަކާ ތަފާތުވަނީ ހަމައެކަނި ފެންނަ ފެނުމުގައި ނޫން ކަމަށާއި، އާ ޒަމާނީ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ ފަންކްޝަންތަކުގެ ސެޓެއް ވެސް މެއެވެ. ބަދިގެތަކުގެ އެތެރޭގެ ޑިޒައިންގައި ބިލްޓް-އިން ސާމާނު އާ ހައްލަކަށް...
 200. ފްރީޒާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެށުނީއްސުރެ ފާހަގަކުރަން، އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ފްރީޒާގެ ވާހަކައެއް ނޫން، ފްރީޒާގެ ވާހަކަ. ފްރީޒާ އަކީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ މުހިންމު ބައެކެވެ. ފްރީޒާ - ވަކި ފްރީޒާ ކެބިނެޓެއް، މިއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އުފެއްދުންތައް...
 201. ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ފަހަކަށް އައިސް ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓުގައި ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ރިސީވް ކުރުމަށް ރިސީވަރެއް ހޮވުމުގެ މައްސަލަ ވަނީ މާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށް ވެފައެވެ. މި ޓްރާންސްމިޝަންގައި އަސްލު އެނަލޮގް ޓީވީ ސިގްނަލް ޑިޖިޓަލައިޒްކޮށް، ކޮމްޕްރެސްކޮށް، ޓްރާންސްމިޝަން ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް ސްޓްރީމަކަށް...
 202. ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކެއް ރަނގަޅު - ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް ނުވަތަ އޮފްސެޓް؟
  އޮފްސެޓް އެންޓެނާގެ ޑިޒައިން ހޮވާފައިވަނީ ކޮންވަރޓަރ އިން ލޯގަނޑުގެ ބޭނުންތެރި ސަރަހައްދު އޮއްބާނުލާ ގޮތަށެވެ. ޑައިރެކްޓް ފޯކަސް އެންޓެނާއެއްގައި މައުންޓިން ބްރޭސް ޖަހާފައިވާ ކޮންވަރޓަރަކުން އޭގެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ނިވާކުރެއެވެ. އެންޓެނާގެ ޖުމްލަ ސަރަހައްދު އިތުރުވުމުން މި...
 203. ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟
  ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތައް އެކި ވައްތަރުގެ ނަމަވެސް މައިގަނޑު އަދި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ އިންގިލާބުގެ ޕެރަބޮލޮއިޑްގެ ސިފައިގައި ލޯގަނޑެއް ހުންނަ އެންޓެނާތަކެވެ. އެހެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ވަރަށް އެކްޒޮޓިކް ޑިޝްތަކެއް ކަމަށާއި އާންމުކޮށް އަގު / ކޮލިޓީ ރޭޝިއޯގެ ގޮތުން ޕެރަބޮލިކް ޑިޝްތަކަށް...
 204. ވަކި ސެޓެލައިޓަކުން ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ލިބުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮން ސާމާނެއް ހެއްޔެވެ؟
  ކޮންމެ ސެޓެލައިޓަކުން ވެސް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ސެޓެއްގައި މަދުވެގެން މައިގަނޑު ތިން މާއްދާއެއް ހިމެނެއެވެ: އެންޓެނާ، ކޮންވަރޓަރ، ރިސީވަރ އެވެ...
 205. އުމުރުން ދުވަސްވީ ކުދިން ޝަހުވަތްތެރި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަލާލުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެއް؟
  ގިނަ ސެޓެލައިޓް ޓިއުނަރ މޮޑެލްތަކުގައި މިކަމަށް ޕެރެންޓަލް ލޮކް ފަންކްޝަން އެއް ހުންނައިރު، މިއީ ޓިއުނަރ ޕްރޮގްރާމް ކުރާއިރު ސެޓް ކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ...
 206. ދެ ސަބްސްކްރައިބަރުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ މައްޗަށް އެއް ސެޓެލައިޓް ޑިޝް ޖަހާލެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
  އާދެ، އެކަމަކު މިއީ އެންޓެނާގައި ހުންނަ ކޮންވަރޓަރުގެ ބާވަތް ބަދަލުކޮށް، އިތުރު ރިސީވަރު (ޓިއުނަރ) އިންސްޓޯލް ކުރުމުން ކިޓްގެ އަގު އިތުރުވާ ކަމެކެވެ...
 207. ސެޓެލައިޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާލުމަށް ވަރަށް ދުވަސްވީ ޓީވީ ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟
  އާދެ، އެތަންތަނުގައި ޔޫއެޗްއެފް އަދި ޕީއޭއެލް ބްލޮކްތައް ބިލްޓްކޮށްފައި ހުރިނަމަ، އަދި ބީ/ޖީ ސިސްޓަމް (5.5 މެގަ ހޯޒް) ގެ ޗޮއިސް ވެސް ހުރިނަމައެވެ...
 208. ސެޓެލައިޓް ޑިޝްއެއްގައި ހުންނަ ކޮންވަރޓަރ އިން އައިސް ނަގާނީ ކިހިނެއް؟
  މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އާދައިގެ ހެއާ ޑްރައިއަރ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން، މިކަމުން އެންޓެނާތަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ނަމަވެސް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ، އޮޕްޝަން ދެ - އެއަށް ހޫނު ފެން އަޅާ، އޮޕްޝަން ތިނެއް (ދިގު)...
 209. ސެޓެލައިޓް ޓީވީއަށް ބޭނުންކުރަނީ ކޮން ކޭބަލެއް؟
  މި ކޭބަލް ބޭނުންކުރަނީ 75 އޯމްސްގެ ސިފަ އިމްޕެޑެންސްއަކާއެކުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ރެކޮމެންޑް ކުރަނީ ކޭބަލް ޓްރައިލޮޖީ، ބެލްޑަން އެވެ. އެއީ އެޓެނިއުއޭޝަން ދަށް އަދި މޫސުމަށް ވެސް ކެތްތެރި އެއްޗެހިތަކެކެވެ...
 210. ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އަށް ތަނެއް ހޮވާއިރު މައިގަނޑު ޝަރުތަކީ އިރުދެކުނުން ހުޅަނގު ދެކުނަށް އެންޓެނާ އެނބުރޭ ރޭންޖުގައި އަދި އެންޓެނާގެ އުސްމިން (އުސްމިން އެންގްލް) މަދު ޑިގްރީއަކުން 35 އާއި ދެމެދުގެ ރޭންޖުގައި ހުޅުވިފައިވާ ޖާގައެއް ހުރުމެވެ (ޑްނެޕްރޮޕެޓްރޯވްސްކް އަށް،...
 211. ރަނގަޅު ސެޓެލައިޓް ޑިޝްތަކަކީ ކޮބައިތޯ - އެލްމިނިއަމް، ދަގަނޑު، ޕްލާސްޓިކް ނުވަތަ މެޝް؟
  އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެންޓެނާ މެޓީރިއަލް އަކީ އެލްމިނިއަމް އެވެ. އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭ ބަރުދަނުގެ ސިފަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ބާރެއް ލިބިދޭ އެއްޗެކެވެ. ދަގަނޑު އެންޓެނާތަކަކީ އަގުހެޔޮ ނަމަވެސް ބަރު އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންޓެނާގެ ރިފްލެކްޓިވް...
 212. ސެޓެލައިޓް ޑިޝް އެއް އުފައްދަނީ ކޮން އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟
  ސެޓެލައިޓް ޑިޝްގައި ހިމެނެނީ ލޯގަނޑަކާއި ކޮންވަޓަރ މައުންޓިން އެލިމެންޓްތަކާއި ސަސްޕެންޝަން އެވެ. ސަސްޕެންޝަންގެ ދެ ވައްތަރެއް ވެއެވެ: އެޒިމުތު-އެލިވޭޝަން އަދި ޕޯލާރ އެވެ. އެޒިމުތު-އެލިވޭޝަން ސަސްޕެންޝަން އެކުލެވޭ އެންޓެނާތަކުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ ސެޓެލައިޓަކަށް ވެސް އެންޓެނާ...
 213. ރޮޓޭޓަރެއް ހުންނަ ސެޓެލައިޓް ޑިޝްއެއް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވޭތޯ؟
  އާދެ، މެއިންޓެނަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ހަ މަހަކުން އެކްޗުއޭޓަރުގައި ހުންނަ ބޯލް ބެރިންގްސް ލުބްރިކޭޓް ކުރަން ވިސްނާނަމަ އެވެ. މޮޓޯސައިކަލް ސަސްޕެންޝަން އިންސްޓޯލްކޮށްފައި އޮތްނަމަ، ދެން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއަށް ސާވިސް ދިނުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން، ހަމަގައިމުވެސް އަމިއްލަ...
 214. އެރޮޓިކް ޓީވީ ޗެނަލްތަކާއި ކޮން ސެޓެލައިޓް ޑިޝްއެއްގައި ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟
  އާދެ، މިދެންނެވި ދެ ގޮތްވެސް މަހު ފީއެއް ނުނަގައި، އަދި ކުޑަ މަހަކު ފީއަކަށް، މިސާލަކަށް މިއިން އެއް ކިޓް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން ވަރަށް "ފިނި ޗެނަލްތައް" ބަލާލެވޭނެ، ހަމަގައިމުވެސް އުމުރުން 21 އަހަރު ނޫނީ...
 215. ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ސީ އެންޑް ކޫ ބޭންޑަކީ ކޮބައިތޯ؟
  ސެޓެލައިޓް ޓީވީއަށް މައިގަނޑު ދެ ބޭންޑެއް ބޭނުންކުރެއެވެ: ސީ - ބޭންޑް (3.5 - 4.2 ގިގަހަޒް) އަދި ކު-ބޭންޑް (10.7 - 12.75 ގިގަހަޒް) އެވެ. ޔޫރަޕްގެ ސެޓެލައިޓްތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަނީ ކޫ-ބޭންޑްގަ އެވެ...
 216. ސެޓެލައިޓް ކޮންވަރޓަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
  ކޮންވަރޓަރަކީ އެންޓެނާގެ ފޯކަސްގައި ހުންނަ ކުޑަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޔުނިޓެއް ކަމަށާއި، އެންޓެނާ ލޯގަނޑުގެ މަތިން ރިފްލެކްޓްވާ އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ސިގްނަލް އެއްކޮށް، ދެން އެމްޕްލިފައިކޮށް، ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ކޮންވަރޓަރެއްގެ މުހިންމު ސިފައަކީ ލިބޭ ސިގްނަލްއަށް އިތުރު އަޑު ވައްދާ...
 217. މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ސެޓެލައިޓް ޓީވީ ރިސެޕްޝަންގެ ފެންވަރަށް އަސަރުކުރަނީ ކިހިނެއް؟
  ވާރޭ، ސްނޯ އަދި ފޮގުގެ ސަބަބުން ރިސެޕްޝަންގެ ފެންވަރު ގޯސްވެގެން ދާނެ - މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮންވަޓަރެއް އިންސްޓޯލް ކުރުމުން، މިއީ ސިގްނަލް ނެތް ދުވަސްތައް މަދުވާނެ ކަމެކެވެ...
 218. ޑިޖިޓަލް ޓީވީ ޓެރެސްޓްރިއަލް އެންޓެނާ އިންސްޓޯލް ކުރާނެ ތަނެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
  އޮން އެއާ އެންޓެނާއެއް ބެހެއްޓުމަށް ތަނެއް ހޮވުމުގެ މައިގަނޑު ޝަރުތަކީ ރިލޭ ޓަވަރު ސީދާ ފެންނަން ހުރުމެވެ. ސީދާ ފެންނަން ނެތް ހާލަތެއްގައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ލިބޭ ސިގްނަލްގެ މިންވަރު ދަށްވެ، ދެވަނަ ކަމަކަށް ސިގްނަލް ޑިސްޓޯޝަން އަށް ދާއިރު، މިއީ ތަސްވީރުގެ ފެންވަރަށް އެންމެ ގެއްލުން...
 219. ވާރޭ ވެހޭއިރު ސެޓެލައިޓް ސިގްނަލްގެ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
  ސެޓެލައިޓަކުން ސިގްނަލް ލިބޭއިރު ދިމާވާ މައިގަނޑު އެއް މައްސަލައަކީ ވާރޭވެހުމާއި، އަދި ކުޑަ މިންވަރަކަށް ސްނޯ ނުވަތަ އުދަރެހެވެ. މައިކްރޯވޭވް ސިގްނަލްތައް ވާރޭވެހި ތެތްކަމުން ޖަހައިގަންނައިރު، ތޫފާން ޝަވަރތަކުގެ ސަބަބުން ސިގްނަލް ބޮޑު މިންވަރަކަށް ދަށްވެދާނެ - 10 ޑީބީގެ ތަރުތީބުންނެވެ...
 220. ސެޓެލައިޓް ޓީވީ
  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި ސެޓެލައިޓް ޓީވީއަކީ މިހާރު ނޯހައުއެއް ނޫނެވެ. ސެޓެލައިޓް ޓީވީގެ އެހީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާ ޗެނަލްތައް ބަލާލުމުގެ އިތުރުން ގައުމީ ޗެނަލްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ތަފާތު ފުރުސަތެއް...
 221. އެޗްޑީޓީވީ ތައްޔާރުތަ؟
  މިދިޔަ އަހަރު އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފިހާރައަކަށް ގޮސްފައިވާނަމަ، ޓީވީތަކުގައި "އެޗްޑީޓީވީ ރެޑީ" ލިޔެފައިވާ ލޭބަލްތައް ކުރިން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ކުރުކުރުމުގެ މާނައަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޓީވީން އެޗްޑީޓީވީ ދައްކާނެ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. މިހާރު ބާޒާރުގައި ހުރި...
 222. އެލްއެސްޑީ ޓީވީތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު
  ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ސިފައަކީ އެލްސީޑީ-ޓީވީތަކަށް އެންމެ މުހިންމު ސިފައެކެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ހަގީގީ ތަސްވީރުގެ ފެންވަރު ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެ މައުޟޫއަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ...
 223. ބިމުގެ ޓީވީ
  މިވަގުތު ރަޝިޔާގެ ޓެލެވިޜަން ބްރޯޑްކާސްޓްތަކުގައި ސެކަމް ސްޓޭންޑަރޑް (625 ލައިން) ގައި މި ތަސްވީރު ދައްކާފައިވަނީ 720 ބައި 576 ޕިކްސެލްގެ ރިޒޮލިއުޝަނަކާއި ސިކުންތަކަށް 25 ގެ ފްރޭމް ރޭޓެއްގައެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ގައުމުތަކުން...
 224. ޑިޖިޓަލް ޓީވީ
  މިޒަމާނުގެ ކޭބަލް އަދި ސެޓެލައިޓް ޓީވީގައި ބޭނުންކުރަނީ އެއް ޕީއޭއެލް އަދި ސެކަމް ސްޓޭންޑަޑް ނަމަވެސް ޑިޖިޓަލައިޒްޑް ފޯމުގައި އަދި އެމްޕީއީޖީ-2 ކޮމްޕްރެޝަން އާއި އެކުގަ އެވެ. ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ޓެލެވިޜަން ބިމުގެ ޓެލެވިޜަނަށްވުރެ މާ...
 225. ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީ
  އެޗްޑީޓީވީ (ހައި ޑެފިނިޝަން ޓެލެވިޜަން) ގެ ރިޒޮލިއުޝަން އަކީ 1920x1080 (ޔޫރަޕްގައި) ނުވަތަ 1280x720 (އެމެރިކާގައި) އެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގައި ޕްރޮގްރެސިވް އިމޭޖިން ބޭނުން ކުރާއިރު، ޔޫރަޕްގައި އިންޓަލޭސިން ބޭނުން ކުރެ އެވެ. މިގޮތުން އެޗްޑީޓީވީގެ އިމޭޖް ކްލެރިޓީ (ތަސްވީރު އެކުލެވޭ ޑޮޓްތަކުގެ އަދަދު) އާންމު ޓީވީއަށްވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް...
 226. MPEG2 އަދި MPEG4 - ފޯމެޓްތަކުގެ ބަޔާން
  މިވަގުތު ގިނަ ކޭބަލް އަދި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުން ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ އެމްޕީއީޖީ2 ސްޓޭންޑަޑް އެވެ. އެމްޕީއީޖީ2 ސްޓޭންޑަޑަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަންގެ މޫވިން ޕިކްޗާސް އެކްސްޕާޓްސް ގްރޫޕުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓޭންޑަޑެކެވެ. އެމްޕީއީޖީ2 ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑެއްގެ...
 227. އެލްސީޑީ ޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް
  ޓީވީތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިހާރު ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ޑިޖިޓަލް ސިގްނަލްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމެވެ. އެމީހުންގެ އަސްލުގެ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން، އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑެތި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރެއެވެ. މިޒަމާނުގެ ދުނިޔޭގައި މީހަކު...
 228. ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ
  އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔުންތެރިޔާއަށް ހަނދާންކޮށްލަމާތޯ، އޭނާއަށް ޓީވީ ޗެނަލްތައް އޮން އެއާ (ޓެރެސްޓްރިއަލް) ބްރޯޑްކާސްޓިން މެދުވެރިކޮށް، ކޭބަލް ޓީވީ ނެޓްވޯކެއް މެދުވެރިކޮށް، އަދި ސެޓެލައިޓުން ވެސް ލިބިދާނެ ކަމެވެ. މަދު ޑިޖިޓަލް ކޭބަލް ނެޓްވޯކްތަކެއްގެ ޕެކޭޖުތަކުގައި ރަޝިޔާގައި އެޗްޑީޓީވީ ޗެނަލްތައް ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ގުނާކަށް ނުޖެހެ...
 229. އެޗްޑީއެމްއައި ބޭނުންވަނީ ކީއްވެގެން
  މިޒަމާނުގެ ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގެ ސާވިސް ޕެނަލްތަކުގައި ލިބެން ހުންނަ އެތައް އިންޕުޓް / އައުޓްޕުޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެޗްޑީއެމްއައި ކަނެކްޓަރެއް ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހަގީގަތުގައި މި ހައިސްޕީޑް އިންޓަފޭސް އަކީ އާ ކުޅުންތެރިންނާއި ޑިޖިޓަލް ޓީވީތަކުގެ މުސްތަގުބަލުގެ މިންގަނޑެވެ. ކުރިން ދިރިއުޅުން މާ ސާދާ އަދި އާދައިގެ...
 230. ޓީވީ ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭނެ ގޮތް
  އާ ޑިޖިޓަލް ޓީވީތަކުގެ ދިރުމެއް ހުރި ކުލަތަކާއި ފުޅާ ސްކްރީންތަކުން ވަރުގަދަ އަސަރެއް ކޮށްދެ އެވެ. އެހެންކަމުން ލަސްނުކޮށް ކޮންމެ ބެލުންތެރިއެއްގެ ސުވާލެއް އުފެދެނީ ކޮމްޕިއުޓަރަކުން މަސައްކަތް ކުރާއިރު ޓީވީގެ ހުރިހާ ފައިދާތަކެއްގެ ފައިދާ ނެގޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ވާނެ!... ކްރޮސް ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ އަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު...

| da cat da | de cat de | doi cat doi | ee cat ee | el cat el | en cat en | eo cat eo | et cat et | fi cat fi | fil cat fil | fr cat fr | fy cat fy | gl cat gl | gn cat gn | gu cat gu | ha cat ha | haw cat haw | he cat he | hi cat hi | ht cat ht | ka cat ka | nl cat nl |Home | Articles

May 20, 2024 02:38:08 +0300 GMT
0.032 sec.

Free Web Hosting