ކުރިން ނެރުނު ޓީވީތަކަށްވުރެ ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފައިދާ

އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދެނީ 1920x1080 ގެ ރިޒޮލިއުޝަން އަދި 200 ހޯސްޕަވަރުގެ ރިފްރެޝް ރޭޓެއްގެ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް މެޓްރިކްސް އެއްގައި ސްކްރީނެއް ހުންނަ ސާޅީސް ހަ އިންޗީގެ ޓޮޝިބާ ޓީވީއެކެވެ. ލެޑް ޓީވީތައް ނެރުމުން ޓޮޝިބާއިން އަލްޓްރާ ތިން ސޮލިއުޝަންތަކަށް ޒަމާނީ ފެޝަނަށް ތަބާވާން މަސައްކަތް ނުކުރާއިރު، މެޓްރިކްސްގެ ލެޑް ބެކްލައިޓިން އިން އަދިވެސް އެކަން ފަހަތަށް ޖައްސާލަ އެވެ. ޕްރޮޕްރިއޭޓަރީ ޕްލޭސްމަންޓާއި ބެކްލައިޓް އެލްއީޑީގެ ގްރޫޕްތަކުގެ މިނިވަން ކޮންޓްރޯލް އިން ތަސްވީރުގެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކަށް ހިޔަނި އަޅައިގެން ކޮންޓްރެސްޓްގެ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ފުންމިން ލިބިގެންދެއެވެ. މި ބެކްލައިޓުން ޓޮޝިބާ 46SV685 އެހެން ކުންފުނިތަކާ ޓީވީތަކާ ތަފާތުކޮށް، އެލްއީޑީ ޓީވީތަކަށް އާންމުކޮށް ދިމާވާ ކޮންޓްރެސްޓް މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެ އެވެ.
"ޑީޕް ލެގޫން" ގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިވާ މި މޮޑެލްގެ ސިފައަކީ އެކުންފުނީގެ ގިނަ ޓީވީ މޮޑެލްތަކުގެ ސަގާފީ ސިފައެކެވެ. ނިސްބަތުން ފުޅާ ފްރޭމަކުން ފްރޭމްކޮށްފައިވާ މި ސްކްރީންގެ ދަށުގައި އަލިކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ލޯގޯއެއް ޖަހާފައިވާއިރު، މެޓްރިކްސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނިވާކޮށްފައިވަނީ ބޯމިން އިތުރުވެފައިވާ ބިއްލޫރިތަކުންނެވެ.
މި ޑިވައިސްގެ މުއްސަނދި ފަހަތު ޕެނަލްގެ ސަބަބުން ވީޑިއޯ ޕްލޭބެކްގެ އެކި ސާމާނު އެ ޑިވައިސްއާ ގުޅުވައިލެވޭނެ އެވެ. އެއީ: ތިން އެޗްޑީއެމްއައި ކަނެކްޓަރ (އެންމެ ފަހުން އެއް ކަނެކްޓަރ)، ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޕެނަލް ބޭނުންކުރެވޭ އާޖީބީ އިންޕުޓަކާއި، ސްކާޓް ޓައިޕްގެ ދެ ކަނެކްޓަރާއި، ލޯކަލް ނެޓްވޯކާއި އިންޓަރނެޓް ގުޅުވައިދޭ ކަނެކްޓަރތަކުގެ އިތުރުން ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވްތަކެވެ މިއަދު މަގުބޫލު ކަންކަމެވެ. މިތަނުގައި މުސްކުޅިވެފައިވާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ގުޅުވުމުގެ ފުރުސަތު އަޅާނުލާ - ކޮމްޕޮނެންޓް އަދި އެސް-ވީޑިއޯ ކަނެކްޓަރސް އާއި އެއާ ގުޅޭ އޯޑިއޯ އިންޕުޓްތަކާ.
ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތައް ކޮންފިގްރޭޓްކޮށްފައިވަނީ މެނޭޖްކުރަން ފަސޭހަ، އިންޓިއުޓިވް އިންޓަފޭސް މެނޫއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިތަނުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ޕްރީސެޓް އިމޭޖް ސެޓިންގްސް "ޝޮޕް" އިން ވަރަށް ވިދާ އިމޭޖެއް ކޮންޓްރެސްޓް ބޮޑުކޮށް ދައްކާއިރު، "ހޯމް" އޮޕްޝަންގައި މަޑު ސެޓިންގްސް އެއް ހުރެއެވެ.
އަދި އިތުރު ފަސޭހަ އެއް ފީޗާއާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. މި ޓީވީ މޮޑެލްގައި ޑޮލްބީ ވޮލިއުމް ޓެކްނޮލޮޖީ ތަންފީޒުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިއީ ޗެނަލް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ޕްލޭބެކް ސޯސް ބަދަލުކުރާއިރު އޮޓޮމެޓިކުން އެއް ވޮލިއުމް ލެވެލް ބެލެހެއްޓޭ ފަންކްޝަނެކެވެ.
ޓޮޝިބާ 46SV685 އަކީ 4000 ޑޮލަރުގެ އަގު ރޭންޖުގެ ޝަރަފުވެރި ތަމްސީލެކެވެ. އެއީ އަގުބޮޑު އެއްޗަކަށް ވެދާނެ ނަމަވެސް މޮޑެލްގެ ކަރާމާތް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ ޚަރަދު ކުރާ ފައިސާގެ އަގުހުރި މޮޑެލްއެއް ކަމަށެވެ.

ކުރިން ނެރުނު ޓީވީތަކަށްވުރެ ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފައިދާ
ކުރިން ނެރުނު ޓީވީތަކަށްވުރެ ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފައިދާ
ކުރިން ނެރުނު ޓީވީތަކަށްވުރެ ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފައިދާ
ކުރިން ނެރުނު ޓީވީތަކަށްވުރެ ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފައިދާ ކުރިން ނެރުނު ޓީވީތަކަށްވުރެ ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފައިދާ ކުރިން ނެރުނު ޓީވީތަކަށްވުރެ ޓޮޝިބާ އެލްއީޑީ ޓީވީތަކުގެ ފައިދާHome | Articles

July 14, 2024 18:00:26 +0300 GMT
0.006 sec.

Free Web Hosting