ފްރީޒާ ޝޭޕް

ކެބިނެޓެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަ ފްރީޒާގެ އުސްމިނަކީ ދެ މީޓަރެވެ. ހަމައެއާއެކު އޭގެ ފުޅާމިނަކީ 60 ސެންޓިމީޓަރު ކަމަށާއި ފެންނަ ފެނުމުގައި ކޮޓަރީގެ ބޮޑު ޖާގައެއް ނުނަގާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް ގާތްގަނޑަކަށް 300 ލީޓަރަށް އަރަ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ފްރީޒާގައި އެއްފަހަރާ ވަރަށް ގިނަ ކާނާ ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. ކެބިނެޓްގައި އެތައް ލެވެލްއެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. އެއީ ދޮރުތަކެއް ހުންނަ އަލަމާރިތަކާއި ނުވަތަ ރިޓްރެކްޓެބަލް ދަބަސްތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ. ސްވިޑެންގެ މޮޑެލްތަކުގައި ތަރުކާރީ، ބެރީ އަދި މޭވާ ފްރީޒް ކުރަން ޖެހޭ ޓްރޭތައް ވެސް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ފްރީޒިންގ ގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ފްރީޒް ނުވެއެވެ. ކެބިނެޓްގެ ސިފައިގައި ހުންނަ ފްރީޒާތައް އެންމެ ރަނގަޅީ ބަދިގެ ފަރުނީޗަރާއި ގުޅުވައިލުމެވެ. މިފަދަ ފްރީޒާއެއް ބަދިގޭގައި ހުންނަ ކޮންމެ މަސައްކަތު ތަނެއްގެ ދަށުގައި (މިސާލަކަށް ކައުންޓަރ ޓޮޕް) ފަސޭހައިން ބެހެއްޓޭނެއެވެ. މި ފްރީޒާގައި ކުޑަ ވޮލިއުމްއެއް ހުންނައިރު، ހަތަރު ދަބަހެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.
މޭމަތީ ފްރީޒާއެއް ހަދަނީ ބޮޑުދައިތައެއްގެ މޭމަތީގެ ސިފައިގައެވެ. ހުޅުވިފައި ހުންނައިރު ދިގު ބައްޓަމެއް ހުރެއެވެ. މަހާއި މަހުގެ ބޮޑެތި ބައިތައް ރައްކާކުރުން އެންމެ ރަނގަޅީ މިފަދަ ފްރީޒާއެއްގައެވެ. މިފަދަ ފްރީޒާއެއްގެ ބޭނުންތެރި ވޮލިއުމް ފްރީޒާ ކެބިނެޓެއްގެ ވޮލިއުމްއަށްވުރެ ބޮޑުވެދާނެއެވެ. މިފަދަ ޖަޔަންޓްތަކުގެ ބޭރު ޑިމައިންސް އަށް ބަލާއިރު، އެއީ 850 * 1560 * 600 ސެންޓިމީޓަރާއި އެއްވަރު ވެދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށާއި މިފަދަ މުޢުޖިޒާތެއް ސްޓޭންޑަރޑް ދޮރަކަށް ފިއްތާލާނީ ކިރިޔާއެވެ. މިފަދަ ފްރީޒާއެއް ލޮޖިއާގައި ބަހައްޓާލެވިދާނެ އެވެ.
އަދި މާހައުލުގެ ފިނިހޫނުމިން +40 ޑިގްރީއަށް އަރާ ނަމަވެސް، އުފެއްދުންތައް ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ރައްކާތެރިކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ފްރީޒާއެއްގެ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެތަނުގެ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް އެއް ބޮޑު ޕައިލްއެއްގައި އެއްވެފައި ހުރުމެވެ. ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ނެގޭއިރު، ބާކީ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަނބުރާލަން ޖެހޭއިރު، ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު އެމީހުންގެ އަތުގައި ޕެކޭޖްކޮށްފައިވާ އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރެވޭނެ ކުދި ތަޅުވާ ބާސްކެޓްތައް ވެސް ހުރެ އެވެ.
ހަމަގައިމުވެސް މިފަދަ ލާރީތަކަކީ ބޭނުންކުރެވޭ ވޮލިއުމްގެ ގޮތުންނާއި ކަރަންޓުގެ ގޮތުން ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ފައިދާހުރި އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ގޭތެރޭގެ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި މިފަދަ މޭޒުތައް ސްޓޭންޑަޑް ކުޑަ ސައިޒުގެ ބަދިގެއެއްގައި ނުބެހެއްޓޭތީ އެކަށީގެންވާ އިހުތިރާމެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިނިކުރާ ދޮރު ހުޅުވަން ޖެހޭ ކަމާއި، މިކަމަށް ވެސް އިތުރު ޖާގައެއް ބޭނުންވާނެ ކަމުގެ ހަގީގަތާ މެދު ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ.

ފްރީޒާ ޝޭޕް
ފްރީޒާ ޝޭޕް
ފްރީޒާ ޝޭޕް
ފްރީޒާ ޝޭޕް ފްރީޒާ ޝޭޕް ފްރީޒާ ޝޭޕްHome | Articles

June 24, 2024 13:35:07 +0300 GMT
0.032 sec.

Free Web Hosting