ބެލްކަނީގައި ފްރިޖް ބޭނުންކުރުން

މާލޭގެ ޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ބަޔަކު އެކަމާ މެދު މެދުނުކެނޑި ވިސްނައެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ނޮން ސްޓޭންޑަރޑް އަދި އެޑެޕްޓެޑް ތަންތަނުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ބަގީޗާވެރިން މިއަދު މި ސުވާލު ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ހޫނު ނުކުރާ ތަންތަނުގައި ފިނިކުރާ ތަނާއި ފިނިކުރާ އާލާތްތައް ހިންގޭނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ސާފުކުރަން ބޭނުންވެ އެވެ. އެއީ ޓެރެސްއަކާއި ބެލްކަނީއަކާއި ގްލޭޒްޑް ލޮޖިއާއަކާއި ހޫނު ނުކުރާ އެހެން ތަންތަނަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ބައެއް ކޮންސިއުމަރުން މި މައްސަލައަށް އިޝާރާތް ކުރާއިރު، ވަގުތުން މި މައްސަލަ އަޅާކިޔަނީ، ފިނިކުރާ އޮޕަރޭޓިން ހާލަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މޫސުމީ ސަރަހައްދުގެ ހާލަތާ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ މުޅިން ޞައްޙަ ޢަމަލުތަކެއް ނޫނެވެ. މޫސުމީ ކްލާހަށް ސަމާލުކަން ދޭނަމަ، ދެން އެއީ ފިނިކުރާ އާލާތް ވަށައިގެންވާ ވައިގެ އެންމެ މަތީ ފިނިހޫނުމިން ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ފިނިކުރާ އާލާތެއް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު ޝަރުތަކީ އަލިފާނާއި ކަރަންޓުގެ ރައްކާތެރިކަން އުފެއްދުމެވެ.
ބީއެޗްޕީ އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނީ އާދައިގެ އަދި އާދައިގެ ފިނި ހާލަތެއްގަ އެވެ. އަދި ހޫނު ސަބްޓްރޮޕިކަލް ހާލަތްތަކުގައި ވެސް މި ޑިވައިސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. ފްރިޖް އިންސްޓޯލް ކުރާ ތަންތަނުގައި 16 އާއި 32 ޑިގްރީ އާއި ދެމެދުގެ ފިނިހޫނުމިނެއް ހުރެދާނެ އެވެ. އެކި އުފެއްދުންތެރިން ތަފާތު އޮޕަރޭޓިން ޓެމްޕަރޭޗަރ ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ސަރަޓޯވް ބްރޭންޑްގެ ބޮޑެތި ނޫން ފިނިކުރާތައް 10 ޑިގްރީގެ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އާންމު މޫސުމާއި ޓްރޮޕިކަލް ކްލާހަށް ނިސްބަތްވާ ބީއެޗްޓީގެ އޮޕަރޭޓިން ޓެމްޕަރޭޗަރ 18-43 ޑިގްރީއަށް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ.
އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ މައްސަލައަށް ބަލާއިރު، ދެން އެކަން ބިނާވެފައި އޮތީ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ޙާލަތްތައް އުފެއްދުމަށެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފިނިކުރާތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ބަދިގޭގައި ބަހައްޓާ ގޮތަށެވެ. އެ ޑިވައިސް ބޭރުގައި ބަހައްޓާ ހާލަތެއްގައި ޖައްވުގެ ވިއްސާރައަށް ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. އެމީހުންގެ އަމަލުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބީއެޗްޕީ އިން ނިވާކޮށްފައިވާ ކުލަ ޖަހާފައިވާ ތަކެތި ހަލާކުވާނެ އެވެ.
ވަގުތުން ކަރުހިއްކުން ފިނިކުރާ ކެބިނެޓް ހަލާކުވާނެ އެވެ. ހޫނުމިން މަތިވުމުގެ ސަބަބުން އިލެކްޓްރިކަލް އިންސުލޭޝަން ހަލާކުވެދާނެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަލިފާން ރޯވެދާނެ އެވެ. ބެލްކަނީގައި ނުވަތަ ލޮޖިއާގައި ފިނިކުރާ އިންސްޓޯލް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ. ދެން އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތައް ކުރިން ކިޔަން ޖެހެ އެވެ. އެންމެ ރަނގަޅީ އެކަށީގެންވާ ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ ފަރާތުން ޕޮޒިޓިވް ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް ހޯދުމެވެ. ބެލްކަނީގައި ފިނިކުރާ އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވުމުން، ކުރިން ވެސް ލަފާނުކުރެވޭ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަކުން އަމިއްލަ ނަފްސާއި ލޯބިވާ މީހުން ރައްކާތެރިވެވޭނެ އެވެ.

ބެލްކަނީގައި ފްރިޖް ބޭނުންކުރުން
ބެލްކަނީގައި ފްރިޖް ބޭނުންކުރުން
ބެލްކަނީގައި ފްރިޖް ބޭނުންކުރުން
ބެލްކަނީގައި ފްރިޖް ބޭނުންކުރުން ބެލްކަނީގައި ފްރިޖް ބޭނުންކުރުން ބެލްކަނީގައި ފްރިޖް ބޭނުންކުރުންHome | Articles

June 24, 2024 12:42:54 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting