ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުގެ ޔަގީންކަމެއް

ފުރަތަމަ ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރ އުފެއްދިތާ ދިހަ އަހަރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މި މުއްދަތުގައި ޑިވައިސް ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ލޮކޭޝަނަށް ވެސް ބަދަލު އައިސްފައިވެ އެވެ: އޮފީސްތަކާއި އާންމު މުއައްސަސާތަކުން ފެށިގެން އަމިއްލަ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ޑިވައިސް ބަދަލުކޮށްފައިވެ އެވެ. މިހާރު ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ، ފްލޯ ކަވަރިންގެ ސާފުތާހިރުކަން މިނިވަންކަމާއެކު މޮނިޓަރ ކުރެވޭ ޒަމާނީ ޑިވައިސްއެއް ކޮންމެ ކޮންސިއުމަރަކަށްވެސް ލިބިއްޖެއެވެ.
ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އޮނިގަނޑު، އޭގެ އޮޕަރޭޝަންގެ އުސޫލު
ކޮންމެ ޑިވައިސްއެއްގައި ކޮންމެހެންވެސް ތިރީގައިވާ ބްލޮކްތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ: ނޭވިގޭޝަން ސިސްޓަމް، އިންޖީނު، ބެޓެރީ، ސާފުކުރުމުގެ މޮޑިއުލް. ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންވަރު ބިނާވެފައިވަނީ އެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާތަކާ ކުރިމަތިލާ މިންވަރަށެވެ.
ނޭވިގޭޝަން
ކޮޓަރީގެ ވަށައިގެން ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭއިރު ރޮބޮޓަށް ވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ދިމާވާއިރު، އެ ހުރަސްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އަރައިގަތުމަށް ނޭވިގޭޝަން ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. އޭނާގެ ސަބަބުން މި ޑިވައިސް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސޯފާތަކާއި ގޮނޑިތައް ބައިޕާސްކޮށް، އެހެން ކަންކަމާ ޖެހުމުން ސަލާމަތްވެ އެވެ. މި ޔުނިޓްގެ ޕާފޯމަންސް ދަށްވުމުން ޖައްވުގައި ޑިވައިސްގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ގެއްލި، ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ތާށިވެ، ކޮންމެވެސް ސަރަހައްދެއް ހަޑިވެދާނެ އެވެ.
ކޮޓަރީގައި އޮރިއެންޓޭޝަން ސިސްޓަމް ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ތަފާތު ގޮތަކަށް އުފައްދާފައިވެ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ވެސް ޕްލަސް އާއި މައިންސް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ނޭވިގޭޝަން ބްލޮކްތަކުގެ ބާވަތްތަކަކީ:
• ރޮބޮޓް ސެންސަރުތަކާއެކު؛
• ރިމޯޓް މޯޝަން ރިލޭތަކާއެކު؛
• ލޭޒަރ ޑިވައިސްތައް؛
• ވީޑިއޯ ޑިވައިސްތައް.
ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ބަމްޕަރުގައި ހަދާފައިވާ ސެންސަރުތައް ބޭނުންކުރާއިރު، ކޮޓަރީގެ ހާލަތު ވަކި ވަގުތެއްގައި ތަހުލީލުކޮށް، ހުރަހެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޑިވައިސް އެއްފަރާތަކަށް އެނބުރި ނުވަތަ ހުރަހާއި އެއްވަރަށް ހިނގާނަމައެވެ. އަދި މިޒަމާނުގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ މިންވަރު ތަހުލީލުކޮށް، ބޭނުންވާ ތަންތަނުގައި އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހުރެ އެވެ.
މި ބާވަތުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރ އިން ބިމުގައި ދަތުރުކުރާނެ މިންވަރު ބިނާވެފައިވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ:
• ސެންސަރުތަކުގެ އަދަދާއި އެ ސެންސަރުތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލު؛
• ޕްރޮސެސަރުގެ ސްޕީޑް؛
• ޑިވައިސް މެމޮރީ ސައިޒް؛
• އެހެން ނިއުއަންސްތައް.
ވަކިވަކި މޮޑެލްތަކުން، ގިނައިން ދޮހާއި ނަޖިސް ހުންނަ ސަރަހައްދުތަކާ ދިމާވެ، މޫވްމަންޓް އެލްގޮރިޒަމް ބަދަލުކޮށް، ސައިކްލިކަލީ ކުރިއަށް ފަހަތަށް (އެއްފަރާތަށް، ވަށައިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި، ފަދަ) މޫވްމަންޓް އެލްގޮރިޒަމް ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ.
ކޮޓަރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ނޭވިގޭޝަން ޑިވައިސްތައް ވެސް ބޭނުން ކުރާއިރު، ބައެއް ފަހަރު އެއީ ޒޯން ސެޕަރޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ވާޗުއަލް ވޯލްސް ކަމަށް ވެސް ކިޔަނީ ލައިޓްހައުސް އެވެ. ބޭރުން ބަލާއިރު އެއީ އިންފްރާރެޑް ރޭސްގެ މަސްދަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުޑަ ޕްލާސްޓިކް ފޮށިގަނޑެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ. އެއީ އިންސާނާގެ ފެނުމުން ހީވާ އެއްޗެހި ނޫން، ހަށިގަނޑަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ އެއްޗެހި (މި ރޭޑިއޭޝަން އަކީ ބޭސްފަރުވާގެ ބޭނުމުގައި ވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ).
މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ލޭޒަރ ނެވިގޭޝަން ކަމަށް ބެލެވެނީ ކޮޓަރީގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާ ދުރުމިން އޮޓޮމެޓިކުން ކަނޑައަޅައި، ލިބޭ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ރޮބޮޓްގެ މެމޮރީގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ "މެޕެއް" އުފައްދާ ރޭންޖްފައިންޑަރުންނެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މިފަދަ ނިޒާމުތައް ހުންނަ މޮޑެލްތަކުގައި ގިނައީ ރެކްޓިލައިނަރ ޓްރެޖެކްޓޯރީތަކެވެ. އެއް ކޮޓަރި ނައްޓާލުމަށްފަހު ރޮބޮޓް އަމިއްލައަށް އެހެން ކޮޓަރިއަކަށް ބަދަލުވެއެވެ.
ކެމެރާ ޖަހާފައިވާ ރޮބޮޓިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ސީލިންގ އާއި އެއްވަރަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މި ލެންސް ބެހެއްޓިފައިވަނީ ޑިވައިސްގެ މަތީ ޕެނަލްގައި ކަމުން ފާރުތަކާއި ސީލިންގުގެ ތަސްވީރެއް ލިބެއެވެ. މޯޝަން އެލްގޮރިޒަމް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ ބިނާވެފައިވަނީ ވަކި އުފެއްދުންތެރިއެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި ޑިވައިސް ރެންޑަމްކޮށް، ސީދާ ރޮނގެއްގައި، ވަށައިގެންވާ ގޮތަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ އެވެ.
ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް
އާންމު ގޮތެއްގައި ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ވެސް ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ އުސޫލަކީ އެއް އުސޫލެއް: އެއްފަރާތުގައި ހުންނަ ބުރުހުން ނަޖިސް ހިފައިގެން މަރުކަޒާ ކައިރިކޮށްލާއިރު، މައި ބުރުހުން ހުރިހާ އެއްޗެއް ކުނިކޮށި ތެރެއަށް ފޮޅާލަ އެވެ. އެތަނުގައި ދޮހާއި އެހެނިހެން ކުނިތައް ވައިގެ ކޯރުން ނަގައި ދޮސް އެއްކުރާ ތަނަށް ބަދަލުކޮށް، އެތަނުގައި ޕްރެސް ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ. އެއަށްފަހު ފިލްޓަރުތަކުގައި ވައި ސާފުކުރުމަށްފަހު ހާއްސަ ލޯވަޅަކުން ކޮޓަރިއަށް ވައްދާލައެވެ. މިގޮތުން ސާފުކުރުމުގެ ފެންވަރު މާބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވަނީ ބުރުސްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަނާއި ވައިގެ މާސް ފިލްޓްރޭޝަންގެ މައްޗަށެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ސާފުކޮށްފައިވާ ވައިއާއެކު ދޮންވެލިގަނޑުގެ ބައެއް އަނބުރާ ކޮޓަރިއަށް ގެންދެއެވެ.
ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ މައިގަނޑު ޕެރަމިޓަރުތަކެވެ
ތަފާތު ފީޗާސްތަކާއެކު ތަފާތު އެތައް ޑިވައިސްތަކެއް ލިބެން ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ބާވަތުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ހޮވާއިރު މައިގަނޑު ސިފަތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ތިމާއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މޮޑެލްއެއް ހޮވުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެކެވެ. އެންމެ މުހިންމު ޑިވައިސް ޕެރެމިޓަރުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
• ސަޕްލައި ކުރެވޭ ބުރުސްތަކުގެ ސެޓް. ގިނަ ފަހަރަށް އޭގައި ހިމެނެނީ ދެ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ތަނަކީ ރަބަރު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރ އޮޕަރޭޓް ކުރާއިރު، އެކަކު އަވަދިނެތި އުޅެނީ ދޮސް އެއްކުރުމުގައި (ބްރިސްޓްލީ)، ދެވަނަ މީހާ ބޮޑެތި ކުނި (ކްރަމްބްސް، ވެލި ފަދަ ތަކެތި) ފޮޅާލައެވެ. ގިނަ ސާމާނުތަކުގައި ސައިޑް ބުރުސް ހުންނައިރު، ސާފުކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާ ވަގުތު ކުޑަވެގެންދެއެވެ.
• ބޭނުންކުރާ ފިލްޓަރުގެ ބާވަތް. މިތަނުގައި ގިނަ ގޮތްތަކެއް ހުރެއެވެ، ސާދާ ފޯމް ޕެޑުން ފެށިގެން މަލްޓި ލޭޔަރޑް ހެޕާ ޓައިޕްގެ އެއާ ޕިއުރިފައިއާސް އާއި ހަމައަށް، އެލާޖީ ޖެހޭ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށެވެ.
• އިންޖީނުގެ ބާރު، އެވްރެޖްކޮށް 40-65 ވޮޓް.
• ކުނި އެއްކުރާ ތަނުގެ ވޮލިއުމް، 1 ލީޓަރަށް އަރާނެއެވެ.
މިޒަމާނުގެ ސާމާނުތަކުގައި، ސާފުކުރުމަށްފަހު، މިނިވަންކަމާއެކު “ބޭސް” އަށް، ރީޗާޖްކުރާ ޑިވައިސްއަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރެއެވެ.

ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުގެ ޔަގީންކަމެއް
ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުގެ ޔަގީންކަމެއް
ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުގެ ޔަގީންކަމެއް
ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުގެ ޔަގީންކަމެއް ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުގެ ޔަގީންކަމެއް ރޮބޮޓް ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބުގެ ޔަގީންކަމެއްHome | Articles

April 20, 2024 12:41:47 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting