މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީ ހޯދުން

މިއަދު ފްލެޓް ސްކްރީން ޓީވީ ގިނަވަމުން އަންނައިރު، ސީއާރުޓީ ޓީވީ ވެސް ދަނީ މާޒީގެ ކަމަކަށް ވެގެންނެވެ. މިފަދަ ޓީވީތަކުގައި ކުދި ބޯމިނުގެ ފްލެޓް ޑިސްޕްލޭތައް ހުންނައިރު، އެއީ ފްލެޓް ޓީވީ ކަމަށް ކިޔަނީ އެހެންވެ އެވެ. އެއީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ސަބަބުން ތަރައްގީވާން ފެށީ - މިއީ އެލްސީޑީ އާއި ޕްލާސްމާ އެވެ.
ފްލެޓް ޓީވީތަކަކީ ހަމައެކަނި ޑިޒައިންގައި ފަސޭހަ ޓީވީތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބޭނުންކުރުމަށް ނުރައްކާތެރި ޓީވީތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައި ވޯލްޓޭޖް ބޭނުން ނުކުރާތީ ގޮވާފައި ނުވާ ޓީވީތަކެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ ސްކްރީނެއްގައި އެކަނި ޑިސްޓޯރޓް ނުކުރެވި ސްޓޭބަލް އިމޭޖެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.
ފްލެޓް ޓީވީ ތަފާތުވަނީ ހަމައެކަނި ސްކްރީން ސައިޒުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ޕްލާސްމާ އާއި އެލްސީޑީ އެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީ (7 އިންޗިން 37 އިންޗިއާ ދެމެދުގެ ސްކްރީން ޑައިގޮނަލް ހުންނަ މޮޑެލްތަކުގައި)، ޑިސްޕްލޭ ޑައިގޮނަލް 37 އިންޗިއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ، ދެން ދެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ބައިވެރިވެދާނެ، ޕްލާސްމާ މަދުން ނަމަވެސް 42 އިންޗި ސްކްރީން ޑައިގޮނަލް ހުންނަ ޓީވީތަކުގައި ވެސް މި ދެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކުރެ އެވެ technologys , and almost 50 to 50., ޑައިގޮނަލް ބޮޑުވިވަރަކަށް ޕްލާސްމާ ޓީވީ ގިނަ ނަމަވެސް އެލްސީޑީ ޓީވީ ވެސް ހުރި ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ކުދި ޓީވީތަކެކެވެ.
ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަން މަތިވިވަރަކަށް އިމޭޖް ކޮލިޓީ ރަނގަޅުވާނެ އެވެ.
އެލްސީޑީ ޑިސްޕްލޭތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ސެލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަލި މޮޑިއުލޭޓް ކުރުމުގެ އުސޫލެއް، އެއީ މިފަދަ ސްކްރީނެއްގައި ހުންނަ ތަސްވީރު އުފެދިފައިވަނީ ގިނަ ޕިކްސެލް ސެލްތަކުން ބެކްލައިޓް ލައިޓްތަކުން އަލި އެއްކޮށް ޖެހި ނުވަތަ ޓްރާންސްމިޓް ވުމުން، އެއީ ބައެއް ނުވަތަ މުޅިން ބަންދު ނުވަތަ ޓްރާންސްޕޭރެންޓް ވެގެން ދާތީ އެވެ ބޮމުން އަންނަ އަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭއިރު، ސޮލިޑް އިމޭޖެއް އުފައްދާއިރު، ސްކްރީނުގައި ކުލަ ޝޭޑްތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއް ދައްކާފައިވެ އެވެ. އެލްސީޑީ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ ލޮލަށް ރައްކާތެރި އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ފިނިފެންމަލެއް ނެތެވެ.
އެކަމަކު ޕްލާސްމާ ސްކްރީނަކީ ދެ ބިއްލޫރި ޕްލޭޓެއް، އޭގެ މެދުގައި ޕިކްސެލް ސެލްތައް ހުންނަ، އެ ސެލްތަކުން އަލި ދޫކުރާ، އެއީ އިންއާރޓް ގޭހަކުން ފުރިފައިވާ ގޮތަށް، ޕްލާސްމާ ޑިސްޗާޖެއް އޭގައި ހިނގާ، އެއީ ފޮސްފަރުގެ ދިއްލުމުގެ ސަބަބުން އަލްޓްރާވައިލެޓް ރޭޑިއޭޝަން ދޭ، ސަބަބަކީ އެ... ގޮޅިތައް އެއިން ނިވާވެފައި ހުރެއެވެ. ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ފޮސްފަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަސާސީ 3 ކުލައެއް އުފެދި، މިއީ ތަސްވީރުގެ ކުލަ ޝޭޑްތަކުގެ މުޅި ރޭންޖް ކަނޑައަޅާ ކުލަތަކެކެވެ. ބިއްލޫރިން އަލްޓްރާވައިލެޓް ރޭޑިއޭޝަން ނުފެތުރޭތީ، ޕްލާސްމާ ޓީވީ އަކީ އިންސާނާގެ ސިއްހަތަށް ރައްކާތެރި އެއްޗެކެވެ.
ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީއެއް ހޮވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް، ސަބަބަކީ ތަސްވީރުގެ ފެންވަރު ބިނާވެފައިވަނީ މި ޗޮއިސްގެ ޞައްޙަކަމުގެ މައްޗަށް، ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެ ޓެކްނޮލޮޖީވެސް އެއްގޮތް ކަމަށް ހީވިޔަސް، ޑިސްޕްލޭގެ ފެންވަރުގައި ނަތީޖާ ލިބިދާނެއެވެ ތަފާތުވެއެވެ.

މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީ ހޯދުން
މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީ ހޯދުން
މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީ ހޯދުން
މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީ ހޯދުން މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީ ހޯދުން މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓް ޕެނަލް ޓީވީ ހޯދުންHome | Articles

May 26, 2024 11:48:04 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting