ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ގޭގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތައް

ގިނަ ސަބަބުތަކަކާހުރެ އެކްޓިވޭޓަރ ޓައިޕްގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރ ހޯދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތަކަށް ބަލާލަމާ، އަދި މި ބާވަތުގެ ދޮންނަ މެޝިނުގެ މަގުބޫލުކަން އަލުން އާލާވާ ސަބަބުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.
ކުޑަކޮށް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ސިފަތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.
އެކްޓިވޭޓަރ ޓައިޕް މެޝިނަކީ ފާރުގައި ނުވަތަ ތިރީގައި އެކްޓިވޭޓަރެއް ޖަހާފައި ހުންނަ ކޮންޓެއިނަރެއް، ދަގަނޑު ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކް ޓޭންކެއް (ލޮންޖިޓިއުޑިނަލީ ޖައްސާފައިވާ ބްލޭޑްތަކެއް ހުންނަ ޑިސްކެއް)، މިއީ މައިގަނޑު މަސައްކަތްކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެކްޓިވޭޓަރ މެޝިންތަކުގައި ލިލީން ލޯޑްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހުޅުވޭ މަތީ ކަވަރ (ލިލީން ވަށައިގެން ލޯޑްކުރުން) މެދުވެރިކޮށެވެ. އިތުރަށް އެކްޓިވޭޓަރ އެނބުރެ، ފެނާއި ދޮންނަ ޕައުޑަރުގެ ސޮލިއުޝަނެއް ހަރަކާތްތެރިކޮށް، ފޮތިގަނޑު ތަޣައްޔަރުވާ ޕާރޓިކަލްތައް ގިރާލައި ދޮވެލައެވެ.
މިހާރު ބެރު ވައްތަރުގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކާ އަޅާކިޔުމުގެ މިސާލުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތަކަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.
އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް ފައިދާއަކީ ހަކަތަ ރައްކާތެރިވުމެވެ. ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ކުޑަވަނީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި އެކްޓިވޭޓަރު އެނބުރުވުމަށް (މިއަށްވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ މޮޑެލްތަކުގައި ހޫނުކުރާ މާއްދާ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގުމަށް) ކަމަށްވާތީ، ބެރު މެޝިންތަކުގައި ދޮވުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރިވަރސްކޮށްގެންނެވެ މުޅި ބެރު އެނބުރުން، ހޫނުކުރާ މާއްދާތައް ހިންގުމާއެކު.
ފެނުގެ އިގްތިސާދު، ޝައްކެއްވެސްނެތްގޮތުގައި، އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި އޮތީ އެކްޓިވޭޓަރ ޓައިޕްގެ މެޝިންތަކުގައެވެ. އެންމެން ހަނދާން އެބަހުރި ދޮވުމުގެ ތެރޭގައި ބެރު “އޮޓޮމެޓިކް މެޝިން” އިން ފެން ބަދަލުކުރާ ކިތައް ފަހަރު ހެއްޔެވެ؟ އެކްޓިވޭޓަރ މެޝިނުގައި ހުރިހާ ކަމެއް ތަފާތުވެ، “ފުރަތަމަ ހުދު، ދެން ކުލަ” ވެސް ދޮވެވޭނެ، އަދި ހުރިހާ ކަމެއް އެއް ފެނެއްގައި ދޮވެވޭނެ އެވެ.
ޕްރެޓެންޝަލް ނުކުރުމާއި، ދޮންނަ ޕައުޑަރ ސަލާމަތް ކުރުމެވެ. ބެރު މެޝިންތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޕައުޑަރާއި ދައުރުވާ ތަކެތި ބޭނުންވެއެވެ. އެކްޓިވޭޓަރ ޓައިޕްގެ މެޝިންތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ އަތް ދޮންނަ ޕައުޑަރ ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ޑިޓާޖެންޓަކާ އެކުގައެވެ.
އަނެއް މުހިންމު ޙުއްޖަތަކީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި، ގަރާޖުގައި، ފެން ނެތް ސަރަޙައްދުތަކުގައި މިބާވަތުގެ މެޝިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. ބޭނުންވަނީ 220 ވޯލްޓްގެ އައުޓްލެޓެއް ކަމަށާއި، މިއީ އެންމެ ކައިރީގައިވާ ވާދަވެރިޔާއާ ބެހޭގޮތުން ބުނަން ނޭނގޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޕްލަމްބިންގ އާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާ ގުޅުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.
ހުރިހާ ކަމަކަށް ދިގުދެމިގެންދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްލަމާ (ޑިޒައިން ފީޗާސްގެ ސާދާކަމުން)، ދޮވުމުގެ ޕްރޮސެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން (ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ނިއްވާލެވޭނެ)، އަދި ހަމަގައިމުވެސް ހެޔޮ އަގެއް އިތުރުކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.
އާދެ، ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެމެރިކާއާއި އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިން ބޭނުން ކުރަން އިސްކަންދެއެވެ. ކީއްވެ ހީކުރަނީ؟...
ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތަރައްގީވުމުގެ ސަބަބުން ގެއިން ނުކުމެގެން ވެސް ގަނެވޭނެ އެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ އޮންލައިން ފިހާރައިން ޝައުގުވެރިވާ ކޮންމެ އުފެއްދުމެއް ވެސް ފަސޭހައިން ހޯދިދާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އޮންލައިންކޮށް، ކެޓަލަގް ބްރައުޒްކޮށް، އޯޑަރުކޮށް، ސީދާ އަތަށް ޑެލިވަރީ ކުރެވޭތޯ އިންތިޒާރު ކުރުމަށެވެ.

ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ގޭގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތައް
ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ގޭގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތައް
ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ގޭގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތައް
ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ގޭގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތައް ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ގޭގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތައް ގޭތެރޭގެ އަންހެނެއްގެ ގޭގައި އެކްޓިވޭޓަރ ދޮންނަ މެޝިންތައްHome | Articles

June 13, 2024 17:43:04 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting