ސީމަންސް ފްރިޖް

ވައިން ރައްކާކުރުމަށް ވަކި ފިނި ތަނެކެވެ. އެއީ ސީމަންސް އިން ވައިން ކޮނޮއިސަރުންގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އާ މޮޑެލްތަކުގެ ފްރިޖްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ދައުވަތު ދޭ ސަބަބެވެ. ކޭއެސް 38ޑަބްލިޔުއޭ40 އަދި ކޭއެސް 30ޑަބްލިޔުއޭ40 ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އަގުހުރި ވައިން ރައްކާކުރުމަށެވެ. މި ދެ ފިނިކުރާ ވެސް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ވައިން ގިނަ ދުވަހު ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ. މިތަނުގައި ވައިން ސާރވް ކުރުމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފިނިހޫނުމިނަށް ގެނެވޭނެއެވެ. ވައިންގެ ސިފައަކީ ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި އެކަނި އޭގެ ހުރިހާ ރަހައެއް ހާމަކުރެވޭ ކަމެވެ. ހާއްސަކޮށް މިކަމަށްޓަކައި ފިނިކުރާ ތަނުގައި ވައިންސް ރައްކާކުރުމަށް ދެ ޒޯނެއް ހުރެއެވެ. އިލެކްޓްރޯނިކް ގޮތުން ވަކި ސްޓޯރޭޖް ޓެމްޕަރޭޗަރެއް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިއީ ރައްކާކުރާ ފިނިހޫނުމިން ނުވަތަ ބޯ ފިނިހޫނުމިނަށް ވެދާނެއެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު 5 ޑިގްރީ އާއި 22 ޑިގްރީ އާއި ދެމެދުގެ ފިނިހޫނުމިން ތަފާތުވެދާނެއެވެ. މިފަދަ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުޅިން ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ވައިންސް ފިނިކުރެވޭނެ އެވެ.
ހަތަރު ތަމަމީޓަރުން ޓެމްޕަރޭޗަރ ސެޓްކުރެއެވެ. ބޭނުންވާ ޝެލްފްތަކުގައި ތިން ތަމަމީޓަރު ބަހައްޓާލެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގެ ހޫނުމިން %80 އަށް އަރައެވެ. މި ސެޓިންގް ދިމާވަނީ އޮޓޮމެޓިކުންނެވެ. ހޫނުމިން މަތިވުމުގެ ސަބަބުން ވައިންގައި ހުންނަ ސާމްޕަލް ހިކިފައި ނުވާއިރު، މިކަމުގެ ސަބަބުން އަގުހުރި ބުއިން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. ގޯތިތެރޭގައި ވައިން ރައްކާކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޝަރުތުތަކެކެވެ. ވައިން އަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ވިދާ އަލިކަމެއް ނެތެވެ. ސީމަންސް ފްރިޖްގައި ޓިންޓް ކޮށްފައިވާ ބިއްލޫރި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގުދުރަތީ މާހައުލާ ގާތް މާހައުލެއް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ.
ފްރިޖް ކޭއެސް 38ޑަބްލިޔުއޭ40 އަދި ކޭއެސް 30ޑަބްލިޔުއޭ40 ގެ ޑިޒައިން އަކީ ބޭރުން ވެސް އަދި އެތެރެއިން ވެސް އެންމެ ރީފައިން ޑިޒައިން އެވެ. ވައިން ސެލާގައި ރިހި މެޓީރިއަލް އިން ހަދާފައިވާ ހަށިގަނޑެއް ހުރެއެވެ. ސްޓައިލާއި ރީތިކަން ކޮންމެ ތަފްސީލަކުން ވެސް ފެނެ އެވެ. ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައިވެސް މި ފްރިޖް ފުރިހަމައަށް ފެންނާނެއެވެ. މުޅި ކަލެކްޝަންގެ އޯވަރވިއުއެއް ބިއްލޫރި ދޮރުން ފެނެއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭގައި މަޑު އަލިކަމެއް ހުރެއެވެ. ހުއްދަ ނެތި ފިނިކުރާ ތަނަށް ވަދެ ނުގަތުމަށް ހާއްސަ ބިލްޓް-އިން ލޮކެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ.
މި މޮޑެލްގެ ބޭރު ޑިމޭންޝަންތަކަކީ ސްޓޭންޑަރޑް ޑިމޭންޝަންތަކެކެވެ. އެކަމަކު އެތެރެއަށް 107 ފުޅިއަށް ވަދެވޭނެ އެވެ. އެތަކެތި ހޮރޮޒޮންޓަލް ޕޮޒިޝަނެއްގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝެލްފްތައް ހުރެއެވެ. ބުއިންތައް ހުޅުވާފައި ވެސް ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. މިކަމަށް ރިސެސްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ފިނިކުރާ ތަނުގައި މީރު ކާނާ ރައްކާކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އަސަރު ނުކުރެވޭ ބިއްލޫރިން ހަދާފައިވާ ޝެލްފެކެވެ.

ސީމަންސް ފްރިޖް
ސީމަންސް ފްރިޖް
ސީމަންސް ފްރިޖް
ސީމަންސް ފްރިޖް ސީމަންސް ފްރިޖް ސީމަންސް ފްރިޖްHome | Articles

May 28, 2024 01:20:44 +0300 GMT
0.007 sec.

Free Web Hosting