އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

މިދިޔަ ގަރުނުގެ މައިގަނޑު އެއް އީޖާދުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޓީވީއަކީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. މީހަކު ޓީވީ ޝޯތަކަށް ލޯބިކުރާއިރު، މީހަކު ބިޔަރު ފުޅިއެއް ހިފައިގެން ފުޓްބޯޅަ ބަލަން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި އެކުދިން އެންމެ ގަޔާވާ ކާޓޫންތައް ފޯރިއާއެކު ބަލާއިރު ކުދިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ކޮންފަދަ އުފަލެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެން ޓީވީ ބަލާއިރު، އޭގެ މާނައަކީ ލަސްނުކޮށް ކޮންމެ އާއިލާއަކަށްވެސް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މި މުޢުޖިޒާތް އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވަންވާނީ ހަމައެކަނި ރީތިކަމުގެ އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި ވަކި މޮޑެލްއެއްގެ ސިފައަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށާއި، ޓީވީގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ޓެކްނިކަލް ޕެރަމިޓަރުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. އެހެންކަމުން، އެލްސީޑީއެއް ހޮވުމުގައި އެނގެން ޖެހޭ ކަންތައްތައް، ނުވަތަ އެމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި - އެލްސީޑީ ޓީވީ.
އެލްސީޑީ ޓީވީގެ ޑައިގޮނަލް ސައިޒެވެ
މި ޕެރެމިޓަރަކީ ކޮންމެ ޓީވީއެއް ހޮވުމުގައި މައިގަނޑު އެއް ޕެރެމިޓަރ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޒަމާނީ އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ ޑައިގޮނަލް މިހާރުވެސް 50 އިންޗި ނުވަތަ 127 ސެންޓިމީޓަރުގެ މާކްސް ހުރަސްކޮށްފައިވާ ޕެރެމިޓަރެކެވެ އާ ޓީވީ ބަލާލުމުން، ދެން ހަނދާން ކުރާށެވެ، ތިމާ އެންމެ ގަޔާވާ ޓީވީ ޝޯތައް ބަލާނެ ދުރުމިން ޓީވީ ސްކްރީންގެ ޑައިގޮނަލްއަށްވުރެ 4 ގުނައާއި 5 ގުނައާއި ދެމެދުގެ ދުރުމިނެއްގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން 32 އިންޗި (1 އިންޗި = 2.54 ސެންޓިމީޓަރު) ގެ ޑައިގޮނަލް އެއް ހުންނަ އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ގަތްނަމަ - ބަލާ ތަނާ ދުރުމިން 3.25 މީޓަރާއި 4 މީޓަރާއި ދެމެދުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ސައިޒްތައް ފަހަތުން ދުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާށެވެ، މިއީ ގިނައިން ރަނގަޅުވާއިރު ވާގޮތެއް ނޫނެވެ. ހަލުވިކަމާއެކު ބަދަލުވަމުންދާ ތަސްވީރަކާ އެއްވަރަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބޯ ޖަހާލުމުގެ އިހުސާސް އެންމެ ހިތްގައިމު ވަގުތަކަށް ނުވާނެއެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީ ރިޒޮލިއުޝަން
މި އިންޑިކޭޓަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ޓީވީއެއްގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޓީވީ މެޓްރިކްސްއެއްގެ ރިޒޮލިއުޝަނަކީ ސްކްރީނުން ފެންނަ ތަސްވީރެއް އުފައްދާ ލޫމިނަސް ސެލްތަކުގެ (ޕިކްސެލް) އަދަދު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ޕިކްސެލަކީ ނޯމަލައިޒްޑް ސައިޒެއް ހުންނަ ކުޑަކުޑަ ސްކުއަރ (ޑޮޓް) އެއް ކަމަށާއި އޭގައި ތިން ކުލައެއް (އާރްޖީބީ - ރަތް (ރަތް)، ފެހި (ފެހި) އަދި ކަޅު (ނުވަތަ) ގެ އަލިކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.މި ޑޮޓްތަކުން ތަސްވީރެއް އުފެދެއެވެ އެލްސީޑީ ސްކްރީން.
އެލްސީޑީ ޓީވީއެއްގެ ރިޒޮލިއުޝަން ސިފަކުރާ އަގު ދައްކާފައިވަނީ ހޮރޮޒޮންޓަލީ ޕިކްސެލްގެ އަދަދާއި ވަށައިގެންވާ އަދަދަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތެވެ. މިސާލަކަށް ޓީވީގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކުން 1366 × 768 ގެ ރިޒޮލިއުޝަނެއް ދައްކާނަމަ އޭގެ މާނައަކީ ސްކްރީންގެ ފުޅާމިނަކީ 1366 ޕިކްސެލް އަދި އުސްމިނަކީ 768 ޕިކްސެލް އެވެ.
ހަމައެކަނި ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓްތައް ބަލަން ބޭނުންނަމަ، ދެން ހަނދާން ކުރާށެވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ޕާލް ނުވަތަ ސެކަމް ފޯމެޓުގައި ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ސިގްނަލް ދިމާވަނީ 720x576 (ފުޅާމިނުގައި 720 ލައިން އަދި އުސްމިނުގައި 576 ލައިން) ގެ ރިޒޮލިއުޝަނަކަށެވެ. އަދި މި ސައިޒުގެ ފުޅާމިނަކީ 720 ޕިކްސެލް އަދި އުސްމިނަކީ 576 ޕިކްސެލް ކަމަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުޑަ ޑައިގޮނަލް އެއް ހުންނަ އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ގަންނަން ބޭނުންނަމަ މި ސައިޒަށް ވުރެ ރިޒޮލިއުޝަން ބޮޑުތޯ ބަލާށެވެ. ޑީވީޑީ ޕްލޭޔަރ އިން ފިލްމުތައް ބަލާލުމަށް މިހާރުވެސް 1366x768 ގެ ރިޒޮލިއުޝަނެއް ބޭނުންވާއިރު، ހައި ޑެފިނިޝަން ޑިޖިޓަލް ސިގްނަލް (އެޗްޑީޓީވީ) 1920x1080 އިން ފުލް ކޮލިޓީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.
ޑިޖިޓަލް ހައި ޑެފިނިޝަން ޓީވީއަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ބްލޫރޭ ދެތިން އަހަރު ތެރޭގައި މިއަދު އެހާ ފުޅާކޮށް ފެތުރިފައިވާ ޑީވީޑީ ފޯމެޓަށް ސީރިއަސްކޮށް ޕްރެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިހާރުވެސް މިހާރު މީޑިއާއަކާއި ބްލޫރޭ ޕްލޭޔަރެއް އަތުގައި އޮތުމުން ކަމުދާ ފިލްމު އެޗްޑީ ކޮލިޓީގައި ބަލާލެވޭނެ އެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން ތިބާގެ ޓީވީން 1920x1080 ގެ ރިޒޮލިއުޝަނަކަށް ސަޕޯޓް ކުރާނަމައެވެ. މިގޮތުން މިއަދު އެލްސީޑީ ޓީވީ ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަންގައި ރައްކާކުރުމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގިނަގުނަ ފައިދާތަކާއި އުފާތަކުން މަހުރޫމްވެދާނެއެވެ.
ވިއުވިންގ އެންގްލް
ވަރޓިކަލް އަދި ހޮރައިޒޮންޓަލް ވިއުވިންގ އެންގްލްސް، އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވާއިރު ކުޑަކޮށް ލަފާ ނުކުރެވޭނެ ޕެރެމިޓަރސް. އޭގެ މެދު ފަރާތުގެ އެއްފަރާތުން ސްކްރީނަށް ބަލާނަމަ، ކޮންޓްރެސްޓް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ކުލަތަކަށް ބަދަލު އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭނެ އެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީގެ މެދާއި ދުރުމިން އިތުރުވަމުންދާ ވަރަކަށް ޑިސްޓޯޝަން އިތުރުވާނީ އެކަންޏެވެ. ވަށައިގެންވާ އަދި ހޮރޮޒޮންޓަލް ޕްލޭންގައި ވިއުވިންގ އެންގްލްސްގެ އެންމެ ކުޑަމިނުން ހުއްދަކުރެވޭ އަގަކީ 160 ޑިގްރީ އެވެ. މާނައަކީ 80 ޑިގްރީގެ އެންގްލެއްގައި ޓީވީ ބަލާއިރު ސެންޓަރުގައި ޓީވީ ބަލާނަމަ ކޮންޓްރެސްޓް 10 ގުނަ ކުޑަވާނެ އެވެ.
މިޒަމާނުގެ އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގައި 176-178 ޑިގްރީގެ ތަރުތީބުގެ ވިއުވިން އެންގްލްސް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ޕެރެމިޓަރަށް ސަމާލުކަން ދޭނީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އެލްސީޑީ މޮޑެލްއެއް ނުގަތުމަށް ކަމަށާއި، އޭގައި ވިއުވިންގ އެންގްލްސް މުހިންމުކަން ކުޑަވެދާނެ ކަމަށެވެ.
ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު
އެއްވެސް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއް، ފިލްމެއް، ފަދަ އެއްވެސް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެއް ބަލާއިރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވާ ކުލައެއްގެ ތަސްވީރެއް ސްކްރީނުން ފެނުމަށެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީ އުފެއްދުމުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބިނާވެފައިވާ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލްސް، ފުރަތަމަ މަޤާމުން ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމަށް ޖެހެއެވެ. މިސާލަކަށް ހޮރޮޒޮންޓަލް ޕޮޒިޝަނެއްގައި ފެންނަނީ ހަމައެކަނި ހުދުކުލަ، އެމީހުން ވަށައިގެންވާ ޕޮޒިޝަނަކަށް ފްލިޕް ކުރާއިރު ފެންނާނީ ހަމައެކަނި ކަޅުކުލައެވެ. ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލްތައް ހޮރައިޒޮންޓަލް ޕޮޒިޝަނުން ވަރުގަދަ ޕޮޒިޝަނަކަށް ބަދަލުވާން ނަގާ ވަގުތަށް ކިޔަނީ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ރެސްޕޮންސް ޓައިމް އެވެ. އެހެންކަމުން ރެސްޕޮންސް ޓައިމް އަވަސްވިވަރަކަށް ތަސްވީރުގެ ކުލަ ރިޕްރޮޑަކްޝަން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ރެސްޕޮންސް ޓައިމް ވަރަށް މުހިންމު ނަމަ، ޑައިނަމިކް މަންޒަރުތައް ބަލާއިރު، ފަސްޓް އެކްޓިންގ ތަކެތި “ލޫޕް” އެއް ދޫކޮށްލާނެ ނުވަތަ އެއް ތަސްވީރެއް އަނެއް ތަސްވީރެއްގެ މައްޗަށް ސުޕަރއިމްޕޯޒް ވާނެއެވެ. މިޒަމާނުގެ އެލްސީޑީތަކަށް ޖަވާބުދޭ ވަގުތު 8 މިލިސެންޓް (މިލިސެކަންޑް، އެއީ 1އެމްއެސް = 1x10-3 s) އަށްވުރެ ބޮޑުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ކޮންޓްރެސްޓް އެންޑް ބްރައިޓްނެސް އެވެ
އެލްސީޑީ ޓީވީއެއްގެ ކޮންޓްރެސްޓަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ޕެރެމިޓަރެވެ. ޓީވީގެ ކޮންޓްރެސްޓް ދަށްނަމަ، ދެން ސްކްރީނުން ނުފެންނާނެ މުއްސަނދި ކުލަ ޕެލެޓެއްގެ ތަސްވީރުތަކާއި މުއްސަނދި ރޭންޖެއްގެ ޓޯންތަކާއި މިޑްޓޯންސް ކުލަތަކެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް މި ޕެރެމިޓަރުގެ ޚާއްޞަ ގުޅުން ގެއްލިފައިވަނީ، އޭގެ ކޮލިޓޭޓިވް ސިފަތައް މިހާރުވެސް ވަރަށް މަތީ އަގުތަކަކަށް ވާޞިލްވެފައިވާތީއެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ ކޮންޓްރެސްޓް ރޭޝިއޯ އަކީ 600:1 އެވެ. މާނައަކީ ތަސްވީރުގެ އެންމެ އަނދިރި ބައިތަކާއި އެންމެ އަލި ބައިތަކާއި 600 ގުނަ ތަފާތުވުމެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން މި ނިސްބަތް ބޮޑުވިވަރަކަށް ތަސްވީރުގެ ކުލަ ރެންޑަރިންގ ރަނގަޅުވާނެއެވެ. މިޒަމާނުގެ އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަށް މި ޕެރެމިޓަރު މަދުވެގެން 800:1 އަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ބައެއް އުފެއްދުންތެރިން 12000:1 ގެ ކޮންޓްރެސްޓް ރޭޝިއޯއެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ޑައިނަމިކް ކޮންޓްރެސްޓްގެ ވާހަކަ، މިއީ ޚާއްޞަ އެޑެޕްޓިވް އެލްގޮރިޒަމްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އެއީ އިތުރު އިމޭޖް އެޖެސްޓްމަންޓެއްގެ ތެރެއިން ހާސިލްކުރެވޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުން ސްޓޭޓިކް ކޮންޓްރެސްޓަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާން އިޚްތިޔާރުކުރާއިރު މި އަގަށް ސަމާލުކަން ނުދީ، މައިގަނޑު އަގަށް ސަމާލުކަން ދޭންވީއެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީގެ ހަމަ އެހާމެ މުހިންމު އަނެއް ޕެރަމިޓަރަކީ ތަސްވީރުގެ އުޖާލާކަމެވެ. ގަނެފައިވާ ޓީވީ މޮޑެލްގެ އަލިކަން ދަށްނަމަ، އޭގެ ފަހުން ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ތަސްވީރުގެ ތަސްވީރު ރަނގަޅަށް ފެނުމަށްޓަކައި ލޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ސްޓްރެއިން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ދުވާލު ވަގުތު ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާލުމަކީ އަނިޔާއަކަށް ބަދަލުވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިޒަމާނުގެ އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ އަލިކަން މަދުވެގެން 450 ސީޑީ/މީޓަރަށް ވާންޖެހޭއިރު، މި އަގަކީ ޓީވީ ބަލާލުމަށް އާދައިގެ އަގެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ގަނެފައިވާ މޮޑެލްގެ ބްރައިޓްނެސް ވެލިއު 450 ސީޑީ/މީޓަރަށް ވުރެ މަތިނަމަ (މިސާލަކަށް 600 ސީޑީ/މީޓަރު) މިއީ ކަނޑައެޅިގެން އެލްސީޑީގެ ގެއްލުމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީގެ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ވޯކިންގ ރޫމްގައި އަލިކަން ހުންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބިލްޓް-އިން ޑިޓެކްޓަރެއް ހުރެއެވެ. މިންކުރެވޭ އަގަށް ބަލާއިރު ޓީވީ ޝޯތަކާއި ވީޑިއޯ ފައިލްތައް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު އަރާމު ހޯދުމަށްޓަކައި ޓީވީގެ އަލިކަން އޮޓޮމެޓިކުން ބަދަލުވެއެވެ.
އަޑު
އެލްސީޑީ ޓީވީއެއް ހޮވާއިރު މިހާރު ހުރި ސްޓިރިއޯ ސިސްޓަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭށެވެ. މިޒަމާނުގެ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އެމްޕްލިފައިޓަރެއް ހުންނައިރު، މިއީ އަޑު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެލްސީޑީ ޓީވީގައި މަދުވެގެން 4 ސްޕީކަރާއި ޓްވީޓަރ އިން އެކުލެވޭ 2 ވޭ ސްޕީކަރ ސިސްޓަމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަރާމުކޮށް އަޑު ދެނެގަތުމަށް ސްޕީކަރުތަކުގެ ސައިޒު މަދުވެގެން 6 ސެންޓިމީޓަރުގައި ހުންނަންވާނެ ކަމަށާއި، ޓްވީޓަރުތަކުގެ ސައިޒު މަދުވެގެން 2 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޓީވީ ސެޓިންގްސްގައި އިކުއަލައިޒާއެއް ހުރުމުން ސަމާލުކަން ދޭއިރު، އެއީ އަޑުގެ އެއް ފްރީކުއެންސީ ސިފަތައް ތިމާގެ ރަހައަށް ކުޑަކޮށް އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.
ކަނެކްޝަން އިންޓަރފޭސް
ޒަމާނީ އެލްސީޑީ ޓީވީއެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ގުޅިފައިވާ ޑިވައިސްތަކުގެ އެހީގައި ގޭގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ މަރުކަޒެއް އުފައްދައި، ޓީވީގެ ހުރިހާ ފީޗާސްތަކެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ.
އެކަމަކު މިކަން ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ތިބާގެ ޓީވީގައި މަދުވެގެން ސްޓޭންޑަޑް އިންޕުޓްސް އާއި އައުޓްޕުޓްސްގެ އެންމެ ކުޑަމިނުން ސެޓެއް ހުންނަން ޖެހެއެވެ:
އެންޓެނާ އިންޕުޓް - ބްރޯޑްކާސްޓް ނުވަތަ ކޭބަލް ޓީވީ ގުޅުވައިލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ވީސީއާރު ގުޅާލެވޭނެއެވެ.
ކޮމްޕޮޒިޓް ކަނެކްޓަރސް - ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ އޯޑިއޯ-ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓެއްގައިވެސް ހުންނައިރު، އެނަލޮގް ސިގްނަލްތައް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެސް-ވީޑިއޯ އިންޕުޓް ވެސް ކޮމްޕޮޒިޓް ކަނެކްޓަރ ފަދައިން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެނަލޮގް ވީޑިއޯ ސިގްނަލް އެއް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށެވެ. ރަނގަޅު ތަސްވީރެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ، ސަބަބަކީ... މިނިވަން ކޭބަލްތަކުގެ ޒަރީއާއިން ލޫމިނަންސް ސިގްނަލް (ވައި) އާއި ދެ ކޮމްބައިންޑް ކްރޮމިނަންސް ސިގްނަލް (ސީ) ވަކިން ޓްރާންސްމިޝަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
ކޮމްޕޮނެންޓް އިންޕުޓްސް - ކުލަ ކޮމްޕޯނެންޓްތަކުގައި ވީޑިއޯ ސިގްނަލެއް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވެއެވެ. ވަކިން ޓްރާންސްމިޝަންގެ ސަބަބުން ތަސްވީރު ސާފުވެ، ސްޓޭބަލްވެ، ކުލަ ޞައްޙަކޮށް ރިޕްރޮޑަކްޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރެއެވެ.
SCART ( Syndicat des Constructeurs d' Appareils , Radiorecepteurs et Televiseurs ) އަކީ ދެ ދިމާލަކަށް އެނަލޮގް ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޔުނިވާސަލް 21 ޕިންގެ އޯޑިއޯ-ވީޑިއޯ އިންޓަފޭސްއެކެވެ.
އާރްޖީބީ ކަނެކްޓަރ - ކޮމްޕިއުޓަރަކަށް ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މި ތަސްވީރު ސީދާ ސްކްރީނަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވެނީ ޓީވީ ޕްރޮސެސިން ޕްރޮސެސަރުތައް ބައިޕާސްކޮށްގެންނެވެ.
ޑީވީއައި (ޑިޖިޓަލް ވީޑިއޯ އިންޓަފޭސް) އަކީ ޑިޖިޓަލް ކަނެކްޓަރެއް ކަމަށާއި، އެ ކަނެކްޓަރ ބޭނުން ކުރާއިރު ސިގްނަލް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުވާތީ، ތަސްވީރުގެ އަޑުގަދަވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެގެންދާ ކަމަށެވެ.
އެޗްޑީއެމްއައި (ހައި ޑެފިނިޝަން މަލްޓިމީޑިއާ އިންޓަފޭސް) އަކީ އެއްފަހަރާ 8 އޯޑިއޯ ޗެނަލާއި ހައި ޑެފިނިޝަން ޓެލެވިޜަން ސިގްނަލް (އެޗްޑީޓީވީ) ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ޑިޖިޓަލް މަލްޓިމީޑިއާ އިންޓަފޭސްއެކެވެ.
އަދި ކޯއެކްސިއަލް ކަނެކްޓަރަކީ ވެސް ޑިޖިޓަލް ކަނެކްޓަރެކެވެ. އަބަދުވެސް އޮރެންޖު ކުލައިން ހައިލައިޓްކޮށްފައިވާ އަދި ޑިޖިޓަލް ސޯސްއަކުން ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
އޮޕްޓިކަލް - އަނެއްކާވެސް، ޑިޖިޓަލް، ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކަނެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް.
ފަޔަރވަޔަރ ކަނެކްޓަރ - މިއީ ކެމްކޯޑަރ ނުވަތަ އެހެނިހެން ޑިޖިޓަލް ރެކޯޑިންގ ޑިވައިސްތައް ގުޅުވައިލުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައި ޑައިރެކްޝަނަލް ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމެކެވެ.
ހިތާމައަކީ ހުރިހާ އުފެއްދުންތެރިން ވެސް އެމީހުންގެ އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އިންޕުޓްތަކާއި އައުޓްޕުޓްތަކެއް ބެހެއްޓިފައި ނުވާތީ އެވެ. އެހެންކަމުން ޓީވީއެއް ހޮވާއިރު އޭގައި ޑިޖިޓަލް އައުޓްޕުޓްތަކެއް ހުރިކަން ޔަގީން ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު އެކި ޑިވައިސްތަކުގެ މެދުގައި މެނުއަލްކޮށް ބަދަލުކުރަން ޖެހުމުން ހާލަތަކީ ކޮންމެހެން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. މިއީ، ހަމަގައިމުވެސް، ޑީވީޑީ ޕްލޭޔަރ، ސެޓެލައިޓް ރިސީވަރ، ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ސިގްނަލް ސޯސްތައް އެއްފަހަރާ ގުޅުވަން ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގައި ވާގޮތެވެ.
އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް އެލްސީޑީ ޓީވީގެ ހުރިހާ ސިފަތަކަށް ބަލާފައި، އެއީ ޚިޔާރުކުރާއިރު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްކަން ޔަގީނެވެ. މަތީގައިވާ ހުރިހާ ލަފާތަކެއް ބޭނުންކުރުމަކީ އަގު-ކޮލިޓީ ރޭޝިއޯގެ ގޮތުން ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެއް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ އެލްސީޑީ ޓީވީ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 21, 2024 16:10:30 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting