އޮމާން ފިނިކުރާ ފާރު

އެމެރިކާގެ ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަމަ، ދެން ރަނގަޅީ ބިލްޓް-އިން އިންސްޓޯލް ކުރުމެވެ. ޔޫރަޕްގެ ފްރިޖްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމުން ފެންނަނީ އެމީހުންގެ ހީޓް އެކްސްޗޭންޖަރު ހުންނަނީ ފަހަތު ފާރުގައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ފާރާއި ކައިރިއަށް ކޮއްޕާލެވޭކަށް ނެތެވެ. މިތަނުގައި އެއީ އުފެއްދުންތެރިޔާ ލަފާދޭ އިރުޝާދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ފާރާއި ފިނިކުރާ ތަނާއި ދެމެދު އޮންނަ މި ދުރުމިން ގުޅެންވާނީ 5-8 ސެންޓިމީޓަރުގެ ދުރުމިނަށެވެ.އެމެރިކާގައި އުފައްދާފައިވާ މި އުކުޅަކީ މުޅިން އޮމާން ފާރެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އުފައްދާ ސާމާނުގައި ހުންނަ ހީޓް އެކްސްޗޭންޖަރ ހުންނަނީ ތިރީ ބައިގައި، "ސޯލް" ގައެވެ. މި އިންތިޒާމްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އާލާތްތައް ފާރާ ކައިރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ފަރުނީޗަރުގެ ތެރެއަށް ވެސް ބިނާކުރެވޭނެ އެވެ. މިފަދަ އިންތިޒާމެއް ޙާޞިލު ނުކުރެވޭނެ ސްޓޭންޑަރޑް އިކުއިޕްމަންޓަކުން، އެއީ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.
މިފަދަ ފިނިކުރާތައް މިއަދު ބެލެހެއްޓުމަކީ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އެފަދަ ސާމާނު ބެލެހެއްޓުމަށް ޖެހުނެވެ. އެއީ ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އެއްފަހަރު ހީޓް އެކްސްޗޭންޖަރ އިން ހުރިހާ ދޮހެއް ނަގަން ޖެހުނު ކަމެކެވެ. މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ މަދު ދުން އެއްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. މިކަމަށް ބަލާއިރު ފިނިކުރާ ބެލެހެއްޓުމަކީ އެންމެ ކުޑަމިނުންނެވެ. އެކަމަކު ކޮޓަރީގައި ހޫނުކުރާ ފްލޯތައް ބޭނުންކުރާނަމަ، ދެން ޖެހޭނީ އެފަދަ ފިނިކުރާއެއް ދޫކޮށްލަން، އޭގައި ހީޓް އެކްސްޗޭންޖަރު ހުންނަނީ ތިރީގަ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ކޮމްޕްރެސަރުގެ ވޯކިންގ ލައިފް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ފިނިކުރާ ތަނުގެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވާނެ އެވެ.
ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖްގެ ސާވިސް ލައިފް ތަންކޮޅެއް ދިގުވެފައިވެ އެވެ. ހަގީގަތްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އަދި އުފެއްދުންތެރިން ދައްކާ ގޮތުގައި 10-15 އަހަރާ ހަމައަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. ކޮންވެންޝަނަލް ފްރިޖްތަކަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތް ކުރެވޭ މަދު ފްރިޖްތަކެއް ކަމަށް އެއްބަސްވާށެވެ. ސައިޑް ބައި ސައިޑް ފްރިޖް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ، ހަމަގައިމުވެސް، މި އުކުޅު އިތުރަށް ވަރުގަދައަށް ބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެންނެވެ.
މި ފްރިޖަކީ ހޫނު ފިނިހޫނުމިނުގައި ފުލް ލޯޑުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. ވައިގެ ފިނިހޫނުމިން +40 ޑިގްރީއަށް އަރާއިރު، ފިނިކުރާ ތަނަށް މި ލޯޑު އިހުސާސެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމަކު، ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް، މި ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެންމެ މުހިންމު ކޮލިޓީއަކީ، ޑިޒައިންގެ އިތުރުން، އުނދަގުލެއް ނެތި ހިންގުމުގައި، އެންމެ ކުޑަކުޑަ ތަފްޞީލަކަށް ވިސްނާފައި ހުރުމެވެ.

އޮމާން ފިނިކުރާ ފާރު
އޮމާން ފިނިކުރާ ފާރު
އޮމާން ފިނިކުރާ ފާރު
އޮމާން ފިނިކުރާ ފާރު އޮމާން ފިނިކުރާ ފާރު އޮމާން ފިނިކުރާ ފާރުHome | Articles

April 15, 2024 16:15:12 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting