ފްރިޖްތަކާއި އެތަކެތީގެ ސިފަތައް

ކޮންމެ ބްރޭންޑެއްގެ ފްރިޖްގައި ވެސް އަމިއްލަ ޒާތީ ސިފަތަކެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލަކަށް ލިއެބްހެރް ފްރިޖްގައި ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް ހުރުމުން ޑިފްރޮސްޓް ކުރަން ނުޖެހެ އެވެ. ވެރިއޯ-ސްޕޭސް ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ސްޕޭސްތައް އެއްކޮށްލެވޭނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ހަކަތަ ސަލާމަތް ކުރެވޭ މިންވަރު %50 އަށް އަރައެވެ. އަދި ސުޕަ ފްރީޒް ފަންކްޝަނެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. މި ފަންކްޝަން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތި އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރުމަށެވެ. ބަޔޯފްރެޝް ފަންކްޝަން އިން ދައްކުވައިދެނީ ފިނިކުރާ ތަނުގައި ޒީރޯ ޒޯނެއް ހުރިކަން. މި ޒޯންގެ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ހޫނުމިން ހަމަޖެއްސޭނެ އެވެ. ޕޯޓަބަލް ފްރިޖް އަށް ފިނިކުރާ އެއްޗެހި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ކަރަންޓް ސަޕްލައި މެދުކަނޑާލިޔަސް ފިނިކުރާ ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިން ގިނަ ދުވަހު މައްޗަށް ނުދާނެ އެވެ.
އޭއީޖީ ފްރިޖްގައި ކާބޯތަކެތި އަވަހަށް ފިނިވުމުގެ އިތުރުން އަވަހަށް ފިނިވުމުގެ ވަޒީފާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ފަހު ފިނިހޫނުމިން ސެޓް ކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕެރެމިޓަރުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ހަމައެކަނި މި މޮޑެލްގައި ހޮލިޑޭ ފަންކްޝަނަލިޓީ ހޯދިދާނެއެވެ. އޭގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު ފިނިކުރާ ތަނުގައި ފިނިހޫނުމިން +15 ޑިގްރީއަށް އަރައެވެ. މި ފިނިހޫނުމިނުގައި މުސްކުޅި ވަހެއް ނުއުފެދި، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އެންމެ ކުޑަމިނުން ކުޑަވެގެންދެއެވެ. ހަމަ ގިނަ މޮޑެލްތަކުގައި ވެސް ވާ ފަދައިން މިތަނުގައި ވެސް ކޯލްޑް އެކިއުމިއުލޭޓަރެއް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.
އަދި ސީމަންސް ފްރިޖްގައި ސުޕަ ފްރީޒިން ވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ހަމައެއާއެކު ހޫނު ގެއްލުން ވެސް އެންމެ ކުޑައެވެ. އަދި ޓާބޯ ކޫލިން ވެސް ހުންނައިރު، މިއީ ކޮމްޕްރެސަރަށް އެންމެ މަދު ލޯޑުތަކެއް އުފެދުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެކެވެ. އެތަނުގައި ފަންކާ އާއި ކޮމްޕްރެސަރ އޮޕަރޭޝަން އެއްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އެކަމަކު އިލެކްޓްރޯލަކްސް ފްރިޖްގައި ފަޒީ ކޮންޓްރޯލް ފަންކްޝަން ޖަހާފައިވެ އެވެ. މި ފަންކްޝަން މެދުވެރިކޮށް މައިކްރޯޕްރޮސެސަރ އިން ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހިނގާ ޓެމްޕަރޭޗަރ ރެޖިމް މޮނިޓަރ ކުރެއެވެ. އަދި އުފެއްދުންތައް ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭއިރު، ހުރިހާ ނިއުޓްރިޝަނަލް ޕްރޮޕަޓީތަކާއި ޝައުގުވެރި ސިފައެއް ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ޒީރޯ ޒޯނެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. ފަސޭހައިން ދޮރެއް ހުޅުވޭ ގޮތަށް ފަސޭހައިން ހޭންޑްލް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ. ޓެމްޕަރޑް ގްލާސް އަކީ މާ ދިގުދެމިގެންދާ އެއްޗެކެވެ.
ބޮސްޗްގައި އޮޓޮމެޓިކް ޑިފްރޮސްޓިން، ނޯ ފްރޮސްޓް ސިސްޓަމް، ޒީރޯ ޒޯންގެ އިތުރުން ފްރީޒާގައި ފްލޯރ ބައި ފްލޯރ ކޯލްޑް އިކުއިޕްމަންޓް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ. ވަރލްޕޫލް އާއި އެކު މަޝްހޫރު އަދި ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަންކްޝަންތަކެއް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފިނިހޫނުމިން ދަށްކޮށްދޭއިރު، އަދި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ހުންނަ ހޫނުމިން މިނިވަންކަމާއެކު އެޖެސްޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަކެތީގައި ފިނިކުރާ މާއްދާ ބޭނުންކުރުމަކީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.

ފްރިޖްތަކާއި އެތަކެތީގެ ސިފަތައް
ފްރިޖްތަކާއި އެތަކެތީގެ ސިފަތައް
ފްރިޖްތަކާއި އެތަކެތީގެ ސިފަތައް
ފްރިޖްތަކާއި އެތަކެތީގެ ސިފަތައް ފްރިޖްތަކާއި އެތަކެތީގެ ސިފަތައް ފްރިޖްތަކާއި އެތަކެތީގެ ސިފަތައްHome | Articles

May 20, 2024 02:28:44 +0300 GMT
0.026 sec.

Free Web Hosting