ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި

ފްރީޒާގައި ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމާއެކު ވައި ޑަކްޓް ޖަހާފައިވާ ކޮންޓެއިނަރުތައް ބޭނުންކުރަން ޖެހެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހިލޭ ވައި ލިބި، ފްރޯޒެން ކާނާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ރައްކާކުރެވޭނެ އެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބަޓަރާއި ޗީޒް ރައްކާކުރުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ކޮމްޕާޓްމަންޓެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ފިނިކުރާ ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ފުރާޅު ޖަހާފައިވާ ތެޔޮ ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ. މިކަންކަމަށް ފަސޭހަ ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެތަކެތި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ފުރަތަމަ ފިނިކުރާ ތަންތަނުގައި ބިސް ރައްކާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިވެ އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބިސް ބެހެއްޓުމަށް ރިސެސްތަކެއް ހުންނަ ހާއްސަ ޝެލްފެއް އުފެއްދި އެވެ. އެއަށް ފިޓްވާ ބިސް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކީ 18. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބިސް ނެތްނަމަ، ދެން މި ޝެލްފް މަސައްކަތް ނުކުރިއެވެ. ފިނިކުރާ ތަނުގައި ބޭނުން ނުކުރާ ޖާގައެއް ނެތްކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޒައިނަރުން ވަނީ ނަގާލެވޭ ޝެލްފްތައް ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. އެތަކެތީގައި ހުންނަ ބިހުގެ އަދަދު ވެސް 18 ބިހަށް އަރާފާނެ އެވެ.
ޔޯގަޓާއި ޗީޒް އަދި އެހެނިހެން ކުދިކުދި އުފެއްދުންތައް ފިނިކުރާ ތަނުގައި ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިނިކުރާ ފަރާތުގައި ހުންނަ އަލަމާރިތައް ބެހެއްޓިފައިވެ އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް ރައްކާކުރެވޭނީ މިތަނުގައެވެ. ދޮރުގައި ހުންނަ ޖީބުގެ އަދަދު ބިނާވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އެ ދޮރު ބޭނުންކުރާ މީހާގެ ބޭނުންތަކަށް ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ފިނިކުރާ ދޮރުގައި މާ ބޮޑަށް ލޯޑު ނުޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި، މަސައްކަތް ކުރަން ރާވާފައިވާ ވަގުތަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. މެދުނުކެނޑި އޯވަރލޯޑް ވުމުން ދޮރު ފަޅައިގެން ދާނެއެވެ. ސީލް ފަޅައިގެން ދާނެއެވެ.
ކުދިކުދި ތަކެތި ފްރީޒް ކުރުމަށް ރިސެސް ޖަހާފައިވާ ޓްރޭތައް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ފިނި އެކިއުމިއުލޭޓަރެއް ހުންނަ ޓްރޭއެއް ބޭނުންކުރުމުން ކާނާ ވަރަށް އަވަހަށް ފްރީޒް ކުރެވޭނެ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މި ޓްރޭތައް ހަރުކުރަނީ ފްރީޒާގެ މަތީގައި އެވެ. ފިނި އެކިއުމިއުލޭޓަރު ހަދާފައި ހުންނަނީ ބްރިކެޓް، ޕެކޭޖެއް، ކޮންޓެއިނަރ ފުށްގަނޑެއް، ޒީނަތްތެރި ޓްރޭއެއްގެ ސިފައިގައެވެ. އެއީ ހޫނު ކެޕޭސިޓީ ބޮޑު އެއްޗެހި ކަމުން ފިނި ބެހެއްޓޭނެ އެވެ.

ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި
ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައި ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތެރޭގައިHome | Articles

July 14, 2024 17:54:44 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting