ސެޓެލައިޓް ކޮންވަރޓަރަކީ ކޮބައިތޯ؟

ކޮންވަރޓަރަކީ އެންޓެނާގެ ފޯކަސްގައި ހުންނަ ކުޑަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޔުނިޓެއް ކަމަށާއި، އެންޓެނާ ލޯގަނޑުގެ މަތިން ރިފްލެކްޓްވާ އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ސިގްނަލް އެއްކޮށް، ދެން އެމްޕްލިފައިކޮށް، ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ކޮންވަރޓަރެއްގެ މުހިންމު ސިފައަކީ ލިބޭ ސިގްނަލްއަށް އިތުރު އަޑު ވައްދާ މިންވަރެވެ. ކު-ބޭންޑް ކޮންވަރޓަރ އަށް އަޑު މިންކުރަނީ ޑެސިބަލް (dB) އިންނެވެ. 0.5 އާއި 0.2 ޑީބީ އާއި ދެމެދުގެ އަޑުގަދަ ކޮންވަޓަރުތައް މިހާރު ވަނީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރިފައެވެ. ސީ-ބޭންޑް އެލްއެންބީތަކުގެ އަޑު ވަޒަންކުރެވެނީ ޑިގްރީ ކެލްވިން (ކޭ) އިންނެވެ. މި އަގު އާންމުކޮށް ހުންނަނީ 11K އާއި 18K އާއި ދެމެދުގެ ރޭންޖެކެވެ. ކޮންވަރޓަރުގެ އަޑު ދަށްވިވަރަކަށް ޓެލެވިޜަން ސިގްނަލްއަށް ޑިސްޓޯޝަން ތަޢާރަފްވާ މިންވަރު މަދުވެ، ޚަރަދު ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން ކޮންވަރޓަރެއް ހޮވާއިރު ހަނދާންކުރަންޖެހޭނީ އޭގައި ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ލިޔެވޭނެ ކަމާއި، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އަގުހެޔޮ ކޮންވަރޓަރަކުން އޭގެ ކުޑަ އަގު ޖަސްޓިފައި ކުރެވޭނީ އެއާ ގުޅޭ މަސައްކަތަކުން ކަމެވެ.

ސެޓެލައިޓް ކޮންވަރޓަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސެޓެލައިޓް ކޮންވަރޓަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސެޓެލައިޓް ކޮންވަރޓަރަކީ ކޮބައިތޯ؟
ސެޓެލައިޓް ކޮންވަރޓަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ ސެޓެލައިޓް ކޮންވަރޓަރަކީ ކޮބައިތޯ؟ ސެޓެލައިޓް ކޮންވަރޓަރަކީ ކޮބައިތޯ؟Home | Articles

May 24, 2024 05:01:48 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting