ޒަމާނީ އަދި ވަރުގަދަ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ

ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރި ނަމަވެސް، އެ ހުރިހާ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ވެސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެއް ކަމަކަށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށްޓަކައެވެ. ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކޮށް، އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި، އަގު ބޮޑު ބައެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.
ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ ކިޔާ ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް ހުރެއެވެ. އެމީހުން ފެނިގެންދިޔައީ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ނަމަވެސް މިހާރުވެސް ވަނީ މަގުބޫލުކަމާއި އިހުތިރާމް ހޯދައިދީފައެވެ. ގިނަ ފިހާރަތަކުގައި މި ވެކިއުމް ކްލީނަރުން ކުޑަދޮރާ ކައިރިވުމުން، އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ވިއްކާ މީހުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭނގޭތީ، އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ އުސޫލު އަމިއްލައަށް ހޯދައިލަމާ ހިނގާށެވެ.
ފުރަތަމަ މި ވެކިއުމް ކްލީނަރ އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާލަމާ ހިނގާށެވެ.
ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރުތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލުގެ ބާނީއަކީ ޖޭމްސް ޑައިސަން އެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ވެކިއުމް ކްލީނަރ އެއް ކުންފުންޏަކުން 1986 ވަނަ އަހަރު ނެރުނެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އީޖާދުވެރިޔާ ޖޭމްސް ވަނީ ސައިކްލޮނިކް ވެކިއުމް ކްލީނަރެއްގެ ޕޭޓެންޓް ވިއްކާލައި، 1993 ވަނަ އަހަރު ޑޭސަން ޑީސީ01 ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ފުރަތަމަ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ނެރެފައެވެ.
މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުންވެސް އުފައްދަނީ މި ބާވަތުގެ ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އިތުރުން އެކްވާފިލްޓަރެއް ޖަހާފައިވާ ވެކިއުމް ކްލީނަރެވެ.
މިހާރު ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ވިސްނަން ޖެހެއެވެ.
ބޮޑަށް ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޖޭމްސް ޑައިސަން އަކީ ވަރަށް މޮޅު ފިޒިސިސްޓެއް ކަމުގައި ވާތީ، ނަޖިސް އެއްކުރުމުގެ އުސޫލު ބިނާވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ސެންޓްރިފިއުގަލް ފޯސްގެ ޤާނޫނުގެ މައްޗަށެވެ.
ޚުދު ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގައި ވެސް ބޭރު ކޮޓަރިއާއި އެތެރޭގެ ދެ ކޮޓަރި ހުރެއެވެ. ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރަށް ވައި ވަދެއްޖެނަމަ، ޚާއްޞަ ސްޕައިރަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ހިނގަން ފަށައި، އޭގެ ސަބަބުން މައްޗަށް މައްޗަށް އަރައެވެ. ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ މަސައްކަތް ބިނާވެފައިވާ ޖިސްމާނީ ބާރުގެ ސަބަބުން، ދޮސް ކުދި ބޮޑު ބަޔަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު، ދެން ބަހާލެވިފައިވަނީ: ބޮޑު - ބޭރު ކޮޓަރި، އަދި ރީތި - އެތެރޭ ކޮޓަރީގެ ފާރުތަކެވެ. އެއަށްފަހު މިހާރުވެސް ސާފު ވައި ބޭރަށް ދަނީ އެތައް ފިލްޓަރެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.
ޚުދު ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މިއީ ފެނަށް ބިރުގަންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބޭނުން ކުރާއިރު ބަދަލު އެއްޗެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
މިހާރު ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތައް ވިސްނިލަމާ ހިނގާށެވެ.
ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މެރިޓްސްއާ ބެހޭގޮތުން.
ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ވަރަށް ރަނގަޅު ފައިދާއަކީ އޭގެ ބަރުދަނާއި ޑިމައިންސް އެވެ. މި ޔުނިޓްތަކަކީ ފުދޭވަރަކަށް ލުއި އަދި ކޮމްޕެކްޓް ޔުނިޓްތަކެކެވެ. މި ވެކިއުމް ކްލީނަރ ގަނެފިނަމަ ސާފުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހާގެ ޖާގައާއި މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަލާމަތްވެވޭނެއެވެ.
އެއީ އެއްވެސް އިންޓަޗޭންޖަބަލް މެކެރެއް ބޭނުން ނުވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ ބަދަލު ޕައުޗް ގަތުމުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ދުން ފުރިފައިވާ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ ކަރަންޓް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
އަދި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވެކިއުމް ކްލީނަރ ދޮވެ ހިއްކައިލެވޭނެއެވެ.
އަދި ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރުގެ އުނިކަންތައްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ.
ފުރަތަމަ ވެކިއުމް ކުރުމަށްފަހު ޑަސްޓް ކަލެކްޓަރުގައި ޖަމާވެފައިވާ ދޮސް ނައްތާލަން ޖެހޭނެއެވެ.
މި ވެކިއުމް ކްލީނަރަކީ ވަރަށް އަޑުގަދަ އަދި ވަރަށް ގިނައިން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވެކިއުމް ކްލީނަރތަކެކެވެ.

ޒަމާނީ އަދި ވަރުގަދަ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ
ޒަމާނީ އަދި ވަރުގަދަ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ
ޒަމާނީ އަދި ވަރުގަދަ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ
ޒަމާނީ އަދި ވަރުގަދަ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ ޒަމާނީ އަދި ވަރުގަދަ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރ ޒަމާނީ އަދި ވަރުގަދަ ސައިކްލޯން ވެކިއުމް ކްލީނަރHome | Articles

July 15, 2024 10:29:12 +0300 GMT
0.030 sec.

Free Web Hosting