އެލްއެސްޑީ ޓީވީތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު

ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ސިފައަކީ އެލްސީޑީ-ޓީވީތަކަށް އެންމެ މުހިންމު ސިފައެކެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ހަގީގީ ތަސްވީރުގެ ފެންވަރު ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެ މައުޟޫއަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިސާ ވަނީ މައުޟޫޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.
އެލްސީޑީ ޓީވީ ސްކްރީނެއްގައި "ތަސްވީރު" ދެއްކުމުގެ ފެންވަރު ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އާންމުކޮށް އެންމެ ނޭނގޭ ވަޒަންކުރުމެއް ލިބެނީ "ރިސްޕޮންސް ޓައިމް" ސްޕެސިފިކޭޝަނަށެވެ. ހިތާމައަކީ މިއީ ހަމައެކަނި ޢިލްމުގެ ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް އެކުލެވިގެންވާ ޚިޔާލުތަކުގެ އާންމު ޖަމާޢަތެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މި މައްސަލައިގައި އޮޅުން ބޮޅުން އުފެއްދުމަށް ޓީވީ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.
އާންމު ގޮތެއްގައި ރެސްޕޮންސް ޓައިމް އަކީ އެލްސީޑީ ސްކްރީނެއްގެ ލިކުއިޑް ކްރިސްޓަލް ސެލް-ޕިކްސެލް އިން ޓްރާންސްޕޭރެންސީގެ މިންވަރު ބަދަލުކޮށް، ތަސްވީރެއް އުފެއްދުމަށް ކުރެވޭ ރޭޓެވެ. ނަމަވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ އުފެއްދުންތެރިއަކުވެސް ދެކެނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ "ކޯޑިނޭޓް ސިސްޓަމް" ތައާރަފް ކުރުމަކީ، އެ ހާދިސާގެ ޖާދޫއާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
ހުރިހާ ތަފާތު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކެއް އެއްބައިވަންތަކުރާ މައިގަނޑު ނުކުތާ - ހުރިހާ ސިސްޓަމްތަކަށް ވެސް އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު ދަށްވިވަރަކަށް ތަސްވީރުގެ ފެންވަރު މަތިވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ޚާއްޞަކޮށް މުއްދަތު ހަމަނުވާ އެލްސީޑީ ޓީވީ ނުވަތަ "ތިންވަނަ ޑިވިޝަން" އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަށް - ފައިދާހުރި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިސާ ނެތް ކޮރެއާ ނުވަތަ ޗައިނާގެ ޒުވާން ކުންފުނިތަކަށެވެ.
ބޮޑެތި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތުތަކުގެ މާނައަކީ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ފޮރުވިފައިވާ "ތަސްވީރެއް" އެވެ. މި ހާލަތުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާ ތަކެތި ދޫކޮށްލަނީ ބަލާ މީހާގެ ލޮލަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ގޮތަށް ކިޔާ ފިޔަވަޅެކެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ޕްރޮޕަޓީ ފާޅުވެވޭނީ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާއިރު، ފިލްމުތަކުގައި ޑައިނަމިކް މަންޒަރުތައް ބަލާއިރު، އަދި އެކްޝަން-ކޮމްޕިއުޓަރ ގޭމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ވެސް އޭގެ އަސަރު ތަޖުރިބާ ކުރެވިދާނެއެވެ (ސެޓް ޓޮޕް ބޮކްސްއެއްގައި ކުޅޭއިރު ނުވަތަ މޮނިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޓީވީ ގުޅުވާއިރު).
ޓީވީ ސްކްރީނެއްގެ އަލިކަމާއި، ކޮންޓްރެސްޓް އަދި ރިޒޮލިއުޝަން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް، ލަސް ރެސްޕޮންސް ޓައިމްތަކަކީ ތިބާގެ ބަލާލުމުގެ ތަޖުރިބާ ހަލާކުކޮށްލާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކުދި މެޓީރިއަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ގާބިލްކަން ހުރި އުފެއްދުންތެރިންގެ ބަޔަކު މި މައްސަލައާ ކުރިމަތިލީ އުފެއްދުންތެރިކަމާއެކު - ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު މިންކުރުމަށް އަމިއްލަ ނިޒާމުތައް އީޖާދުކޮށްގެންނެވެ.
އިޚްތިޔާރުތައް
ކުރީގެ އެލްސީޑީ ޓީވީތަކަށް އޮތީ އެންމެ މިންކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް ކަމަށްވާ ރައިސް އެންޑް ފޯލް ރެސްޕޮންސް ނުވަތަ TrTf (Time rising, Time falling) އެވެ. މި ހާލަތުގައި "ލިކުއިޑް" ކްރިސްޓަލްގެ އެކްޓިވް ސްޓޭޓުން (ކަޅު) އިންއެކްޓިވް ސްޓޭޓަށް (ހުދު) އަދި ފަހަތަށް ބަދަލުވާ ވަގުތު (މިލިސެކަންޑް - މިލިސެންޓްގައި) ދައްކާފައިވެއެވެ. ހަގީގަތުގައި ކަޅު ކުލައަށް %90 އެކްޓިވިޓީ އަދި ހުދު ކުލަތަކަށް %10 އެކްޓިވިޓީ އަށް ރިއާޔަތް ކުރެވެއެވެ. މަޝްހޫރު ސްޓޭންޑަޑްސް ޑިވެލޮޕަރު ވީއެސްއޭ އިން ވަނީ ޓީވީ އާއި މޮނިޓަރުތަކަށް އެޑޮޕްޓްކޮށްފަ އެވެ.
ނަމަވެސް މިތަނުގައި އަދި ހަރުކަށި އިރުޝާދުތަކެއް ނެތެވެ. ވީސާގެ ބާރު އޮތް ނަމަވެސް، އުފެއްދުންތެރިންނަށް ވަނީ މި އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މެނިޕިއުލޭޝަން ހެދުމަށް ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިސާލަކަށް ޓީވީ ސެޓްގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކުގައި ދައްކާފައިވަނީ ހަމައެކަނި ބައި ޓައިމް - ސެލް ކަޅު ކުލައިން ހުދު ކުލައަށް ބަދަލުވުމެވެ. މިއީ ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު ދެބައިކުޅަ އެއްބައި "ކަނޑާ" ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ނަންބަރުތައް މެނިޕުލޭޓް ކުރުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތަކީ އެވްރެޖް ސްޕީޑްތަކުގެ ބަދަލުގައި އެންމެ ގިނައިން ޕިކްސެލް ރެސްޕޮންސް ސްޕީޑް އިއުލާން ކުރުމެވެ.
ރެސްޕޮންސް ޓައިމް ވަޒަންކުރާ އަނެއް ގޮތަކީ ޖީޓީޖީ (ގްރޭ ޓު ގްރޭ) އެވެ. މިތަނުގައި މިންކުރަނީ ކަޅު ކުލައިން ހުދު ކުލައަށް ބަދަލުވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއް އަޅި ކުލައިގެ ޓޯނުން އަނެއް ޓޯނަށް ގްރޭޑޭޝަން ވަގުތެވެ. މި ހުރިހާ ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކަކީ އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަން ސާފުވެއެވެ.
އިންސްޓްރަކްޝަންތަކުގައިވާ ރެސްޕޮންސް ޓައިމް އިންޑިކޭޓަރ ފާހަގަކޮށް، ހުރިހާ އުފެއްދުންތެރިންވެސް އެމީހުން މިންކުރަނީ ކޮން ސިސްޓަމަކުންކަން ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަން އިޝާރާތެއް ނުކުރެއެވެ. ބައެއް މީހުން - އެއީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ނުދެކޭތީ، އަނެއް ބަޔަކު އެމީހުންނަށް އިޝާރާތް ކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތުމުން، ހަގީގަތުގައި.
"ކެނޮނިކަލް" ވައްތަރެވެ
އަދި، އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ އާންމު މިންގަނޑަކީ TrTf (Time rising, Time falling) އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން "ނަމެއް ދީގެން" ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މި ނިޒާމަށް ފަހުގެ މާޒީގައި އޮޕްޓިމަލް ރެސްޕޮންސް ޓައިމް އަކީ 20-25 މިލިސެންޓް އެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ "ފަސްޓް" ވީޑިއޯ އަރާމުކޮށް ބަލާލުމަށް ފުދޭވަރަކަށް ފުދޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ޔޫޒަރުން ގަބޫލުކުރާނަމަ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ލޫޕް އާއި ބާރަ، އަދި އަށް މިލިސެކަން ވެސް ވަކިކުރެވޭނެ އެވެ. ސާފުކޮށް އެނގޭ ގޮތުގައި މިއީ ފަރުދުންގެ ވިޝުއަލް ޕަރސެޕްޝަންގެ ފަރުދީ ސިފަތަކެއް ކަމުގައި ވާތީ، ބައެއް ލަފާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 50 ހޯސްޕަވަރުގެ ސީއާރުޓީ ޓީވީއެއްގެ ސްކްރީނުގައި ހުންނަ ތަސްވީރަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 16 މިލިސެކަންޑްގެ އެލްސީޑީއާ އެއްވަރުގެ ތަސްވީރެކެވެ.
ނިންމުން
އެ ހާލަތުގައި "ރިސްޕޮންސް ޓައިމް" އަކީ ޔަގީނުންވެސް މުހިންމު އަގެއް ނަމަވެސް، މައިގަނޑު ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ތަފްސީލުތަކަށެވެ: މިންކުރުމުގެ ނިޒާމާއި، އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ސަބްޖެކްޓިވް ރޭޓިންގ ފަދަ ކަންކަމެވެ.
ނަސީބަކުން ވީއެސްއޭ އިން މިހާރު ވަނީ ޓީއާރުޓީއެފް އަށް ބިނާކޮށް އާންމު މިންގަނޑެއް އެއްބައިވަންތަ ކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް އެޑޮޕްޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވެ އެވެ.

އެލްއެސްޑީ ޓީވީތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު
އެލްއެސްޑީ ޓީވީތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު
އެލްއެސްޑީ ޓީވީތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު
އެލްއެސްޑީ ޓީވީތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު އެލްއެސްޑީ ޓީވީތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތު އެލްއެސްޑީ ޓީވީތަކުގައި ޖަވާބުދާރީވާ ވަގުތުHome | Articles

July 23, 2024 23:23:21 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting