އަރާމުކޮށް ދޮވުމަށް ޒަމާނީ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތައް

ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ނިސްބަތުން އާ ވައްތަރެއްގެ "މެކޭނިކަލް ލޯންޑްރެސް" އެއް ކަމަށާއި އެއީ މިހާރު އެކަނި ވެސް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ މެޝިންތައް ހިންގުމުގެ އުސޫލު ބިނާވެފައިވަނީ ފިނިފެނުގައި ވެސް ކައްކާލުމުގެ އަސަރު އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ވައިގެ ބުރުހުގެ މައްޗަށެވެ.
ބަބުލް މެޝިންގެ މައިގަނޑު ފައިދާއަކީ އޭގެ މަތީ ވަސީލަތްތަކެވެ. އާދައިގެ ބެރު "ދޮންނަ" އެއް ވައި ބުރުގާ އަޅާ އެއްޗަކަށް ވުރެ 10 ގުނަ ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރެއެވެ! މި މެޝިނުން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި ކަރަންޓެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޕައުޑަރ ވެސް ބޭނުން ކުރާ ކަމަށެވެ. މިކަމަށް މަގުފަހިވަނީ ވައިގެ ބުރުސްތަކުގެ ހަރަކާތްތެރިކަން ބޮޑުކަމުން ދޮންނަ ޕައުޑަރ ފެނުގައި އަވަހަށް ގިރާލެވޭނެއެވެ.
އަދި ހެދުން ދޮންނަ ޔުނިޓަށް އިހުތިރާމް ކުރުން ވެސް މުހިންމެވެ. ބަބުލް މެޝިނުން ފޮތިގަނޑު ކުޑަވުމުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ޑްރައި ކްލީނިން އަށް ވުރެ ހަތް ގުނަ މަދު ގެއްލުން ލިބެ އެވެ. މި އަސަރު ދިމާވަނީ ވައިގެ ބުރުހަކުން ޓާބްގެ ފާރުތަކުގައި ލިލީން ފިރުމާލުން ކުޑަވުމުންނެވެ.
މީގެ އިތުރުން ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތަކުން ބޭނުންކުރާ މީހާގެ ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަލާމަތްކޮށްދެއެވެ - އެ މެޝިންތަކުގައި އެންމެ "ދިގު ކުޅޭ" ދޮންނަ މެޝިން އެއް ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ނުދެ އެވެ.
މިފަދަ ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ މައިގަނޑު އެއް މާއްދާއަކީ ބަބުލް ޖަނަރޭޓަރ ކަމަށާއި، މިއީ ވައިގެ ބުރުސްތަކުގެ ސީދާ ދަތުރު ފޯރުކޮށްދޭ ނޮޒެލްއެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން މި މެޝިނުގައި ޕަލްސޭޓަރެއް ޖަހާފައިވާއިރު، މިއީ ޓޭންކުގައި ޓާބިއުލެންސް އުފެދި، ތަޣައްޔަރު ތަކެތި ރަނގަޅަށް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ.
ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ ފުދޭވަރަކަށް ޖާގަ ބޮޑު މެޝިންތަކެއް - ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި 10 ކިލޯގެ ދޮންނަ މެޝިން ލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ.
ދޮވުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި މެޝިންތަކުގައި ފްލަފް، ފައިބަރު އަދި ވިލީ އަށް ކެޗަރެއް ޖަހާފައިވެ އެވެ.
ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންގެ ޓޭންކުގައި ޓައިޓެނިއަމް ކޯޓިން ޖަހާފައިވާއިރު، މިއީ ދަގަނޑު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު މުޅިން ނައްތާލާ ކަމެކެވެ. ޚާއްޞަ ސެރަމިކް ކޯޓިންގ އަކީ އެންޓިސްޓޭޓިކް އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށް، ލިލީން މަޑުކޮށްދީ، ޕެތޯޖެނިކް ބެކްޓީރިއާ ނައްތާލާ އެއްޗެކެވެ.
އެމީހުންގެ ސަގާފީ "ބޮޑެތި އަންހެން ކޮއްކޮ" ފަދައިން ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ވެސް އެޑިޓިވް ޑިސްޕެންސަރުގެ އިތުރުން އިލެކްޓްރޯނިކް ސްކޭލް ވެސް ހުންނައިރު، ފޮތިގަނޑުގެ ބާވަތަށް ބަލައިގެން ދޮވުމުގެ މޯޑެއް ހޮވުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހުރެ އެވެ. ޓޮޕް ލޯޑިން އަދި ފްރަންޓް ލޯޑިން މޮޑެލްތައް ލިބެން ހުރެ އެވެ.

އަރާމުކޮށް ދޮވުމަށް ޒަމާނީ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތައް
އަރާމުކޮށް ދޮވުމަށް ޒަމާނީ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތައް
އަރާމުކޮށް ދޮވުމަށް ޒަމާނީ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތައް
އަރާމުކޮށް ދޮވުމަށް ޒަމާނީ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތައް އަރާމުކޮށް ދޮވުމަށް ޒަމާނީ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތައް އަރާމުކޮށް ދޮވުމަށް ޒަމާނީ ބަބުލް ދޮންނަ މެޝިންތައްHome | Articles

June 22, 2024 00:38:40 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting