ދޮންނަ މެޝިން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތްކުރުން

ގޭތެރޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް ވެސް ޑްރައިއާ އާއި އެކު ފަންކްޝަނަލް އަދި ފަސޭހަ ދޮންނަ މެޝިނެއް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. ފެޝަން އެޕްލިއަންސް ފިހާރަތަކުން ގޭތެރޭގެ ސާމާނުގެ ވަރަށް ބޮޑު ރޭންޖެއް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ އިތުބާރު ހުރި އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު މޮޑެލްއެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯ، އެއީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އުނދަގުލެއް ނެތި އޮޕަރޭޓް ކުރުމުން އުފާކޮށްދޭނެ މެޝިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ދޮންނަ މެޝިނެއް ހޮވުމަށް ކުރެވިދާނެ މަދު އިރުޝާދުތަކެއް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.
ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ޓޮޕް ލޯޑިން އަދި ފްރަންޓް ލޯޑިން މެޝިންތަކެކެވެ. ޕުލް އެންޑް ބެއާ ހެދުން ކެޓަލަގުގައި ގަންނަ ހެދުންތައް ޓައިޕްރައިޓަރުގައި ދޮވުމަށްފަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވި ނަމަވެސް އާ ގޮތަކަށް ފެންނާނެ އެވެ.
ވަރުގަދަ ލޯޑިންގ ދޮންނަ މެޝިނެއް ކައުންޓަރ ޓޮޕް ނުވަތަ ސިންކު ދަށުގައި ނުބެހެއްޓޭނެއެވެ. އެކަމަކު ޕްލަސް އަކީ ހެޗް ހުޅުވަން ތަނެއް ބޭނުން ނުވާތީ އެވެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ވަރޓިކަލް ލޯޑިންގ މެޝިން ހުޅުވަން ނުޖެހޭނެ، އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ ސައިބޯނި ފެން ތަޅުގައި ހުރެދާނެތީއެވެ. ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ފްރަންޓް ލޯޑިން ދޮންނަ މެޝިންގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވޭނެ އެވެ. ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުންފުނިތަކުން އުފައްދަނީ ވަރުގަދަ ލޯޑިން ޖަހާފައިވާ މެޝިންތަކެކެވެ.
ފްރަންޓް ލޯޑިން ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ބެރު ފުންމިން ތަފާތުވެއެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ފުލް ސައިޒް ދޮންނަ މެޝިން (50-60 ސެންޓިމީޓަރު)، މީޑިއަމް (41-43 ސެންޓިމީޓަރު)، އަދި ހަނި (30-35 ސެންޓިމީޓަރު) ވެސް ހުރެ އެވެ. ސައިޒަށް ފަސޭހަ ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ގިނަވެގެން 3.5 ކިލޯގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކެއް ކަމަށާއި، ސައިޒުން ކުޑަ މެޝިންތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މެދު ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިނުގައި 5 ކިލޯ އާއި ހަމައަށް ދޮވެވޭއިރު، ފުލް ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިނުގައި 6.5 ކިލޯ ވަގުތުން ލޯޑް ކުރެވޭއިރު، ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި 7 ކިލޯ ދޮވެވޭނެ އެވެ.
ބޮޑު އާއިލާއަކާއި ކުދި ކުދިން ތިބިނަމަ، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޖަމާވެފައިވާ ހުރިހާ ދޮންނަ އެއްޗެއް އެއްފަހަރާ ދޮވެވޭނެ ގޮތަށް ފުލް ސައިޒް ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ އެއް ތިބާއަށް އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ހަމައެކަނި ކަމަކީ މި މެޝިނަށް ވަރަށް ގިނަ ޖާގަ ބޭނުންވާނެ ކަމެވެ.
ދެން ދޮންނަ މެޝިންތައް ތަފާތުވާ އެއްޗަކީ ޓޭންކެވެ. މިޒަމާނުގެ ޓައިޕްރައިޓަރުތަކުގައި ބެރުތައް ހަދާފައިވަނީ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އިން ކަމަށާއި، ޓޭންކް ހަދާފައިވަނީ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް، އިންމަލްޑް ސްޓީލް، އަދި ކޮމްޕޮޒިޓް މެޓީރިއަލްސް އިން ކަމަށެވެ. ޕާފޯމަންސް ސިފަތަކަށް ބަލާއިރު، އިންމަލްޑް ޓޭންކްތަކަކީ ސްޓެއިންލެސް ޓޭންކްތަކަށް ވުރެ ދަށް ޓޭންކްތަކެކެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ޕޮލިމެޓީރިއަލްސް ބޭނުންކޮށްގެން ޓޭންކްތައް ހަދަން ފަށާފައިވެ އެވެ. އެއްވެސް އުފެއްދުންތެރި ކުންފުންޏަކުން އެ މެޓީރިއަލް އަށް ޒާތީ ނަމެއް އޮވެއެވެ.

ދޮންނަ މެޝިން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތްކުރުން
ދޮންނަ މެޝިން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތްކުރުން
ދޮންނަ މެޝިން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތްކުރުން
ދޮންނަ މެޝިން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތްކުރުން ދޮންނަ މެޝިން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތްކުރުން ދޮންނަ މެޝިން ގަންނައިރު ފައިސާ ސަލާމަތްކުރުންHome | Articles

July 15, 2024 11:23:35 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting