ފްރީޒާގެ ތެރޭގައި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

ފްރީޒާތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ މެކޭނިކަލް ކޮންޓްރޯލް ވެސް ލިބެ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަށް އިސްކަންދެނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ކޮންޓްރޯލްގެ ފަންކްޝަނަލިޓީ ބޮޑުކަމުންނާއި، ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިތައް ނެތުމުން ދިގުދެމިގެންދާތީ އެވެ.
ފްރީޒާގައި ކޮމްޕާރޓްމަންޓް/ޝެލްފްތަކާއި ދަބަސްތައް ހުރެދާނެއެވެ. ފްރީޒާގައި ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ހުރިނަމަ ދަބަސްތަކާ ދުރުގައި ހުންނަ އުފެއްދުންތައް ހޯދުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. މި ފޮށިތައް މުޅިން ބަންދުވެ ސްލެޓް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ: ބެލެވޭ ގޮތުގައި ސްލެޓް ޖަހާފައިވާ ފޮށިތަކުގައި ވައި ދައުރުވުން ރަނގަޅު ނަމަވެސް ކުދި އުފެއްދުންތައް (ޑަމްޕްލިންގްސް، ބެރީ ފަދަ) ގްރޭޓްގެ ލޯވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވެއްޓިދާނެ އެވެ. ރަނގަޅުވާނީ މަދުވެގެން އެއް ދަބަސް "ނޮން-ސްޓޭންޑަރޑް" މަތީ އުފެއްދުންތަކަށް (އައިސްކްރީމް ކޭކް ފަދަ) ފިޓްވާ ވަރަށް އުސްކޮށް ހުންނަ ވަގުތުތަކުގައެވެ.
ފްރީޒާ ކޮމްޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި މާކްސް / ކެލެންޑަރުތައް ހުރެއެވެ، ކޮން އެއްޗެއް ސެޓްކޮށްގެން، ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރި ތަނާއި ފްރީޒް ކުރާ ވަގުތު މާކް ކުރެވޭނެއެވެ.
ފްރީޒާގައި ފްރީޒާ ޓްރޭއެއް ބެހެއްޓުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އެއީ އައިސް ޓްރޭ ނުވަތަ ފިނި އެކިއުމިއުލޭޓަރު ބެހެއްޓޭނެ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓްރޭ ބޭނުންކޮށްގެން ބެރީ ފްރީޒްކޮށްލުމަށްފަހު ކޮތަޅަކަށް އަޅާފައި ރައްކާކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ ހަމަ ކޮތަޅުގައި ބެރީސް ފްރީޒް ކުރުމަށް ވުރެ މާ ފައިދާހުރި ކަމެކެވެ.

ފްރީޒާގެ ތެރޭގައި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
ފްރީޒާގެ ތެރޭގައި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
ފްރީޒާގެ ތެރޭގައި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
ފްރީޒާގެ ތެރޭގައި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ފްރީޒާގެ ތެރޭގައި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟ ފްރީޒާގެ ތެރޭގައި ކޮން އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟Home | Articles

July 16, 2024 12:47:11 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting