ދޮންނަ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް

ޝޮޕިން ސެންޓަރުތަކާއި ހާޑްވެއާ ފިހާރަތަކުގެ އުސޫލުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ޑްރައިއަރުގެ އަގު ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ނަމަވެސް، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނައިރު، ގިނަ ޒިޔާރަތްތެރިން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ މި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ގަންނަން ތައްޔާރަށް ތިބެއެވެ.
ގިނަ ގޭތެރޭގެ އަންހެނުން އުފާވެފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ، ސަބަބަކީ ގަދީމީ ޒަމާނުގައި ވެސް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނުވަތަ ފޯލްޑިން ޑްރައިއަރެއްގައި ހެދުން ތަޅުވާފައި ހުރުމުން އެހާ ބޮޑު އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިވެ، މެދުނުކެނޑި ގޭތެރޭގައި އެއްކުރަން ޖެހޭތީ އެވެ. ޓަމްބަލް ޑްރައިއަރސް އަކީ ހެދުން ރިއްސުން ނުދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ސިފައެއް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މިސާލަކަށް ބެޓެރީއެއްގައި ނުވަތަ ގޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ތަޅުވާނަމަ ރިއްސައި ހެދުންތަކުގެ ލޫކް ހަލާކުވެ، ދަގަނޑަކުން ވެސް އެއްޗެހި ކުރީގެ ސިފައަށް ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. ޓަމްބަލް ޑްރައިއަރ އިން ހެދުންތައް ތާޒާކޮށް ފެންނައިރު، ބައެއް ތަކެތި ހިއްކުމަށްފަހު އިސްތިރިކުރަން ނުޖެހޭނެ (ޖީންސް ނުވަތަ އެނދުގެ ފަރުނީޗަރު ފަދަ) އެވެ.
އެންމެ ފުރަތަމަ ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ އެއްޗަކީ ދޮންނަ މެޝިނުގެ ބެރެވެ. އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް ހެދުން ހިއްކޭނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެރުމައްޗަށް ބަރޯސާވެއެވެ. ސަގާފީ ގޮތުން އޮޕްޓިމަލް ވޮލިއުމް އަކީ 100 ލީޓަރެވެ. މިފަދަ ކެޕޭސިއަސް ބެރު ހެދުމުން "ޑިސެންޓް" މިންވަރަކަށް ދޮންނަ އެއްޗެހި ބެހެއްޓޭނެ އެވެ. ހަމައެއާއެކު، ބެރު ތެރޭގައި ހުންނަ ވައި ފަސޭހައިން ދައުރުވާން ޖެހޭތީ، މެޝިނުގައި އަބަދުވެސް ހުސް ޖާގައެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭކަން އެނގެން ޖެހެއެވެ.
މިއަށްވުރެ މުހިންމު ކަމަކީ ތެތްކަމުން ސާފުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ހިއްކުމުގެ ތެރޭގައި ދޮންނަ އެއްޗެހި ވައިގެ ތެރެއަށް ވަދެގެންދާ ނިޒާމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދިމާވަނީ މަޖުބޫރުކޮށްގެން ވައި ވަދެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި މެޝިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ގަންނަ ފަރާތުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ. މިއީ ހިއްކުމުގެ މޯޑް ހޮވޭނެ މޮޅު ކަމެއް: “ދަގަނޑުގެ ދަށުގައި”، ފަހުން ހެދުން އިސްތިރި ކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ، “އަލަމާރިގައި”، އާންމުކޮށް ގަންނަ މީހާ ހިތްހަމަޖެހޭނީ ލިލީން ނުކުރާ ކަމެވެ އިސްތިރި ކުރަން ޖެހޭ ނަމަވެސް ވަގުތުން އަލަމާރީގައި ތަޅުވާލެވޭނެ އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ ކަންތައްތަކެވެ. ފޮތިގަނޑުގެ ބާވަތަށް ބަލާފައި ހިއްކުން ވެސް ހޮވިދާނެ އެވެ. މިޒަމާނުގެ ހިއްކާ މެޝިންތަކުން ލިންޓް، ޑަސްޓް، ވޫލް އިން އެއްޗެހި ސާފުކޮށްލެވޭއިރު، ހަމައެކަނި “އެއަރިންގ ކްލޮތްސް” މޯޑް ހޮވާށެވެ.
ގޭގައި ރަނގަޅު ހިއްކާ މެޝިނަކީ ހަގީގީ އެހީތެރިއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އާއިލާގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ވަގުތުކޮޅެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ފެނިގެން ނުދިއުމަށްޓަކައި އެ ސާމާނު އުފެއްދީ ކޮން ގައުމެއްގައިކަން ސާފުކުރުމުގެ އިތުރުން އެތަނުން ޕާފޯމަންސް ޗެކްކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

ދޮންނަ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ދޮންނަ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ދޮންނަ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް
ދޮންނަ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް ދޮންނަ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތް ދޮންނަ އެއްޗެއް ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

June 15, 2024 03:46:07 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting