ފިކުރީ ވިރްޕޫލް

އެންމެ ފަހުގެ ފަންނީ ކުރިއެރުންތައް ވިރްލްޕޫލް ފްރިޖްތަކުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. މިއާއެކު ފިނިކުރާގެ ބޭރުފުށާއި އެތެރެއިންވެސް އަރާމު ޑިޒައިންއެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރޭގައި "ހަވަނަ ހިއްސު" ހިމެނެ އެވެ. ސެންސަރުތައް ހުންނަނީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެއީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ. މިއީ ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނަށް ބަދަލު އައުމުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. މި ހާލަތުގައި ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ޓްރާންސްފާ ކުރެވެނީ ޓަޗް ޕެނަލް އަށެވެ. މި ޕެނަލުން ކަނޑައަޅަނީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގެ ފިނިހޫނުމިން ފިނިކުރުމަށް ކަރަންޓް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ވަގުތުތަކެވެ. މިސާލަކަށް ހޫނު މޫސުމުގައި ޝޮޕިންގ އިން އެނބުރި އައުމަށްފަހު އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ހުރިހާ އުފެއްދުމެއްގައިވެސް ފުދޭވަރަކަށް މަތީ ފިނިހޫނުމިނެއް ހުރެއެވެ. އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބަހައްޓައިގެން ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން ދޮރު ހުޅުވާފައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ފިނިކުރާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގެ ފިނިހޫނުމިން ވެސް އިތުރުވިއެވެ. ބިލްޓް-އިން ސެންސަރުތަކުން މި ހަގީގަތަށް ވަގުތުން ރިއެކްޓް ކުރެ އެވެ.
އެމީހުން ލިބޭ މައުލޫމާތު ޕެނަލަށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެއެވެ. އެ މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކޮށް، ފިނިހޫނުމިން ދަށްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިސްޓަމުން ނިންމަ އެވެ. އާންމުކޮށް ފިނިކުރާ ތަނަކަށް ވުރެ ފަސް ގުނަ އަވަހަށް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފިނިހޫނުމިން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ދަށްވާނެ އެވެ. މި ފަންކްޝަނަލިޓީގެ ސަބަބުން ކާނާ ތާޒާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ގިނަ ދުވަހު ބެހެއްޓޭނެ އެވެ.
އާ ވަރލްޕޫލް ފްރިޖްތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އެލްސީޑީ ޑިސްޕްލޭއެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މި ޑިސްޕްލޭގެ ސަބަބުން ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތައް ފުންޝަނަލިޓީތަކެއް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ޑިސްޕްލޭއިން ފެންނަނީ ފްރީޒާއާއި ފްރިޖް ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގައި ހުންނަ ފިނިހޫނުމިނެވެ. މި ޑިސްޕްލޭ ބޭނުންކޮށްގެން ސްޓޭންޑް ބައި ސިސްޓަމް އޮންކޮށް ނިއްވާލެވޭނެއެވެ.
މިތަނުގައި އައިސް އާއި ފެން ޑިސްޕެންސަރުގެ ބެކްލައިޓް ވެސް ޖައްސައި ނިއްވާލެވޭނެ އެވެ. އައިސް ކިއުބް ނުވަތަ ކްރަމްބްސް އުފައްދާ މޯޑެއް ހޮވިދާނެ އެވެ. "އަވަހަށް ފިނިވުން"، "އަވަހަށް ފިނިވުން" ފަދަ ފަންކްޝަންތަކާއެކު މަސައްކަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފިނިކުރުމުގެ ޕްރޮސެސްއަށް ނުވަތަ އައިސްއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފެން ސާފުކުރާ ފިލްޓަރެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ޑިސްޕްލޭއިން ފެންނަނީ ސާފުކުރުމުގެ ފިލްޓަރު ކިހާ ހަޑިކަން. ގިނައިރު ފިނިކުރާ ދޮރު ހުޅުވާފައި ބަހައްޓައިފިނަމަ ފިނިކުރާ ތަނުން ބީޕް އެއް ދޫކޮށް އެލާޓް ކުރާނެ އެވެ.
ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ގެސްޓުން އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، ދެން ބޭނުން ކުރެވޭނީ ކުއިކް ބޮޓްލް ޗިލިން ފަންކްޝަން ކަމަށާއި، މިއީ ބައިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފިނިކޮށްދޭ ފަންކްޝަން ކަމަށެވެ. ފުރާއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން "ޗުއްޓީ" ފަންކްޝަން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ބްލޮކް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވެ އެވެ.

ފިކުރީ ވިރްޕޫލް
ފިކުރީ ވިރްޕޫލް
ފިކުރީ ވިރްޕޫލް
ފިކުރީ ވިރްޕޫލް ފިކުރީ ވިރްޕޫލް ފިކުރީ ވިރްޕޫލްHome | Articles

July 15, 2024 10:51:57 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting