އައިފޯނަށް ޕޯޓަބަލް ސްޕީކަރ ހޮވުން

އެޕަލްގެ އުފެއްދުމަކަށް ރަނގަޅު ސްޕީކަރ ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަކީ ހަގީގަތުގައި ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮލިޓީ އޮފާތަކުގެ ޗޮއިސް ބޮޑުކަމުންނެވެ. އައިފޯނަށް ހާއްސަ ކުދި ބްރޭންޑް ސްޕީކަރުތަކަކީ ވެސް އޭގެ ސައިޒާ އަޅާކިޔާއިރު މޮޅު އަޑެއް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ސްޕީކަރުތަކެކެވެ. މޮޅު ނަމަވެސް ވަރަށް އަގުބޮޑު!
އެންމެ ފަސޭހަ ހައްލަކީ 3.5 އައުޓްޕުޓެއް ހުންނަ ކޮންމެ އަގުހެޔޮ ސްޕީކަރެއް އައިފޯނަށް ޖައްސާލުމެވެ. އަގުހެޔޮ އަދި ރުޅިގަދައެވެ. އަދި އޮޕްޓިމަލް ޕްރައިސް / ކޮލިޓީ ކޮމްބިނޭޝަންގެ ތެރެއިން ވިދާ އަޑެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ގުޅުންހުރި އަދި ޝައުގުވެރި ބައެއް އުފެއްދުންތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަމެވެ.
ފިލިޕްސް ޑީއެސް300 ޑޮކިން ސްޓޭޝަނަކީ ސާފު އަޑު އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އޭގެ ކަރަންޓުގެ 50 ޕަސެންޓް ވެސް އެޕާޓްމަންޓުގައި ފުދޭނެ އެވެ. ޑޮކިން ސްޓޭޝަން 100 ޕަސެންޓް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ތަނަވަސް ކޮޓަރިތަކުގައި، ހޯލްތަކުގައި - މިސާލަކަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުގެ އަޑު އެކްޓިން އަށް. އަދި މިއީ 86 ޑޮލަރުގެ އަގަކަށެވެ. މި ސްޓޭޝަންގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި އޭއޭ ބެޓެރީތަކުން އޮޓޮނޮމިކް އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ހިމެނެ އެވެ. އޯޑިއޯ އިންޕުޓެއް ހުރުމުން ލެޕްޓޮޕެއްގެ ސްޕީކަރެއްގެ ގޮތުގައި ފިލިޕްސް ޑީއެސް300 ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. ނިސްބަތުން ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި އައިފޯނާ ސިންކްރޮނައިޒް ކުރުން ހިމެނޭއިރު، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޕީސީ އާއި ފޯނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ސްޓޭޝަން ނިއްވާލާފައި ހުންނަ ވަގުތުތަކުގަ އެވެ.
އައިފޯން މައި ޕްލޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެނީކޮމް ފިޕޯ ބްލޫޓޫތު އެޑަޕްޓަރ އޯޑިއޯ ރިސީވަރ ފޯ އައިޕޮޑްގެ ހާއްސަ އޮފާ ޝައުގުވެރިވާނެ އެވެ. އެޑަޕްޓަރުގެ ސަބަބުން އައިޕޮޑް/އައިފޯނުން ބްލޫޓޫތު މެދުވެރިކޮށް ސްޕީކަރުތަކަށް ނުވަތަ ޑޮކިން ސްޓޭޝަނަށް މިއުޒިކް ސްޓްރީމް ކުރެ އެވެ. މި ހައްލަކީ ހުވަފެނުގައި - އައިފޯނުގައި ވައިލެސް ސްޕީކަރު - އަދި އަގުހެޔޮ ނުވާ މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެކެވެ. އެކަމަކު އެޑަޕްޓަރުގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޑޮލަރެވެ. އެއީ އައިފޯނަށް ކޮންމެ އެކޮސްޓިކްސްއެއްގެ ކަނެކްޓަރާއި ގުޅޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ބްލޫޓޫތު ހެޑްސެޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ފޯނުން ވަޔަލެސްކޮށް މިއުޒިކް ކުޅެއެވެ. މި ގެޖެޓަކީ ކޮމްޕެކްޓް ގޭޖެޓަކަށް ވާތީ އިތުރު ޕަވަރ ސޯސްއެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. ޓްރެކް ބަދަލުކުރުމަށް، ވޮލިއުމް އެޖެސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެކޮސްޓިކް ފަންކްޝަންތައް ރައްކާތެރިކޮށްފައި ހުރެއެވެ. އޭގެ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްލޭބެކް ކުރާއިރު އަޑުގެ ފެންވަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގެއްލިގެން ދިއުމެވެ.
މި އުފެއްދުންތަކުގެ މެދުގައިވާ މެދު އަގު ސެގްމަންޓުގައި ރިމޯޓް ކޮންޓްރޯލަކާއި ގާތްގަނޑަކަށް 60 ޑޮލަރުގެ އައިޕެޑަކަށް ޔޫއެސްބީ / ޓީއެފް ސްލޮޓެއް ހިމެނޭ މަލްޓިމީޑިއާ ސްޕީކަރ ސިސްޓަމެއް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އޭގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ވީޑިއޯ ބަލާލުމަށް ފަސޭހަ ޕީސީގެ ވަރުގަދަ އަދި ހޮރޮޒޮންޓަލް ޕޮޒިޝަންގައި ވެސް ކުޅެވޭނެ ގޮތް ހިމެނެ އެވެ.

އައިފޯނަށް ޕޯޓަބަލް ސްޕީކަރ ހޮވުން
އައިފޯނަށް ޕޯޓަބަލް ސްޕީކަރ ހޮވުން
އައިފޯނަށް ޕޯޓަބަލް ސްޕީކަރ ހޮވުން
އައިފޯނަށް ޕޯޓަބަލް ސްޕީކަރ ހޮވުން އައިފޯނަށް ޕޯޓަބަލް ސްޕީކަރ ހޮވުން އައިފޯނަށް ޕޯޓަބަލް ސްޕީކަރ ހޮވުންHome | Articles

July 16, 2024 12:25:31 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting