ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހުންނަ ބެރިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އުސޫލު

ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި އާންމުކޮށް ދިމާވާ ބްރޭކްޑައުން އަކީ ބެއަރިން ވޭއާ އެވެ. މި ބައި ކަރުހިއްކުމުގެ ސަބަބުން ފަޅައިގެންދެއެވެ. 6-8 އަހަރު ފަހުން ޝަފްޓް ސީލް ފަޅައިގެން ގޮސް ލީކުވެ، ބެރިންގ އަށް ފެން ވަދެ، ބެރިންގ ގެ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ކަރުހިއްކުން މެދުވެރިވެއެވެ. ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ބެރިންގް ބަދަލުކުރުމަކީ ތަންކޮޅެއް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ގާތްގަނޑަކަށް މުޅި މެޝިން ޑިސަމްބަލް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވަނީ ތިރީގައިވާ ވަސީލަތް: ނޮޒްލްސް އާއި އެކު ސްކްރޫޑްރައިވަރެއް، އެސްޓަރިސްކް އެއް، ޕްލައިއާސް، ބޮލުގެ ސެޓެއް ހުންނަ ރެޗެޓެއް، ހޮޅިބުރިއެއް، ބެރިންގ ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޗައިސެލްއެއް، ސީލެންޓް.
މުސްކުޅި ބެރިންގް އާއި އޮއިލް ސީލް ނަގާއިރު ސްޕެޝަލިސްޓް ފިހާރައަކަށް ގުޅާށެވެ.
މި ބައި އަމިއްލައަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް އަންނަނިވި ޕްރޮސެސްއެއް ހިމެނެއެވެ.
ޑިސެމްބްލީ ފަށަނީ ދެ ބޯލްޓެއްގައި ޖަހާފައިވާ މަތީ ކަވަރު ނަގައިގެންނެވެ. ކަވަރު ނައްޓާލުމަށްފަހު ޑިސްޕެންސަރު ނެރެއެވެ. ދެން ކޮންޓްރޯލް ޕެނަލް ހިފަހައްޓާފައި ހުންނަ ބޯލްޓްތައް ނައްޓާލާފައި ނަގާށެވެ. ދެން ދޮރު ނަގައި، ސްޕްރިންގް އެއްގައި ހިފަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހައުސިންގެ ކުރިމަތީ ފާރު ޚުދު ދޮންނަ މެޝިނުން ވެސް ކަނޑާލަން ޖެހެ އެވެ. ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ހޯސްތަކެއް ކަނޑާލާށެވެ. މެޝިނުގައި ކައުންޓަރވޭޓްތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ބޯލްޓްތައް ސްކްރޫ ނަގައި، ދެން ކޮންކްރީޓް ކައުންޓަރވޭޓްތައް އަމިއްލައަށް ކަނޑާލަން ޖެހެއެވެ. އިތުރަށް އެސެމްބްލީ ކުރުމުގެ ފަސޭހައަށްޓަކައި، އޮޅިގެން ނުވާނެ ގޮތަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް ފާހަގަ ކުރެވިދާނެއެވެ.
އަދި މެޝިނުގެ އިލެކްޓްރިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްތައް ވެސް ގުޅިފައިވެ އެވެ. ބެރު އަދި ޝަފްޓް ނަގާއިރު އެތަކެތީގެ ހާލަތު ވެސް ބެލުން މުހިންމެވެ. ބެރު ނަގާއިރު ބެރިންގ ހުންނަ ބައި ނަގަން ޖެހެއެވެ. ސޮލިޑް ސަރފޭސްއެއްގައި އިންސްޓޯލްކޮށްފައި ހުރުމުން، ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޗައިސަލް އިން ބެރިންގ ނޮކް އައުޓް ކޮށްލާށެވެ. މުސްކުޅި ބެރިންގް އާއި އެކު ތެޔޮ ސީލް ވެސް ނުކުމެގެން ދާށެވެ. ދެން ފަށަލަ ދޮވެ ކަރުހިއްކުމާއި ނަޖިހުން ސާފުކުރެއެވެ. އާ ބެރިންގް އިންސްޓޯލް ކޮށްފައިވަނީ ހޮޅިބުރި އާއި ޗައިސަލް ބޭނުންކޮށްގެން މަޑުމަޑުން ޖަހައިގެންނެވެ.
ބެރިންގ އިންސްޓޯލް ކުރުމަށްފަހު ބާކީ އޮތީ އޮއިލް ސީލް އިންސްޓޯލްކޮށްގެން ޕްރޮސެސް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ. އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ކުރިން ލުބްރިކޭޓް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ދެން ޓޭންކް އެސެމްބްލްކޮށް އޭގެ ތަނުގައި އިންސްޓޯލްކޮށް، ބިންގަލުގައި ޖައްސާލައެވެ. ދޮންނަ މެޝިނުގައި ހުންނަ ބެރިންގް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެސެމްބްލީ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރިވަރސް ތަރުތީބުންނެވެ.
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިފަދަ މަސައްކަތްތައް މިނިވަންކަމާއެކު ކުރެވޭނެ؛މައިގަނޑު ކަމަކީ ޑިސަސްޓެމްބްލީއާއި އެސެމްބްލީ ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް މަތީ ފެންވަރާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުން، މިއީ އިތުރު މާލީ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމެއް.

ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހުންނަ ބެރިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އުސޫލު
ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހުންނަ ބެރިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އުސޫލު
ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހުންނަ ބެރިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އުސޫލު
ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހުންނަ ބެރިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އުސޫލު ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހުންނަ ބެރިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އުސޫލު ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހުންނަ ބެރިންގ ބަދަލުކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އުސޫލުHome | Articles

April 19, 2024 11:35:47 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting