މޯބައިލް ފޯނެއް ހޮވާނެ ގޮތް

މޯބައިލް ފޯނެއް ގަންނަން އުޅެނީ ހެއްޔެވެ؟ މި ކުރު އޯވަރވިއުއަކީ މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކަށް އަމިއްލައަށް އޮރިއެންޓްވެ، ތިމާއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހޮވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެއްޗެކެވެ.
އެކަމަށް ބޭނުންވަނީ 4 ސާދާ ފިޔަވަޅެވެ:
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގަންނަ ކްލާސް، ކޭސްގެ ބާވަތް (ކްލާސިކް، ފޯލްޑިންގ، ރޮޓޭޓަރ، ސްލައިޑަރ) ހޮވާށެވެ.
ހަގީގަތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ފޯނުގެ ފީޗާސް ސެޓެއް ނިންމާށެވެ.
ފޯނު ބޭނުންކުރާނެ މޯޑަށް ވިސްނާލަމާ - ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި، ބާރުގަދަކަމާއި، ބެޓެރީގެ ދިގުމިން
ބޭނުންވާ އެކްސެސަރީސްގެ ސެޓެއް ވިސްނާލާފައި ޑިވައިސްގެ ޕެކޭޖް ބަންޑަލް އާއި އެކި ޕްރޮމޯޝަންތަކަށް (ހެޑްސެޓް، ކޭސް، މެމޮރީ ކާޑު، ބޯނަސް ފަދަ) ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
އެރގޮނޮމިކްސް އާއި ބޭނުން ކުރުމަށް ފަސޭހަ ކަމެވެ
ފޯނު އުފައްދާ ފަރާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ބުނާނަމަ، ތިމާ އިސްކަންދޭ އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ފޯނު ހޮވައި، އަދި ފޯނެއް ނެތްނަމަ ދެން ރައްޓެހިންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ލަފާ އަޑުއަހާށެވެ. މި ހާލަތުގައި އަވަހަށް އަދި ފަސޭހައިން އައު ކަމަކަށް މޭސްތިރިވާނެ، ސަބަބަކީ... ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ބްރޭންޑެއްގެ ފޯނުތަކުގައި ވެސް މެނޫ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ޚާއްޞަ ސިފަތަކާއި ޑިވައިސްތަކުގެ މައިގަނޑު ފަންކްޝަނަލިޓީ ހުރެއެވެ. ފޯނު އަތުގައި ރަނގަޅަށް ފިޓްވާން ޖެހޭއިރު، ސްކްރީން ވެސް ލޮލަށް އަރާމުކޮށް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ.
ފަންކްޝަނަލިޓީ
މޯބައިލް ފޯނުތަކުގެ ރޭންޖް ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށާއި، ކޮންސިއުމަރުންގެ ރަހަތައް ވެސް ތަފާތު ކަމަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް މިޒަމާނުގެ ކޮންމެ ފޯނެއްގައި ވެސް އޭގެ އަސާސީ މަގުސަދު ކަމަށްވާ ގުޅުމާއި މެސެޖު ކުރުމުން މާ ބޮޑަށް ވެސް ގާބިލްކަން ހުރެ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން އިސްކަންދެނީ ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން މިއުޒިކް އަޑުއަހާ، ފޮޓޯ ނެގުމަށް، މީހަކަށް ނުކުރެވޭނެ ބިލްޓް-އިން އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ނެތި ލިޔެކިޔުންތަކާއި އީމެއިލް ބަލާ އެޑިޓް ކުރުމަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އިސްކަންދެނީ ސާދާ އަދި ފަންކްޝަނަލް މޯބައިލް ފޯނުތަކަށް ކަމަށާއި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ ކޯލް ނުވަތަ މެސެޖު ފޮނުވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފޯނުގެ އިތުރު ފަންކްޝަންތަކާއި އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފެންވަރު (ބަޖެޓް ފޯނެއް، މިއުޒިކް ފޯނެއް، ކެމެރާ ފޯނެއް، ސްމާޓްފޯނެއް، ކޮމިއުނިކޭޓަރެއްގެ އަސާސީ ފަންކްޝަނަލިޓީ) ބޭނުންވާ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން.
ހަމައެކަނި ގުޅައިގެން މެސެޖު ކުރުމަށް ފޯނެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަގުހެޔޮ މޮޑެލްތައް ޚިޔާރު ކުރެވޭނެ އެވެ. ކެލެންޑަރ، އޯގަނައިޒާ، ސްޓޮޕްވޮޗް، އެލާމް ކްލޮކް (އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއީ ކޮންމެ އާ މޯބައިލް ފޯނެއްގައި ވެސް ބިލްޓް ކުރާ އެއްޗެހި) ފަދަ ފީޗާސްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ދެ ސިމް ކާޑަށް ސަޕޯޓް ކުރާ ފޯނުތައް ވެސް ވަރަށް މަގުބޫލުވެފައި ވަނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މޯބައިލް އޮޕަރޭޓަރުންގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރާތީ އެވެ. ކުރިން މިފަދަ ފޯނުތައް ޕްރީމިއަމް ކްލާހަށް ނިސްބަތްވާނަމަ މިހާރު އިތުރުވަމުން އަންނަ ބަޖެޓް ކްލާސް މޮޑެލްތަކަށް ދެ ސިމް ކާޑަކަށް ސަޕޯޓް ލިބެ އެވެ.
ފޯނު މަލްޓިމީޑިއާ ޕްލޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން އުޅޭނަމަ ފޯނުގެ މެމޮރީއާއި މެމޮރީ ކާޑަށް ސަޕޯޓް ދިނުމާއި ފޯނުގައި ހުންނަ މީޑިއާ ފައިލްތައް އޯގަނައިޒްކޮށް އެކްސެސް ކުރުމަށް ފަސޭހަވުމާއި ހެޑްސެޓެއް ލިބޭނެ ގޮތާއި ކޮލިޓީއާއި ސްޓޭންޑަޑް ހެޑްފޯން ގުޅުވުމުގެ ގާބިލްކަން ފަދަ ޕެރެމިޓަރުތައް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ ކޮމްޕިއުޓަރަކުން ޑިވައިސް މެމޮރީއަށް ފައިލްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ، މީޑިއާ ޕްލޭޔަރުގެ ކުރިއަރާފައިވާ ފަންކްޝަންތައް (އިކުއަލައިޒާ، ރޭޑިއޯއިން ރެކޯޑްކުރުން) .
ފޮޓޯތަކަށް “ދަތުރުމަތީގައި” އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން 2 މެގަޕިކްސެލްގެ ސެންސަރެއް ހުންނަ ކެމެރާއެއް ފުދޭވަރަކަށް ފުދޭ ނަމަވެސް ފޮޓޯގްރާފަރުން ޝައުގުވެރިވާ މީހުން، ހަމަގައިމުވެސް ފްލެޝް ނުވަތަ ދެ ފްލެޝް އާއި ފޮޓޯއަށް ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ހުރުމުން ރަނގަޅު ކެމެރާއަކަށް އިސްކަންދޭނެއެވެ އަދި ފޯނުގައި ވީޑިއޯ އެޑިޓް ކުރުމެވެ.
މޯބައިލް ފޯނެއްތޯ ނުވަތަ ސްމާޓްފޯނެއްތޯ؟
މަސައްކަތަށް ފޯނު ބޭނުންކުރާނަމަ (ކޯލްތައް ނުގުނާނަމަ) ތިބާގެ އިޚްތިޔާރަކީ ސްމާޓްފޯނެއް، ކޮމިއުނިކޭޓަރެއް، ނުވަތަ އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ސަޕޯޓްކުރާ އެޑްވާންސް ބިޒްނަސް ކްލާސް ފޯނެއް، ތަފާތު މުވާސަލާތީ މިންގަނޑުތަކެއް (ޚާއްޞަކޮށް، އެޑްޖީ އަދި ވައިފައި) އެވެ. , އެކި ޑިވައިސްތަކާއެކު އެޑްވާންސްޑް ސިންކްރޮނައިޒޭޝަން (ކޮމްޕިއުޓަރ، ޕްރިންޓަރ، އިންޓަރނެޓް އަދި ކޯޕަރޭޓް ރިސޯސްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންކުރާ ނެޓްވޯކް އިކުއިޕްމަންޓް)، ހައިސްޕީޑް، މަލްޓިޓާސްކިންގ އަށް ސަޕޯޓްކުރުން. އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ހިންގާ ސްމާޓްފޯނުތަކަކީ ބެޓެރީގެ ދިގުމިނަށް މާ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެއްޗެއްކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭއިރު، ގަވާއިދުން ވަޔަލެސް ކަނެކްޝަން (ބްލޫޓޫތު، ވައިފައި) ބޭނުންކުރުމާއި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ލަފާގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު މޯބައިލް ފޯނެއް ގަތުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ.

މޯބައިލް ފޯނެއް ހޮވާނެ ގޮތް
މޯބައިލް ފޯނެއް ހޮވާނެ ގޮތް
މޯބައިލް ފޯނެއް ހޮވާނެ ގޮތް
މޯބައިލް ފޯނެއް ހޮވާނެ ގޮތް މޯބައިލް ފޯނެއް ހޮވާނެ ގޮތް މޯބައިލް ފޯނެއް ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

July 22, 2024 11:01:42 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting