ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ

މިއަދު ރަޝިޔާގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ބާޒާރު ފުދޭވަރަކަށް ފުޅާވެފައިވެ އެވެ. އެއީ އެކި ކޮންސިއުމަރ ގްރޫޕްތަކުގެ ޤާބިލުކަމާއި ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެވެ. ހުރިހާ ދޮންނަ މެޝިންތަކެއް ކެޓަގަރީތަކަށް ބަހާލެވިދާނެ: އަގާއި، ޑިމައިންސްއާއި، ފަންކްޝަނަލިޓީއާއި، ޑިޒައިންއާއި، ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ރަޝިޔާގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ބާޒާރު ތަމްސީލު ކުރަނީ ބޭރުގެ އަދި ދިވެހި ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުންނެވެ.
ހުޅަނގުގެ މޮޑެލްތަކުގެ ރޭންޖް ތަމްސީލުކުރަނީ ވިހި އަށް ވުރެ ގިނަ އުފެއްދުންތެރިންނެވެ.
ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިން ތަމްސީލު ކުރަނީ ވަރަށް މަދު އަދަދެއްގެ ބްރޭންޑްތަކުން (ހަތަރު ބްރޭންޑާއި ފަހަކަށް) އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ އެތެރޭގެ ބާޒާރުގެ ވެޓެރަންސް ކަމަށް ކިޔާލެވޭނެ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް ވެސް ހުއްޓެވެ. އެއްފަރާތުން މި މެޝިނުގެ ފައިދާތައް ހުންނަނީ ކޮމްޕެކްޓް ވުމުން ނަމަވެސް މިއީ ވެސް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ލޯޑިންގ އަށް ލިބޭ މައިނަސްއެކެވެ.
ރަޝިޔާގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އުފައްދާ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް ކުރިއަރާފައިވާއިރު، މިއީ އެންމެ މަދު ފަންކްޝަންތަކެއް ލިބޭ އެއްޗެކެވެ. ހަމައެއާއެކު، މިފަދަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކަކީ، ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އަދި ފުޅާ ދަރަޖައިގެ ކޮންސިއުމަރުންނަށް ލިބޭނެ މެޝިންތަކަކަށް ވުމެވެ.
ރަޝިޔާ އާއި ބޭރުގެ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތައް އަގު ކެޓަގަރީތަކަށް ބަހާލެވިދާނެ އެވެ.
ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ އަގު އެންމެ ގިނައިން އުފެދެނީ ހަމައެކަނި އުފެއްދުމުގެ ފެންވަރަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށާއި، އެންޑް ކޮންސިއުމަރގެ އިޖުތިމާއީ ފެންވަރަށް ވެސް ފޯކަސް ކުރާ ކަމަށެވެ. މިސާލަކަށް ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތަމްސީލު ކުރަނީ ހަމައެކަނި ވަކި އިޖުތިމާއީ ހައިސިއްޔަތެއްގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އަގުބޮޑު ބްރޭންޑްތަކެކެވެ. މި މޮޑެލްތައް އެހެން ކާރުތަކާ އަޅާކިޔާލިޔަސް، އެމީހުންގެ އާންމު ސިފަތައް ރަނގަޅަށް ދިމާވެދާނެ ނަމަވެސް، އަގުބޮޑު ބްރޭންޑްތަކުގެ ކާރުތަކުގެ ހާލަތުގައި، އެ ތަސްވީރު ވަރަށް މުހިންމު - މިއީ މާއްދީ މައްސަލަތަކެއް ނެތް އިހުތިރާމް ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އުކުޅެކެވެ.
އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ ބެހޭގޮތުން ބުނާނަމަ، ދެން، ހަމަގައިމުވެސް، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެއީ މަތީ ފެންވަރުގެ މޮޑެލްތަކުގައި ތައާރަފްކޮށް، ދުވަސްކޮޅަކުން އެ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ، މާ އަގުހެޔޮ ބްރޭންޑްތަކުގައެވެ.
މެދު އަދި ދަށް އަގުގެ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ ދޮންނަ މެޝިންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ މަޖުބޫރުވެފައިވަނީ ޕްރޮޑަކްޓް ކޮލިޓީގެ މައްޗަށް މަސައްކަތްކޮށް، މުސްތަގުބަލަށް އިމޭޖް މައްސަލަތައް ފަސްކުރުމަށެވެ.

ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ
ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ
ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ
ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބްރޭންޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ދޮންނަ މެޝިން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަކީ ކޮބައިތޯHome | Articles

May 24, 2024 04:03:48 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting