ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފަތައް

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭނެ، ހަމަގައިމުވެސް، ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ގަންނަނީ ކޮން ބޭނުމަކަށްކަން. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު ފިނިކުރާ އެއްޗަކުން ކުރެވިދާނެ އެހެން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވިސްނަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.
ބޭރުފުށުން ބަލާއިރު ކޮންމެ ފްރިޖަކީ ވެސް ހަރުކަށި ނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް ޝައުގުވެރި ފޯމެކެވެ. އެކަމަކު، ސްޓޭންޑަޑް ފްރިޖެއް ފެނުމާއެކު، ޑިޒައިނަރަކާއި އާޓިސްޓެއް ވަގުތުން އެންމެންގެ ތެރޭގައި ހޭލައެވެ. އެކަމަކު ބޭނުންވަނީ ގޭގެ ފިނިކުރާ ތަނަކީ ހަމައެކަނި އެތެރެއިން ނޫން ކަމަށާއި ބޭރުން ވެސް ޝައުގުވެރިވާ އެއްޗަކަށް ވާން ކަމަށެވެ. ސްޓޭންޑަޑް ލައިންތަކުން ތިމާގެ ފިނިކުރާ މެޝިން ވަކިކޮށްލުމަށްޓަކައި މިހާރު ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަސާސީ، އެކަމަކު ފުދޭވަރަކަށް މަގުބޫލު ދެ ގޮތެއް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ. މެގްނެޓް ނިސްބަތް ކުރެވޭނީ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް އެކްސްޕްރެސް ކުރާ ފުރަތަމަ ގޮތަށެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ރީތިކަމުގެ ތަޞައްވުރެއް ހުރެއެވެ. މީހަކު އިސްކަންދެނީ ވަށައިގެންވާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފެނުމަށެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ކާރު ކަމުދެއެވެ. އަދި މީހަކު މަލާއިމެދު މޮޔަވެއެވެ. އެކަމަކު ލިބެން ހުރި މުޅި ރޭންޖްގެ މެގްނެޓް އެއްކޮށް، އެމީހުންގެ ފިނިކުރާ ތަނުގައި ޖައްސާ އެފަދަ އޭމެޗަރުން އެބަތިއްބެވެ. "މެގްނެޓް" ގެ މި ދާއިރާއިން އެންމެ ފަހުގެ އީޖާދަކީ ބަރަހަނާ މީހެއްގެ ސިފަ އެވެ. އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެނަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.
ކޮންމެ ސެޓެއްގައި ވެސް ހެދުން ސެޓެއް ހިމެނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނަށް ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގޭގައި ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރު ތަފާތު ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިދެވިދާނެ އެވެ. މިފަދަ ޕްރޮސީޖަރތަކަށްފަހު، ހަމައެކަނި ފިނިކުރާ ތަނަށް ދަމައިގަންނަނީ، އަމިއްލައަށް މެގްނެޓެއް ކަމުގައި ވާ ފަދައިންނެވެ. އާދެ، އަދި އާދައިގެ ސަރަހައްދެއްގައި ފެންނަ ވިދާ ތަންތަން ޝައުގުވެރިވެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނަށް މެގްނެޓްގެ އެހީގައި ތަފާތު ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ގްލޫ ކޮށްލެވޭނެ އެވެ.
އަދި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބްރައިޓް މާކެރެއް ޖަހައިގެން ކުލަ ޖަހާލެވިދާނެ އެވެ. މި ޕްރޮސީޖަރަށް ޚާއްޞަ ބޯޑެއް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ތަޅުވާފައި ހުރެއެވެ. މި ބޯޑުގައި ލިޔެފައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ފޮހެލައެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަނީ ޚާއްޞަ ފޮތިގަނޑެއް ކަމަށާއި، އެ ފޮތިގަނޑު މާކެރުގެ ސެޓުގައި ޖައްސާފައި ހުންނަ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް މުޚާޠަބު ކުރެވޭނެއެވެ. ފެންނަ ފެނުމުގައި ކޮންމެ ސްޓޭންޑަޑް ފްރިޖަކީ ކާނާ ރައްކާކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި، ފަންނުވެރިކަމުގެ ގާބިލްކަން ދައްކާލެވޭނެ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ހިދުމަތް ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ގެއެއްގައި ވެސް ފިނިކުރާ ކުޑަ ޕޯސްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފަތައް
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފަތައް
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފަތައް
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފަތައް ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފަތައް ފިނިކުރާ ތަނުގެ ސިފަތައްHome | Articles

May 28, 2024 01:22:19 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting