MPEG2 އަދި MPEG4 - ފޯމެޓްތަކުގެ ބަޔާން

މިވަގުތު ގިނަ ކޭބަލް އަދި ސެޓެލައިޓް ޓީވީ އޮޕަރޭޓަރުން ސިގްނަލް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ އެމްޕީއީޖީ2 ސްޓޭންޑަޑް އެވެ. އެމްޕީއީޖީ2 ސްޓޭންޑަޑަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަންގެ މޫވިން ޕިކްޗާސް އެކްސްޕާޓްސް ގްރޫޕުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓޭންޑަޑެކެވެ. އެމްޕީއީޖީ2 ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އައިއެސްއޯ/އައިއީސީ 13818 ގެ ގޮތުގައެވެ.މި މިންގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކޮމްޕްރެޝަންގެ އާންމު އުސޫލުތައް ކަމަށާއި، ތަފްސީލުތައް އެންކޯޑަރ އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ކޮމްޕްރެޝަން އެލްގޮރިޒަމް ބިނާވެފައިވަނީ އިންސާނުން ތަސްވީރަށް ދެކޭ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިސާލަކަށް އިންސާނާގެ ލޮލަށް ކުލައަށްވުރެ މާ ރަނގަޅަށް އަލިކަމުގެ ގްރޭޑޭޝަންތައް ދެނެގަނެއެވެ؛ ބައެއް ކުލަތަކުގެ ގްރޭޑޭޝަންތައް ރަނގަޅަށް ހީވާއިރު، އަނެއްބައި ކުލަތައް - ގޯސްކޮށް ހީވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ގިނަ ފަހަރަށް ސްކްރީނުން ފެންނަނީ ސްޓޭޝަނަރީ ބެކްގްރައުންޑަކާއި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ތަކެތި. އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި ބޭސް ފްރޭމްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޓްރާންސްމިޓްކޮށް، ދެން ހަރަކާތްތެރިވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފްރޭމްތައް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަކީ ފުދޭނެ ކަމެކެވެ.
އެމްޕީއީޖީ2 ސްޓޭންޑަރޑްގައި އިމޭޖް ކޮމްޕްރެޝަންގައި ބޭނުންކުރާ އަނެއް އުސޫލަކީ ޖޭޕީއީޖީ ގްރެފިކް ފޯމެޓްގައި ބޭނުންކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މުހިންމު ނޫން މައުލޫމާތުތައް އުކާލުމެވެ.
އެކަމަކު އަނބުރާ އަހަރެމެންގެ ވާހަކައިގެ އަސްލު މައުޟޫޢަށް. ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީ ކުރެވެނީ މި އުސޫލުން: ރަނގަޅު، މާ ރީތި، ގިނަ އެއްޗެއް މަދު އަގެއްގައި އަދި ހެޔޮ އަގެއްގައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މާނަކުރަނީ، މަޢުލޫމާތު ޗެނަލްގެ ފުޅާމިން ކުޑަ (ސެޓެލައިޓް، ކޭބަލް، ޓެރެސްޓްރިއަލް) ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ތަސްވީރެކެވެ. އެމްޕީއީޖީ2 ވީޑިއޯ ކޯޑެކްސް ރަނގަޅުވުމުން މިހާރު އިމޭޖް ޓްރާންސްމިޝަނަށް ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ޒަމާން ފެށުނުއިރު ވުރެ 2 ގުނަ ދަށް ބެންޑްވިޑްގެ ޗެނަލެއް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވަމުން ގޮސް އާ ތަރައްގީތަކުގެ ސަބަބުން ޓްރާންސްމިޓްކުރާ މައުލޫމާތުގެ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކުރެވިދާނެކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ މިހާރު ހުރި އެމްޕީއީޖީ2 ފޯމެޓާ އެއްގޮތްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ސްޕެޝަލިސްޓުންނަށް ކުރިމަތިވީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ ގުޅޭ މިއަށްވުރެ ޔުނިވާސަލް ސްޓޭންޑަޑެއް އެކުލަވާލުމެވެ.
އެމްޕީއީޖީ2 ބޭނުންކުރާ ޑިޖިޓަލް ސެޓެލައިޓް ޓީވީއަށް، 720 ބައި 576 ޕިކްސެލްގެ ރިޒޮލިއުޝަންގައި، އެންމެ ގިނައިން މައުލޫމާތު ފްލޯ ރޭޓަކީ 15 އެމްބީޕީއެސް، އަދި ޢަމަލީ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ފްލޯ ރޭޓަކީ 3-4 އެމްބީޕީއެސް އެވެ. ސެޓެލައިޓްގައި ހުންނަ އެއް ޓްރާންސްޕޯންޑަރ (ރިސީވަރ - ޓްރާންސްމިޓަރ) ގައި އާންމުކޮށް 8-12 ޗެނަލް ފިޓްވެއެވެ.
އެޗްޑީޓީވީ އިން 1920 ބައި 1080 ޕިކްސެލްގެ ރިޒޮލިއުޝަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާތީ، މާނައަކީ. އާންމު ޓީވީއަށްވުރެ ސްކްރީން އޭރިއާ 5 ގުނަ ބޮޑު ކަމުން، އެމްޕީއީޖީ2 ސްޓޭންޑަރޑްގައި އެއް އެޗްޑީޓީވީ ޗެނަލް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯންޑަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކުއްޔަށް ނަގަން ޖެހޭނެއެވެ.
އިމޭޖް ކޮމްޕްރެޝަން އެލްގޮރިޒަމްތައް އުފެއްދުމަށް އެޅި އާ ފިޔަވަޅަކީ އެމްޕީއީޖީ4 ސްޓޭންޑަޑެވެ. އެމްޕީއީޖީ4 ސްޓޭންޑަޑްގެ ޚިޔާލަކީ އެއް އުފެއްދުމެއް ސްޓޭންޑަޑައިޒް ކުރުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވެންޑަރުންނަށް އެމީހުންގެ ބޭނުންތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ހޮވޭނެ ބައެއް ސަބް ސްޓޭންޑަޑްތައް އެއްކޮށްލުމެވެ.
އެންމެ މުހިންމު ދަށުދަރަޖައިގެ ކަންކަމަކީ؛
އައިއެސްއޯ 14496-1 (ސިސްޓަމްސް)، އެމްޕީ4 ކޮންޓެއިނަރ ފޯމެޓް، އެނިމޭޝަން/އިންޓަރެކްޓިވިޓީ (އެބަހީ ޑީވީޑީ މެނޫ)
އައިއެސްއޯ 14496-2 (ވީޑިއޯ #1)، އެޑްވާންސްޑް ސިމްޕްލް ޕްރޮފައިލް (އޭއެސްޕީ)
އައިއެސްއޯ 14496-3 (އޯޑިއޯ)، އެޑްވާންސްޑް އޯޑިއޯ ކޯޑިންގ (އޭއޭސީ)
އައިއެސްއޯ 14496-10 (ވީޑިއޯ #2)، އެޑްވާންސްޑް ވީޑިއޯ ކޯޑިންގ (އޭވީސީ)، އެޗް.264 ގެ ނަމުން ވެސް ނަންދެވިފައިވެއެވެ.
އެމްޕީއީޖީ4 ފޯމެޓް އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރި ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި އެލްގޮރިޒަމްތަކުގެ ސިފަތައް އަޅުގަނޑު ލިސްޓް ނުކުރާނަމެވެ.
އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ކުރިއަށް ދާންވީ: ޑީވީބީ-އެސް2 (އެޑްވާންސް ޑިޖިޓަލް ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޝަން ސްޓޭންޑަޑެއް) އާއި އެޗް.264 އެއްކޮށް ބޭނުންކުރުމުން ޓްރާންސްޕޯންޑަރުގައި 6-8 ޗެނަލް ބެހެއްޓޭނެ ނަމަވެސް މިހާރުވެސް އެޗްޑީޓީވީ ޓީވީއެއް ބެހެއްޓޭނެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، އަބަދުވެސް ވާގޮތަށް، ކޮލިޓީ އިތުރުވުމަކީ ހިލޭ ލިބޭ ކަމެއް ނޫން ކަމެވެ: ރިސީވަރުތަކުގައިވެސް އަދި ޓްރާންސްމިޓިންގ އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގައިވެސް ހިސާބުތަކުގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ހިތާމައަކީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންސިއުމަރުންނާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ވެސް އިކުއިޕްމަންޓްގެ އަގަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާތީ އެވެ.

MPEG2 އަދި MPEG4 - ފޯމެޓްތަކުގެ ބަޔާން
MPEG2 އަދި MPEG4 - ފޯމެޓްތަކުގެ ބަޔާން
MPEG2 އަދި MPEG4 - ފޯމެޓްތަކުގެ ބަޔާން
MPEG2 އަދި MPEG4 - ފޯމެޓްތަކުގެ ބަޔާން MPEG2 އަދި MPEG4 - ފޯމެޓްތަކުގެ ބަޔާން MPEG2 އަދި MPEG4 - ފޯމެޓްތަކުގެ ބަޔާންHome | Articles

June 15, 2024 03:28:05 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting