ބަދިގެއަށް ރަނގަޅު ކުލައެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ހޮވާނެ ގޮތް

މިހާރު ފިނިކުރާ ތަނުގެ ކޮންސިއުމަރ ކޮލިޓީއާއި އެކު ބޭނުންކުރުމަށް ފަސޭހަކަމާއި ފަންނީ އަދި އިގްތިސާދީ ސިފަތަކަކީ އޭގެ ކުލައާއި ޑިޒައިން އެވެ. މީގެ ކުރިން ފްރިޖްގެ ޑިޒައިން ކަނޑައަޅަމުން ދިޔައީ ހޭންޑްލްގެ ބައްޓަމާއި އެއް ހުދު ކުލައެއް ހުންނަ އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ޓްރޭޑްމާކް އަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިއަދު ޑިޒައިން އާއި ކުލަގެ ގޮތުން އެންމެ ތަފާތު މޮޑެލްތައް ހުށަހަޅަނީ ބަދިގެ ސާމާނުގެ އެކި ސްޓައިލްތަކަށް އަދި ކޮންމެ ރަހައަކަށް ވެސް.
ވިއްކާ މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމު ފިނިކުރާ ކުލައަކީ އެކި ޝޭޑްތަކުގައި ހުދު ކުލަ އެވެ. މިކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ބަދިގެ އެކިއެކި އެތެރެތަކާ އެންމެ އޮޕްޓިމަލް ކޮމްޕެޓިބިލިޓީ އެވެ. ހުދުކުލައިގެ ހޫނު ޓޯންތަކުގައި އާންމުކޮށް ތަފާތު ބާރުމިނެއްގެ ރީނދޫ ކުލައެއް ހުންނައިރު، ފިނި ޓޯންތަކަކީ ކަޅުކުލައިގެ ކުލައެކެވެ.
މި އުފެއްދުންތެރިޔާ މިއަދު ވިއްކަނީ ހުދުކުލައިގެ ޕެޓަރން ޖަހާފައިވާ ފްރިޖްތަކުގެ ފުޅާ ސެލެކްޝަނެކެވެ. މާބަލްޑް ޕެޓަރން، އެމްބޮސްޑް ވުޑް ޕެޓަރން، ލެދަރ، ފޭބްރިކް ފަދަ އެލްޖީ ފްރިޖްތަކުގެ މޮޑެލްތަކަކީ މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މޮޑެލްތަކުގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުންދާއިރު، އެ މޮޑެލްތަކުގެ ކޯޓިންގެ ސަބަބުން ހާއްސަ ކުލަކުލައިގެ މާކެރެއް ޖަހައިގެން އެ މޮޑެލްތަކުގައި ލިޔެ ކުރަހާލެވޭނެ އެވެ. އެ ލިޔުންތައް ހިކި ފޮތިގަނޑަކުން ނަގާފައިވާއިރު، އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެނެއެވެ.
ފްރިޖް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް މި މޮޑެލްގެ ހުދު ކުލައަކީ އުފެއްދުމަށް އެންމެ އުނދަގޫ ކުލައެވެ. ކުލަ ކައުންޓަރޕާރޓްސް އާއި ހިލާފަށް އުފެއްދުމުގެ މަތީގައި ހުރި ކުދިކުދި އުނިކަންތައްތައް މިތަނުން ސާފުކޮށް ފެނެއެވެ. އެކި ޝޭޑްތަކުގެ ހުދު ކުލައިން ކުލަ ޖަހާ ސާމާނުގެ އެއް ލައިނެއްގައި ކުލަ ޖައްސައިލެވިދާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި އެއް ކުލަ ލައިނުން ކުލަ އިންމަލް އިން ހުދު ކުލައަށް ބަދަލުވުމުން ހޮޅިތަކާއި ކުލަ ޖަހާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ފުރިހަމައަށް ފްލަޝް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި މިއީ އުފެއްދުމުގެ ހަރަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.
އެހެން މޮޑެލްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުދު ފްރިޖް ވިއްކުމުގެ ހިއްސާ ކުރިއަރާފައިވީ ނަމަވެސް ވަކި ގްރޫޕްތަކެއްގެ ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކުލަކުލައިގެ ފިނިކުރާ ތަކެތީގެ ޑިމާންޑް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކޮންމެ ކުލައެއްގެ މޮޑެލް އުފެއްދުމުގެ ފަންނީ ގާބިލްކަން މި ސިނާއަތުގައި ހުރި ނަމަވެސް، އުފެއްދުމުގެ ހަރަދުގެ އިތުރުން މައިގަނޑު ލިމިޓިން ފެކްޓަރަކީ އަދިވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮންސިއުމަރުންގެ މެދުގައި ކުލަ މޮޑެލްތަކަށް ޑިމާންޑް ކުޑަވުމެވެ.
ރަޝިޔާގެ ބާޒާރުގައި 12 ކުލައާ ހަމައަށް ފްރިޖް ހުށަހެޅީ އެންމެ ކުންފުންޏެކެވެ. ބޭރުގެ އެކުވެރިން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން 5 ވައްތަރެއްގެ ކުލައާ ހަމައަށް ހުށަހަޅަނީ، ޑިމާންޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބަލައިގެން ރޭންޖް އެޖެސްޓްކޮށްގެންނެވެ. ގިނަ ފަރުމާތަކުން ތަބާވަނީ ހަމައެކަނި ހުދު ކުލައިގެ ފްރިޖް ގިނަ އަދަދަކަށް އުފެއްދުމަށެވެ.
ފުރަތަމަ ޑޮމެސްޓިކް މޮޑެލްތައް ހެދީ ކުދި ބެޗްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން، ކުލަ ޖައްސަން ބޭނުންކުރީ އޮޓޯމޯބައިލް އިންމަލް އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ގަންނަ މީހާ ފިނިކުރާ ކުލަ އިޚްތިޔާރު ކުރުމުން އޭނާގެ ކާރުގެ ކުލަ ކަނޑައެޅެއެވެ. ރަތް، ރީނދޫ، މުށިކުލައިގެ، ފެހި ކުލައިގެ މޮޑެލްތަކަކީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގެ އާދައިގެ މޮޑެލްތަކެކެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ފެޝަން ސެޓްލްވެފައިވަނީ އަޅި، ސިލްވަރ، ބީޖް އަދި ގޯލްޑަން ކުލަތަކުގެ މަޑު ޕެސްޓަލް ޝޭޑްތަކުގައެވެ.
އެކި ސްޓައިލްގެ ބަދިގެތަކުން ދޭހަވަނީ ފިނިކުރާ ތަނުގެ ތަފާތު ކުލަތަކެވެ. އެހެންކަމުން ޒަމާނީ ސްޓައިލްގެ ބަދިގެއަކަށް ރަތް، ނޫ، ޑާކް ގްރޭ ކުލަތަކަށް އިސްކަންދެއެވެ. މެޓަލިކް ކުލަ ޖަހާފައިވާ ފްރިޖްތަކާއި ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލް އަދި އެލްމިނިއަމް ކުލަތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ އެވެ. ލައިޓިންގ އާއި އަލި ލިބޭ ތަނަށް ބަލައިގެން ކުލަ ބަދަލުވާ އެނގޭ ޗެމެލިއަން ފްރިޖްތަކެވެ.

ބަދިގެއަށް ރަނގަޅު ކުލައެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ހޮވާނެ ގޮތް
ބަދިގެއަށް ރަނގަޅު ކުލައެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ހޮވާނެ ގޮތް
ބަދިގެއަށް ރަނގަޅު ކުލައެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ހޮވާނެ ގޮތް
ބަދިގެއަށް ރަނގަޅު ކުލައެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ހޮވާނެ ގޮތް ބަދިގެއަށް ރަނގަޅު ކުލައެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ހޮވާނެ ގޮތް ބަދިގެއަށް ރަނގަޅު ކުލައެއްގެ ފިނިކުރާ ތަކެތި ހޮވާނެ ގޮތްHome | Articles

June 13, 2024 16:18:01 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting