ޕްރިންޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް

ޕްރިންޓަރެއް ހޮވައި ގަތުމަކީ އެތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ގަންނަ އެއްޗެއް ނޫން ނަމަވެސް އެ ކާރު “ޑްރައިވް” ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ މާނައިގައި އެކަށީގެންވާ ކާރު މޮޑެލްއެއް ހޯދުމެވެ. އާދައިގެ މީހަކަށް ރަނގަޅު މޮޑެލްއެއް ހޮވުމަކީ ފުދޭވަރަކަށް އުނދަގޫ ކަމެއް؛ފުރަތަމަ ދިރާސާ ކުރަން ޖެހޭނީ މިއަދު ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރިންޓަރުތަކުގެ ފަންނީ ސިފަތަކެވެ. އަދި ޕްރިންޓިންގ ޑިވައިސްތަކުގެ ޗޮއިސް ވެސް އެހާ މޮޅު އަދި ތަފާތު! މި މެޓީރިއަލްގައި ޕްރިންޓަރެއް ހޮވާނީ ކިހިނެއްތޯ ކުރެވޭ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިވެދޭނަމެވެ. ރަނގަޅު ޕްރިންޓަރެއް ހޮވައި، ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް އަށް ބިނާކޮށް ތިމާ އިޚްތިޔާރު ކުރާނެ ގޮތް.
ފުރަތަމަ އާ ކުންފުންޏެއްގެ އެހީގައި ހައްލު ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ހަދަން ޖެހެ އެވެ. އެކި ޕްރިންޓަރުތަކުގެ ސިފަތަކަށް ބަލައިގެން އޮފީހުގެ ބޭނުންތައް ތަޙުލީލުކުރުން: އުފެއްދުންތެރިކަން، ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ އަގު، ޚުދު ޑިވައިސްގެ އަގު. އެއަށްފަހު ގޭތެރެއަށް ކޮން ޕްރިންޓަރެއް ހޮވަންވީތޯއާއި އޮފީހަށް ކޮން ޕްރިންޓަރެއް ހޮވަންވީތޯ އިތުރަށް ވިޝުއަލް ޚިޔާލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
އިންސްޓޯލޭޝަންގެ ބާވަތެވެ
އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު، ހުރިހާ ޕްރިންޓަރެއް ތިން ވައްތަރަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ.
ފްލޯ އެރޭންޖްމަންޓް
ޑެސްކްޓޮޕް އިންތިޒާމް ކުރުން
ޕޯޓަބަލް އެވެ
ފްލޯރގައި ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭނުންވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ޕްރޮސެސްކުރާ ބޮޑެތި ޑިވައިސްތަކެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިއީ އޮފީސްތަކުގައި ނުވަތަ ޕްރިންޓިން ހައުސްތަކުގައި އިންސްޓޯލްކޮށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ މަލްޓިފަންޝަނަލް ޑިވައިސްތަކެކެވެ. ޑެސްކްޓޮޕް ޕްރިންޓަރު ބޭނުންކުރަނީ ކުދި އޮފީސްތަކުގައި ނުވަތަ ގޭގައި ސްޓޭޝަނަރީ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. ޕޯޓަބަލްސް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ވިޔަފާރީގެ ދަތުރުތަކުގައި ފޮޓޯ ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ކަމަށާއި، އެއީ ލުއި އަދި ސައިޒުން ކުޑަ އެއްޗެހި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ކެޕޭސިޓީގެ ގޮތުން ޕްރިންޓަރުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެ އެވެ. ޕްރިންޓް ފަންކްޝަނެއް ހުންނަ އާދައިގެ ޕްރިންޓަރުތަކުން ފެށިގެން، ގޭގައި ހުންނަ މިނީ އޮފީހެއްގެ ކުދި އަދި ސާދާ މަސައްކަތްތައް ހައްލުކުރުމަށް އަގުހެޔޮ އަދި އަމަލީ ޕްރިންޓަރުތަކުން ފެށިގެން، ވަކިވަކި ޕްރިންޓަރު، ސްކޭނަރ، ކޮޕީއާ، ފެކްސް ޑިވައިސްތަކުގެ ތަފާތު އެތައް ފީޗާއެއް އެއްފަހަރާ އެއްކޮށްލާ މަލްޓިފަންޝަނަލް ޑިވައިސްތަކަށެވެ. ޕްރިންޓިންގ ހައުސްއަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ބޭނުންވާނަމަ ޔޫރަލް-މިނޯލްޓާ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ!
މަލްޓިފަންޝަން ޑިވައިސްތަކެވެ
ގުދުރަތީ ގޮތުން މިފަދަ ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގެ އަގު ގޭގައި ބޭނުންކުރާ އާދައިގެ ޕްރިންޓަރުތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑުވެ އެވެ.
މަލްޓިފަންކްޝަން ޑިވައިސްތައް (އެމްއެފްޕީ) ފަސޭހައިން ކޮންމެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވޯކަކާއި އެންމެ ކޮމްޕްލެކްސް ވޯކްފްލޯ ސިސްޓަމަކަށް ވެސް ވަދެއެވެ.
އަދި މަލްޓިފަންޝަނަލިޓީގައި ކިތައް ޕްލަސް ހުރިތޯ - އެއް ޑިވައިސް އިން ފަސް ނުވަތަ ހަ ޕްރިންޓަރަށް ވުރެ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ޖާގަ ބޭނުން ކުރެ އެވެ. އަދި "މަލްޓި ހެންޑް ޑިވައިސް" ގެ އަގު ފެކްސް-ޕްރިންޓަރ-ސްކޭނަރ-ކޮޕީއާގެ ފުލް ސެޓަށްވުރެ ދަށްވެއެވެ. އެމްއެފްޕީތައް އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރަން ފަސޭހަ - ތަފާތު އެތައް ކޭބަލެއްގެ ބަދަލުގައި އެއް ޑްރައިވަރާއި އެއް އިންޓަފޭސް ކޭބަލުން ދިރިއުޅެވޭނެ އެވެ.
ޕްރިންޓަރުގެ އުމުރާއި ޕާފޯމަންސް
ވަރަށް މުހިންމު ޕެރެމިޓަރެކެވެ. ހޯމް އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންކުރާ އާދައިގެ ޑިވައިސްތަކަކީ މަހަކު 10،000 ޕޭޖް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ ޑިވައިސްތަކެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންކްޖެޓް އަދި ލޭޒަރ ޕްރިންޓަރު ހިމެނެއެވެ. އެންމެ މަގުބޫލު ތަންތަނަކީ މަހަކު 10،000 އާއި 50،000 ކޮޕީއާ ދެމެދުގެ ޕްރިންޓް ކެޕޭސިޓީއެއް ހުންނަ ކުދި އޮފީސް ޕްރިންޓަރުތަކެވެ. މީޑިއަމް އޮފީސްތަކުގެ އެމްއެފްޕީ އަކީ 100 ހާސް ޞަފްޙާއާ ހަމައަށް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އެންމެ ބޮޑެތި އޮފީސްތަކަށް ވެސް ޕްރިންޓިން ޑިވައިސްތައް އާންމުކޮށް ވާދަކުރަނީ ޕްރިންޓަރުތަކާ އެވެ.
ޕާފޯމަންސްގެ ގޮތުން އޮފީހުގެ ވޯކްލޯޑަށް ބަލައިގެން ޑިވައިސްއެއް ހޮވާށެވެ. ގޭގައި ޕްރިންޓަރަކަށް މި އިންޑިކޭޓަރަކީ އެހާ މުހިންމު އިންޑިކޭޓަރެއް ނޫން ނަމަވެސް އެވްރެޖް ޕްރިންޓަރަކަށް މިހާރުވެސް މިނިޓަކަށް 30 ޞަފްޙާގެ ޕްރޮސެސްޑް މެޓީރިއަލް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން މުހިންމެވެ މިނިޓަކަށް.
ޕްރިންޓް ޓެކްނޮލޮޖީތައް
މިޒަމާނުގެ ޕްރިންޓަރުތަކުގެ ޕްރިންޓިން ޓެކްނޮލޮޖީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނޭނެ. ލޭޒަރ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު އެމްއެފްޕީ ނުވަތަ ޕްރިންޓަރެއްގައި ވަރަށް މަތީ ފެންވަރުގެ ޕްރިންޓްތައް ލިބިދާނެއެވެ. ކޮލިޓީ ފޯރުކޮށްދޭނީ އިލެކްޓްރޯގްރަފިކް ޕްރިންޓިން އިން ނަމަވެސް އެފަދަ ޑިވައިސްއެއްގެ އަގު ބޮޑު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕްރޮސެސްގައި އެކަން ފޫބައްދަނީ ޗާޕުކުރުމަށް ކުރާ ހަރަދު ކުޑަކަމުންނެވެ.
އިންކްޖެޓް ޕްރިންޓަރުތަކަކީ މާ ޝައުގުވެރި އަގުގައި އަދި އިންތިހާއަށް މަގުބޫލު ޕްރިންޓަރުތަކެކެވެ. އެމީހުން ބޭނުންކުރަނީ ޕިޒޯއިލެކްޓްރިކް ނުވަތަ ތަމަލް އިންކްޖެޓް ޕްރިންޓިން އެވެ. ޕްރިންޓް ކޮލިޓީގެ ގޮތުން ލިޔެކިޔުންތަކަކީ ފޮޓޯގްރަފިކް ކަރުދާހުގައި ހަދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކެއްނަމަ ލޭޒަރ ލިޔެކިޔުންތަކަށްވުރެ ދަށް ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ ޕްރިންޓަރެއް ގަންނައިރު، މި ހާލަތުގައި އެއް ލިޔުމެއް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ކުރާ ހަރަދު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބަކީ އިންކްޖެޓް ކާޓްރިޖްގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި، އިންކް ހިކިގެން ނުދިއުމަށްޓަކައި މެދުނުކެނޑި ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ މި ޑިވައިސްގެ ޚާއްޞަކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންކްޖެޓް ޕްރިންޓަރެއްގައި ޕްރިންޓްކުރާ މުއްދަތު ގިނަވެ، މި ޕްރޮޕަޓީގެ ސަބަބުން ގޭގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއެވެ. އިންކްޖެޓް ޕްރިންޓަރެއް ހޮވުމުގައި މި އިރުޝާދުތަކަށް ވިސްނާށެވެ.
ޕްރިންޓަރު މަސައްކަތްކުރާ ގޮތެވެ
ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޑިވައިސްއެއް ހިންގުމުގެ އުސޫލަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ލޭޒަރ ޓައިޕްގެ ޕްރިންޓަރުތަކުގައި ބީމް އިން ފޮޓޯސެންސިޓިވިޓީ ހުންނަ ބެރު މަތީގައި ތަސްވީރެއް އުފެދެއެވެ. އަދި ދެން މި ތަސްވީރު ޕައުޑަރ ކުލަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރުދާސް ޝީޓަކަށް ބަދަލުކުރެއެވެ. މި ރޯލާ ހޫނުވެ ޕައުޑަރ ޕާރޓިކަލްސް ގިރާލާ، ޓެކްސްޓެއް ނުވަތަ ޕެޓަރންއެއް އުފެދެއެވެ. ކުލަ ތަފާތު ކުލަތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އެއަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކާޓްރިޖްގެ އަދަދު އިތުރުވާ ކަމަށެވެ. މި ކާޓްރިޖް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ އެއް ޓޯނަރަކަށެވެ. އެލްއީޑީ ޕްރިންޓަރުތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލު މަތީގައިވާ ގޮތާ ވަރަށް ވައްތަރު ނަމަވެސް އެލްއީޑީ ލައިން އުފެއްދުމަށް ލޭޒަރަށް ވުރެ އަގުހެޔޮ ކަމުން އެކަން ޕްރިންޓަރުގެ އަގުން ވެސް ފެނެ އެވެ.
އިންކްޖެޓް ޕްރިންޓަރުތަކުގައި ޕްރިންޓް ހެޑް މެޓްރިކްސް އިން ކަރުދާހަށް އިންކް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ޕިޒޯކްރިސްޓަލްގެ ޑައިފްރަމް އިން އުފެދެނީ ސިންކު ތިކިއެކެވެ. ކަރަންޓް ދިނުމުން ޕިޒޯކްރިސްޓަލް ބުރިވެ ޑައިފްރަމް އަށް ފިތާލުމުން ތިކި ނޮޒެލް އިން ބޭރަށް ކޮއްޕާލަ އެވެ. މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޕްރިންޓަރު އުފައްދާ ކުންފުނި އެޕްސަން ވަނީ މަތިވެރިކޮށްފައެވެ. މި ކުންފުނީގެ ޑިވައިސްތަކަކީ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ދިގުދެމިގެންދާ ޑިވައިސްތަކެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ޑިވައިސްތަކެކެވެ.
ސަބްލިމޭޝަން ޕްރިންޓަރުތަކުގައި ތަރމޯއެލިމެންޓެއްގެ ސަބަބުން އިންކް ހޫނުކޮށް، ހޫނުވެ، ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓިގެންދެއެވެ. މި ޕްރިންޓަރުތަކުގެ ޕްރިންޓް ވަގުތު ދިގުވާ ސަބަބަކީ ކޮންމެ ކުލައެއް ވެސް ތަރުތީބުން ޕްރޮސެސްކޮށް، އޭގެ ފަހުން ޕްރޮޓެކްޓިވް ކޯޓިންގ އެއް ޖަހާތީ އެވެ.
ސޮލިޑް އިންކް ޕްރިންޓަރުތަކުގައި ފުރަތަމަ އިންކް ކޮންޓެއިނަރެއްގައި ގިރާލުމަށްފަހު ޕްރިންޓް ހެޑަށް، ދެން ކަރުދާސް ޝީޓަކަށް ފީޑް ކުރެއެވެ.
އެކި ޕްރިންޓަރު މޮޑެލްތަކުގައި ތަފާތު އިންކް ކާޓްރިޖްތައް ހުރެއެވެ. ކަޅު ހުދު އަދި ކުލަ ޕްރިންޓްތަކަށް އެންމެ ކާޓްރިޖެއް ހުރުމުން، އެއް ކުލަ ނިމި މުޅި ކާޓްރިޖް ބަދަލުކުރަން ޖެހުމުން އެއީ ނުބައި ކަމެކެވެ.
ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރިންޓިން ސެޓްއަޕް ނުކުރުމަށްޓަކައި ޗެސިސްގައި ޓަޗް ކީބޯޑެއް ހުންނަ ޕްރިންޓަރެއް އަދި ދަތުރުމަތީގައި މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެލްސީޑީ ޕެނަލް ނުވަތަ ޑިސްޕްލޭއެއް ހޮވާށެވެ.
ޕްރިންޓަރަށް ކަރުދާސް ވައްދަނީ ކިހިނެއް އަދި ކިހާވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަގުހެޔޮ ހޯމް ޕްރިންޓަރުތަކުގައި 150 ޝީޓްގެ ކެޕޭސިޓީއެއް ހުންނަ އެއް ޕޭޕަރ އިންޕުޓް ޓްރޭ ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. މީޑިއަމް އޮފީސްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތަކުން 500 ޝީޓާ ހަމައަށް، ބޮޑެތި އޮފީސްތަކަށް 1000 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ޝީޓް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މޮޑިއުލާ މަލްޓިފަންޝަން ޕްރިންޓަރުތަކުގައި އާންމުކޮށް ގިނަ ޓްރޭތަކެއް ހުންނައިރު، އެ ފުރުސަތުތައް 8700 ޝީޓަށް ފުޅާކޮށްފައިވެ އެވެ. މިފަދަ ސީރިއަސް ޑިވައިސްތަކުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ސްކޭން ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި އޮރިޖިނަލްތަކަށް އޮޓޮމެޓިކް ފީޑަރެއް ބެހެއްޓިފައި ހުރެއެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ޝީޓްތަކުގެ ސްޓޭކެއް ބެހެއްޓުމަށްފަހު، ޑިވައިސް އަމިއްލައަށް ފުރަތަމަ ޝީޓްގެ ދެވަނަ ފަރާތް ކޮޕީކޮށް، ދެން ޝީޓްގެ ދެވަނަ ފަރާތް ކޮޕީކޮށް، އަމިއްލައަށް އަނބުރާލާނެއެވެ.
ޕްރިންޓަރުތައް ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި އަޑުގަދަކުރުމުގެ މުދަލަށް ވިސްނާށެވެ. ޕްރިންޓަރުގެ ބާރުގަދަވިވަރަކަށް އަޑުގަދަވެއެވެ.
ތިބާގެ އަމާޒަކީ ޕްރިންޓަރެއްގައި ފޮޓޯތައް ޕްރިންޓް ކުރުމެވެ؟ ފޮޓޯ ކަރުދާހުގައި ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ޕްރިންޓަރެއް ގަނެ، ހަމައެކަނި މިގޮތަށް ހެދުމުން މަތީ ފެންވަރުގެ ޕްރިންޓިން ހާސިލް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޕްރިންޓަރުތަކަށް ކަރުދާހުގެ ބަރުދަނަށް ބަލާއިރު، އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ 1190.0 ގްރާމް/މީޓަރެވެ.
ޕްރިންޓަރުތައް ގުޅިފައިވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގައި ސްޕެޝަލިސްޓުން އެމްއެފްޕީ އެއްފަހަރާ އެތައް ކޮމްޕިއުޓަރަކާ ގުޅުވައި، މިހެން ވުމުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔެކިޔުންތައް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ޑިވައިސްއަށް ހިލޭ ވަދެވޭނެ ގޮތް އިންތިޒާމު ކުރެވެ އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަނީ އެޗްޓީޓީޕީ ޕްރޮޓޮކޯލް އެވެ. ގަވާއިދުން އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާއަކުން ސްޓޭންޑަޑް ސެޓަޕް ޕްރޮސީޖަރެއް ހިނގައެވެ.
އަދި ފޮޓޯ ޕްރިންޓަރުތައް މިހާރު ކޮމްޕިއުޓަރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންފިގްރޭޓް ކުރަން ނުޖެހެއެވެ. އެމީހުންނަށް ޕްރިންޓް ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކެމެރާއަކާ ޖޯޑުކޮށްގެންނެވެ. ތަސްވީރު އެޑިޓްކޮށް ފޮޓޯ ބަލާލުމަށް މި ޕްރިންޓަރުތަކުގައި ކުލަ ސްކްރީނެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ.
ޕްރިންޓަރ-ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެންޑަމްގެ އާންމު އޮޕަރޭޝަނަށް ކޮމްޕިއުޓަރ އޮޕަރޭޓިންގ ސިސްޓަމްތައް ހޮވުމުގެ ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒަމާނުގައި ގުޅުންހުރި ސުވާލެއް ނޫނެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ކޮންމެ އޮއެސްއެއް ވެސް ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށާއި، ޕްރިންޓަރެއް ހޮވައި، ރެމްގެ މިންވަރާއި ޕްރޮސެސަރުގެ ވައްތަރުގެ ޑޭޓާ ކަރުދާސްކޮޅެއްގައި ލިޔުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ޕްރިންޓަރުތަކުގައި އަމިއްލަ ރެމްއެއް ހުރެއެވެ. އެއީ އިމޭޖް ޕްރޮސެސިން ޑޭޓާ ރައްކާކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، މަތީ ރިޒޮލިއުޝަންތަކުގައި މި މެމޮރީގެ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
ޕްރިންޓަރު ބިޒީ ވާއިރު، އޭގެ ޕްރޮސެސަރުގެ ފްރީކުއެންސީ މުހިންމު، ފްރީކުއެންސީ ރޭޓް މަތިވުމުން، ޕްރިންޓް ކިއު ދުއްވަނީ ބާރަށެވެ.
އެކްސެސަރީޒް އަދި ކޮންސިއުމަބަލްސް
ޕްރިންޓަރުގެ ވެރިން ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭނީ އެކްސުޕެރީން ބުނި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަމްރީނު ކުރި މީހުންގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިކަން ޕެރެފްރޭޒްކޮށް ދަންނަވާނަމަ، ޕްރިންޓަރެއް ގަތްނަމަ، ދެން ޖެހޭނީ މެދުނުކެނޑި ބަލަހައްޓަން. އަދި މި ކަންބޮޑުވުން އެކުލެވިގެންވާނީ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ބަދަލުކޮށް ކޮންސިއުމަބަލްސް ގަނެގެން މަސައްކަތްކުރާ ހާލަތުގައި ބެހެއްޓުމެވެ.
އޭގެ ސާފު މިސާލަކީ ފޮޓޯ ބެރު އޭގެ ވަސީލަތް ހުސްވުމަށްފަހު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ޑިވައިސް އިން ތަސްވީރެއް ކަރުދާހެއްގެ މައްޗަށް ޓްރާންސްފާ ކުރެއެވެ. އަދި ލޭޒަރުގެ އިތުރުން އެލްއީޑީ ޕްރިންޓަރުތަކުގައި ވެސް އޭގެ ވަސީލަތް ހުސްކޮށްލަނީ ފުދޭވަރަކަށް އަވަސް ޕްރިންޓިން އަކުންނެވެ. އެމްއެފްޕީތަކާއި ސާދާ ޕްރިންޓަރުތަކުގައި ކުރާ ފަދައިން ފޮޓޯ ބެރު ކާޓްރިޖްގެ ތެރޭގައި ބަހައްޓާނަމަ، އޭގެ ސާވިސް ލައިފް އިތުރުވެއެވެ.
ލޭޒަރ ޕްރިންޓަރެއްގައި ހުންނަ މެގްނެޓިކް ޕައުޑަރުގެ ވަސީލަތް ވެސް އޭގެ ޙައްދުތަކެއް ހުރެއެވެ - ޑިވެލޮޕަރ، އެއީ މި ޕައުޑަރަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 600،000 ޞަފްޙާއަށް ދިގުދެމިގެންދާނެ ޕައުޑަރެކެވެ. ޓޯނަރ ރިސޯސް އަދިވެސް ކުޑަ - އެއީ ޕާސަނަލް ޕްރިންޓަރުތަކުގައި ފަސްހާސް ޞަފްޙާއަށް، އުފެއްދުންތެރި ބޮޑެތި ޑިވައިސްތަކުގައި ތިރީސް ހާސް ކޮޕީއާ ހަމައަށް ފުދޭ އެއްޗެކެވެ. ކުލަ ޓޯނަރ ކާޓްރިޖްގެ ވަސީލަތްތައް ތަންކޮޅެއް މަތި - ފަންސާސް ހާސް އާއި ހަމައަށް، އަދި ކަޅު ހުދު ޓޯނަރ ކާޓްރިޖް - ލައްކަ ޞަފްޙާއާ ހަމައަށް. ސަމާލުކަން ދޭންވީ އިންކްޖެޓް ޕްރިންޓަރުގެ އަގު ބޮޑު މިންވަރަކާއެކު، އެމީހުންގެ އިންކް ކާޓްރިޖްތަކުގެ ވަސީލަތް ވަރަށް ކުޑަކަމެވެ. އެއީ ތިންސަތޭކަ ޞަފްޙާއާ އެއްވަރުގެ އެއްޗެކެވެ.
ބޭނުންކުރަންވީ ކޮން އިންޓަރފޭސްއެއް ހެއްޔެވެ؟
އާ ޕްރިންޓަރު ކޮމްޕިއުޓަރަކާ ގުޅުވާލާނީ ކޮން އިންޓަފޭސްއެއްގެ އެހީގައި ނިންމުމަށް ފަހު ނޫން ކަމަށާއި، އާ ޑިވައިސް އިން އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރާއިރު އެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅުގެ ކުރިން ނިންމާށެވެ. ޕްރޮސެސަރަކުން ޕެރިފެރަލް ޑިވައިސްއަކަށް ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އިންސާނުންގެ އީޖާދުތަކުގެ ގިނަކަން ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. އިންޓަފޭސްތަކަކީ ވަޔަރޑް އަދި ވައިލެސް ތަކެކެވެ. ދެން ބުނި ކަންކަމަކީ، ހަމަގައިމުވެސް، ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މާ ފަސޭހަ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށާއި، އިންސާނިއްޔަތު ދަނީ އޭގެ އީޖާދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން، ފައިގެ ދަށުގައި ހުންނަ ވަޔަރތަކުގައި ތަތްވުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމާ ދުރަށް ކަމަށެވެ. އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅަނީ ހުރިހާ ކަމެއް ކަނޑައެޅެނީ އަގަށް ބަލައިގެން ކަމަށާއި، ހޮވަންވީ ކޮން އިންޓަރފޭސްއެއްތޯ ނިންމާނީ:
އީތަން އަކީ ވަޔަރޑް އިންޓަފޭސްއެއް ކަމަށާއި، އާރްޖޭ-45 ކަނެކްޓަރަކީ ކޭބަލް ޕްރިންޓަރެއް ނުވަތަ އެމްއެފްޕީ އާއި ގުޅުވާލާ އެއްޗެކެވެ. އެ އުނދަގުލަކީ ފައިދަށުގައި ހުންނަ ވަޔަރސްތަކާއި، ކޭބަލް އަލުން ކްރިމްޕްކޮށްގެން އާ ކަނެކްޓަރަކަށް ހެދުމާއި، އަދިވެސް މީހަކު ވެއްޓި، އޭގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރިނަމައެވެ. ކަނެކްޓަރުތައް ސްޓޮކްކޮށް ކްރިމްޕިން ޑިވައިސްއެއް ގަތުން.
އެލްޕީޓީ އަކީ ކުރިން ވަރަށް މަގުބޫލު ނަމަވެސް މިހާރު ނެތިގެން ގޮސްފައިވާ، ކޮމްޕިއުޓަރަކުން ޕްރިންޓަރަކަށް ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕެރެލަލް އިންޓަފޭސްއެކެވެ. އެއީ ސްޕީޑް ދަށްވުމާއި މަޑުމަޑުން ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުމުގެ ސިފައެކެވެ.
ޔޫއެސްބީ - މިއީ މިއަދު އެންމެ މަގުބޫލު އަދި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރިފައިވާ އިންޓަފޭސް ކަމުން - އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދެނީ މިތަނުގައި މަޑުކުރުމަށެވެ. މިޒަމާނުގެ ކޮންމެ ކޮމްޕިއުޓަރެއްގައިވެސް އެތައް ޔޫއެސްބީ ޕޯޓްތަކެއް ހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ގަތް އެއްޗެއް ބަދަލުކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ނުވާނެއެވެ.
ފަޔަރވައިރ - މި އިންޓަރފޭސް އަކީ ސީރިއަލް އިންޓަރފޭސްއެއް ކަމަށާއި، އަދި ހަމައެކަނި މިގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ އެލްޕީޓީއާ ތަފާތު އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. މި ކަނެކްޝަންގެ ސްޕީޑް މާ ބޮޑުވެ ގާތްގަނޑަކަށް 400 އެމްބީޕީއެސް އެވެ.
ބްލޫޓޫތު އަކީ އިންތިހާއަށް ފަސޭހަ ވައިލެސް އިންޓަފޭސްއެކެވެ. އެއްބަސްވޭ، ތަޅުގައި ވަޔަރެއް ނުޖެހި ޕްރިންޓަރު ބަދަލުކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެކެވެ.
ވައިފައި އަކީ ވައިރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޒަމާނީ ވަރޝަނެކެވެ. އެއީ ބޮޑެތި ފަރުމާތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުގައި ވައިރަލް ނެޓްވޯކްތައް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ފަސޭހަ އަދި ރައްކާތެރި، ވަޔަރސް ތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.
މީރާ - އިންފްރާރެޑް ބަނދަރު. މިއީ ޑޭޓާ ޓްރާންސްފާ ރޭޓް ދަށް އެއްޗެއް ނަމަވެސް، މިފަދަ އިންފްރާރެޑް ރޭޑިއޭޝަން އިންޓަފޭސްއެއް ޖަހާފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ޑިވައިސްއެއް ވެސް ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވެ އެވެ.
ފެކްސް ފީޗާސް
މަލްޓިފަންޝަނަލް ޑިވައިސްތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޑިވައިސްތަކުގެ ޤާބިލުކަން ފުޅާކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު، މި ފުޅާ ދާއިރާ ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތެވެ. ކޮޕީކޮށް، ސްކޭންކޮށް، ފޮނުވުމާއި، ފެކްސް މެސެޖުތައް ލިބި އަދިވެސް ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކާ ފޯނު ނުލައި - ފަރީއްކޮޅެއް ފަދައިން؟ އެކަމަކު މިފުރުޞަތުތައް ވަރަށް ކުރިން އެންމެންނަށް ލިބިފައި އޮތީ!
ގިނަ އަދަދެއްގެ ފީޗާސްތަކުގައި އެމްއެފްޕީގައި ފުރިހަމަ ފޯނެއްގެ ހުރިހާ ފައިދާއެއް ލިބިފައިވާއިރު، މީގެ އިތުރުން މި ސްމާޓް މެޝިންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މެޝިންތަކުގައި ކޯޑްލެސް ހޭންޑްސެޓެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އެހެންކަމުން ޖޫލިއަސް ސީޒަރުގެ މިސާލަށް ތަބާވެ، އެއްފަހަރާ އެތައް މަސައްކަތެއް - ފޯނަށް ޖަވާބުދީ، ތަސްވީރުތައް ކޮޕީކޮށް، ކޮފީ ބޯން - ކުރިމަތިލެވޭނެ އެވެ. ސްޕީކަރފޯން ތިބާގެ އެމްއެފްޕީގައި ހިމެނޭނަމަ، ސްޕީކަރފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ތިބާއަށް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ނުތިބޭނަމަ ކަސްޓަމަރުންގެ ކޯލްތަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެންސަރު މެޝިނުން ހަވާލުކުރާނެ އެވެ.
އެމްއެފްޕީގައި ބިލްޓްކޮށްފައިވާ ފެކްސް ބޭނުން ކުރުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރު ޕްރޮގްރާމެޓިކަލީ ސެޓްއަޕް ކޮށްފިނަމަ ކަރުދާހުގެ ހަރަދުގައި ބޮޑު ސަލާމަތެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.
އެމްއެފްޕީ ސްކޭނިންގ ކެޕޭސިޓީސް
މި ސިހުރުވެރި މަލްޓިފަންޝަނަލް ޑިވައިސްތަކަކީ ވެސް ކަލަރ ސްކޭނަރަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ޑިވައިސްތަކެކެވެ. އެމްއެފްޕީތަކުގައި ބިލްޓް-އިން ސްކޭނަރުތައް ދެ ވައްތަރަކަށް ބަހާލެވިފައި ވެއެވެ - ފްލެޓްބެޑް އަދި ބްރޯޗިން އެވެ. ފުރަތަމަ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ވަކިވަކި ލިޔެކިޔުންތައް ސްކޭން ކުރުމަށެވެ. ސްކޭނަރ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ޝީޓް ބަހައްޓައިގެން، ތިބާގެ ލިޔުމުން މައުލޫމާތު ކޮލިޓޭޓިވްކޮށް ކިޔައިދެއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ފޮތުން ކުރެވިދާނެ، މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ. އެކަމަކު ޕުލް ތްރޫ ސްކޭނަރުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ފޮތުގެ ޞަފްޙާއެއް ފޮޅާފައި ނުވާނަމަ ފޮތެއްގެ ޞަފްޙާއަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެއެވެ. މި ބާވަތުގެ ސްކޭނަރަކީ ވަރަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ތިބާގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ޕޯސްޓަރ ބޮޑުނަމަ، ޕުލް ތްރޫ ސްކޭނަރެއް ހިމެނޭ ބޮޑު ފޯމެޓެއްގެ އެމްއެފްޕީ އަކީ ތިބާއަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ބޮޑެތި ފޯމެޓްގެ ޕޯސްޓަރުތަކާއި ކަލަންޑަރާއި ނިޝާންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި އިއުލާންތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ތަނެކެވެ. އެމްއެފްޕީއެއް ހޮވާއިރު މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ.
ފްލެޓްބެޑް އާއި ބްރޯޗިން ޑިވައިސްގެ ގާބިލްކަން އެއްކޮށްލާ ބިލްޓް-އިން ސްކޭނަރުތައް އެކުލެވޭ އެމްއެފްޕީތައް މާކެޓަށް ތައާރަފް ނުކުރިނަމަ އެމްއެފްޕީ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން ވިއްކުމުގެ ދާއިރާއިން ލީޑަރަކަށް ނުވާނެއެވެ! އާދެ، މިފަދަ އެއްކޮށްފައިވާ ޑިވައިސްތައް އެބަހުއްޓެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ބިލްޓް-އިން ސްކޭނަރުގެ އަގު، އަދި އެހެންކަމުން މުޅި އެމްއެފްޕީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ބިނާވެފައިވަނީ އުފެއްދުންތެރިން ބޭނުންކުރާ ސެންސަރުގެ ބާވަތުގެ މައްޗަށެވެ. ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ސްކޭނަރުގައި ކޮންޓެކްޓް ސީއައިއެސް ސެންސަރެއް ހުރުމުން ދިމާވެދާނެއެވެ. މި ޚިޔާލަކީ އަގުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ގޮތެއް ކަމަށާއި، މިއީ ހޯމް އޮފީސް ދާއިރާގެ ކޮންސިއުމަރުންނަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ގޮތެކެވެ.
އެކަމަކު ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭނުންތައް ގުޅިފައިވަނީ ގްރެފިކްސް ޕްރޮސެސިން އާއި މަތީ ފެންވަރުގެ ތަސްވީރުތަކާއި ފޮޓޯތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމާ ނަމަ ސީސީޑީ ސްކޭނަރެއް ތިބާގެ ހިދުމަތުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ޤުދުރަތީ ގޮތުން މިފަދަ އާލާތެއްގެ އަގު ބޮޑުވާނެއެވެ.
މިޒަމާނުގެ އެމްއެފްޕީތަކުގެ ޤާބިލުކަމުން ކެރިއަރ ޕިޖަންސްގެ ހިދުމަތަށް ރިޒޯޓް ނުކޮށް، ވަގުތުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ރީޑް އިމޭޖެއް ފޮނުވޭނެ، މީގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ބްރައުޒާއަށް ނުވަދެ، ޚުދު ޑިވައިސްގެ ޓަޗް ޕެނަލް ބޭނުންކޮށްގެން އަދި... އެޑްރެސް ފޮތެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދީބަލަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަރުނަކީ އާ އިންސާނީ ފުރުޞަތުތަކުގެ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ނުކިޔޭނެ!
އެމްއެފްޕީ ކޮޕީ ކެޕޭސިޓީސް
ބައެއް އެމްއެފްޕީ މޮޑެލްތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ކޮންޓްރޯލް ނެތި ކޮޕީ ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބެއެވެ. މި ޕްރޮސެސްގެ ފެންވަރާއި ސްޕީޑް އާދައިގެ އެނަލޮގްތަކަށް ވުރެ ދަށް ނޫނެވެ.
އޭ4 ކަރުދާހުގެ މޮނޮކްރޯމް ކޮޕީ ސްޕީޑަކީ 3 އާއި 140 ޞަފްޙާ/މިނިޓް އާއި ދެމެދުގެ ސްޕީޑެއް ކަމަށާއި، ކުލަ ކޮޕީ ސްޕީޑަކީ 1 އާއި 130 ޞަފްޙާ/މިނިޓް އާއި ދެމެދުގެ ސްޕީޑެކެވެ.
ސާވިސް ސަޕޯޓް ގެރެންޓީސް
އަގުބޮޑު އިކުއިޕްމަންޓް ގަންނައިރު، ކޮންމެ ގަންނަ މީހަކަށް ވެސް ލިބިދާނެ ހިދުމަތުގެ ގޮތްތައް އަމިއްލައަށް އެނގިގެން ދަނީ، ކޮމްޕްލެކްސް ޑިވައިސްތަކުން ވަކި ވަގުތެއްގައި ވެރިފަރާތަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ހައިރާންކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅައިދޭތީ އެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މިކަން ދިމާވަނީ އެންމެ ނާދިރު ވަގުތު މަސައްކަތު ދުވަހުގެ އެންމެ އުސްމިނުގައި އެންމެ ގިނަ ލޯޑުތަކާއި އޭގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުތަކުގައެވެ.
މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ވަރަށް އަވަހަށް އެއްދުވަހުގެ ފަރުމާތަކުން ވަރަށް އަވަހަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ، އެމީހުންގެ ހިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އަދަދަށް ގިނަ ރިކުއެސްޓްތަކާއެކު، އަދިވެސް ތިބާގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބައިތައް މަދުކޮށް ބަދަލުކުރަން މެނޭޖްކުރެއެވެ އެފިޝަންޓް މީހުންނެވެ.
މިފަދަ ހާލަތްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކުރިން ޑީލަރެއްގެ އަތުން އިކުއިޕްމަންޓް ގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، މިއީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފޭލްވެފައިވާ ބައެއް މަތީ ފެންވަރުގައި ބަދަލުކުރުމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ތިބާގެ އަގުބޮޑު ޑިވައިސްގެ ކޮމްޕޯނެންޓްތައް ބަދަލުކުރުމުން ތިބާއަށް އިންޝުއަރެންސް ކުރެވޭނެއެވެ.
މެނޫ ރަސިފިކޭޝަން
މިޒަމާނުގެ އެމްއެފްޕީތަކަކީ ތަފާތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަންކްޝަންތަކާއެކު އެމީހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ވިސްނުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ޑިވައިސްތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ޤާބިލުކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދަސްކޮށް، އެއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަސޭހަވާނީ މެނޫއަކީ ތިމާގެ އުފަން ރަޝިޔާ ބަހުން މެނޫއެއް ނަމައެވެ.
ނިންމުން
އައިޓީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަކީ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ނަމަވެސް، ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކަރުދާހުގެ ވަރޝަން މުޅިން ހަނދާން ނައްތާލައި، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަރޝަނަށް ބަދަލުވާނެ ގަޑިއަކީ ދުރު ވަގުތެކެވެ. މި ޚިޔާލަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރެއެވެ.
ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާއިން ކޮމްޕިއުޓަރ ބްރޭކްޑައުން ވެގެން އަވަސް ބޭނުންތެރި ހާލަތެއްގައި މުހިންމު ލިޔުމެއް ގެއްލުމަކީ ކިހާ ހިތި ކަމެއްކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގެއެވެ. އެކަމަކު އެ ލިޔުމުގެ ކަރުދާހުގެ ވާޝަންގެ ފައިދާއަކީ އަލިފާންގަނޑުތައް ގުނާ ނުލައި، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރިވުމެވެ.
ކޮޕީ އުފެއްދުމުގެ ތަރައްގީ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާންމު ޓްރެންޑްތަކަށް ފަހަތަށް ނުޖެހި، އުފެއްދުންތެރިން ނާޒުކު ގޮތެއްގައި ބޮޑެތި ފަރުމާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންތަކާ އެއްވަރަށް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް މަތީ ފެންވަރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މުއްސަނދި ސެލެކްޝަނެއްގެ ފައިދާ ނަގާލެވޭނެ. ޕްރިންޓަރެއް ހޮވުމުގައި މި އިރުޝާދުތައް ތިބާއަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ!

ޕްރިންޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ޕްރިންޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ޕްރިންޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް
ޕްރިންޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް ޕްރިންޓަރ ހޮވާނެ ގޮތް ޕްރިންޓަރ ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

May 24, 2024 03:31:43 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting