ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ތަޢާރަފްކުރުން

ޝަރަފުވެރިކަން އިޚްތިޔާރު ކުރާނަމަ، ދެން އެނގޭނެ އެއީ ފުދޭވަރަކަށް އަގުބޮޑު އެއްޗެއްކަން. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް އުފެއްދީ އެމެރިކާގައެވެ. މި ފިނިކުރާތަކުގެ ބޭނުމަކީ އެމެރިކާގެ އާދައިގެ އާއިލާތަކުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމެވެ، ބޮޑެތި މީހުންގެ އިތުރުން ދެ ކުދިން ވެސް ތިބެ އެވެ. މި ފްރިޖަކީ އަމިއްލަ ގެއަކަށް ނުވަތަ ކޮޓެޖަކަށް ވެސް ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެކެވެ. އެއީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކާބޯތަކެތީގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް މިނިވަންކަމާއެކު ބެހެއްޓޭނެ ތަނެކެވެ. ކޮންމެ އުފެއްދުމެއްގައިވެސް އަމިއްލަ މޫސުމީ ސަރަހައްދެއް ހުންނައިރު، އެ އުފެއްދުމުގައި ހުރިހާ ނިއުޓްރިޝަނަލް ޕްރޮޕަޓީތަކެއް ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި، މުހިންމު ކަމަކީ ޝައުގުވެރި ސިފައެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކި އުފެއްދުންތަކަށް ތަފާތު ފޮށިތައް ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ އެވެ. އާއިލާއަކުން ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ގްރޮސެރީ ޝޮޕިން ކުރާ ހާލަތެއްގައި، ދެން އެފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. ކައިރީގައި ގްރޮސެރީ ފިހާރައެއް ނެތްނަމަ ދެން އެންމެ ރަނގަޅީ އެފަދަ ހޯމް އެސިސްޓެންޓެއް ގަތުމެވެ.
800 ލީޓަރަށް ވޮލިއުމް ހުންނަ ބޮޑެތި ފްރިޖްތަކުގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ލޭއައުޓެއް ހުރެދާނެއެވެ.
1. ޓޮޕް މައުންޓް. މި ބާވަތުގައި ހިމެނެނީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ މަތީގައި ފްރީޒާ ހުންނަ ތަނެވެ.
2.ބޮޓޮމް މައުންޓް. މި ބާވަތުގެ އިންތިޒާމެއްގައި ގަބޫލުކުރެވެނީ ފްރީޒާ ހުންނާނީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތިރީގައި ކަމަށެވެ. މި ބާވަތަކީ މިއަދު އެންމެ މަގުބޫލު ބާވަތެވެ
3. އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް. މި ހާލަތުގައި ޗެމްބަރުތައް ވަކިކޮށްފައި ހުންނަނީ ވަށައިގެންނެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޮންމެ ކޮމްޕާރޓްމަންޓެއްގެ ވޮލިއުމްވެސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. "އެމެރިކަން ޓައިޕް" އަށް އާންމުކޮށް ކިޔަނީ މި ވަކި ވައްތަރެއްގެ ފިނިކުރާ ތަނެވެ. ސައިޑް ބައި ސައިޑްގެ ޒަމާނީ ވަރޝަން އިން ބޭނުންކުރެވޭ ބޮޑު ވޮލިއުމްއެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ޒަމާނީ ހުރިހާ ސާވިސް ޑިވައިސްތަކެއް ހިމަނަން ޖެހެއެވެ. މިއީ، ހަމަގައިމުވެސް، ބޯފެން ފިނިކުރުމުގެ އިތުރުން އައިސް އާއި އައިސް ޗިޕްސް އުފެއްދުމެވެ. އަދި ވަންނަ ފެން ސާފުކުރުމުގެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖައްސައެވެ. ޒީރޯ ޓެމްޕަރޭޗަރ ފާހަގަކުރެވޭ ޗެމްބަރެއްގެ އިތުރުން މިނީ ބާރެއް ވެސް ޖައްސާލެވޭނެއެވެ.
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގެ ޑިމައިންސްތަކުގައި ތިރީގައިވާ އިންޑިކޭޓަރުތައް ހުރެދާނެ: ފުޅާމިނަކީ 80-120 ސެންޓިމީޓަރު، ފުންމިނަކީ 69-76، ފިނިކުރާގެ އުސްމިނަކީ 170-190 ސެންޓިމީޓަރު.އެކަމަކު ޔޫރަޕްގެ މިންގަނޑުތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ release of a model whose depth is 60 cm.މިފަދަ ފްރިޖެއް ސިޓީ އެޕާޓްމަންޓަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރިމަތީ ދޮރު ނަގަން ޖެހެއެވެ. މި އެސިސްޓެންޓް އެންބެޑް ކުރަން ރާވާފައިވާނަމަ، ދެން އެންމެ ރަނގަޅީ 60 ސެންޓިމީޓަރުގެ އަޑިއެއްގައި އޮޕްޝަން އަށް ވިސްނާލުމެވެ.

ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ތަޢާރަފްކުރުން
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ތަޢާރަފްކުރުން
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ތަޢާރަފްކުރުން
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ތަޢާރަފްކުރުން ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ތަޢާރަފްކުރުން ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ތަޢާރަފްކުރުންHome | Articles

April 14, 2024 00:40:32 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting