އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް؟

މީގެ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ޕައިނިއަރ ފެނިގެން ދިޔައިރު ވަގުތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕްރެޒެންޓް ކުރެވުނެވެ. އެމީހުންގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް މޮޅު، އަދި އަގުތައް ވެސް ހެޔޮ.
އެމީހުންގެ ތާރީޚަކީ ވަރަށް ދިގު ތާރީޚެއް ކަމަށާއި ހަމައެކަނި އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ޑިސަމްބަލް ކުރަން ވަގުތެއް ނެތް ނަމަވެސް މިއޮތީ ވަކި މުއްދަތެއް - ފަސް އަހަރު، ޑިސަސްޓެމްބަލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ކުންފުނިން ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯނިކްސްއެއްގެ ތާރީޚު ނުނެގޭނެއެވެ. ހަމައެކަނި އެމީހުންގެ އެންމެ އާންމު އުފެއްދުން ނަގާލަމާ ހިނގާށެވެ. ޕައިނިއަރ ޓީވީތަކެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކުންފުނީގެ ޓީވީތަކުގެ ސިފަ ވަނީ އެތައް ފަހަރަކު މުޅިން ބަދަލުވެފައެވެ. ހަމައެކަނި ކޮތަޅު ބަދަލުވުމެއް ނޫން، އެތެރެއަށް ވެސް ބަދަލު އައެވެ. ޕައިނިއަރ ޓީވީތަކުގައި އާ ފީޗާސްތަކެއް ހުރިއިރު، ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވީ ޓީވީތައް މަރުވެގެން ދިޔައެވެ. މޮޑެލް ލައިންތައް ވެސް ބަދަލުވިއެވެ. އެކަމަކު އެއްކަމެއް އަބަދުވެސް އޮތީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. އަދި އެއީ އެއްވެސް މީހަކަށް ބޭނުން ނުވާ އެތަނުގައި ހުންނަ އެކިއެކި ބެލްތަކާއި ވިސްލްތަކުގެ ވާހަކައެއް ނޫން، އަދި އެ ރީތި ޑިޒައިންގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީ ޕައިނިއަރ ޓީވީ ސްކްރީނުގައި ކޮންސިސްޓެންޓްލީ ޝިކް ޕިކްޗަރ ކޮލިޓީގެ ވާހަކައެވެ. ކޮލިޓީ އަބަދުވެސް އޮތީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ.
ހަމަގައިމުވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަހެއް ނުވެ، ޖަވާބު ދެނީ މިފަދަ ޓީވީއެއް ކޮންމެ މީހަކަށް ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އަގެއްގައި ވިއްކަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ވަރަށް ރަނގަޅު އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފިހާރައަކަށް ގޮސް އެންމެ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ޕިކްޗަރ ކޮލިޓީއެއް ހުރި ކޮންމެވެސް ޓީވީއެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން، މީގެ އިތުރުން ތަޖުރިބާކާރު ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ކިބައިން އެދެން ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތެވެ. ޕައިނިއަރ ޓީވީތަކުގައި ނަސޭހަތްތެރިވާނެ ކަމަށް ޔަގީންކޮށް ބުނެވިދާނެއެވެ. އަދި މި ހަގީގަތާ ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ.
ޕައިނިއަރ ޓީވީ މީހުން ގަންނަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ސާދާ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބާޒާރުގައި މިފަދަ ޓީވީއެއް ނެތެވެ. ޕަޔަނިއަރަކަށް ވާދަކުރާ އެއްވެސް ވާދަވެރިއަކަށް އެމީހުންގެ ޓީވީގައި އެއް ޕިކްޗަރ ކޮލިޓީއެއް ބޮޑާ ހާކާކަށް ނުކެރޭނެއެވެ. މީގެ ކުރިން ޕައިނިއަރ އިން ޓީވީ ސެޓެއް ގަނެފައިވާ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އެމީހުން ބޭނުންވި އެއްޗެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަނެފައެއް ނުވެއެވެ. އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ރަނގަޅު ތަސްވީރެއް، އަޑެއް އަދި މިނޫންވެސް ރަނގަޅު ޓީވީއެއް ގަންނަން. އެކަމަކު ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް ގަތުމުން އިތުރު އެއްޗެއް ލިބެއެވެ. އަދި އެކަމުން ކަލޭގެފާނު ރުހިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ބޮޑަށް ބެލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ހަމައެކަނި އެހީތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއް ނޫނެވެ. އެއީ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ފިލްމުތައް ބަލާލެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ފަންނުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެކެވެ. ތިބާގެ ވިޝުއަލައިޒޭޝަން އަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް؟
އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް؟
އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް؟
އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް؟ އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް؟ އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ޕައިނިއަރ ޓީވީއެއް؟Home | Articles

April 12, 2024 18:02:01 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting