ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ ހޮވާނެ ގޮތް

ގޭތެރޭގެ ކޮންމެ ސާމާނެއް ފަދައިން ހިއްކުމުގެ ފަންކްޝަނެއް ހުންނަ އުފެއްދުންތައް ވެސް ސެޓްފިކެޓް ލިބެނީ ދޮވުމުގެ ފެންވަރާއި، އެނބުރުމާއި، ހިއްކުމުގެ ފެންވަރާއި، ހަކަތަ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ފުރަތަމަ ތިން ޕެރެމިޓަރަށް ބަލާއިރު ޒަމާނީ ގިނަ ކޮމްބައިންޑް ޑިވައިސްތައް ނިސްބަތްވަނީ އެންމެ މަތީ ކްލާސް އޭ އަށް ކަމަށާއި އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ދޮވުމާއި، އެނބުރުމާއި ނުވަތަ ހިއްކުމުގެ ކްލާސް ބީ ނުވަތަ ސީ ގެ މޮޑެލްތަކެވެ.
އަސާސީ ގޮތުން މިއީ ބަޖެޓް ޕްރައިސް ސެގްމަންޓުގެ އުފެއްދުންތަކެކެވެ.
ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރސް އިން ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރާ އެކު ހާލަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަފާތެވެ. ކޮލިޓޭޓިވް ގޮތުން ކަންކަން ހިއްކުމަށްޓަކައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރަންޓް ބޭނުންވާއިރު، އެއީ އަބަދުވެސް ހަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މިބާވަތުގެ ގިނަ ޑިވައިސްތަކުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 0.19-0.23 ކިލޯވޮޓް ގަޑިއިރު/ކިލޯގްރާމް ކަމަށާއި، މިއީ ކްލާސް ބީ އާއި ދިމާވާ މިންވަރެކެވެ.
ބާޒާރުގައި ކަރަންޓް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތައް އެބަހުއްޓެވެ. ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެއީ އެންމެ ދަށް ކްލާސް ސީ ގެ ގޮތުގައި ގިންތިކުރެވިފައިވާ ތަންތަނެވެ.
އަދި ހަމައެކަނި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ މޮޑެލްތަކުގެ ސިފައަކީ ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން މަދުވުމެވެ، މިއީ ކްލާސް އޭ (0.17-0.19 ކިލޯވޮޓް ގަޑިއިރު / ކިލޯ) އާ ދިމާވާ ކަމެކެވެ.
ދޮންނަ މެޝިން ހިންގުން
ބައެއް ފަހަރު ދޮންނަ އެއްޗެހި ދޮވެ ހިއްކުމަށްފަހު ތެތް، ހިކި ނުވަތަ ރިއްސާފައި ހުރުމުން އަވަހަށް ދޮވެ ހުސްވެ އެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ: ނުވަތަ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތައް ތަރުތީބު ނުވެ ސާވިސް ސެންޓަރަކަށް ގެންދަން ޖެހޭ، ނުވަތަ، ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވާ ގޮތުގައި، ޑިވައިސްގެ އޮޕަރޭޓިން މޯޑް ހޮވާފައިވަނީ ގޯސްކޮށް.
މި އުނދަގޫތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނީ އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރާ ސާދާ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކޮށްގެންނެވެ.
ދޮވުމާއި، އެނބުރުމާއި، ހިއްކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަބަދުވެސް ހޮވަންވާނީ ހެދުންތަކުގެ ފޮތި ވައްތަރަށް ބަލައިގެންނެވެ. ދުވަހަކުވެސް އެކުގައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ގިނަ އެއްޗެހި ލޯޑް ނުކުރުން. ބޯ ކޮޓަން ނުވަތަ ލިލީން ފޮތި ހިއްކުމަށް ހޫނު ވައި ބޭނުން ކުރުން ރަނގަޅު ނަމަވެސް ތުނި އެއްޗެހިތަކުގެ މައްޗަށް ފިނި ވައި އުކާލުން ރަނގަޅެވެ.
ތަކެތި ޕެކް ކުރުމުގެ ކުރިން މެޝިނުގައި ދޮވެ ހިއްކުމަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއްތޯ ޔަގީން ކުރަންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް އަންޑަރވޭއާރ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ލިޔެފައިވަނީ ލޭބަލްތަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ހުޅުވިފައިވާ ވައިގެ ތެރޭގައި، ގިނަ އަދަދަކަށް މެޓަލް، ލަކުޑި ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ފިޓިންގްސް، ޚާއްޞަކޮށް ނާޒުކު ތަކެތި (ސިންތެޓިކް ފަރުދާ، ވޫލް، ސިލްކް، ނައިލޯން ސްޓޮކިންގސް) ޖަހާފައިވާ އުފެއްދުންތައް ތަޅުވަން ޖެހެއެވެ. ފޯމް ޕެޑް، ހޫނު ޖެކެޓް، ބެޑްސްޕްރެޑް، ސްލީޕިންގ ބެގް، ޑަވެޓް ފަދަ ވޮލިއުމިނަސް ތަކެތި މެޝިނުގައި ހިއްކުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.

ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ ހޮވާނެ ގޮތް ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ ހޮވާނެ ގޮތް ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

April 25, 2024 01:39:53 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting