ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟

ވީޑިއޯ ކެމެރާއަކީ ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އަދި، އާދެ، ވަރަށް ހިތްގައިމު. ކޮންމެއަކަސް ޝޫޓް ކުރާއިރު ހުރިހާ ޖަޒުބާތުތަކާއި ހާދިސާތައް ސަލާމަތް ވެއެވެ. އެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން އަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް “ދިރިހުރި” ހަނދާނެކެވެ.
ގިނަ ޑިޖިޓަލް ކެމެރާތަކުގައި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ފަންކްޝަނެއް ބެހެއްޓިފައިވީ ނަމަވެސް ކެމްކޯޑަރެއްގައި ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ކުރާ މިންވަރު އަދިވެސް މާ މަތީ ކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު އިންކާރެއް ނުކުރާނެ އެވެ.
ރަނގަޅު ވީޑިއޯ ކެމެރާއެއް ހޮވުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ މި އުކުޅުގައި ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ސިފަތަކާއި އިތުރު ފީޗާސްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާތީ އެވެ. އެހެންކަމުން، ވީޑިއޯ ކެމެރާއެއް ހޮވުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޕެރެމިޓަރުތަކަށް ވިސްނާށެވެ.
ކެމްކޯޑަރ ރެކޯޑިންގ ފޯމެޓެވެ
ކެމްކޯޑަރުތަކަކީ ޑިޖިޓަލް 8، މިނީ ޑީވީ، މައިކްރޯ އެމްވީ، ޑީވީޑީ، އެމްޕީއީޖީ 4 ފަދަ ޑިޖިޓަލް ފޯމެޓްތަކުގައި ރެކޯޑް ކުރެވޭ ކެމްކޯޑަރުތަކަކަށް ވާއިރު، ފުރަތަމަ ތިން ފޯމެޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކެމްކޯޑަރުތަކުގައި އަދިވެސް ބޭނުންކުރަނީ ޓޭޕް ރެކޯޑިން ނަމަވެސް ޑިޖިޓަލް ކޮލިޓީގަ އެވެ.
ޑިޖިޓަލް 8 ރެކޯޑިން ފޯމެޓެއްގެ ކެމްކޯޑަރުތައް ހޮވަނީ އަދިވެސް އެނަލޮގް ހައި 8 ފޯމެޓްގައި ރެކޯޑިންތައް ހުރި މީހުންނެވެ.މި ކެމްކޯޑަރުތަކުގެ ސަބަބުން ހައި 8 ފޯމެޓުގައި ވީޑިއޯ ބަލާލުމުގެ އިތުރުން ޑިޖިޓަލް 8 ގައި ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވޭނެ އެވެ ޑިޖިޓަލް 8 ދާނީ 8 އެމްއެމް ފިލްމަށް ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާލަތުގައި ޑިޖިޓަލް ކޮލިޓީގައި އަދި ސްޓިރިއޯ އަޑާއެކު އެކަންޏެވެ. ދިރާގު 8 ގައި ރެކޯޑް ކުރާ ކެމްކޯޑަރުގެ އަގު ފުދޭވަރަކަށް ކުޑައެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ކެމްކޯޑަރު ހޮވާނަމަ، އަދި އަގުހެޔޮކޮށް، މިނީ ޑީވީ ފޯމެޓަށް ސަމާލުކަން ދިނުން ރަނގަޅެވެ.
މިނީ ޑީވީ ކެމްކޯޑަރުތައް ކުދި އަދި ލުއި ވާނީ ޑިޖިޓަލް 8 އަށް ވުރެ ކުޑަ ކެސެޓެއް (6.35އެމްއެމް ފުޅާ ޓޭޕް) ބޭނުން ކުރާތީ އެވެ.އެކަމަކު ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ޑިޖިޓަލް ވީޑިއޯ އާއި ސްޓިރިއޯ އަޑު އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. އެމީހުންނަށް ޚާއްޞަ މި ކެމްކޯޑަރާއި ކެސެޓްތައް އުފައްދާފައިވަނީ މަޝްހޫރު ގިނަ އުފެއްދުންތެރިން (ސޮނީ، ޖޭވީސީ، ޕެނަސޮނިކް، ސެމްސަންގް) ކަމުން ކޮންސިއުމަބަލްސް އަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ޑީވީޑީ ކެމްކޯޑަރުތައް ސީދާ ޑީވީޑީ-އާރް/އާރްޑަބްލިއު ޑިސްކްތަކަށް ރެކޯޑް ކުރެއެވެ. މައިގަނޑު ފައިދާއަކީ ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ވީޑިއޯ ވަގުތުން ޑީވީޑީ ޕްލޭޔަރެއްގައި ބަލާލެވޭނެ ކަމާއި، ފަސޭހައިން ރަނގަޅު ވަގުތަކަށް ރީވައުންޑް ކުރެވޭނެ ކަމެވެ. އެކަމަކު ޚުދު ޑީވީޑީ ކެމްކޯޑަރުގެ ޑިމައިންސް ޑިކްޓޭޓް ކުރަނީ ޑިސްކްގެ ސައިޒަށް ކަމުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކޮމްޕެކްޓް ކޮށްލުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
މިޒަމާނުގެ ވީޑިއޯ ކެމެރާތަކުގެ ތެރެއިން އެމްޕީއީޖީ 4 ފޯމެޓުގައި ރެކޯޑްކުރާ ކެމެރާތައް ހޮވިދާނެ އެވެ.
ތާވަލުގެ މިސާލެވެ
ވީޑިއޯ ޝޫޓިންގެ ޕްރޮސެސް މޮނިޓަރކޮށް، ބޭނުންވާ އެންގްލޭޝަން ހޮވުމާއި އެކި ސެޓިންގްސް - މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރަނީ ވިއުފައިންޑަރެއް، އޮޕްޓިކަލް ނުވަތަ ރިފްލެކްސް އެވެ.
ލެންސް ވެލިއުސް
ހ.264 ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ހ.264 ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ
ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ފުލް އެޗްޑީ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ފުލް އެޗްޑީ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން
ވީޑިއޯ ފޯމެޓް ރެކޯޑިންގ އެކްސްއެފް، ސުޕަރ ފައިން، ފައިން ވީޑިއޯ ފޯމެޓް ރެކޯޑިންގ އެކްސްއެފް، ސުޕަރ ފައިން، ފައިން
ވިންޑްޝީލްޑް މެނުއަލްކޮށް އެޖެސްޓްކުރުން ވިންޑްޝީލްޑް މެނުއަލްކޮށް އެޖެސްޓްކުރުން
ވިންޑްޝީލްޑް އޮޓޮމެޓިކުން އެޖެސްޓްކުރުން ވިންޑްޝީލްޑް އޮޓޮމެޓިކުން އެޖެސްޓްކުރުން
ބުލެޓް ޖަހާފައިވާ ލިސްޓް ވިއު
އެފް 1.8
އޮޕްޓިކަލް ޒޫމް 15x
ޑިޖިޓަލް ޒޫމް 180x
ފިލްޓަރުގެ ދިގުމިނަކީ 46 އެމްއެމް އެވެ
ފޯކަލް ލެންގްސް 46.3 - 694.5 އެމްއެމް އެވެ
ވިއުފައިންޑަރަކީ ކަޅު ހުދު ނުވަތަ ކުލަ ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟
ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟ ވީޑިއޯ ކެމެރާ ހޮވާނީ ކިހިނެއް؟Home | Articles

May 21, 2024 17:44:52 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting