އިންގިލާބީ އަދި އެކްސްކްލޫސިވް އެޕަލް އައިފޯން ފޯނުތައް

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި އެޕަލް އައިފޯން 4އެސް ފޯނު ވިއްކުމުގެ އަދަދުގެ ރެކޯޑްތައް މުގުރާލައިފި އެވެ. އެންމެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި މި އައިފޯން ގަނެފައިވަނީ މިލިއަނެއްހާ މީހުންނެވެ. އެޕަލް އައިފޯން 4އެސް ނެރުނުތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން ހަތަރު މިލިއަން މީހުން އޭގެ ވެރިއަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.
މި ފޯނު ކުރިން ނެރުނު ފޯނުތަކަށް ވުރެ ކުރިއަރާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ވިއްކުމުގެ އަދަދުގައި ނޫން ކަމަށާއި، މައިގަނޑު ޓެކްނިކަލް ސިފަތަކުން ވެސް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. އެޕަލް އައިފޯން 4އެސް އަކީ އޭގެ ކުރިން އައިފޯން 4އެސް އަށް ވުރެ ވަރުގަދަ އެއްޗެކެވެ. އާ ފޯނުގައި ކެމެރާ ރަނގަޅުކޮށްފައިވާއިރު، އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ސިރީ ކިޔާ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.
ކޮމްޕޯނެންޓްތަކުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު އެޕަލް އައިފޯން 4އެސް އާއި އެޕަލް އައިފޯން 4 އާއި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. އިތުރުކުރީ އެންމެ ތިން ގްރާމްގެ ބަރުދަނެވެ. ބައެއް ފޯނު ވެރިން ސަމާސާ ކުރާ ގޮތުގައި މި ތިން ގްރާމަކީ ސިރީގެ ފުރާނައަށް ނިސްބަތްވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކު ފަރުވާކުޑައެއް ނުކުރެ އެވެ. މި އައިފޯން މަގުބޫލުވުމުގެ ސަބަބަކަށް ވެގެން ދިޔައީ އެސިސްޓެންޓެއް ހުރުމެވެ. ސިރީގައި މޮޅު އަޑު ދެނެގަތުމުގެ ފަންކްޝަނެއް ލިބިފައިވާއިރު، އެޕަލް އައިފޯން 4އެސްގެ ވެރިފަރާތަށް ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތުތައް ވެސް ހިއްސާކުރެވޭނެ އެވެ.
އާ މޮޑެލްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ތަފާތު އެންޓެނާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޑޭޓާ ރިސީވްކޮށް ފޮނުވޭނެ އެވެ. އެޕަލް އައިފޯން 4އެސް އަށް ބްލޫޓޫތު 4.0 އަށް ސަޕޯޓް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އެޕަލް އައިފޯން 4އެސްގެ ކެމެރާ އެވެ. އައިފޯނުތަކަށް ކެމެރާ ބެހެއްޓޭ ތަނަކީ ސަގާފީ ލޮކޭޝަނެއް ކަމަށާއި، ބެކް ޕެނަލްގައި ހުންނަ ތަނެއް ކަމަށެވެ. އެލްއީޑީ ފްލެޝް އާއި އެކު 8 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއެކެވެ. މި ވަރުގަދަ ކެމެރާއަކީ އިމޭޖް ކޮލިޓީގެ ގޮތުން ރަނގަޅު ކެމެރާތަކާ ވާދަކުރެވޭނެ ކެމެރާއެކެވެ. އެއީ ސޮނީ މެޓްރިކްސް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެ މެޓްރިކްސްގައި ބެކްލައިޓެއް ވެސް ހުންނަ ކަމަށެވެ. ކެމެރާ ޑިޒައިންގައި ފަސް ލެންސް ހުރުމުން އެޕަޗާ ރޭޝިއޯ 2.4 އަށް އަރާފައިވެ އެވެ. ގަދަ ލޯމަރާލާ އިރުގެ އަލިން ވެސް އަދި ކުޑަ އަލިކަމުގައި ވެސް ފޮޓޯތައް ސާފުވެ އުޖާލާވެ އެވެ. ބިލްޓް-އިން ފޮޓޯ އެޑިޓަރަކީ ރެޑް އައި އިފެކްޓުން ސަލާމަތްވުމަށް ނުވަތަ ހަމައެކަނި ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފޮޓޯ ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އެއްޗެކެވެ.
ވީޑިއޯ އަށް ބަލާއިރު، މި ކެމެރާގައި ސިކުންތަކަށް 30 ފްރޭމް ރެކޯޑް ކުރެވޭއިރު، އެކްސްޓެންޝަން: 1920x1080 ޕިކްސެލް އެވެ. ކްލިޕްތަކުގެ ގްލޯބަލް ވީޑިއޯ އަރުޝީފް ހޯދުމަށް މޮސްކޯގެ ޑޭޓާ ސެންޓަރެއްގައި ތިމާގެ ސަރވަރތައް ބަހައްޓާށެވެ. މަތީ ފެންވަރުގެ ވީޑިއޯ ހާސިލް ކުރެވެނީ އިމޭޖް ސްޓެބިލައިޒޭޝަން އިންނެވެ. އެހެންކަމުން އައިފޯން 4އެސް އިން ޝޫޓް ކުރުމަކީ ވީޑިއޯ ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އުފަލެކެވެ.
އެންމެ ބޮޑަށް ޚިޔާލުތަފާތުވާ ގިނަ ރިވިއުތަކަކީ ސިރީ އެސިސްޓެންޓް ތައާރަފް ކުރުމާ ގުޅޭ ރިވިއުތަކެކެވެ. މި ވޮއިސް އެސިސްޓެންޓަކީ ދިގު ވާހަކައެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ، އޭނާއަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކޮށް، މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވޭނެ މީހެކެވެ. އެކަމަކު ސިރީ މަސައްކަތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން އޮވެގެންނެވެ. އައިފޯން 4އެސް އަދިވެސް އޮތީ ބީޓާގައި ކަމުން އަދިވެސް ބައެއް އުދަނގޫތައް އެބަހުއްޓެވެ. މިސާލަކަށް ސިރީއާ ނުލައި އަޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. އިންޓަނެޓް ނެތް ނަމަ ދެން ސިރީ ނިއްވާލަން ޖެހޭނެ، އޭރުން އަޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެގެންދާނެ އެވެ.

އިންގިލާބީ އަދި އެކްސްކްލޫސިވް އެޕަލް އައިފޯން ފޯނުތައް
އިންގިލާބީ އަދި އެކްސްކްލޫސިވް އެޕަލް އައިފޯން ފޯނުތައް
އިންގިލާބީ އަދި އެކްސްކްލޫސިވް އެޕަލް އައިފޯން ފޯނުތައް
އިންގިލާބީ އަދި އެކްސްކްލޫސިވް އެޕަލް އައިފޯން ފޯނުތައް އިންގިލާބީ އަދި އެކްސްކްލޫސިވް އެޕަލް އައިފޯން ފޯނުތައް އިންގިލާބީ އަދި އެކްސްކްލޫސިވް އެޕަލް އައިފޯން ފޯނުތައްHome | Articles

May 26, 2024 21:05:08 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting