ފެނާއި އެކު އައިސް

އިލެކްޓްރޯލަކްސް ކުންފުނިން މެދުނުކެނޑި ވިސްނަނީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ފުރިހަމަކަމާ މެދު ކަމަށާއި، އޭގެ އިތުރުން އެއީ އެ މޮޑެލްތަކުގެ ވެރިންނަށް ވީހާވެސް ބޮޑު ފައިދާއެއް ގެނެސްދޭ މޮޑެލްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚިޔާލަކީ ކޮންޓިނިއުއަސް މޯޑެއްގައި މީހަކަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މި ފީޗާއަކީ ޚާއްޞަކޮށް މެޓްރޯޕޮލިސްގައި ދާއިމީކޮށް ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ގުޅުންހުރި ފީޗާއެކެވެ. ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަރައްގީއަކީ ހަމައެކަނި އާދައިގެ ބޯފެނެއް ނޫން ކަމަށާއި ކާބޮނެޓް ފެނުގެ އިތުރުން އައިސް ވެސް މީހަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު އުފެއްދުމެވެ. ސޯސް އާއި ގްލޭޝިއާ ފްރިޖްތައް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ފުރިހަމަ މެޗަކަށެވެ. މި މޮޑެލްތައް ކައިރިން އިންސްޓޯލްކޮށް، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފެނާއި އައިސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ފިނިކުރާ ދޮރުތަކުގައި ޑިސްޕެންސަރީތައް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ.
މި ތަރައްޤީގެ ސަބަބަކީ ފިހާރައަކުން ފުޅި ބޯފެން ގަތުމަކީ އަބަދުވެސް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ. މިފެން ބަދަލުކޮށް ގޭގެ ތަނަކަށް ރައްކާކުރަން ޖެހެއެވެ. ފުޅިތައް މެދުނުކެނޑި ބޭރަށް އުކާލަން ޖެހޭއިރު، އެއީ ކުނީގެ ޖާގަ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އާ މޮޑެލްގެ ފްރިޖްގެ ސަބަބުން ސީދާ ފިނިކުރާ ދޮރުން އަދި ފަސޭހަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ. ސޯސް ފްރިޖް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އީ ބޮއެގެން ކެއްކުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި އަދި އިންސާނާގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް ނަޖިހެއް ނުހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ.
މި މޮޑެލްގައި ފެން ފޯރުކޮށްދެނީ ބޭރުންނެވެ. މިނަރަލް، ބޯފެން ހޯދަން ބޭނުންނަމަ ޑިސްޕެންސަރީގެ ދަށުގައި އެކަށީގެންވާ ކޮންޓެއިނަރެއް ބަހައްޓައިގެން ބަޓަން ފިއްތާލަން ޖެހެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ފެނުގެ ސްޓޮކަކީ 3.6 ލީޓަރެވެ. އެއީ ވަރަށް އަވަހަށް ރިޕްލިނިޝް ކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. ރަހަ ރަނގަޅުކޮށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މި ސިސްޓަމްގެ ތެރޭގައި ހާއްސަ ފިލްޓަރެއް ބިނާކޮށްފައިވެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ އިންޑިކޭޓަރުން ފިލްޓަރު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު އިންޒާރު ދޭނެ އެވެ.
އެ ކުންފުނީގެ އަނެއް އައު ކަމަކީ ގްލޭޝިއާ ފްރިޖް އެވެ. ފިނިކުރާ ދޮރުގައި އައިސް ފޯރުކޮށްދޭ ޑިވައިސްއެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އައިސް ކިއުބް ތަތްކުރުން ބާކީވާ ގޮތަށެވެ. އެއް އަތުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އައިސް ނަގާލެވޭނެއެވެ. އައިސް ރިޒާވް ހުސްނުވުމަށްޓަކައި ރިޒާވަރަށް ފެން އެޅުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުން ހުރިހާ ކަމެއް އޮޓޮމެޓިކުން ކޮށްދެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ވަކި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރެއެވެ. ރޭގަނޑު ޖެހުމާއެކު އޮޓޮމެޓިކުން އަޑު މަދުކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށައެވެ. ޗައިލްޑް ލޮކެއްގެ އިތުރުން ފްރޮސްޓް ފްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ހުރެ އެވެ.

ފެނާއި އެކު އައިސް
ފެނާއި އެކު އައިސް
ފެނާއި އެކު އައިސް
ފެނާއި އެކު އައިސް ފެނާއި އެކު އައިސް ފެނާއި އެކު އައިސްHome | Articles

April 17, 2024 05:34:01 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting