ލިލީން ފުރިހަމައަށް ދޮވުމަށް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް

ޑިޒައިންގެ ގޮތުން ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް ތިރީގައިވާ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ.
- އޮޓޮމެޓިކް ("ޓެފަލް")؛
- އެކްޓިވޭޓަރުގެ ތިރީ އަދި ހޮރައިޒޮންޓަލް އެރޭންޖްމަންޓާއެކު ނޮން އޮޓޮމެޓިކް ("މިނީ-ވިޔަޓްކާ"، "ފެއަރީ")؛
- އެކްޓިވޭޓަރ ("ޑެސްނާ"، "ސަމަރާ"، "މާލިއުތުކާ") ގެ ވަށައިގެންވާ ގޮތަށް އިންތިޒާމުކޮށްގެން ނޮން އޮޓޮމެޓިކް.
ދަންނަވާލަން އޮތީ ނޮން އޮޓޮމެޓިކް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ 1.5 ކިލޯގެ ހިކި ދޮންނަ މެޝިން ދޮވުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މެޝިންތަކެއް ކަމަށާއި، އަދި ރިންގަރެއް ވެސް ނެތް މެޝިންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ކުދިކުދި ތަކެތި (ސޮކްސް، ރުމާލު، ތުއްތު ކުދިންގެ ހެދުން) ދޮންނައިރު ބޭނުންކުރަން ވަރަށް ބުއްދިވެރި އެއްޗެކެވެ. މި މެޝިން އިންސްޓޯލް ކުރަނީ ސްޓޫލް ނުވަތަ ގޮނޑިއެއްގައި ކަމަށާއި، ޚުދު ދޮވުން ވެސް ހިނގަނީ ސައިބޯނި ސޮލިއުޝަން އިންޓެންސިވް ސާރކިއުލޭޝަން ގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، މިއީ އެއްވެސް މެކޭނިކަލް އަސަރެއް ނުކޮށް ނަރާއި މާއްދާގެ ފަށަލަތަކުގެ މެދުގައި ވަދެގެންދާ އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތަކުގައި ސައިބޯނި ސޮލިއުޝަންގެ ދައުރުވުން އުފެދެނީ އެކްޓިވޭޓަރ އިން އެކްސައިޓް ކުރާ ވޯރޓެކްސް މޫވްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ ސޮލިއުޝަންގެ ވޯރޓެކްސް މޫވްމަންޓްގެ ސަބަބުން ލިލީން މެދުނުކެނޑި އެކި ދިމާލަށް އެނބުރެމުންދާތީ، އެއީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެއްވަރަކަށް ސްޓްރެޗް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. ދޮވެ ނިމުމުން ގްރެވިޓީގެ ސަބަބުން ފެން ހިއްކައި، ލިލީން އަތުން ނުވަތަ އޮޓޮނޮމިކް ސެންޓްރިފިއުޖެއްގައި ފޮޅާލައެވެ.
އާދައިގެ ނޮން އޮޓޮމެޓިކް ކުޑަ ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ހިމެނެނީ ފުށްގަނޑަކާއި ޓޭންކަކާއި މެޝިނުގެ އިލެކްޓްރިކަލް އިކުއިޕްމަންޓްތައް އިންސްޓޯލް ކުރެވޭ ކޭސިންގ އެއް: ކެޕޭސިޓަރސް، މޯޓަރ، ޕްރޮޓެކްޓިވް ތަމަލް ރިލޭ އެވެ. ކޭސިން، ކަވަރ އަދި ޓޭންކް ހަދާފައިވަނީ ޕްލާސްޓިކުންނެވެ. އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރު ދުއްވާ ޑިސްކް އެކްޓިވޭޓަރު ހުންނަނީ ޓޭންކުގެ އެއްފަރާތުގަ އެވެ. އެކްޓިވޭޓަރ ޝަފްޓް ގުޅިފައިވަނީ ކުޑަ ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިނުގެ އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރ ޝަފްޓާއެވެ. އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރު ޓޭންކް ފާރުގައި ސްކްރޫތަކުން ޖައްސާފައި ހުންނައިރު، ޚުދު ސްކްރޫތައް ވެސް އިލެކްޓްރިކަލީ އިންސުލޭޓިން ސީލިން ޕުޓީ އިން ނިވާކޮށްފައި ހުރެއެވެ. މިފަދަ ދޮންނަ މެޝިނެއްގެ ކޭސިންގައި ޕަވަރ ސާރކިއުޓް ސްވިޗެއް ހުންނައިރު، ސައިބޯނި ޑިޓާޖެންޓް ސޮލިއުޝަން ފެން ހިއްކުމަށް ލޯވަޅެއް ވެސް ހުރެއެވެ. މިފަދަ ހުޅުވުމެއްގެ ފިޓިންގ ޕްލާސްޓިކް ޕްލަގަކުން ނުވަތަ ޑްރެއިން ހޯސްގެ އެއްކޮޅުގައި ގުޅުވައިގެން، މެޝިން ދުއްވާއިރު ޓޭންކްގެ މަތީ ފަރާތުގައި ޚާއްޞަ ސްލޮޓެއްގައި ޖައްސައިލެވޭނެއެވެ. ޓޭންކުގައި ހުންނަ ފެނުގެ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ހާއްސަ ނިޝާނަކުންނެވެ. ހެދުން ދޮވެ ދޮންނައިރު ދައުރުވާ އެއްޗެއް ފޮޅިގެން ނުދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ފުރާޅު ކަމަށާއި، ޓޭންކް ބޮޑީގައި ލެޗް ޖަހައިގެން ތަތްކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަށެވެ.

ލިލީން ފުރިހަމައަށް ދޮވުމަށް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް
ލިލީން ފުރިހަމައަށް ދޮވުމަށް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް
ލިލީން ފުރިހަމައަށް ދޮވުމަށް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް
ލިލީން ފުރިހަމައަށް ދޮވުމަށް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް ލިލީން ފުރިހަމައަށް ދޮވުމަށް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައް ލިލީން ފުރިހަމައަށް ދޮވުމަށް ކުދި ސައިޒުގެ ދޮންނަ މެޝިންތައްHome | Articles

April 25, 2024 01:06:17 +0300 GMT
0.010 sec.

Free Web Hosting