ކައިސަރ

ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކައިސަރ އަކީ އޭގެ ކޮންސިއުމަރ އަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހައްގު ކުންފުންޏެކެވެ. ގިނަ ކޮންސިއުމަރުން ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ދޮންނަ މެޝިނާއި ފްރިޖް އަދި ކަރަންޓު އުނދުން ބެހެއްޓުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ނޫނެވެ. މި ކުންފުނީގެ ޖަރުމަނު އިކުއިޕްމަންޓްތަކަކީ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ފެންވަރުގެ ސާމާނުތަކެކެވެ. އުފެއްދުންތެރިޔާ އޮޕްޓިމަލީ ކޮމްބައިން ކުރަނީ މަތީ ފެންވަރުގެ، ހަމައެހެންމެ ބޮޑު އަގެއް ނޫނެވެ. ކައިސަރ ބްރޭންޑަކީ ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އޮލަންގެ ބްރޭންޑެކެވެ. ހެޑް އޮފީސް ހުންނަނީ ބާލިންގަ އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ މުޅި ވުޖޫދުގައި ވެސް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަޖުރިބާގެ މުއްސަނދިކަން ވަނީ ޖަމާވެފަ އެވެ. އެ ކަންބޮޑުވުން މެދުނުކެނޑި ސާބިތުކޮށްދެނީ އޭގެ އުފެއްދުންތަކަކީ އެންމެ ދިގުދެމިގެންދާ އަދި އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ އުފެއްދުންތަކެވެ. މިސާލަކަށް މި ކުންފުނީގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކާއެކު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިލޭ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގެރެންޓީ ވެސް ލިބެ އެވެ. މިފަދަ ވޮރެންޓީ މުއްދަތެއް ލިބުމުން ކޮންމެ އިކުއިޕްމަންޓް އުފައްދާ ފަރާތަކަށް ފަޚުރުވެރި ނުވެވޭނެއެވެ. އާދައިގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތަކަށް ހިލޭ ހިދުމަތް ލިބޭ ސްޓޭންޑަޑް އަހަރެކެވެ.
މަސައްކަތަށް މަތީ ފެންވަރުގެ ވިސްނުން ކަށަވަރުކޮށްދެނީ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީއާއި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތާއި ކޮލިޓީއާ ބެހޭ ޑިޕްލޮމާއެއް އެކުންފުނިން ދިނުމުންނެވެ. މި އެވޯޑަކީ ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރ އަށް އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްފަހު ލިބުނު އެވޯޑެކެވެ. އުފެއްދުމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދެނީ ބޭރުގެ ޑިޒައިން އާއި އެތެރޭގެ ޑިޒައިން އަށެވެ. 1996 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގެ މާކެޓަށް ކައިސަރުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އަހުލުވެރިވިއެވެ. މިއަދު އެކުންފުނިން ދަނީ އާ އުފެއްދުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ މިހާރުވެސް ލޯބިވާ މޮޑެލްތައް ކޮންސިއުމަރ އަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
ފްރިޖް ކައިސަރ އުފައްދަނީ ސިންގަލް ޗެމްބަރާއި ދެ ޗެމްބަރެވެ. އެ ކުންފުނިން ފްރީޒާ ވެސް އުފައްދަ އެވެ. ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ފްރިޖް ވެސް ފްރީ ސްޓޭންޑިން ފޯމެއްގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ނަމަވެސް ބިލްޓް އިން ވެސް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ކައިސަރ ފްރިޖްތަކުގައި އޭގެ އަމިއްލަ ސިފަތަކެއް ހުރެއެވެ. މިސާލަކަށް ޝެލްފްތައް 180 ޑިގްރީއަށް އެނބުރެވޭނެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ޖާގަ އިތުރުވެއެވެ.
ޝެލްފް ތިރިވެފައި ހުރެދާނެއެވެ. ފުޅިތައް ވެއްޓިގެން ނުދިއުމުގެ ގޮތުން ޝެލްފްތަކުގައި ހާއްސަ ހޯލްޑަރެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ފްރީޒާ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ދަބަސް ހުރެއެވެ. އުފެއްދުންތައް ހޯދުމުގެ އިތުރުން، އެ އުފެއްދުންތައް ފަސޭހައިން ބެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ. ފިނިކުރާ ހުރިހާ އަލަމާރިތަކަކީ ސާފުކުރަން ފަސޭހަ ބިއްލޫރިތަކުން ހަދާފައިވާ އަލަމާރިތަކެކެވެ. އަދި ކައިސަރ ފްރިޖްތަކަށް ވެސް ސުޕަރ އިކޮނޮމީ ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ޑިފްރޮސްޓިންގ ސިސްޓަމަކީ އޮޓޮމެޓިކް ސިސްޓަމެކެވެ. މެނޭޖްމަންޓް ކިތަންމެހާވެސް ސާދާ. އަދި ތިމާވެއްޓަށް ބަލާއިރު، ކައިސަރ ފްރިޖްގައި ގެއްލުން ހުރި އެންމެ ކޮމްޕޯނެންޓެއްވެސް ނެތެވެ.

ކައިސަރ
ކައިސަރ
ކައިސަރ
ކައިސަރ ކައިސަރ ކައިސަރHome | Articles

May 24, 2024 22:38:03 +0300 GMT
0.032 sec.

Free Web Hosting