ޗައިނީސް ޓެބްލެޓްސް

ޗައިނާގައި އުފައްދާފައިވާ މިފަދަ ފުރަތަމަ ގޭޖްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާޒާރަށް އައިތާ މިހާރު 2 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭ ކުރިއެރުންތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ: މިއީ މިހާރު އެ ބަގީ އަދި މަޑު ދަގަނޑު ކޮތަޅުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގެރެންޓީއަކާއި ރަނގަޅު ޕާފޯމަންސެއް ލިބިފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ޑިވައިސްތަކެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޒަމާނީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ފަސޭހައިން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކަށް ވެއްޖެއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތައް ކޮޕީކުރުން ހުއްޓާލައި، ގޭޖެޓްތަކުގެ ޑިޒައިން އާއި ސޮފްޓްވެއާ އަށް އަމިއްލައަށް ތަރައްގީތައް ތައާރަފް ކުރަން ފެށި އެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު މިއީ މިހާރުވެސް ފުރިހަމަ ފެންވަރުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޓެބްލެޓްތަކެއް ކަމަށާއި، މިއަށްވުރެ އަގުބޮޑު އަދި މަޝްހޫރު މޮޑެލްތަކާ ވާދަކުރެވޭނެ ޓެބްލެޓްތަކެއް ކަމަށެވެ.
ޗައިނީސް ޓެބްލެޓެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ބާޒާރުގައި ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންތަކެއް އެބަތިއްބެވެ. މަޝްހޫރު އަދި ސްޓޭޓަސް އަގުބޮޑު ބްރޭންޑްތައް އެންމެންގެ ތުންފަތުގައި ހުރި ނަމަ، ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އެއްވެސް މީހަކަށް ހަގީގަތުގައި ނޭނގެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ޗައިނާގައި ބްރޭންޑްތަކަކީ ކޮންސިއުމަރުންނަށް އެނގޭ އެއްޗެކެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނަމެއް ނެތް ޗައިނީސް އައިޕެޑެއް ގަނެގެން ރިސްކް ނަގަން ނުޖެހޭނެ، ނޯނޭމް އިންނެވެ.
ގަތުމުގެ ކުރިން ނިންމަން ޖެހޭނީ ބޭނުންވާނެ ފަންކްޝަންތަކުގެ ސެޓެވެ. އެއްފަހަރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭނުންވާކަން ސާފު ނަމަވެސް ދެން އެއީ ގިނަ އަދަދަކަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އަގުހުރި ކަމެކެވެ. އަދި މި ފައިސާއަށް މިހާރުވެސް ތަފާތު ފެންވަރެއްގެ ގެޖެޓެއް ގަނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން 80 ޑޮލަރަށް ރެޒިސްޓިވް ސްކްރީނެއް ހުންނަ އަދި މަލްޓި ޓަޗް ނެތް ޑިވައިސްއަކާ އެކު ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.
ޕެރަޑޮކްސިކަލީ ކޮންސިއުމަރ އަށް އާ ސުޕަޕެޑްގެ އަގު ރަނގަޅަށް ވަޒަން ކުރުމުން، އޭގެ “ޓްވިންސް” ވަގުތުން މާކެޓުން ފެންނަން ފަށައެވެ. ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިން އަމިއްލައަށް ވާދަވެރިން ފޭކް ކުރެއެވެ. ފެންވަރު ދަށް އުފެއްދުމެއް އޮޅިގެން ގަތުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ނަސޭހަތް: އެންމެ ރަނގަޅީ ޗައިނީސް ޓެބްލެޓް ގަތުމަކީ އިތުބާރު ހުރި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.
ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ހެދުމުގެ ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގެ ކުލައާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ގޭޖެޓެއްގެ ކުލަ ހޮވުމަކީ ފެޝަނަކަށް ވެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިސާލަކަށް އޮންލައިން ސްޓޯރުން އަރާމު ސަމަރ ސެންޑަލްސް އާއި ބޫޓު ހޮވައިގެން އޭގެ ފަހުން އާ ބޫޓުގައި އާ ޓެބްލެޓެއް ގަންނަން ދާން ޖެހެ އެވެ.
އަގާއި ފީޗާސް
ރަނގަޅު ޑިވައިސްތަކުގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 140 ޑޮލަރު، ވަރަށް ރަނގަޅު ޑިވައިސްތަކުގެ އަގަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 250 ޑޮލަރެވެ.އާންމުކޮށް މި އަގުގައި ޝިޕިންގ ވެސް ހިމެނެއެވެ. ގެޖެޓްތަކުގައި ފުދޭވަރަކަށް ވަރުގަދަ ޕްރޮސެސަރުތައް ބެހެއްޓިފައިވާއިރު، ވީޑިއޯ ކާޑުގެ ސަބަބުން ސާދާ ގޭމްތަކާއި ކޮމްޕްލެކްސް ސްޓްރެޓެޖީތަކުން ވެސް މަޖާ ކުރެވޭނެ އެވެ. ސޮފްޓް މެދުވެރިކޮށް ލޯކަލް ނެޓްވޯކްތަކާއި އިންޓަނެޓާ ފަސޭހައިން ގުޅޭނެ އެވެ. އަދި ވައިފައި ފަންކްޝަން އާއި 2 އެމްޕީ ކެމެރާ އާއި ހެޑްފޯން ޖެކެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ރެމް އަށް ބަލާއިރު، ޗައިނާގެ އައިޕެޑަކީ، ހަމަގައިމުވެސް، މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ މިފަދަ ޑިވައިސްތަކަށް ވުރެ މާ ދަށް އައިޕެޑެކެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މޮޑެލްތަކަށް ރަނގަޅު ސޮފްޓްވެއާ ޕާފޯމަންސެއް ހޯދުމަކީ ފުދޭވަރަކަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.
މިޒަމާނުގެ ޗައިނާގެ ޓެބްލެޓްތަކަކީ މީގެ ދެތިން އަހަރަށް ވުރެ މާ ވާދަވެރި ޓެބްލެޓްތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ޗައިނާގައި އުފައްދާ ޑިވައިސްތަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާ މަޝްހޫރު އަގުބޮޑު ބްރޭންޑް މޮޑެލްތަކުގެ ފޭނުންގެ ވިސްނުން ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވެދާނެ އެވެ.

ޗައިނީސް ޓެބްލެޓްސް
ޗައިނީސް ޓެބްލެޓްސް
ޗައިނީސް ޓެބްލެޓްސް
ޗައިނީސް ޓެބްލެޓްސް ޗައިނީސް ޓެބްލެޓްސް ޗައިނީސް ޓެބްލެޓްސްHome | Articles

May 21, 2024 10:06:27 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting