ޑަކޯ

ރަޝިޔާގެ ކޮންސިއުމަރަކީ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އުފައްދާ ޑާކޯގެ ނަން ޢަމަލީ ގޮތުން ނޭނގޭ މީހެކެވެ. އެކަމަކު ސޯވިއެޓް ޒަމާން ހަނދާން ކުރާނަމަ، ދެން މި ނަން ގުޅިފައި އޮތީ ގޭސް އުނދުންތަކާ އެވެ. ޑަކޯ އުފެދުނީ 1935 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިހާރުވެސް ސާޅީސް އަހަރުތަކުގައި ކުންފުނި ތަރައްޤީވާން ފެށީ އިތުރު ސްޕީޑެއްގައެވެ. އެ ކުންފުނިން އުނދުން އުފައްދާއިރު، އެމީހުންގެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާ ވެސް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. 1941 ވަނަ އަހަރު މަހަކު 41 ޕްލޭޓް އުފެއްދި އެވެ. އެ ކުންފުނި މުނިސިޕަލް އޮނަރޝިޕަށް ފާސްވީ 1947 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އަދި ސައޯ ޕައުލޯގައި މި ވިޔަފާރި ވެފައިވަނީ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއަކަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ކުންފުނީގެ ޕްލޭޓްތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑް ވެސް ދިޔައީ މެދުނުކެނޑި އިތުރުވަމުންނެވެ. ކާމިޔާބު ތަރައްޤީގެ ތެރޭގައި އެކުންފުނިން ވަނީ އާ ބާވަތްތަކުގެ ކެއްކުމުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދަން ފަށާފައެވެ. އެމީހުން ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު އެމީހުންގެ އަތުގައި ހުރީ އެންމެ ދެ ބާނަރެވެ. މި އުނދުންތަކަކީ އަދިވެސް އާމްދަނީ ދަށް އާއިލާތަކުގެ މެދުގައި މަގުބޫލު އުނދުންތަކެކެވެ.
ނުވަދިހަ ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމީ ފުރުސަތުތައް ފުޅާކޮށް މާކެޓް ފަތަހަ ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ފްރިޖް އާއި އެއާ ޕިއުރިފައިއާ އެސެމްބްލް ކުރަން ފެށުމަށް ނިންމި އެވެ. އެކަމަކު ފިނިކުރާ އެއްޗެއް އުފެއްދުމުގެ ކުރިން އެ ކުންފުނިން މި ދާއިރާއިން ވަރަށް ބޮޑު ދިރާސާތަކެއް ކުރެ އެވެ. އެއީ އަމަލީ ފިނިކުރާ އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމިއެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފިނިކުރާ ލައިން ނިމިގެން ދިޔައެވެ. މި ވަގުތު ފާހަގަކޮށްލެވުނީ ގޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހަތް މޮޑެލްގެ ފްރިޖް ނެރެގެންނެވެ. ކޮންމެ ފިނިކުރާއެއްގެ ސިފައަކީ "އަންހެންވަންތަކަން" އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހަމައެކަނި ފްރިޖް ޑިޒައިން ކުރުމެއް ނޫނެވެ. އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ފަރާތުން ތަފާތު ގިނަ ފޮށިތަކާއި، ކުދި ކޮމްޕާޓްމަންޓްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ގޭތެރޭގެ ވެރިމީހާއަށް ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް އަރާމުކޮށް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބަހައްޓާނެ ގޮތަކަށެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައިވެސް އެލްމިނިއަމް ފުޅި ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހުރެއެވެ. މަލްޓި ޕޮޒިޝަން ޝެލްފް ތިން ޕިސްގެ މިންވަރަށް ލިބެން ހުރެ އެވެ. ނަގާލެވޭ ކޮންޓެއިނަރަކީ މަސް ރައްކާކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިނަރެކެވެ. ތަރުކާރީ ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންޓެއިނަރާއި ފިނިކުރާ ދޮރުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮމްޕާޓްމަންޓްތައް ފަރުމާކޮށްފައިވެ އެވެ. ޓާބޯ މޯޑުގައި ފްރިޖްގެ އެންމެ ރަނގަޅު މޮޑެލްތައް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މުޅި ފްރިޖް ކޮމްޕާރޓްމަންޓްގައި ވެސް ފިނިހޫނުމިން ދަށްވާނެ އެވެ. ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން ޑަކޯ ފްރިޖް ނިސްބަތްވަނީ ކްލާސް އޭ އަށެވެ.އެކަމަކު، ހަމަގައިމުވެސް، ފަންކްޝަނަލިޓީ ދަށް ފްރިޖްތަކުގެ ސާދާ މޮޑެލްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ފިނިކުރާ ތަނެއްގައި ވެސް އޯޒޯން އާއި ރައްޓެހި ފިނިކުރާ މާއްދާއެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ.

ޑަކޯ
ޑަކޯ
ޑަކޯ
ޑަކޯ ޑަކޯ ޑަކޯHome | Articles

July 23, 2024 09:20:45 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting