އެލްސީޑީ ޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް

ޓީވީތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިހާރު ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ޑިޖިޓަލް ސިގްނަލްތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމެވެ. އެމީހުންގެ އަސްލުގެ ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން، އެލްސީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑެތި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިޒަމާނުގެ ދުނިޔޭގައި މީހަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްނިކަލް "އެސިސްޓެންޓުން" - ކާރާއި ކޮމްޕިއުޓަރާއި ޖީޕީއެސް ސިސްޓަމްތަކާއި މޯބައިލް ފޯނާއި އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކްސްތަކަށެވެ. އެލްސީޑީ - ޓެކްނޮލޮޖީ އިންސާނުންގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް އޭގެ ބޭނުންތެރިކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވެ އެވެ. އެއްވެސް ޑިވައިސްއެއްގެ އޮޕަރޭޝަން މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ފަސޭހަ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެލްސީޑީ ޑިސްޕްލޭއެއް ނެތި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ކަމެއް ތަސައްވަރު ކުރަން ދަތި އެވެ. އެލްސީޑީ ޓެކްނޮލޮޖީން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ހޯދަ އެވެ. އައިޓީ މާކެޓް ފަތަހަކޮށް، އާޚިރުގައި ޓީވީ އުފެއްދުމަށް އިންގިލާބެއް ގެނައުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ފްލެޓް، ސްޓައިލިޝް ޑިވައިސްތަކެކެވެ.
އޮޕަރޭޝަންގެ އުސޫލު
"ލިކުއިޑް" ކްރިސްޓަލްތައް ފެނިފައިވަނީ 1888 ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރިއާގެ ބޮޓާނިސްޓަކަށެވެ. އެކި ޝަރުޠުތަކުގެ ދަށުން އެމީހުންގެ ހާމަކަން ބޮޑު ދަރަޖަތަކެއް ހުރެއެވެ. މިދިޔަ ގަރުނުގެ 60 ގެ އަހަރުތަކުގައި ސައިންސްވެރިންނަށް ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ސްކްރީންގެ ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެއީ އުފެއްދުމަށް ނެރެން މާ ނާތަހުޒީބު މޮޑެލްތަކެކެވެ. ހަމައެކަނި ނިސްބަތުން ފަހަކަށް އައިސް ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ލިބިފައިވެ އެވެ.
މިޒަމާނުގެ ޓީވީތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ޓީއެފްޓީ އެލްސީޑީ ޓެކްނޮލޮޖީ - ތުނި ފިލްމް ޓްރާންސިސްޓަރ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ޑިސްޕްލޭއެކެވެ. އެއީ ބިއްލޫރި ފަދަ ޕޮލަރައިޒްޑް މެޓީރިއަލްގެ ދެ ޝީޓެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޝީޓެއްގައި ޓީއެފްޓީ ފިލްމެއް ޖަހާފައި ހުންނަ ކަމަށެވެ. މި ފިލްމުގައި ހިމެނެނީ ކްރިސްޓަލް، ކިތައް ކްރިސްޓަލް - އެހާ ގިނަ ޕިކްސެލް. ތުނި ފިލްމް ޓްރާންސިސްޓަރސް އިން ކަރަންޓް ދަތުރުކުރުން ރެގިއުލޭޓްކޮށް، އެތަކެތީގެ ކްރިސްޓަލްތައް ބަދަލުވެ ޑިފޯމްވެ، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ/އޮޕެސިޓީ ފޯރުކޮށްދެއެވެ.
ޚުދު ކްރިސްޓަލްތައް ދިއްލާފައި ނުވާތީ ޑިސްޕްލޭގެ ފަހަތުގައި ފްލޫރެސްސެންޓް ބޮކިއެއް ހުރެ އެވެ. ޑިސްޕްލޭ އާއި ދިއްލާ ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ހުދު ސްކްރީނެއްގެ ސަބަބުން އެއްވަރަކަށް އަލި ބަހާލައިގެންނެވެ.
ކުލަ ތަސްވީރެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ފިލްޓަރެއް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެއީ ރަތް، ފެހި އަދި ނޫކުލަ އިތުރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އެނޫން ކޮންމެ ކުލައެއްވެސް އުފެއްދެވޭނީ އެތަކެތި އެއްކޮށްލައިގެންނެވެ. ޕިކްސެލްތައް ވަރަށް ކުދި ކަމުން ބަލާ މީހާއަށް ނިމުމުގައި ފެންނަނީ "މުޅި" ތަސްވީރެކެވެ.
އެލްސީޑީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފީޗާސްތަކުގެ ސަބަބުން ސްކްރީނުން ރޭޑިއޭޝަން ދޫނުކުރެއެވެ.
ފޮޓޯ
އެލްސީޑީ-ޓީވީތަކުގައި ސްކްރީންގެ ޑައިގޮނަލް 50 އިންޗިއަށް އަރާއިރު، ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި - އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ އެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު އުފެއްދުންތެރިންނަށް ސައިޒު ބޮޑުކުރުމުގެ މައްސަލަ މުޅިން ހައްލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރުކުރާ ކޮންމެ ޕިކްސެލަކަށް ތިން ޓްރާންސިސްޓަރ ބޭނުންވާއިރު، 37 އިންޗިއަށްވުރެ މަތީގެ މޮޑެލްތަކުގައި އަލި ބެހުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެއެވެ. ނަސީބަކުން ކުރިއަރާފައިވާ އުފެއްދުންތެރިންނަށް މި މައްސަލަ ބޮޑު މިންވަރަކަށް ހައްލުކުރެވިފައިވެ އެވެ. ސޮނީ، ސެމްސަންގް، ޝާޕް، އެލްޖީ - މިއީ ބޮޑު ޑައިގޮނަލް އެއް ހުންނަ މަތީ ފެންވަރުގެ އެލްސީޑީ ޓީވީ ވިއްކާ ބްރޭންޑްތަކެވެ.
ބައެއް މޮޑެލްތަކުގެ ސްކްރީން އެސްޕެކްޓް ރޭޝިއޯ އަކީ 16:9، މި ފޯމެޓަކީ ޑީވީޑީ އަދި އެޗްޑީޓީވީ ބަލާލުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފޯމެޓެއް ނަމަވެސް ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ގިނަ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން އަދިވެސް ސަޕޯޓްކުރާ ސަގާފީ 4:3 ހިފަހައްޓާފައިވެ އެވެ. ސިގްނަލް ފޯމެޓްތަކާއި ޓީވީއާ ދެމެދު އޮންނަ ތަފާތު އާންމުކޮށް ފޫބައްދަނީ އެކި އެލްގޮރިޒަމްތަކުންނެވެ.
އާންމުކޮށް އެލްސީޑީ ޓީވީގައި ފެންނަ ތަސްވީރަކީ އާންމު ސީއާރުޓީއަށް ވުރެ މާ އުޖާލާ އަދި ކޮންޓްރެސްޓް ތަސްވީރެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ އަލިކަމެއްގައި ވެސް ރަނގަޅު "ތަސްވީރެއް" ދޭ އެއްޗެކެވެ. ދުވާލު އަލިން ވެސް އަދި އާޓިފިޝަލް އަލިން ވެސް އޭގެ ރަނގަޅު އޮޕަރޭޝަނަށް ހުރަހެއް ނާޅާނެ އެވެ.
ކޮންމެ މަޤާމަކުން ވެސް ޓީވީ ބަލާލެވޭނެ، ސަބަބަކީ އާންމުކޮށް ބަލާ އެންގޭޖް 160 ޑިގްރީން ފެށިގެން، އެންމެ ފަހުގެ މޮޑެލްތަކުގައި - 178 ޑިގްރީއާ ހަމައަށް. ކުރިން އޮތީ "ޕްލާސްމާ" އަށް ވުރެ ރަނގަޅު ވިއުވިން އެންގްލެއް ނަމަވެސް، ދެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވެސް ގުޅޭ ޕާފޯމަންސް ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ބަލާއިރު، ބަލާ އޭންގަލަށް އެންމެ ކުޑަ އަސަރެއް ނުކުރަނީ ސްކްރީންގެ "ގްރޭން" ކަމަށް ބުނާ އެއްޗެކެވެ. "ޑޮޓް ޕިޗް" - އެއީ 0.28 އެމްއެމް އަށް ވުރެ މަދު އެއްޗަކަށް ވުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
އެލްސީޑީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައަކީ ރެސްޕޮންސް ޓައިމް - ކުޑަވިވަރަކަށް ރަނގަޅުވާނެ (އެއީ ވަކިވަކި ޕިކްސެލްއެއްގެ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިމޭޖް ކޮލިޓީ ގެއްލިގެން ނުގޮސް ބަދަލުވެދާނެ ވަރުގެ އަވަހަކަށް ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ). ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު މިލިސެކަންޑުން މިންކުރަނީ، އޮޕްޓިމަލް ވެލިއު އަކީ 20 މިލިސެންޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ އަގެވެ. ބޮޑެތި ސްކްރީންތަކުގައި ޑީވީޑީ އާއި އެޗްޑީޓީވީ ބަލާއިރު ހާއްސަކޮށް އެކްޝަން މަންޒަރުތަކުގައި ފަސްޓް ރެސްޕޮންސް ޓައިމްސް ވަރަށް މުހިންމެވެ.
ޕްލާސްމާ އާއި ސީއާރުޓީ ޓީވީއާ ހިލާފަށް އެލްސީޑީގައި ހުންނަ ތަސްވީރު "އަނދާ ހުލި ނުވާ" ކަމުން ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ސެޓް ޓޮޕް ބޮކްސް ގުޅުވުމަށް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު އެވެ. ޓެކްސްޓާއި ގްރެފިކްސްގެ ޑިސްޕްލޭ ކޮލިޓީ ވަރަށް މަތީގައެވެ.
އާންމުކޮށް އުފެދޭ އެއް ގޯސް ވިސްނުމަކީ "ރިޒޮލިއުޝަން މަތިވިވަރަކަށް މަންޒަރު ބޮޑުވާނެ" އެވެ. އަބަދު އެގޮތެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ކޮންވެންޝަނަލް ސީއާރުޓީ ޓީވީތަކުގައި ރިޒޮލިއުޝަން ވީޖީއޭ (640X480 ޕިކްސެލް) އަށް ވާއިރު، އެލްސީޑީތަކުގައި އެކްސްޖީއޭ (1024X768) ނުވަތަ ޑަބްލިއު-އެކްސްޖީއޭ (1280X768) ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. ޢަދަދުތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ ކުރިން ޚުދު "ތަސްވީރު" އަޅާކިޔުން ރަނގަޅެވެ.
ފަންނީ ސިފަތަކެވެ
އާންމުކޮށް އެލްސީޑީ ޓީވީ ވިއްކަނީ ބިލްޓް-އިން އޯޑިއޯ ސިސްޓަމަކާއި ޓިއުނަރެއް ފަދަ ތަކެއްޗާއެކު ނަމަވެސް ކިޓުގައި ހިމެނެނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ކުރިން ހޯދުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ. މިސާލަކަށް ބައެއް އުފެއްދުންތެރިންގެ ޓީވީތަކުން ޕީސީ ކަނެކްޝަންތަކަށް ސަޕޯޓް ނުކުރާއިރު، މިއީ ސަމާލުކަން ނުދޭ ގަންނަ މީހަކަށް ހައިރާންކަމެއް ލިބިދާނެ ކަމެއް، ބައެއް ފަހަރު ހޯމް ތިއޭޓަރ ސިސްޓަމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޓީވީގައި ސްޕީކަރެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ޓީވީން އެޗްޑީޓީވީ ސިގްނަލް ސަޕޯޓް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ހައި ރިޒޮލިއުޝަން ޑިޖިޓަލް އިމޭޖަކީ އާންމު ތަސްވީރަކަށް ވުރެ މާ ރަނގަޅު ތަސްވީރެކެވެ. މިއަދު ބައެއް ކޭބަލް އަދި ޕޭ ސެޓެލައިޓް ޗެނަލްތައް އެޗްޑީޓީވީއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮންވެންޝަނަލް ޓީވީ ވެސް އެ ޗެނަލްތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ.

އެލްސީޑީ ޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް
އެލްސީޑީ ޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް
އެލްސީޑީ ޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް
އެލްސީޑީ ޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް އެލްސީޑީ ޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް އެލްސީޑީ ޓީވީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތްHome | Articles

June 13, 2024 19:33:45 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting