ފެންސީ ފްރިޖް

އުފެއްދުމުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެމެރިކާގެ ބައެއް ފަރުމާތަކުން ފިނިކުރާ ދޮރުތައް އުފެއްދުމުގައި ޓެކްސްޗާޑް އެމްބޮސްޑް ސްޓީލް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. މިއީ ފިނިކުރާ ފަންނުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ޝައުގުވެރިވާ އެއްޗަކަށް ހެދުމުގެ އިތުރުން ބިމުގެ މަތީގައިވާ އުނިކަންތައްތައް ފޮރުވައި، އަގުބޮޑު ލޫކެއް ދިނުމެވެ. ޓެކްސްޗަރޑް ޝީޓެއް ބޭނުންކުރުމުން އެމެރިކާގެ ފަރުމާތަކަށް ކުލަ ޖެހުމުގައި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އުނިކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކުރެވުނެވެ.
ޔޫރަޕްގައި ޓެކްސްޗަރޑް ސްޓީލް ޝީޓް (ނުވަތަ ޓޭޕް) ގެ އެނަލޮގް ވެފައިވަނީ އާދައިގެ ސްޓީލް ޝީޓްގެ އަގުހެޔޮ ފިލްމް ކޯޓިންގ އަކަށެވެ. އެންމެ އާންމު އުސޫލަކީ ލަކުޑި ދަނޑުވެރިކަމާއި ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އެވެ. މިފަދަ ފިނިކުރާ ތަނެއްގެ ކައިރީގައި ހުންނަންވާނީ ހަމަ އެ ޝަރަފުވެރި އެހެން ގޭތެރޭގެ ސާމާނުތަކެވެ. އެއީ ކިހާ ފަސޭހަ އަދި އަމަލީ ކަމެއްކަން އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއިން ފެނިފައިވާ ގޭތެރޭގެ އަންހެނުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގޭސް އަވަންތަކަށް އެނބުރި ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.
ފަންނުވެރި ކުލަ ޖަހާފައިވާ ފްރިޖްތަކުން ވަގުތުން އެހެން މޮޑެލްތަކާ ތަފާތުކޮށްދެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ކުރެހުން ފިލްމީ ކޯޓިންގ އެއްގައި ސްޓެންސިލް ޖަހައިގެން ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުގެ އެދުމުގެ މަތިން އަތުން ހެދިދާނެއެވެ. އުފެއްދުންތެރި ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް ގައުމީ ސިފަތައް ދައްކުވައިދޭ އާދައިގެ ސްކްރީން ޕެޓަންސްގެ އަމިއްލަ ސެޓެއް ހުރެއެވެ. ފްރިޖްގެ އެކްސްކްލޫސިވް މޮޑެލްތައް އުފެއްދުމުގައި އަތުން ކުލަ ޖަހާ އާޓް ބޭނުން ކުރެ އެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފަންނުވެރި ކޮމްޕޮޒިޝަންތައް އުފައްދަނީ ކޮމްޕިއުޓަރެއްގައެވެ. މިތަނުގެ ޑޮމެސްޓިކް މެނުފެކްޗަރ އަށް ޖެހުނީ ޑިމާންޑް ކުޑަކަމުން މިފަދަ މޮޑެލްތައް އުފެއްދުން ދޫކޮށްލާށެވެ. ވަކިވަކި ތަރުތީބުތަކާއެކު ލިޔުންތެރިއެއްގެ މަސައްކަތެއް އުފެދި، އެ މަސައްކަތުގައި އެނަލޮގްތަކެއް ނެތެވެ. އެއާބްރަޝްގެ އެހީގައި އާދައިގެ ފްރިޖެއް ހަގީގީ ފަންނުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެ އެވެ. މިޒަމާނުގެ އެއާބްރަޝްތަކުގެ ސަބަބުން އެއްފަހަރާ އެތައް ކުލައަކުން މަސައްކަތް ކުރެވޭއިރު، ގާތްގަނޑަކަށް ފޮޓޯގްރަފިކް ކޮލިޓީ ލިބިގެންދެއެވެ.
ބަދިގެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ގިނައިން ބަދަލު ގެނައުމަށް އިސްކަންދޭ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، ދޮރުތަކުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ޒީނަތްތެރި ޕެނަލް ޖަހާފައިވާ ފްރިޖްތައް ވަނީ ތަރައްގީކޮށްފަ އެވެ.
ބައެއް އާދަޔާ ހިލާފު ފިނިކުރާތަކުގައި ހުންނަނީ ހަމައެކަނި އަސްލު ކުލައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބައްޓަން ވެސް ހުންނަ ކަމަށެވެ. މިތަނުގައި އާދަޔާ ހިލާފު ކަމަކީ ޖަޕާނާއި ޗައިނާގެ ފަރުމާތަކުން ކުޑަކުދިންގެ ފިނިކުރާ ޖަނަވާރުގެ ސިފައިގައި ހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހެޅުންތަކެވެ. ކުލަކުލައިގެ ކުރެހުންތަކުގެ އިތުރުން މިފަދަ މޮޑެލްތަކުގައި ބިލްޓް-އިން އިލެކްޓްރޯނިކް ކެލެންޑަރާއި ދޮރުތަކުގައި އެލްސީޑީ ޑިސްޕްލޭއެއް ހަރުކޮށްފައިވާ އެލާމް ގަޑިއެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. ފްރިޖް ހުޅުވާލުމުން ރާގެއް އިވެއެވެ.
އެންމެ އަގުބޮޑު ފްރިޖްތައް ހަދާފައިވަނީ ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އިންނެވެ. ލޯގަނޑު ދޮރު ހުންނަ ފްރިޖްތަކަށް އެންމެ އަގުބޮޑު ޑިޒައިން. މީގެ އިތުރުން މިއީ، ހަމަގައިމުވެސް، އަގުހުރި ހިލަތަކުން ޖަހާފައިވާ މޮޑެލްތަކެކެވެ.

ފެންސީ ފްރިޖް
ފެންސީ ފްރިޖް
ފެންސީ ފްރިޖް
ފެންސީ ފްރިޖް ފެންސީ ފްރިޖް ފެންސީ ފްރިޖްHome | Articles

July 14, 2024 17:20:51 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting