ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން

ގަބޫލުކުރައްވާ: ތިބާއަށް އެންމެ ކަމުދިޔައީ ޕައިކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ހުރިހާ ހޯމްވޯކެއް ނިމުނުއިރު އުނދުން މަތީގައި އޮށޯވެގެން އޮތް އެމެލްގެ ވާހަކައެވެ. ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތަކަށްފަހު ގެއަށް އައިސް އަހަރެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ބޭނުމެއް ނޫން: ހުރިހާ ކަމެއް އޮޓޮމެޓިކުން ކުރެވުނު ފަރީއްކޮޅު ހަނދާން ނުހުންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު އެއީ އެއީ އަދި ހައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާން، ފަރީއްކޮޅެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް... އެންމެ ކުޑަމިނުން އޭގެ ބައެއް. ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުންނަށް ހަމައެކަނި ގޭތެރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ތަރުތީބުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެ އެވެ. މި އަޖައިބު ކުރުވަނިވި މެޝިންތައް އަމިއްލައަށް ތިބާގެ ގޭގެ ވަށައިގެން ދުއްވައި، ތަޅުންގަނޑާއި ކާޕެޓްތައް ވެކިއުމްކޮށް، ދެން އެމީހުން އަމިއްލައަށް ކުނި ތެޅިފޮޅާލައި އަމިއްލައަށް ރީޗާޖްކޮށްލައެވެ! އެކަމަކު މިފަދަ ބޭނުންތެރި އެހީތެރިއެއް ތިބާގެ ގޭގައި ފެނުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ގަންނަން ޖެހެ އެވެ. އަދި މިއީ ރީޓެއިލް ޗެއިންތަކުގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް ވެސް ބައެއް ފަހަރު އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރާ އުސޫލުތަކަށް ވެސް އަހުލުވެރި ނުވާތީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ތަނެވެ. ޢިލްމުގައި ހުރި ހުސްކަންތައްތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުމުން ލިބިފައިވާ ތަކެތި އަހުލުވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެމެވެ ...
މި އީޖާދަކީ އެންމެންނަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ އީޖާދެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެވަގުތު ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ޑިވައިސް އިން އެޕާޓްމަންޓްގައި ތަރުތީބު އަލުން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމައަށް ނަގާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އެއްޗެހި ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެއްޗެކެވެ. ފުރިހަމަ ތަރުތީބެއްގެ ފޭނެއް ނޫން ނަމަ، ހުރިހާ އެއްޗެއް އެތަންތަނުގައި ހުންނަ ތަނެއްގައި، އަދި ތަޅުގައި އެންމެ ވަޔަރެއް ނުވަތަ އެކި ދިމަދިމާލަށް އެކި ދިމަދިމާލުގައި ހުރި އެއްޗެއް ނެތްނަމަ، މި އީޖާދަކީ ތިބާއަށް ޚާއްޞަ އީޖާދެއް ނޫނެވެ.
ރޮބޮޓްގެ ޓެކްނިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްސް
ފަސޭހައިން ބުނާނަމަ، ޑިވައިސްގައި ހުރީ ކޮން ގެޖެޓްތަކެއް، ބުރުސްތަކެއް، ސެންސަރުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ މަތީ ފެންވަރުގެ ސާފުކުރުމަށް އޭނާގެ އަތުގައި މަދުވެގެން ތިން ބުރުސް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ: މައިގަނޑު ބުރުސް، އޭގެ ތެރެއިން ދޮހާއި ވަރަށް ކުދިކުދި ކުނިތައް ނިކުމެ، ބޮޑެތި ކުނިތަކަށް ބުރުހެއް ނުވަތަ ދެ ބުރުސް ވެސް، އަދި ސްކާޓިން ބޯޑުތަކާއި ކަނެއް ސާފުކުރުމަށް ސައިޑް ބުރުހެއް ކޮޓަރިއަށެވެ.
ވަރަށް މުހިންމީ ރޮބޮޓްގެ އެ އާލާތްތަކަކީ ސާފުކުރުމުގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޖައްވުގައި އޭގެ ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ އާލާތްތަކެވެ. ސްޓޭންޑަޑް އަކީ އައިއާރު ސެންސަރުތަކެއް ކަމަށާއި، މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މިފަދަ ހުރިހާ ޑިވައިސްތަކެއް ވެސް ޖަހާފައިވާ ސެންސަރުތަކެއް ކަމަށެވެ. އެމީހުން ރޮބޮޓަށް މަގުމަތީގައި ހުރި ހުރަސްތަކުގެ ވަށައިގެން ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. ބައެއް، މިއަށްވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ މޮޑެލްތަކުގައި ވެސް ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ތަން ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ތަނަކަށް ސީދާ ދަތުރުކުރާ ސެންސަރުތައް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ.
މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ލިސްޓް
އެކި މޮޑެލްތަކުގައި ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާއިރު، ކާޕެޓް ސާފުކުރުމާއި، ލަކުޑި ސާފުކުރުމާއި، ޓައިލްސް ސާފުކުރުމާއި، ދިގު ޕައިލް ކާޕެޓް ސާފުކުރުމެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން ޑިވައިސްގައި ގިނަ އޮޕްޝަންތައް ހުރިވަރަކަށް އެ ޑިވައިސް ބޭނުންތެރި އަދި ފަންކްޝަނަލް އެސިސްޓެންޓަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.
ބެޓެރީ ކެޕޭސިޓީ
އެޕާޓްމަންޓްގައި ސްޓޭންޑަޑް ކްލީނިންގ އަށް ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 2 ގަޑިއިރު ނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ބެޓެރީ މޮޑެލްތަކެއްގައި މި ވަގުތަށް ފުދޭވަރުގެ ބެޓެރީއެއް ނުލިބޭތީ، ޑިވައިސް މެދުނުކެނޑި މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހޭނެ: ސާފުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާލީ ހެއްޔެވެ؟
ޕްރޮގްރާމިންގ ކެޕޭސިޓީ
ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ސާފުކުރުން ފެށުން ވަކި ވަގުތެއްގައި ޕްރޮގްރާމް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރެއެވެ - މިއީ މަދުން ނަމަވެސް ގޭގައި ތިބޭނަމަ ނުވަތަ މެހެމާނުން އައުމަށް ނުވަތަ މުހިންމު އިވެންޓަކަށް އެޕާޓްމަންޓް ތަރުތީބުކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާނަމަ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
އުފެއްދުންތެރިޔާ އެވެ
މިއަދު ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އުފައްދާ ކުންފުނިތައް އެހާ ގިނައެއް ނޫން، ޚާއްޞަކޮށް ގޭތެރޭގެ އެހެން ސާމާނު އުފައްދާ ފަރާތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު. އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއް ބްރޭންޑަކީ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި އައިރޮބޮޓް އެވެ. އަދި މާކެޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިވެރިންނަކީ ޗައިނާއާއި ކޮރެއާގެ އުފެއްދުންތެރިން ނަމަވެސް އެމީހުންގެ މޮޑެލްތައް ގިނަ ފަހަރަށް ވެގެންދަނީ އެމެރިކާގެ ޑިވައިސްތަކުގެ ކޮޕީތަކަކަށެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ރޮބޮޓްތަކުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެއެވެ.
ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ އެއް ނުވަތަ އަނެއް މޮޑެލްއެއް ހޮވުމުގައި ތިމާގެ ބޭނުންތަކާއި މާލީ ގާބިލްކަމަށް ބަލައިގެން ވާންޖެހެއެވެ. މިއަދު މި ޑިވައިސްތަކަކީ ވަރަށް އަގުބޮޑު އާލާތްތަކެއް ކަމަށާއި، މަޖާ ކުރުމަށް، ޝައުގުވެރި ކުޅޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި މި ޑިވައިސްތައް ގަތުމަކީ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަސްލު ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ ވިސްނާލާ، ދެން ޗޮއިސް ކުރަން ފަސޭހަވާނެ އެވެ.

ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން
ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން
ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން
ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުން ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ހޮވުމާ ބެހޭގޮތުންHome | Articles

May 28, 2024 01:00:20 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting