ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1

ޒަމާނީ ގެޖެޓްތަކުގެ ފޭނުން ތިބީ ދިހަ އިންޗީގެ އާ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބްލެޓް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ އެނގޭތޯ ވަރަށް ޝައުގުވެރިވެފަ އެވެ. ހަތް އިންޗީގެ ސްކްރީނެއް ހުރި ފުރަތަމަ ޓެބްލެޓް ގެލެކްސީ ޓެބްގެ ރިވިއުތައް އާންމުކޮށް ރަނގަޅު ނަމަވެސް ޔޫޒަރުންގެ މެދުގައި މާބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނުފެނުނެވެ. އެ ގެޖެޓްގެ އަގު ސާފުކޮށް އޯވަޕްރައިސް ކުރިއިރު، ޑިސްޕްލޭ ސައިޒު ވެސް ކުޑަ އެވެ.
ސްޕެސިފިކޭޝަންސް
މިއަދު ދިހަ އިންޗީގެ ޓެބްލެޓްތަކަކީ ނެޓްބުކްތަކާއި ބައެއް ގޮތްގޮތުން ލެޕްޓޮޕްތަކާ ވާދަވެރި ވާދަވެރި ޓެބްލެޓްތަކަކަށް ވާތީ، ލީޑިން ގޭޖެޓް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ކުރިމަތިވި މައްސަލަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޅުވެފަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސިއުމަރަކީ، ފަންކްޝަނަލިޓީގެ އިތުރުން، އަބަދުވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ އަގާއި މެދު. އަގުބޮޑު ހަތް އިންޗިއަށް ފަހު ކުންފުނި ސެމްސިންގް އަށް އާ ޓެބްލެޓެއް މާކެޓަށް ތައާރަފްކޮށް މާކެޓް ފަތަހަ ކުރުމަކީ ޝަރަފުގެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1 އަކީ ސައިޒުން ކުޑަކުޑަ އެއްޗެއް: 256.6އެމްއެމް x 175.3އެމްއެމް x 9.7އެމްއެމް، މި ޑިވައިސްގެ ބަރުދަނުގައި 600 ގްރާމް އަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ދަށްވެ އެވެ. މިފަދަ ޒަމާނީ އަދި "ސްމާޓް" ގެޖެޓަކަށް، އެއީ "ފިޔައެއް ފަދަ" ބަރުދަނެކެވެ. މީގެ އިތުރުން 75 ގްރާމްގެ މާސް އަކީ އޭގެ ފުރަތަމަ ސީދާ ވާދަވެރިޔާގެ ފައިދާއެއް ނޫނެވެ. ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް، ސަބަބަކީ ޔޫޒަރުން ވަރަށް އަވަހަށް ޑިމާންޑް ކުރާނީ ޕްލާސްޓިކް ކާޑެއް ފަދަ ބޯ ގޭޖެޓަކަށެވެ.
މިފަދަ މޮޑެލްތަކަށް ސްކްރީން ރިޒޮލިއުޝަން ސްޓޭންޑަޑް އެވެ. އަދި މިއީ އާދައިގެ ކަމެއް، އެކްޓިވް އިނޮވޭޓިވް އަޕްޑޭޓްތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްހާ ހިނދަކު. ގިނަ އާންމު އެޕްލިކޭޝަންތައް މަސައްކަތް ކުރަނީ ދީފައިވާ ޕެރެމިޓަރުތަކާ އެކު ކަމަށާއި، އިތުރަށް "ޑިމާންޑް" ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޑިވައިސްގެ ޕްރޮސެސަރ މާ ބޮޑަށް އޯވަރލޯޑް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. ސްކްރީންގެ ވިއުވިންގ އެންގްލްސް އާއި ޖުމްލަ އިމޭޖް ކޮލިޓީ “އޮން ދަ ލެވެލް” ގައި ހުރި ނަމަވެސް އިރުގެ އަލިކަމުގައި ތަސްވީރު ވަރަށް ފަނޑުވެގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް މި އިންޑިކޭޓަރަކީ ވަކިން މުހިންމު އިންޑިކޭޓަރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސްކްރީންގެ ގްލޮސީ ސަރަހައްދު އަންހެން ކުދިންނަށް މޮޅު ލޯގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ކުރާނެ އެވެ.
ފަންކްޝަނަލް
އަލަށް ނެރުނު ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބްލެޓްގައި ވަރަށް ޒަމާނީ ފިލިންގް އެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މި ޑިވައިސްގެ ރެމް އަކީ 1 ޖީބީ އެވެ. މި ޑިވައިސްގެ ޕާފޯމަންސްގެ ޒިންމާ އުފުލަނީ 1 ގިގަހަޒްގެ ފްރީކުއެންސީއެއް ހުންނަ 2 ކޯރ ޕްރޮސެސަރެކެވެ. މި އިންޓަފޭސްގައި ވައިފައި، އެހެން ޑިވައިސްތަކާ ގުޅުމަށް ޑައިރެކްޓް އޮޕްޝަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. 3 އެމްޕީގެ ކެމެރާގައި އޮޓޯފޯކަސް ކޮމްޕްލިމެންޓްކޮށްފައި ވަނީ މަތީ ފެންވަރުގެ ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯގްރަފީ އަށް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އަދި ވީޑިއޯ ކޯލާއި ކޮންފަރެންސް ކޯލްތަކަށް 2 އެމްޕީގެ ކެމެރާއެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ސެމްސަންގް ޓެބްލެޓުގައި ފްރޭމް ރޭޓް މަތިކޮށް ވީޑިއޯ ކުޅެއެވެ. މިއީ ކޮންމެ ފުލް އެޗްޑީ ކޮލިޓީއެއްގައި ވެސް ފިލްމު ބަލާލެވޭނެ ގޮތެކެވެ.
އާންމު ގޮތެއްގައި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1 ގެޖެޓަކީ އެއްގޮތް ޑިވައިސްތަކާ ވާދަކުރެވޭނެ ފުދޭވަރަކަށް ގާބިލް ގޭޖެޓެއް ކަމަށާއި، ފެންނަ ފެނުމާއި އެތެރޭގެ ސޮފްޓް ވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1 ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1 ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޓެބް 10.1Home | Articles

June 22, 2024 00:46:35 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting