ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާ

އިންސާނާގެ އަރާމުކަމާއި ހިތްގައިމުކަމަށް ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްތަކަށް އެއްވެސް ހައްދެއް ނޭނގެއެވެ. އިލެކްޓްރިކް އަވަންތަކާއި، މުވާސަލާތީ ސާމާނާއި، އުޅަނދުތަކާއި، ބޮޝް ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރސް އަދި އެތައް ކަމެއް ޒަމާނީ ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ވަރުގަދައަށް ޤާއިމުވެފައިވެ އެވެ.
ހެދުން ހިއްކުމުގެ ވަޒީފާއާއެކު ޔުނިޓްތައް ދޮވުމުގެ ވާހަކަ އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށް ދައްކާލަމާ ހިނގާށެވެ، މިއީ ހަގީގަތުގައި ރޫޓިން ދެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ކަމެއް، ހޯސްޓެސްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ މައްސަލަ. މި ދެ ވަކި ނަމަވެސް ގުޅުންހުރި ދެ މަސައްކަތެއް އެއްފަހަރާ ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި މުހިންމު ނިންމުމެއް ނިންމަން ޖެހެއެވެ. ނަތީޖާ ހޯދުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ތަފާތު ފަންކްޝަނަލިޓީތަކާއެކު ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ގަތުން. ނުވަތަ އަދިވެސް ދޮންނަ މެޝިނެއް އެއްފަރާތެއްގައި ބަހައްޓައިގެން، ހެދުން ހިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑިވައިސްއެއް ބެހެއްޓުމަކީ އަދިވެސް އިތުބާރު ކުރެވޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ނަމަވެސް، ހަމައެކަނި އަގުހުރި އަކަމީޓަރުގެ ގެދޮރު އެއްގޮތަކަށްވެސް އެޑެޕްޓްވެފައި ނުވާއިރު، މޮސްކޯގައި ގޭތެރޭގެ ސާމާނު އިތުރަށް މަރާމާތު ކުރުމަކީ ހޮސްޓެސްއަށް އަގުހެޔޮ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ހިއްކާ މެޝިންތަކާއެކު މަތީ ފެންވަރުގެ ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކަކީ، އެކި ކަހަލަ ބިރުވެރިކަން ހުރި ނަމަވެސް، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން (8 އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު) ވެރިން ހިތްހަމަޖެހޭ މެޝިންތަކެކެވެ. އަދި ޑްރައިއަރ ބޭނުންކުރާ ތަޖުރިބާކާރު ފަރާތްތަކުންވެސް މިފަދަ ޑިވައިސްތަކުގެ އިތުބާރު ކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެއެވެ. ހެދުން ހިއްކާ މެޝިންތަކަކީ ސްޓައިލާއި ކުލައަށް ބެލުމެއްނެތި ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. މިއީ، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ، ހިއްކާ މެޝިންތަކުގެ މުހިންމު ފައިދާއެކެވެ. އެކަމަކު މިސާލަކަށް ހެދުން ހިއްކުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހުރި ދޮންނަ މެޝިނެއް ކޮމްޕެކްޓް ކެބިނެޓެއްގައި ބަހައްޓަން ފަސޭހަ އެވެ. މިފަދަ މަލްޓިފަންޝަނަލް ދޮންނަ މެޝިންތަކަށް ވެރިންގެ ސަމާލުކަން ނުދޭ - ފަސޭހައިން ދޮންނަ މެޝިން ލޯޑް ކުރެވޭނެ، އަދި ބޭނުންވާ ވަގުތު ފާއިތުވުމުން ފަސޭހައިން ހިކި ދޮންނަ މެޝިން ނެގޭނެ އެވެ. މަލްޓިފަންޝަނަލް މެޝިންތަކުގައި ދޮވެ ހިއްކާއިރު ނިޓްވޭއާ ފުރިހަމައަށް ކަންތައް ކުރާކަން ފާހަގަކޮށް، އިސްތިރިކުރާއިރު ރަނގަޅު ބައްޓަމެއް ނަގާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.
ހަމައެކަނި ކަމަކީ ގިނަ ފަހަރަށް މެޝިންގެ ބެރު އުފުލޭނެ އެންމެ ބޮޑު ލޯޑަށް ވުރެ ކުޑަ މާސްއެއް ދޮންނަ އެއްޗެހި ހިއްކުމަށް ތަބާވާ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން ވޮޝަރ-ޑްރައިއަރ އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ކުރިން އިންސްޓްރަކްޝަންތައް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާ
ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާ
ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާ
ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާ ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާ ބޮޝް ދޮންނަ މެޝިންތަކުގެ ފައިދާHome | Articles

May 26, 2024 12:53:30 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting