ކޮން ފްރީޒާއެއް ހޮވަންވީ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމާނުގައި، އެންމެ ފަހުން މީހުންނަށް އެމީހުންގެ ސިއްހަތަށް އަގު ދޭން ދަސްވެފައިވާއިރު، މިކަމުގައި އެހީތެރިވެދޭ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތައް ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މުހިންމުވަމުންނެވެ. މިސާލަކަށް ފްރީޒާތައް އެގޮތަށް ގިންތިކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިތަނުގައި ޕޮއިންޓަކީ ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފެންވަރު ވެސް ނޫން ކަމަށާއި، ރައްކާކުރެވޭ ކާނާގެ ވަލީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ގަބޫލުކުރަން: ކޮންމެއަކަސް، ހޫނު މޫސުމުގައި، ވިންޓަރަށް ވީހާވެސް ގިނަ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ފްރީޒް ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ވިސްނާފައި އޮންނާނެއެވެ. ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ އާދައިގެ ފިނިކުރާއެއްގެ ސްޓޭންޑަރޑް ފްރީޒާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓުގައި ފަސޭހައިން ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުބެހެއްޓޭނެ ކަމެވެ... އެކަމަކު ބަދުނާމު ފްރީޒާތަކަށް އެފަދަ ފުރުސަތެއް އެބައޮތެވެ!
ފްރީޒާ އާކިޓެކްޗަރ އެވެ
ވަރުގަދަ އަދި ހޮރައިޒޮންޓަލް ފްރީޒާތައް ހުރެއެވެ. ފުރަތަމަ އެއްޗަކީ ފްރީޒާ ކަމަށް ވެސް ކިޔަނީ، 65 އާއި 200 ސެންޓިމީޓަރާއި ދެމެދުގެ އުސްމިނެއްގައި ހުންނައިރު، ފެންނަނީ ފިނިކުރާ ތަނެއް ފަދައިންނެވެ. ބައެއް އުފެއްދުންތެރިން އުފައްދަނީ އެއް ޑިޒައިންއެއްގައި ފްރިޖް އާއި ފްރީޒާ: މިފަދަ ޑިވައިސްތައް އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓާއިރު ބަދިގެ އެތެރެ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަކޮށްދެއެވެ. ހަމަހަމަ ޑިމައިންސްތަކާއެކު ހޮރައިޒޮންޓަލް ފްރީޒާގެ ވޮލިއުމް ވަށައިގެންވާ ފްރީޒާއަށް ވުރެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޮޑުވެ، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދު ނަމަވެސް، ގޭގައި މިފަދަ ޑިވައިސްއެއް “ޕްރެސްކްރިޕްޓް” ކުރަން އުނދަގޫ ވެދާނެ އެވެ.
ކޮމްޕްރެސަރުގެ އަދަދު
ގަންނަ ފްރީޒާގައި ދެ ކޮމްޕްރެސަރެއް ހުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. މި ހާލަތުގައި ފްރީޒާ ރިސޯސް ދިގުވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑައުއަލް ކޮމްޕްރެސަރ ފްރީޒާތަކުގައި ބައެއް ފަހަރު މިނިވަން ދެ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ވެސް ހުންނައިރު، މި ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން އެކި އުފެއްދުންތައް އެކި ފިނިހޫނުމިނުގައި ރައްކާކުރެވޭނެ، ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ޑިފްރޮސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ފްރީޒާތަކުގައި ފްރީޒިންގ ކްލާސް
ފްރީޒިންގ ކްލާސް ދައްކުވައިދިނުމަށްޓަކައި ނިޝާންތައް ރަމްޒު * ގެ ސިފައިގައި ބޭނުންކުރުމަކީ އާދައެކެވެ. ހަމައެއާއެކު، ފްރީޒިންގ ކްލާހުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރާ އެންމެ މުއްދަތަށް ވެސް އަސަރުކުރެއެވެ. މިހާރު ބަލައިގަންނަނީ ތިރީގައިވާ ނަންތަކެވެ.
* — 6° С އަދި ޝެލްފް ލައިފް 7 ދުވަހާއި ހަމައަށް
** - 12° С އަދި ޝެލްފް ލައިފް 30 ދުވަހާއި ހަމައަށް
*** - 18 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަދި ޝެލްފް ލައިފް 90 ދުވަހާއި ހަމައަށް
**** — -18° އަށް ވުރެ ދަށް ފިނިހޫނުމިން С.އެއް އަހަރާ ހަމައަށް ޝެލްފް ލައިފް
އަދި ހުރިހާ ފޮށިތަކެއް ވެސް އެކި މޯޑުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފްރީޒާތައް ވެސް ހުރެ އެވެ. މި ފްރީޒާތަކަކީ ބޭނުންކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ ފްރީޒާތަކެއް ކަމަށާއި، މި ފްރީޒާތައް ގާތުން ބަލާލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެމެވެ.
ފްރީޒިންގ ގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން
ފްރީޒާގެ ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީގެ ސިފައަކީ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފްރީޒް ކުރެވޭ ކާނާގެ މާސް ކަމަށާއި، މިއީ ކޮމްޕްރެސަރުގެ ބާރާއި ފްރީޒިންގ ކްލާހުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފަންކްޝަން
ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފިނި ޖަމާކުރުމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފްރީޒާގެ މަސައްކަތްތައް ގިނަ ދުވަހު އަދާކުރެވޭނެ އެވެ. މި ކެމެރާތަކުގައި މި ފުރުސަތު ލިބެނީ އޭގައި ހާއްސަ ދައުރުވާ އެއްޗެއް ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. މި ލިކުއިޑް އަކީ ހޫނު ކެޕޭސިޓީ ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމުން، ވަރަށް މަޑުމަޑުން ފިނިވެ، ދެން ހަމަ އެހާމެ މަޑުމަޑުން "ފިނި ދޫކުރާ" އެއްޗެކެވެ. ކަރަންޓް ސަޕްލައި ނުތަނަވަސްވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ފަންކްޝަން ހުންނަ ފްރީޒާތައް ގަތުމަށް ލަފާދެއެވެ.
ކުއިކް ފްރީޒް މޯޑެވެ
މި މޯޑުގެ ސަބަބުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އުފެއްދުންތައް ފްރީޒްކޮށް، އެކަމުގެ ސަބަބުން ވިޓަމިންތަކާއި ބަޔޮލޮޖިކަލީ އެކްޓިވް އެހެން މާއްދާތައް ގެއްލުން ހުއްޓުވޭނެ އެވެ. ކާބޯތަކެތި ފްރީޒް ކުރުމުގެ ސްޕީޑް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ފްރީޒާއަށް ކާނާ ލޯޑް ކުރުމުގެ 4-5 ގަޑިއިރު ކުރިން ފަސްޓް ފްރީޒިންގ މޯޑް އޮން ކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ހާލަތުގައި ލޯޑްކޮށްފައިވާ ކާނާ ވަރަށް އަވަހަށް ފިނިވެ، ކުރިން ފިނިކޮށްފައި ހުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ހޫނުކުރަން ވަގުތު ނުލިބޭނެ އެވެ.

ކޮން ފްރީޒާއެއް ހޮވަންވީ؟
ކޮން ފްރީޒާއެއް ހޮވަންވީ؟
ކޮން ފްރީޒާއެއް ހޮވަންވީ؟
ކޮން ފްރީޒާއެއް ހޮވަންވީ؟ ކޮން ފްރީޒާއެއް ހޮވަންވީ؟ ކޮން ފްރީޒާއެއް ހޮވަންވީ؟Home | Articles

May 26, 2024 12:35:39 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting