ވިރލްޕޫލް ފްރިޖް

ވަރލްޕޫލް ފްރިޖް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ޓޯޓަލް ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރުމަށެވެ. މިފަދަ ނިޒާމެއް ހުރުމަކީ ވައި ވަދެގެން ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ހޫނުމިން ދަށްވުމުން ޑިފްރޮސްޓިންގ ނުހިނގާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ފިނިކުރާ ތަނުގައި އައިސް ނުއުފެދެއެވެ. ފިނިކުރާ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ފިނިހޫނުމިން އެއްވަރަކަށް އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަލްޓިފްލޯ ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އަދި ފިނިކުރާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓުގައި މަހާއި މަސް ފަދަ ކާނާ ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު އެމީހުންގެ ތާޒާކަން ގިނަ ދުވަހު ހިފަހައްޓާނެއެވެ. މި ކޮމްޕާރޓްމަންޓަކީ ފިނިހޫނުމިން ދަށްކޮށް ސަޕްލައި ކުރެވޭ ކޮމްޕާރޓްމަންޓެއް ކަމަށާއި، އަދި ހޫނުމިން ވެސް ދަށް ކޮމްޕާރޓްމަންޓެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްގައި ހުންނަ ހޫނުމިން އެޖެސްޓް ކުރެވޭނީ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ވެސް ރައްކާކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށެވެ. ތާޒާ ގަސްގަހާގެހި ރައްކާކުރުމަށް އޮޓޮމެޓިކް ހޫޑިޑިޓީ ކޮންޓްރޯލް ވެސް ގާއިމްކޮށްފައިވެ އެވެ.
ފިނިކުރާ ތަނުގައި އިތުރު ސްޕޭސް ޕްލަސް ޝެލްފެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދިދާނެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ވަގުތުން ފަސް ފުޅި ރައްކާކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ޖާގައެއް އޮންނާނެއެވެ. އުފެއްދުންތަކަށް އިތުރު ޖާގައެއް އުފައްދަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ދެން އާންމުކޮށް އުފުލިދާނެ އެވެ. ވިރްލްޕޫލް ފްރިޖްގައި ހުންނަ އެހެން ހުރިހާ ޝެލްފްތަކަށް ބަލާއިރު، އެ ޝެލްފްތައް ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަކެތީގައި ހުންނަ މޭވާއާއި ތަރުކާރީއަށް ޝެލްފެއް ބެހެއްޓިފައިވާއިރު، އޭގައި ޕާރޓީޝަން އެޖެސްޓެބަލް ވެއެވެ. މި ފޮށީގެ ވޮލިއުމް އަކީ 32 ލީޓަރެވެ. މި ދަބަހުގައި ހުންނަ ލިބުނު ލިބުނު ޑިވައިޑަރުގެ ސަބަބުން ތަފާތު މޭވާތަކާއި ނާޒުކު ކާނާ ކެއުމަށް ޖާގަ އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ވަރލްޕޫލް 2 ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖްތަކުގައި ކިއުބް ބީދައިން އައިސް ސިސްޓަމެއް ހުރެއެވެ. މިއީ އީޒީ ކިއުބެވެ. ކޮންޓެއިނަރ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފެންތިއްކެއްވެސް ބޭރަށް ނުފޭބޭނެ ގޮތަކަށެވެ. ކޮންޓެއިނަރުގައި ބަންދު ވައްތަރެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އައިސް އިން ބޭރުގެ ވަސްތައް ޖަހައިގެން ނުދާނެއެވެ. ހުރިހާ ދަބަހާއި އަލަމާރިތައް ފްރީޒާގައި ނުފުރިއްޖެނަމަ، ނިޒާމު އޮޓޮމެޓިކުން ބަދަލުވަނީ ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓާ އަލަމާރިތަކަށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަކަތަ ސަލާމަތްވެއެވެ.
ވައި ރަނގަޅަށް ދައުރުވުމަށްޓަކައި ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓުގައި ފަންކާއެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ހުރިހާ ފްރިޖް ޝެލްފްތަކަކީ ޓެމްޕަރޑް ގްލާސް އިން ހަދާފައިވާ ޝެލްފްތަކެކެވެ. ބައެއް އުފެއްދުންތައް ލީކުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، ތިރީގައި ހުންނަ އެ އުފެއްދުންތަކުގެ މައްޗަށް ދައުރުވާ އެއްޗެއް ނުޖެހޭނެ އެވެ. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކުގައި އަބަދުވެސް ފިނި ފެނާއި އައިސް ލިބެން ހުރެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، ފިނިކުރުމުގެ ކުރިން، ފެން ސާފުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ހުރިހާ ނަޖިހަކުން ލުއި ލިބެއެވެ.

ވިރލްޕޫލް ފްރިޖް
ވިރލްޕޫލް ފްރިޖް
ވިރލްޕޫލް ފްރިޖް
ވިރލްޕޫލް ފްރިޖް ވިރލްޕޫލް ފްރިޖް ވިރލްޕޫލް ފްރިޖްHome | Articles

June 23, 2024 02:13:43 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting