އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އޯވަރވިއު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއެކު

އައިފޯން ކޮމިއުނިކޭޓަރުތަކަކީ މިއަދު ފުދޭވަރަކަށް މަގުބޫލު އެއްޗަކަށް ވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެއް އާ ކަމަކީ އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އެވެ. މި މޮޑެލްގެ އާ ވަރޝަންގައި ހިމެނެނީ ޖީޕީއެސް ނެވިގޭޝަން، 3ޑީ ނެޓްވޯކްތަކަށް ސަޕޯޓް ދިނުމެވެ. ރަޝިޔާގައި ވިއްކުމަށް ބަލާއިރު، ވޮލިއުމްތަކަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 3 މިލިއަން ވޮލިއުމް އެވެ.
އިތުރަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށް އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލްއާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. މި ކޮމިއުނިކޭޓަރުގައި 4 ޖީބީގެ މެމޮރީއެއް ހުންނައިރު، 16 ޖީބީގެ މެމޮރީއެއް ހުންނަ ވަރޝަންތައް ވެސް ހުރެއެވެ. ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު ޑިސްޕްލޭއެއް ކަމަށާއި 3.5 އިންޗީގެ ޑިސްޕްލޭއެއްގެ ރިޒޮލިއުޝަން އަކީ 320 ބައި 480 ޕިކްސެލް ކަމަށެވެ. އިންޓަފޭސްތައް ކިތަންމެހާވެސް ސްޓޭންޑަޑް - ބްލޫޓޫތު، ވައިފައި، ޔޫއެސްބީ. ކެމެރާ ތަންކޮޅެއް ބަލިކަށި އަދި 2 މެގަޕިކްސެލްގެ ކެމެރާއެކެވެ. މި ފޯނުގެ ބަރުދަނަކީ 135 ގްރާމެވެ. މި ފޯނުގެ ޕެކޭޖް ބަންޑަލް އަކީ ފުދޭވަރަކަށް ސްޓޭންޑަޑް އެއްޗެކެވެ.
އައިފޯން 2ޖީގެ ސިފައަކީ ފުދޭވަރަކަށް ސްޓައިލިޝް އަދި އެޓްރެކްޓިވް އެއްޗެކެވެ. މި މޮޑެލްގައި ފުދޭވަރަކަށް ތަފާތު ގެޖެޓްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ބޭނުންކުރުމުގައި އިތުރު ހިތްގައިމު އަސަރެއް ކުރާ އެއްޗެކެވެ. މި ކޮމިއުނިކޭޓަރުގެ ޕާފޯމަންސް ހެދީ އެންމެ ފަހުގެ އިނޮވޭޓިވް ސްޓޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ބުނެވިދާނެ އެވެ.
މެނޭޖްމަންޓް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިނގިލިތަކުންނެވެ. މި މޮޑެލްގައި ސްޓައިލަސް ބޭނުން ނުކުރާތީއާއި އެއްގޮތަކަށްވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާތީއެވެ. ސްކްރީން ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑުވެފައި ޕްރޮޓެކްޓިވް ބިއްލޫރި ޖަހާފައި ހުރުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ސްކްރެޗްތަކުން ސަލާމަތްވެ އެވެ. ކަނާތްފަރާތުގައި ހުންނަނީ ވޮލިއުމް ދަށްކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރުކުރުމަށް އަމަލުކުރާ ހަމައެކަނި ބަޓަނެވެ.
އައިފޯނަކީ ވަރަށް ޝަރަފުވެރި އަދި އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ނަމަވެސް ސަޕްރައިޒްކޮށް ލޯބިވެރިޔާއަށް އުފަންދުވަހުގެ އަސްލު ހަދިޔާއެއް ދޭން ބޭނުންނަމަ ކަނޑައެޅިގެން ޕެންޑޯރާގެ ގަހަނާތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހެ އެވެ.
ކޮމިއުނިކޭޓަރުގައި ހުންނަ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގައި ބޭނުންކުރަނީ އެޕަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މެކް އޮއެސް އެކްސް އެވެ.
އައިފޯން 2ޖީގައި ޑިފޯލްޓް އެޕްތަކަކީ:
ޔާހޫ، ޖީމެއިލް، .މެކް އަދި އޭއޯއެލް އިން މެއިލް ރިސޯސްތަކާއެކު އިންޓަނެޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެހެން ކޮންމެ މެއިލް ބޮކްސްއެއް ވެސް ސެޓްއަޕް ކުރެވޭނެ އެވެ. އައިފޯނުގައި ހުންނަ ސަފާރީ ބްރައުޒާއަކީ ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ބަދަލުކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ފުދޭވަރަކަށް މަލްޓިފަންޝަނަލް އަދި ކޮންމެ ޔޫޒަރަކަށްވެސް ފަސޭހައެވެ.
އަދި އޯޑިއޯ ޕްލޭޔަރަކީ ވެސް ފުދޭވަރަކަށް ފަސޭހަ އަދި ޕްރެކްޓިކަލް އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ފޮތިގަނޑަކުން ވެސް ޕްލޭބެކް ކުރުމާއި، ތަފާތު އިފެކްޓްސް، އަޑާއި ވީޑިއޯ ވެސް، އެތައް ފޯމެޓެއް.
އެސްއެމްއެސް ހެދީ މުޅިން ސާދާކޮށް އަދި ބުނާނެ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަނަށް އެއްވެސް އާކަމެއް ނުދިނުމަށް ޑިވެލޮޕަރުން ނިންމިއެވެ.
ފޮޓޯ އަލްބަމްގައި ކެމެރާއިން ނަގާފައިވާ ތަސްވީރުތަކާއި، އަތްފޯރާފަށުގައި ހުންނަ ސްލައިޑްޝޯތައް ބަލާލުމުގެ ފުންކްޝަންތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
އެކަމަކު ކެމެރާއަކީ ބާރުގަދަ ކެމެރާއެއް ނޫން ނަމަވެސް ފްލެޝް އާއި އޮޓޯފޯކަސް އަދި ވައިޓް އެންޑް ބްލެކް ބެލެންސް އެކުލެވިގެންވާ ކެމެރާއެކެވެ. ފޮޓޯތަކަކީ މުއްސަނދި، ކްރިސްޕް އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ.
ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ އެޕަލްގެ ކެޗީ އަދި މަލްޓިފަންޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޓަރެކެވެ.

އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އޯވަރވިއު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއެކު
އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އޯވަރވިއު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއެކު
އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އޯވަރވިއު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއެކު
އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އޯވަރވިއު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއެކު އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އޯވަރވިއު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއެކު އައިފޯން 2ޖީ މޮޑެލް އޯވަރވިއު ސްޕެސިފިކޭޝަންތަކާއެކުHome | Articles

May 28, 2024 20:26:40 +0300 GMT
0.009 sec.

Free Web Hosting