ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް

ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖްގެ މައިގަނޑު ފައިދާއަކީ ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ މޮޑެލްތަކާ އަޅާބަލާއިރު އޭގެ ފައިދާ އިތުރުވުމެވެ. ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް އާއި އެއް ސައިޒެއްގެ ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް ތަކުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެއެވެ. ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. ފިނިކުރާ މުޅި އުމުރުގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރުގެ ތަފާތު ހިސާބުކޮށްފިނަމަ، ދެން އެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުވާނެ އެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކަށް ކަރަންޓުގެ އަގު ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ކަމުން، ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކަށް ޓޫ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖްތައް ގުޅިފައިވެއެވެ. ފެންނަ ފެނުމުގައި މިއީ ޔޫރަޕްގައި އެންމެ ގިނައިން އުފައްދާ ފްރިޖްތަކުގެ ދެ ކޮމްޕްރެސަރ މޮޑެލްތައް އުފައްދާ ސަބަބެވެ.
ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ޑިވައިސްތަކުގައި ކޮންމެ ޗެމްބަރެއްގައި ވެސް މިނިވަން ޓެމްޕަރޭޗަރ ކޮންޓްރޯލެއް ހުރެއެވެ. އެއިން އެއް ޗެމްބަރުގައި ފިނިހޫނުމިން މައްޗަށް ގޮސްފިނަމަ، އެ ޗެމްބަރުގައި އިޤްތިޞާދީ ލޯ ޕަވަރ ކޮމްޕްރެސަރެއް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާއިރު، އެ ކޮމްޕްރެސަރު ޗެމްބަރުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފިނިހޫނުމިނަށް ވާސިލްވުމުން ވަގުތުން ނިއްވާލައެވެ. މި ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ދެ ކޮމްޕްރެސަރުގެ ފިނިކުރާ ތަކެތީގައި ހަކަތަ ބޮޑުތަނުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ އެޕެރެޓަސްއެއްގައި، ދެ ކޮމްޕްރެސަރ އެޕެރެޓަސް އާއި ހިލާފަށް، ވަކި ޓެމްޕަރޭޗަރ ކޮންޓްރޯލެއް ނެތެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އޭގެ ހަމައެކަނި ވަރުގަދަ ހަކަތަ ގިނަ ކޮމްޕްރެސަރަކީ ފްރީޒާގައި އިތުރު އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ފިނިކަމެއް އުފައްދައި، އިތުރު ހަކަތަ ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ދެ ކޮމްޕްރެސަރުގެ މި ފިނިކުރާއިރު ފްރީޒާގައި ފުލް ފްލެޖްޑް ސުޕަ ފްރީޒިން މޯޑެއް ހުންނައިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޗެމްބަރު ވަގުތީ ގޮތުން ނިއްވާލުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރުމުން ހަކަތަ ވެސް ސަލާމަތް ކުރެވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަ ދެ ކޮމްޕްރެސަރަކީ އެއް ބޮޑު ކޮމްޕްރެސަރަކަށްވުރެ މާ މަޑުމައިތިރި ކޮމްޕްރެސަރެއް ކަމުން ދެ ކޮމްޕްރެސަރު ހުންނަ ފްރިޖްތަކުން އޮޕަރޭޝަން ކުރާއިރު އަޑު ވަރަށް މަދުވެއެވެ.
ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖްތަކުގައި ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖްގެ މަތީގައިވާ ފައިދާތައް ނެތް ނަމަވެސް، މި ހަގީގަތް ކުޑަ އަގެއްގައި ފޫބައްދައެވެ. އަދި ސިންގަލް ކޮމްޕްރެސަރ ޑިވައިސްތަކުގެ އާ މޮޑެލްތަކުގައި ޔުނިޓްގައި ދައުރުވާ ރިފްރިޖަރޭންޓް ފްލޯތައް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ޚާއްޞަ ސޮލެނޮއިޑް ވޯލްވްއެއް ވެސް ހުރެއެވެ. އެއީ ޗެމްބަރުތައް ވަކިވަކިން ފިނިކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ހެދުމުން ހަކަތަ ވެސް ސަލާމަތް ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް
ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް
ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް
ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖް ރަނގަޅު ގޭތެރޭގެ އަންހެނަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ދެ ކޮމްޕްރެސަރ ފްރިޖްHome | Articles

May 23, 2024 00:00:00 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting