ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑް

ރިސީވަރުގެ ބެންޑްވިޑް - އިންޓަރމިޑިއަޓް ފްރީކުއެންސީގެ ފްރީކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމްގެ ބެންޑްވިޑް، މައިކްރޯވޭވް ސިގްނަލްގެ ޑިމޮޑިއުލޭޓަރުގެ އިންޕުޓަށް ފޮނުވާލައެވެ. އިންޕުޓް ސިގްނަލް ޓު ނޮއިސް ރޭޝިއޯ ސްޓޭޓިކް ތްރެޝްހޯލްޑް ލެވެލް އަށް މަދުވެގެން 3-4 ޑީބީ އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެނަމަ، ސެޓެލައިޓް ޗެނަލް ވިޑްތް އާއި ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑް ފުރިހަމައަށް އެއްގޮތް ނަމަ އިމޭޖް އޮޕްޓިމަލް ވާނެއެވެ. ބައެއް މޮޑެލްތަކުގައި ކުދިކުދި އިންކްރިމެންޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެންޑްވިޑް ހަނިކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ހަނިކުރުމެއް ބޭނުންކުރަނީ އިންޕުޓް ސިގްނަލް ޓު ނޮއިސް ރޭޝިއޯ ދަށްވެ، ލިބޭ ސިގްނަލްގެ ސްޕެކްޓްރަމްގެ ކޮޅުތައް ކްލިޕް ވުމަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެއްފަރާތުން އަޑު މަދުވި ނަމަވެސް އަނެއްކޮޅުން ތަސްވީރުގެ ކުދިކުދި ތަފްސީލުތައް ފޮރުވިގެންދެއެވެ. ބެންޑްވިޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވުމުން އައުޓް އޮފް ސިންކް އަދި އިމޭޖް ފަޅައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވެދާނެ އެވެ. ހޮވާ ބެންޑްވިޑް މާ ފުޅާނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން، ބޭނުންތެރި ސިގްނަލާއެކު، އިތުރު އަޑުތައް ފާއިތުވެ، ޖުމްލަ އަޑުގަދަވުމުގެ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދެއެވެ. ބެންޑްވިޑް ސްޓޭންޑަޑްތަކަކީ 16 އާއި 36 މެގަ ހޯޒް އާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެކެވެ.

ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑް
ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑް
ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑް
ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑް ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑް ރިސީވަރ ބެންޑްވިޑްHome | Articles

June 16, 2024 10:03:34 +0300 GMT
0.008 sec.

Free Web Hosting