ފްރީޒާގައި ކާނާ ހުންނަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟

އުފެއްދުންތައް ރައްކާކުރާ މުއްދަތު ބިނާވެފައިވަނީ ފްރީޒިންގ ކްލާހުގެ މައްޗަށެވެ. ފްރީޒިންގ ކްލާސް ދައްކުވައިދިނުމަށްޓަކައި ނިޝާންތައް ރަމްޒު * ގެ ސިފައިގައި ބޭނުންކުރުމަކީ އާދައެކެވެ. މިހާރު ބަލައިގަންނަނީ ތިރީގައިވާ ނަންތަކެވެ.
* - 6° С އަދި 7 ދުވަހާއި ހަމައަށް ޝެލްފް ލައިފް؛
** - 12 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަދި ޝެލްފް ލައިފް 30 ދުވަހާއި ހަމައަށް؛
*** - 18° С އަދި 90 ދުވަހާއި ހަމައަށް ޝެލްފް ލައިފް؛
**** - -18° ސެލްސިއަސް އަށް ވުރެ ދަށް ފިނިހޫނުމިން އެއް އަހަރާ ހަމައަށް ޝެލްފް ލައިފް.
އަދި ހުރިހާ ފޮށިތަކެއް ވެސް އެކި މޯޑުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފްރީޒާތައް ވެސް ހުރެ އެވެ. މި ފްރީޒާތަކަކީ ބޭނުންކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަ ފްރީޒާތަކެކެވެ. ފްރީޒާގެ ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީގެ ސިފައަކީ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފްރީޒް ކުރެވޭ ކާނާގެ މާސް ކަމަށާއި، މިއީ ކޮމްޕްރެސަރުގެ ބާރާއި ފްރީޒިންގ ކްލާހުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
ފްރީޒިންގ ޕަވަރ - ފްރީޒާގެ ޕާފޯމަންސްގެ މައިގަނޑު އިންޑިކޭޓަރ، މިންކުރެވެނީ އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފްރިޖް ފްރީޒާއިން ފްރީޒް ކުރެވޭ ކާނާގެ ކިލޯގްރާމްގެ އަދަދުންނެވެ.

ފްރީޒާގައި ކާނާ ހުންނަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟
ފްރީޒާގައި ކާނާ ހުންނަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟
ފްރީޒާގައި ކާނާ ހުންނަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟
ފްރީޒާގައި ކާނާ ހުންނަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟ ފްރީޒާގައި ކާނާ ހުންނަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟ ފްރީޒާގައި ކާނާ ހުންނަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟Home | Articles

June 15, 2024 04:36:10 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting