މައިލް ފްރިޖް

2008 ވަނަ އަހަރު މިއެލޭ އިން ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ "ޙުކުމަށް" ގެނެސްފައިވަނީ ސޯލޯ ފްރިޖް ކޭ10000 ގެ އާ އާއިލާއެކެވެ. މި ސީރީޒްގެ މައިލް ފްރީޒާތަކާއި ފްރިޖްތައް އުފާކުރަނީ އިތުރު އޮޕްޝަންތަކުގެ މުއްސަނދި ސެލެކްޝަނަކާއި ރަނގަޅު ޑިޒައިންތަކަކާއެކު ރަނގަޅު ފަންކްޝަނަލިޓީއަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން “މައިލް އިން ފްރިޖް” އޭ ބުނުމުން އަޅުގަނޑުމެން މާނަކުރަނީ ހަމައެކަނި ރީތި ސިފައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއާ ގުޅޭ ސްމާޓް ކޮންޓެންޓެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ފިކުރީ "ސްޓަފިންގް" އިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަފާތު ކުރެވޭނީ: ޑައިނަކޫލް އޮޕަރޭޝަނަލް ކޫލިން ސިސްޓަމްސް، މިއީ އަވަހަށް ފިނިކޮށްލެވޭ ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮވިޝަންސް؛ ސްޓޭންޑަރޑް ފްރިޖް ކޮމްޕާރޓްމަންޓްތަކަށްވުރެ ދެގުނަ ދިގު މޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ސްޓޮކް ރައްކާކުރާ އެރގޮނޮމިކް ޕަރފެކްޓްފްރެޝް ޗެމްބަރުތައް؛ މިލާ ފްރިޖްގެ ވެރިފަރާތަށް 60 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި 1 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ ފްރޮސްޓީ ފްރެޝްނެސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެތެރޭގެ އައިސް ޖަނަރޭޓަރެއް؛ ފިނިކުރާ ދޮރުގެ ސްނަގް ފިޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ހާއްސަ ސޮފްޓް ކްލޯޒާ ކްލޯޒަރެއް؛ ވޯކިންގ ޗެމްބަރުގެ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމް ފަދަ ކަންކަން ކޮންޓްރޯލްކުރާ "ސްމާޓް" ޑިސްޕްލޭ އެވެ.
ކޮންމެ ތަފްސީލެއްގައި ވެސް ފުރިހަމަކަން - މިއީ މައިލް ފްރިޖް އާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. މިސާލަކަށް ޑައިނަކޫލް އިން ލޯޑް ކުރެވޭ އުފެއްދުންތަކުގެ ފިނިހޫނުމިން އަވަހަށް ދަށްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ފިނިކުރާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްގެ މުޅި އެތެރޭގައި ވެސް އެއް ޓެމްޕަރޭޗަރ ކަރވް އެއް ދަމަހައްޓައިދެއެވެ. އަލުން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ޕާފެކްޓްފްރެޝް ދަބަސްތަކަކީ މުޅިން ވެސް ދަމައިގަންނަން ފަސޭހަ ދަބަސްތަކަކަށް ވާއިރު، މިއީ ކޭ10000 މޮޑެލްތަކުގެ ޑިޒައިންއަށް ޓެލެސްކޯޕިކް ރޭލްތައް ތައާރަފް ކުރުމުންނެވެ. ބިލްޓް-އިން ޑިސްޕްލޭ އިން މިލާ ފްރިޖްގެ ވެރިފަރާތަށް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އިން އަދަދުތައް "ދައްކާ" ކަމުގެ އިތުރުން ޗެމްބަރުގައި ހުންނަ "އިތުރު" މީރުވަސްތައް ނައްތާލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ އެކްޓިވްއެއާކްލީން ކާބަން ފިލްޓަރު ބަދަލުކުރާނެ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެވެ.
އާދަޔާ ހިލާފު ޑިޒައިން ސޮލިއުޝަންތަކުން: އާ މައިލް ފްރިޖްތަކުން ތިބާއަށް އުފާވެރި ހައިރާންކަމެއް ލިބިގެންދާނީ “ރިފްރިޖަރޭޝަން ޔުނިޓް” ގެ ދޮރުގައި ހުންނަ ވެރިއޯބޯޑް ޝެލްފްތަކުންނެވެ. މެޓަލް ފްރޭމްތަކުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރީތިކަމާއި، ސާފު ޕްލާސްޓިކް ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކާ ގުޅިގެން، ވަގުތުން ލޮލަށް ފެންނަ އެއްޗެކެވެ. އަދި ގަންނަ މީހާއަށް ވަގުތުން ވިސްނޭ: މިއެލް ފްރިޖަކީ ޒަމާނީ، ފަސޭހަ އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ!
މިއެލް ޑިވެލޮޕަރުން ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. ކޭ10000 ސީރީޒަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ފްރިޖްތަކެއްގެ ސިފައަކީ އިގްތިސާދީ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ކްލާސްތައް ކަމަށްވާ އޭ+++، އޭ++ އަދި އޭ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ 7 އަހަރު ކުރިން ވެސް 150 ލީޓަރުގެ ވޮލިއުމްއެއް ހުންނަ މިފަދަ ފިނިކުރާ އެއްޗެއްގެ “ފްރީޒާ” ޗެމްބަރުގައި ގަޑިއަކު 9.6 ކިލޯވޮޓް ބޭނުންވިއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރިއެރުންތައް ފެންނައިރު، ކޭ10000 ސީރީޒަކީ ޚަރަދު ކުޑަ ވެރިންނަށް ރަނގަޅު ހައްލެކެވެ! އުފާވެރި ޝޮޕިންގް އެއް!

މައިލް ފްރިޖް
މައިލް ފްރިޖް
މައިލް ފްރިޖް
މައިލް ފްރިޖް މައިލް ފްރިޖް މައިލް ފްރިޖްHome | Articles

May 28, 2024 01:04:31 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting